Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001

Kazalo

3452. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, stran 6549.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS št.12/91 in 8/96), 40., 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 12/96 in 22/96) ter 20. in 24. člena statuta Občine Žalec (Uradni list SRS, št. 34/85 in Uradni list RS, št. 16/96, 1/97, 37/99 in 43/00), je Občinski svet občine Žalec na 22. seji dne 29. marca 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
(prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Žalec, s sedežem Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva javni vzgojnoizobraževalni zavod Osnovna šola Petrovče (v nadaljevanju šola).
II. IME IN SEDEŽ ŠOLE
2. člen
Šola posluje pod imenom: Osnovna šola Petrovče
Skrajšano ime šole: OŠ Petrovče
Sedež šole: Petrovče 32, Petrovče
V sestavo osnovne šole sodita:
– Podružnična osnovna šola Galicija v Galiciji 5
– Podružnična osnovna šola Velika Pirešica v Veliki Pirešici 1.
III. PEČAT ŠOLE
3. člen
Šola ima in uporablja pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Osnovna šola Petrovče.
Ravnatelj šole sprejme sklep, v katerem določi število posameznih pečatov, njihovo hrambo in uporabo ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
IV. DEJAVNOST ŠOLE
4. člen
Dejavnost šole po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
M/80.102 - osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Šola lahko opravlja tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnost iz svoje registrirane dejavnosti.
5. člen
Šola izvaja javno veljavni vzgojno izobraževalni program, ki je sprejet na način in po postopku, določenim z zakonom.
6. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na območju šolskega okoliša, ki obsega:
1. za matično šolo:
– naslednja naselja: Arja vas, Dobriša vas, Drešinja vas, Levec, Mala Pirešica, Petrovče, Ruše, Zaloška Gorica, Novo Celje,
– del naselja Brnica (prostorski okoliš št.139)
– del naselja Kasaze (prostorski okoliš št.138,140).
2. za podružnično šolo Velika Pirešica:
– naslednja naselja: Velika Pirešica, Pernovo, Železno,
3. za podružnično šolo Galicija:
– naslednja naselja: Galicija, Hramše, Zavrh pri Galiciji.
Matična enota je Osnovna šola Petrovče, kjer je sedež šole.
V. ORGANI ŠOLE
7. člen
Organi šole so:
– svet šole,
– ravnatelj,
– svet staršev,
– strokovni organi.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni zbor, razrednik in strokovni aktiv, ki opravljajo naloge v skladu z zakonom.
8. člen
Svet šole šteje 11 članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole:
– trije predstavniki matične šole Petrovče
– en predstavnik podružnice v Galiciji
– en predstavnik podružnice v Veliki Pirešici
– trije predstavniki staršev.
Mandat članov sveta traja 4 leta. Mandat predstavnikov staršev je vezan na čas, dokler ima njihov otrok status učenca.
Člani sveta so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni, največ dvakrat zaporedoma.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
9. člen
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Žalec.
Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev šole izmed sebe.
Predstavnike delavcev šole izvolijo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določa zakon, ta odlok in pravila šole.
Delavci, ki volijo imajo toliko glasov, kolikor predstavnikov se voli. Kandidate lahko predlaga vsak delavec na zboru delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljenih je tistih pet kandidatov, ki so dobili največje število glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole najkasneje v 60 dneh pred iztekom mandata določi rokovnih za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga predloži svetu šole po njegovem konstituiranju.
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– odstopi,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta šole,
– je razrešen,
– mu preneha delovno razmerje v šoli.
Člana sveta šole razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz zgornjega odstavka prenehal mandat, o tem obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo v skladu s četrtim odstavkom tega člena.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta šole ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta šole manj kot šest mesecev.
Prvi sklic izvoljenih članov sveta opravi predsednik sveta ob izteku mandata. Če pa mu je mandat potekel, opravi sklic ravnatelj šole.
