Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/2001 z dne 8. 1. 2001

Kazalo

48. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost steklarstva, stran 35.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 2. in 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99) in 8. člena statuta Obrtne zbornice Slovenije je, na predlog izvršilnega odbora sekcije steklarjev, Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije na 31. redni seji dne 7. 12. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost steklarstva
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave blaga ter primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju steklarske dejavnosti.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, po predpisih o davku na dodano vrednost, ter predstavlja redne stroške oziroma odhodke poslovanja gospodarskega subjekta. Pomeni tudi najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost stavbnega steklarstva na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne klasifikacije naslednjih dejavnosti:
DI/26.11 Proizvodnja ravnega stekla,
DI/26.12 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla,
DI/26.13 Proizvodnja votlega stekla,
DI/26.15 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov,
F/45.44 Soboslikarska in steklarska dela,
DD/20.51 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, (samo za izdelovanje okvirjev in uokvirjanje slik).
3. člen
Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga pri skladiščenju, pakiranju ali prevozu, napake so vidne na površini.
Lom, je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom.
Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (različnimi vrstami stekla, ogledal, letvic in drugega materiala).
Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti in blaga in ima za posledico spremembo funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več načinov:
– neposredno po nastanku primanjkljaja blaga v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– ali pri/z izrednim popisom blaga v obratovalnici oziroma v skladišču;
– ali pri/z rednim letnim popisom blaga v obratovalnici oziroma v skladišču.
O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne plačuje davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek na dodano vrednost.
Stavbni steklarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:
Vrsta storitve            Maksimalna stopnja v %
1. PRI RAZREZU STEKLA
Steklo debeline            2 mm       15%
Steklo debeline            3 mm       15%
Steklo debeline            4 mm       15%
Steklo debeline            5 mm       15%
Steklo debenine            6 mm       15%
Steklo debeline            8 mm       20%
Steklo debeline            10 mm       25%
Žično steklo             6–7 mm       25%
Profilno steklo           25–30%
Ornamentno steklo            25%
Ornamentno steklo, kjer je vzorec
orientiran po višini          30%
Refleksna stekla          4,5,6 mm       20%
Laminirana stekla       3/3, 4/4, 5/5       30%
2. PRI RAZREZU OGLEDAL
Ogledala             3 in 4 mm     15–20%
Ogledala             5 in 6 mm     20–25%
3. PRI RAZREZU DRUGIH MATERIALOV
Letve za uokvirjanje slik              10–35%
Profili za vitraž in vmesni profil za
 izolacijsko steklo                   20%
III. KONČNI DOLOČBI
7. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1483/2000
Ljubljana, dne 7. decembra 2000.
Predsednik
Upravnega odbora OZS
Stanislav Kramberger l. r.