Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3456. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec, stran 6560.

Na podlagi 33. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00 in 37/01) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. 6. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Žalec
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Žalec (Uradni list RS, št. 57/99 in 43/00) se 25. člen spremeni tako, da se na koncu prvega stavka prvega odstavka pika spremeni v vejico in doda besedilo: »razen predlog odloka o proračunu za posamezno leto, ki se članom občinskega sveta predloži 15 dni pred dnem določenim za sejo občinskega sveta«.
2. člen
Drugi stavek prvega odstavka 86. člena se spremeni in se glasi: »Sklep je sprejet, če je zanj glasovala predpisana večina, ki je s statutom občine določena za glasovanje v občinskem svetu.«
V drugem stavku tretjega odstavka 86. člena se črtajo besede »z večino navzočih« in nadomestijo z besedami »s predpisano večino«.
3. člen
V prvem stavku 109. člena se na koncu stavka pika spremeni v vejico ter doda besedilo: »razen pri drugi obravnavi predloga odloka o proračunu za posamezno leto, ko se amandma vloži tri dni pred sejo občinskega sveta«.
4. člen
V 125. členu se na koncu stavka pika premeni v vejico in doda besedilo: »razen pri obravnavi predloga odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za posamezno leto, ko se amandma vloži tri dni pred sejo občinskega sveta«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503/0001/98
Žalec, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.