Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024

Kazalo

Št. 322-11/2024 O403 Ob-2402/24, Stran 1597
Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o proračunu Mestne občine Krško za leto 2024 (Uradni list RS, št. 134/23) objavlja Mestna občina Krško, CKŽ 14, Krško
javni razpis 
za sofinanciranje turističnih prireditev v mestni občini Krško za leto 2024 
I. Neposredni proračunski uporabnik: Mestna občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
II. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedenih turističnih in drugih prireditev v mestni občini Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska v mestni občini Krško ter vplivajo na turistični razvoj, večjo prepoznavnost celotne občine in so se izvajale ter bile plačane v razpisnem obdobju od 16. 7. 2023 do 15. 7. 2024.
III. Pogoji in merila za dodeljevanje sredstev:
1. Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so društva in zveze društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju turizma in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini Krško,
– so registrirana po Zakonu o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo prijavljenih prireditev,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– izvajajo organizirano redno dejavnost s ciljem pospeševanja razvoja in promocije turizma na območju celotne mestne občine,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– so organizatorji prireditev, ki so predmet prijave na ta razpis,
– da izvajalci dogodkov, kadar je to le mogoče in to ne posega v umetniško svobodo, v pretežni meri izbirajo in predvajajo slovensko glasbo.
2. Na javnem razpisu bodo upoštevane turistične in druge prireditve, ki so izvedene v mestni občini Krško, katerih cilj je promocija občine in povečanje turističnega obiska v občini ter so bile izvedene in plačane v razpisnem obdobju ter izpolnjujejo vsaj dvaod navedenih pogojev:
– pomenijo obogatitev celovite turistične ponudbe občine ter so dostopne širšemu krogu obiskovalcev in niso samo lokalnega pomena,
– dopolnjujejo turistično ponudbo in vplivajo na turistični razvoj ter večjo prepoznavnost celotne občine oziroma regije,
– je javnost z njimi v naprej seznanjena v publikacijah in medijih (spletne strani, socialna omrežja, radijski in TV oglasi, plakati, letaki, časopisi, koledar prireditev itd.),
– so pretežno nekomercialnega značaja,
– so tradicionalne prireditve,
– ohranjajo in promovirajo kulturno, etnološko in naravno dediščino ter ljudske običaje,
– pomenijo oživitev mestnih in vaških jeder.
3. Prijavljene prireditve lahko vsebujejo posamezne sestavine športnega ali kulturnega značaja, če s svojo vsebino vplivajo na turistični razvoj, promocijo kraja in večjo prepoznavnost celotne občine.
4. Do sredstev iz tega razpisa niso upravičene naslednje prireditve:
– veselice in podobne zabavne prireditve za pospeševanje lokalne gostinske prodaje,
– prireditve, ki so zgolj društvenega značaja,
– prireditve, ki so sofinancirane iz drugih javnih razpisov in postavk občinskega proračuna oziroma proračuna krajevne skupnosti/mestne četrti ali drugih javnih virov (regionalni, državni, mednarodni).
5. Predmet sofinanciranja ne bodo:
– stroški najema prireditvenega šotora (ker je za sof. najema šotora namenjen drug razpis),
– denarne nagrade tekmovalcem na raznih prireditvah,
– investicije v prostore društev in zvez,
– stroški povezani s plačevanjem članarin, najemnin, tekočih stroškov za poslovne prostore (elektrika, telefon, voda, ogrevanje itd.)
6. V primerih, ko društvo pridobiva sredstva iz občinskega proračuna, na podlagi tega javnega razpisa, omejitev poslovanja, ki se nanaša na 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ne velja le pod pogojem, da se občinski svetnik Mestne občine Krško – funkcionar oziroma njegov družinski član (zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, sestre in osebe, ki s funkcionarjem živijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti), ki je poslovodja (predsednik društva), član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma če je več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu društva, izloči iz vseh faz odločanja o sklenitvi in izvedbi postopka dodeljevanja sredstev v javnem razpisu, kar bo razvidno tudi iz izjav in zapisnikov, ki se bodo v postopku javnega razpisa pripravili.
7. Prejemnik sredstev je dolžan svoje programske aktivnosti oziroma dogodke, ki so namenjeni širši javnosti najaviti na portalu POSAVJE EVENTS, oziroma dogodek sporočiti na info@cptkrsko.si ali na telefon Centra za podjetništvo in turizem Krško 07/490-22-20.