Novi svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o imenovanju. S tem dnem prične teči mandat novemu svetu.
Člani sveta izvolijo na prvi seji predsednika in namestnika.
10. člen
Svet šole ima poleg pristojnosti, določenih v 48. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.12/96), še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte šole,
– določa finančni načrt in sprejema računovodske izkaze,
– predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– odloča o povezovanju šole v skupnost zavodov oziroma o ustanovitvi zavoda za opravljanje skupnih nalog,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti šole določene naloge.
11. člen
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Naloge in pristojnosti ravnatelja so določene z zakonom. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje šole ter zastopa šolo in je odgovoren za zakonitost dela šole.
Ravnatelj predstavlja in zastopa šolo brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. Pomočnik ravnatelja ima v času nadomeščanja vsa pooblastila ravnatelja. Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj v skladu z zakonom.
Ravnatelj lahko za predstavljanje šole in za posamezna opravila pisno pooblasti druge delavce šole.
12. člen
Ravnatelja šole imenuje in razrešuje svet šole po postopku in pogoji, določenimi z zakonom.
13. člen
Podružnična osnovna šola ima vodjo, ki ga imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev podružnične osnovne šole.
VI. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN FINANCIRANJE
14. člen
Ustanovitelj daje šoli nepremičnine in opremo v uporabo in upravljanje za izvajanje registrirane dejavnosti po stanju, ki ga izkazuje šola v bilanci stanja na dan 31.12.1996.
Premoženje, s katerim upravlja šola, je last ustanovitelja. Šola razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Šola lahko prostore v času, ko jih sama ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Šola je dolžna upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
15. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine Žalec v skladu z zakoni, iz prispevkov staršev, za nadstandardne storitve z darili, lahko pa tudi iz drugih virov v skladu z zakonom.
Z odlokom o proračunu občine Žalec se določi letna višina sredstev za pokrivanje šole na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta šole.
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih šola doseže pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja šola v skladu z 80.členom zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96).
Primanjkljaj prihodkov, ki v šoli nastane pri izvajanju medsebojnega dogovorjenega programa iz registrirane dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti šole, krije ustanovitelj.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Šola je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, v svojem imenu in za svoj račun.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerim razpolaga.
Podružnične osnovne šole v pravnem prometu nimajo pooblastil.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki jih zagotavlja v skladu z 15.členom tega odloka.
Šola je dolžna poročati ustanovitelju vsaj enkrat letno o svojem poslovanju in poslovnih rezultatih ter mu zagotavljati podatke, ki so potrebni za opravljanje funkcije ustanovitelja.
VIII. JAVNOST DELA
18. člen
Delo šole je javno, razen v primerih, ko zakon to prepoveduje oziroma ko svet šole z večino glasov odloči o izločitvi javnosti.
IX. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
19. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju vzgojnoizobraževalne dejavnsoti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet šole opravlja svoje naloge do konstituiranja novega sveta šole v skladu s tem odlokom.
21. člen
Ravnatelj šole opravlja funkcijo ravnatelja do izteka sedaj veljavnega mandata.
22. člen
Ravnatelj šole je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da šola uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet šole v skladu s tem odlokom v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
23. člen
Šola je pravna naslednica Osnovne šole »Miroslav Širca« Petrovče, p.o., ki je vpisana v sodni register pri registerskem sodišču Okrožnega sodišča v Celju, pod št. Srg 1545/92 in prevzame vse pravice in obveznosti tega šole.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha v občini Žalec veljati odlok o organiziranju javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, ki ga je sprejela skupščina občine Žalec (Uradni list RS, št. 4/91-I, 54/92 ), razen 12. točke 2.člena odloka, ki velja do preoblikovanja Zavoda za izvajanje spremljevalnih dejavnosti Žalec.
Ta odlok vsebuje besedilo odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 6/97), besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 49/98) in besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 37/2001).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100/0001/96
Žalec, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ek. l. r.