Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru, stran 6551.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01) je Občinski svet občine Žalec na seji dne 14. junija 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve ZN), ki jih je izdelal Razvojni center Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o. pod št. proj. 33/00 in so sestavni del tega odloka. Spremembe in dopolnitve ZN so v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Žalec (Uradni list RS, št. 21/90, 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 77/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98, 7/98, 17/99, 28/99, 37/99 in 98/00).
2. člen
V 4. členu se spremeni tretji stavek drugega odstavka in glasi:
“Potem se meja obrne proti severozahodu, prečka parc. št. 1141/1 (lokalna cesta) ter poteka po zahodnih robovih parcele 428/1 (šolsko območje) in parcele 433/1 (najboljša kmetijska zemljišča), prečka pešpot parc. št. 434/5, zaobide parceli 434/1 in 434/4, se nadaljuje v smeri proti vzhodu po južnem robu regionalne ceste II. reda št. 447 parc. št. 1121/2 in jo v podaljšku pešpoti prečka v smeri proti severu.“
3. člen
V 5. členu se seznamu stavbišč doda stavbišče “.295“, seznamu parcel pa parceli št. “434/1 in 434/4.“
4. člen
Na koncu drugega odstavka 6. člena se doda nov stavek, ki glasi:
“Območje zahodno od rezervata oskrbnih-centralnih dejavnosti (objekta C3 in C4) je predvideno za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta.“
5. člen
V 7. členu se sedmi alinei “Gradnja objektov“ na koncu doda nova podalinea:
“poslovno stanovanjski objekt – veletrgovina z diskontno prodajo.“
6. člen
Na koncu 8. člena se doda nov odstavek z naslednjo vsebino:
“Za oblikovanje poslovno-stanovanjskega objekta veljajo naslednji pogoji:
– namembnost:
– kletna etaža: skladišče, hladilnica,
– pritličje: veletrgovina z diskontno prodajo,
– nadstropje: pisarne, stanovanje;
– okvirne tlorisne dimenzije: 37 x 12 m + 5 x 10 m;
– etažnost: klet + pritličje + nadstropje;
– streha: dvokapnica s smerjo slemena vzhod-zahod in sever-jug ter 40-45° naklonom in opečno kritino;
– način gradnje: klasična ali montažna gradnja;
– fasade: skladno arhitektonsko oblikovanje cestne fasade“.
7. člen
Za drugim odstavkom 11. člena se dodata nova odstavka, ki glasita:
“Zakoličba poslovno-stanovanjskega objekta je vezana na os kotiranja, ki poteka po južni parcelni meji.
Pri tlorisnih gabaritih poslovno-stanovanjskega objekta je kot toleranca dovoljena povečava tlorisnih gabaritov za 5%. Za zmanjšanje tlorisnih dimenzij ni omejitev ob upoštevanju podolgovate zasnove objekta z daljšo osjo v smeri vzhod–zahod. Višinski gabariti bodo določeni s projektom ob upoštevanju etažnosti, ki jo določajo spremembe in dopolnitve ZN. Kot toleranca je dovoljena sprememba namembnosti objekta ob upoštevanju ohranitve kvalitetnih bivalnih in delovnih pogojev obstoječe stanovanjske soseske in ob izdelavi predhodne ocene vplivov na okolje. Kot toleranca je dovoljena tudi delitev obstoječega funkcionalnega zemljišča.“
8. člen
Na koncu 12. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
“Poslovno-stanovanjski objekt bo v prvi fazi priključen na regionalno cesto II. reda št. 447 po rekonstruiranem obstoječem priključku z desnim uvozom in desnim izvozom za smer proti Žalcu. Po izgradnji servisne ceste in semaforiziranega križišča bo dovozni priključek izveden na servisno cesto e – e. Dovozni priključek bo širine 5.50 m. Na mestu obstoječega priključka, ki bo v drugi fazi ukinjen, bodo urejena parkirna mesta. Parkiranje za zaposlene in obiskovalce bo urejeno v sklopu funkcionalnega zemljišča objekta.“
9. člen
Na koncu 14. člena se doda nov odstavek z naslednjo vsebino:
“Poslovno-stanovanjski objekt bo začasno oskrbovan s pitno vodo preko obstoječega hišnega priključka. Po izgradnji novega vodovodnega omrežja DN 100 bo izveden nov hišni vodovodni priključek.“
10. člen
Na koncu 25. člena se doda nov odstavek:
“Za temeljenje in izvedbo poslovno-stanovanjskega objekta si mora investitor predhodno pridobiti geotehnično poročilo in strokovno mnenje hidrogeologa o vplivu vkopanosti objekta na talne vode.“
11. člen
Na koncu 26. člena se doda nov odstavek z vsebino:
“Gradnja poslovno-stanovanjskega objekta se lahko izvaja po etapah v skladu s potrebami in finančnimi možnostmi investitorja. Posamezna etapa se mora izvesti kot celota z vsemi elementi zunanje ureditve in tako, da ne bo poslabšala ekološkega stanja. Komunalna, prometna, in energetska ureditev, ki lahko vpliva na varovanje okolja, mora biti dokončno urejena s posamezno fazo gradnje.“
12. člen
Na koncu 28. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
“Za komunalno opremo zemljišča poslovno-stanovanjskega objekta je v okviru sprememb in dopolnitev ZN odgovoren investitor.“
13. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno na vpogled na Občini Žalec in Upravni enoti Žalec – Oddelku za okolje in prostor.
14. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/6/2000 02/02
Žalec, dne 14. junija 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.