8. Posamezen organizator turističnih prireditev se lahko prijavi na ta razpis samo z eno vlogo za sofinanciranje največ 3 prireditev, ki so bile izvedene v razpisnem obdobju. Skupna vrednost posamezne prijavljene prireditve ne sme presegati 10.000 EUR, v kolikor bo finančna konstrukcija prireditve večja, bo komisija upoštevala samo maksimalno vrednost 10.000 EUR. Vsako prijavljeno prireditev bo komisija posebej točkovala in za vsako posebej opredelila višino % sofinanciranja.
9. Prireditve, katerih skupna vrednost vseh stroškov, ki so navedeni v finančni konstrukciji ni višja od 200 EUR, ne bodo predmet ocenjevanja. Sofinancirane bodo prireditve, ki bodo dosegle najmanj 25 točk. Maksimalno je možnih 150 točk.
10. Mestna občina Krško bo sofinancirala prireditve največ do 70 % upravičenih dejanskih stroškov celotne vrednosti prireditev, na osnovi dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih, v okviru višine razpoložljivih sredstev za javni razpis.
11. Računi za prijavljene prireditve morajo biti izdani in plačani v razpisnem obdobju. Pri davčnih zavezancih se pri upravičenih stroških upošteva neto vrednost računa (znesek davčne osnove brez DDV), pri tistih, ki niso davčni zavezanci se pri upravičenih stroških upošteva bruto vrednost računa (z DDV).
12. Merila in kriteriji za ocenjevanje prijavljenih prireditev so ovrednotena s točkami, ki so izhodišče za % sofinanciranja. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov bo odvisna od prejetega števila točk iz tabele Kategorij meril in razvrščena po naslednjih kriterijih:
Doseženo število točk
% sofinanciranja
od 25 do vključno 40
30 %
do vključno 70
40 %
do vključno 100
50 %
do vključno 120
60 %
do vključno 150
70 %
Sredstva se bodo glede na število doseženih točk procentualno (%) dodeljevala na podlagi zgornje tabele. V primeru, da bo razpoložljivih sredstev manj, kot je po razpisu upravičencev do sredstev, se bo zgornji procent sofinanciranja vsem prejemnikom sorazmerno znižal.
Posamezna prireditev lahko pri vsaki kategoriji meril dobi točke samo enkrat.
z. št.
KATEGORIJE MERIL
Možno št. točk
1.
TRADICIONALNOST PRIREDITVE
do 25 točk
1.1.
Prireditev je prvič izvedena
5
1.2.
Prireditev je izvedena 2–4 x
10
1.3.
Prireditev je izvedena 5–7 x
15
1.4.
Prireditev je izvedena 8–10 x
20
1.5.
Prireditev je izvedena več kot 10 x
25
2.
TRAJANJE PRIREDITVE
do 20 točk
2.1.
Poldnevna ali manj
5
2.2.
Celodnevna (več kot 8 ur programa)
10
2.3.
Večdnevna
20
3.
RAVEN PRIREDITVE
do 25 točk
3.1.
Prireditev krajevnega pomena 
5
3.2.
Prireditev občinskega pomena
10
3.3.
Prireditev regijskega pomena
15
3.4.
Prireditev državnega ali mednarodnega pomena
25
4.
ŠTEVILO OBISKOVALCEV NA PRIREDITVI
do 20 točk
4.1.
do 100 obiskovalcev
5
4.2.
do 300 obiskovalcev
10
4.3.
do 500 obiskovalcev
15
4.4.
nad 500 obiskovalcev
20
5.
VREDNOST PRIREDITVE 
do 25 točk
5.1.
od 200 € do 1.000 €
5
5.2.
od 1.001 € do 2.000 €
10
5.3.
od 2.001 € do 3.000 €
15
5.4.
od 3.000 € do 5.000 €
20
5.5.
nad 5.001 €
25
6.
KOMERCIALNOST PRIREDITVE
do 35 točk
6.1.
Brez vstopnine
35
6.2.
Z vstopnino
0
SKUPAJ VSE KATEGORIJE
do 150 točk
IV. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje turističnih prireditev, je 10.000 EUR na proračunski postavki 5524 Razvojne aktivnosti na področju turizma. Sredstva se delijo na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. V kolikor bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvidenih sredstev za javni razpis premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.
V. Vsebina vloge
Vloga na razpis mora biti izpolnjena na prijavnih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisni dokumentaciji. Če isti vlagatelj prijavi več prireditev, pripravi skupno vlogo, v okviru katere za vsako prireditev izpolni ločeno obrazec 2 in 3. Obrazec 1 in ostalo zahtevano dokumentacijo pa priloži v enem izvodu za vse prijavljene prireditve.
Vloga je sestavljena iz naslednje zahtevane dokumentacije:
1. Prijavni obrazci:
– Obrazec 1: Podatki o vlagatelju
– Obrazec 2: Podatki o vsaki prijavljeni prireditvi, podroben vsebinski opis, fotografije iz prireditve
– Obrazec 3: Kategorije meril, finančna konstrukcija vrednosti vsake prijavljene prireditve in podrobno razdelan stroškovnik – specifikacija posameznih stroškov in računov (odhodki) ter viri financiranja prireditve (prihodki),
2. kopije finančnih dokazil o izvedenih in plačanih aktivnostih za vsako prijavljeno prireditev: računi, blagajniški izdatki (v tem primeru tudi blagajniški dnevnik oziroma drugi izpisi knjiženja iz poslovnih knjig), dokazila o plačilu računov – bančni izpisi prometa na transakcijskem računu, iz katerih je razvidno in označeno na kateri račun se plačilo nanaša,
3. izjava vlagatelja o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev javnega razpisa,
4. podpisana vsaka stran vzorca pogodbe,
5. kopija zadnje odločbe od Upravne enote o vpisu društva v register društev, ki odraža zadnje dejansko stanje,
6. kopija potrdila od pristojne finančne uprave o plačanih zapadlih davčnih in drugih zakonskih in poslovnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma prijave na razpis.
Komisija lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov, kot dokazilo za resničnost navedb v vlogi in priloženih obrazcih.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno izpolnjeno zahtevano dokumentacijo. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju, ki je določena pri zahtevani dokumentaciji.
Zahtevana dokumentacija, ki bo prispela na javni razpis, je zaupne narave in bo uporabljena izključno v postopku odločanja o dodelitvi sredstev po tem razpisu. Člani strokovne komisije se zavežejo, da bodo podatke varovali kot zaupne in jih bodo uporabili izključno za namene postopkov javnega razpisa.
VI. Rok za prijavo in način prijave: vloge s priloženo zahtevano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najkasneje do srede 17. 7. 2024 na naslov: Mestna občina Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Upošteva se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko (velja datum poštnega žiga) ali do 17. ure oddana v glavni pisarni Mestne občine Krško. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih kuvertah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za turistične prireditve, 322-11/2024 0403«.Pri temobvezno uporabite Obrazec za kuverto, ki ga v razpisni dokumentaciji izrežite, izpolnite in nalepite na prvo stran zaprte kuverte.
VII. Odpiranje in obravnava vlog
1. Vloge bo odpirala in ocenjevala ter pripravila predlog prejemnikov sredstev strokovna komisija, ki jo z odločbo imenuje župan.
2. Odpiranje prejetih vlog bo opravila strokovna komisija v roku 8 delovnih dni po razpisnem roku na Mestni občini Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
3. Vlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja vlog pozvala, da jih dopolnijo. Nepopolna vloga, ki je predlagatelj v navedenem roku ne bo dopolnil, se zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
4. Prepozno prejete vloge se zavržejo, neutemeljene pa zavrnejo (vloge, ki ne ustrezajo in ne izpolnjujejo razpisnih pogojev in meril).
5. Vse pravočasno prispele in popolne vloge bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa.
6. Na podlagi predloga prejemnikov sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava s sklepom sprejme odločitev o izboru prejemnikov sredstev in višini dodeljenih sredstev.
7. Občina bo s prejemniki sredstev sklenila pogodbo, v kateri se opredelijo medsebojne obveznosti. Prejemnikom bodo sredstva nakazana 20. dan od prejema podpisane pogodbe na Mestni občini Krško.
VIII. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa
Na podlagi predloga komisije odloča o dodelitvi oziroma nedodelitvi sredstev občinska uprava s sklepom v roku 45 dni po izteku razpisnega roka. Istočasno bodo prejemniki pozvani tudi k podpisu pogodb. Če prejemnik v roku 8 dni od prejema sklepa ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana Mestne občine Krško v roku 8 dni od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Pritožba se poda pisno priporočeno po pošti, pisno neposredno ali ustno na zapisnik. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
IX. Informacije: razpisna dokumentacija je od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS dosegljiva na spletni strani Mestne občine Krško www.krsko.si v rubriki javni razpisi ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Mestne občine Krško. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, uradne dni od 8. do 11. ure.
Mestna občina Krško 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti