Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/1999 z dne 25. 11. 1999

Kazalo

4572. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, stran 14043.

Na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96), 2. in 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96) ter 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 11. seji dne 2. 11. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Žirovnica je Občina Žirovnica s sedežem na Breznici 3, 4274 Žirovnica.
Zavod je pravni naslednik javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica, ki je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju pod vložno številko 1/4391/00.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Žirovnica.
Sedež zavoda: Žirovnica, Zabreznica 4.
III. DEJAVNOST ŠOLE
3. člen
Osnovna šola Žirovnica (v nadaljnjem besedilu: šola) opravlja dejavnost osnovnošolskega izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok za šolski okoliš, ki obsega območje vasi Moste, Breg, Žirovnica, Selo, Zabreznica, Breznica, Vrba, Doslovče, Smokuč in Rodine.
4. člen
V sestavi zavoda deluje vzgojno-varstvena enota. Enota nima pooblastil v pravnem prometu.
5. člen
Dejavnost šole je v skladu z standardno klasifikacijo dejavnosti naslednja:
M 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje
M 80.101 Dejavnost vrtcev
H 55.21 Storitve menz
K 70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
O 92.61 Obratovanje športnih objektov
Dejavnost šole šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Pogoje za dejavnost šole zagotavljata občina in država.
IV. PEČAT ŠOLE
6. člen
Šola ima pečat okrogle oblike s premerom 35 mm in pečat s premerom 20 mm. Pečat vsebuje ime in sedež šole. Sredi pečata je grb Republike Slovenije.
Ravnatelj šole sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov šole ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
V. ORGANI ŠOLE
7. člen
Organi šole so:
1. svet šole,
2. ravnatelj šole,
3. strokovni organi in
4. svet staršev.
a) Svet šole
8 . člen
Svet šole sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev šole in
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občina.
Predstavnike delavcev šole imenujejo delavci šole na neposrednih in tajnih volitvah. Od petih predstavnikov delavcev mora biti en predstavnik iz vzgojno-varstvene enote. Kandidate predlagajo učiteljski in vzgojiteljski zbor in reprezentativni sindikati šole. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.
Svet šole sprejme sklep o izvolitvi predstavnikov delavcev šole na podlagi poročila volilne komisije.
Predstavnike staršev imenuje svet staršev.
9. člen
Funkcije sveta šole so naslednje:
– sprejema statut in druge splošne akte,
– imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
– sprejema program dela in razvoja šole, letni delovni načrt in zaključno poročilo,
– obravnava poročila o izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom učenca, v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev šole iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z izobraževalnim delom v šoli,
– daje ustanovitelju in ravnatelju šole predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
Svet šole odloča z večino glasov vseh članov.
10. člen
Mandat članov sveta šole traja štiri leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani, vendar največ dvakrat zaporedoma.
Svet šole najkasneje 60 dni pred iztekom mandata določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tričlansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet in pripravi končno poročilo. Komisijo imenuje za dobo štirih let.
11. člen
Članu sveta šole preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– ga odpokliče organ, ki ga je imenoval v svet šole po enakem postopku kot velja za imenovanje,
– predstavniku delavcev šole preneha delovno razmerje v šoli,
– predstavnik sveta staršev ni več član sveta staršev.
V primeru, da član sveta šole sam zahteva razrešitev, o tem odloči svet šole.
Ko svet šole ugotovi, da je članu iz razlogov iz prejšnjega odstavka prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanje oziroma izvolitev novega člana.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
b) Ravnatelj
12. člen
Ravnatelj je poslovodni organ ter pedagoški vodja šole in v sestavi šole delujoče vzgojno-varstvene enote.
13. člen
Funkcije ravnatelja so naslednje:
– organizira in vodi delo šole,
– predstavlja in zastopa šolo,
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela šole,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev in
– opravlja druge naloge, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi.
14. člen
Ravnatelja šole imenuje in razrešuje svet šole s soglasjem ministra in na podlagi mnenja učiteljskega in vzgojiteljskega zbora ter ustanovitelja šole. Učiteljski in vzgojiteljski zbor glasuje o tem mnenju tajno.
Če učiteljski in vzgojiteljski zbor ter ustanovitelj šole ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet imenuje oziroma razreši ravnatelja brez tega mnenja.
15. člen
Ravnatelj se imenuje na podlagi javnega razpisa po postopku in pogojih, določenih z zakonom.
Mandat ravnatelja šole traja štiri leta.
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata. Razloge za predčasno razrešitev določa zakon.
c) Strokovni organi
16. člen
Strokovni organi so:
– učiteljski in vzgojiteljski zbor,
– oddelčni učiteljski zbor,
– razrednik in
– strokovni aktivi.
Sestavo in pristojnosti strokovnih organov določa zakon.
č) Svet staršev
17. člen
Starši uresničujejo svoje interese v svetu staršev, ki se oblikuje tako, da ima v njem vsak oddelek svojega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Mandat predstavnikov v svetu staršev traja dve leti.
18. člen
Svet staršev opravlja naslednje naloge:
– predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– imenuje predstavnike v svet šole in
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
VI. VIRI FINANCIRANJA
19. člen
Sredstva za ustanovitev in začetek dela zavoda so bila določena z odlokom o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 29/92 in 40/92).
20. člen
Šola pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in iz proračuna občine v skladu z zakoni in statutom Občine Žirovnica, iz prispevkov staršev, lahko pa tudi iz drugih virov.
Sredstva, zbrana iz prispevkov staršev učencev, lahko šola uporablja samo za nadstandardne storitve.
VII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
21. člen
Šola nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljena, samostojno.
Šola odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti šole do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjene za delo šole.
VIII. JAVNOST DELA
22. člen
Delo šole je javno.
Javnost dela šole se zagotavlja s sporočili staršem, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov šole ter vzgojno-izobraževalnemu delu šole, razen v primerih, kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali jih ravnatelj šole izrecno povabi.
O delu šole obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
23. člen
Ravnatelj in drugi delavci šole morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost in osebne podatke.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost in osebne podatke tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost in osebne podatke se štejejo:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom ali drugimi predpisi določeni za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih svet šole določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih šoli zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija,
– osebni podatki po zakonu o varstvu osebnih podatkov.
X. SPLOŠNI AKTI ŠOLE
24. člen
Šola ima pravila, ki jih sprejme svet šole s soglasjem ustanovitelja, s katerimi se v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi urejajo vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje šole.
XI. IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
25. člen
Ustanoviteljske pravice in dolžnosti do zavoda, razen sprejemanja odloka o ustanovitvi, imenovanja članov sveta šole, mnenja lokalne skupnosti pred imenovanjem ravnatelja in strategije vzgojno-izobraževalnega dela šole, izvršuje župan občine.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Za ostala vprašanja, ki zadevajo delovanje šole in niso opredeljena s tem aktom, se uporablja zakon neposredno.
27. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica (Uradni list RS, št. 18/97).
28. člen
Spremembe odloka se sprejemajo po istem postopku kot sam odlok.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02200-0001/99-004
Žirovnica, dne 2. novembra 1999.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, grad. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost