Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1663. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Irak

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1664. Uredba o podpori vinskemu sektorju na ciljnih trgih
1665. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov na okolje

Sklepi

1666. Sklep o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2024/2025

MINISTRSTVA

1667. Pravilnik o biovarnosti ter izvajanju biovarnostnih ukrepov iz uredbe (EU) o prenosljivih boleznih živali
1668. Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg žit, oljnic in uradno potrjenega semena
1669. Odredba o programu specializacije iz laboratorijske medicinske genetike

SODNI SVET

1670. Odločba o prenehanju sodniške funkcije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1671. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za prenosni sistem plina
1672. Akt o spremembah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje
1673. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje
1674. Odločba o imenovanju vodje Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru
1675. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2024

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1676. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Univerzi Alma Mater Europaea
1677. Pravila za delovanje ekonomsko-socialnega odbora na področju energetike

OBČINE

Ankaran

1678. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Srebrničeva ulica – zaklonišče«
1679. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica – vzhod«
1680. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Vlahovičeva ulica – zahod«
1681. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Bevkova ulica«
1682. Sklep o določitvi načel izvajanja gospodarske javne službe na parkirišču »Regentova ulica 6-10«

Brezovica

1723. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2024
1724. Sklep o določitvi cene posameznih programov za predšolsko vzgojo Vrtcev Brezovica

Brežice

1683. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice
1684. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v Občini Brežice

Celje

1685. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Mestni občini Celje
1686. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ureditev mešane površine za pešce in kolesarje ob lokalni cesti LC 032011 v k. o. Ostrožno
1687. Sklep o ugotovitvi javne koristi za rekonstrukcijo ulice Heroja Šarha v k. o. Medlog
1688. Sklep o ugotovitvi javne koristi za ureditev pločnika ob cesti na Grad LK 036871 v k. o. Zagrad
1689. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v Mestni občini Celje

Dravograd

1690. Odlok o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Občini Dravograd
1691. Sklep o pripravi tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Dravograd

Gorenja vas-Poljane

1725. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2024
1726. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva v Občini Gorenja vas - Poljane
1727. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Gorenja vas - Poljane
1728. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane

Idrija

1692. Odlok o spremembi Odloka o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, na katerih se plačuje parkirnina
1693. Sklep o določitvi javnih parkirnih površin v Občini Idrija, kjer se plačuje parkirnina
1694. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
1695. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ig

1696. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov nadzornega odbora Občine Ig

Ilirska Bistrica

1697. Sklep o razveljavitvi Navodila za predstavnike Občine Ilirska Bistrica v organih upravljanja javnih zavodov

Kočevje

1698. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in družbene lastnine v splošni rabi

Koper

1699. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper v plačni razred za določitev osnovne plače

Kranjska Gora

1729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2024 – Rebalans 1
1730. Pravilnik o določitvi javnih parkirnih površin in plačilu parkirnine

Metlika

1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Metlika
1701. Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnem vrtcu v Občini Metlika

Moravske Toplice

1702. Zaključni račun proračuna Občine Moravske Toplice za leto 2023
1703. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo v Občini Moravske Toplice in subvencije cene uporabe javne infrastrukture – omrežnine
1704. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene storitev javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Moravske Toplice
1705. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta ravnatelja vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtci občine Moravske Toplice v plačni razred

Piran

1706. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o čiščenju in urejanju ter posebni rabi javnih površin
1707. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Piran
1708. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Piran

Pivka

1731. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju patronaža in nega na domu v Občini Pivka
1732. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Pivka za leto 2024

Podčetrtek

1709. Odlok o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2024
1710. Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Podčetrtek
1711. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
1712. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP VI478 v Občini Podčetrtek, na parc. št. 222/1, 223/1, *102, vse k. o. Vonarje – 1217
1713. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP VI576 v Občini Podčetrtek, na parceli št. 1182, k. o. Verače – 1233

Prebold

1714. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2024
1715. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Prebold

Ribnica

1716. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ribnica št. 1 za leto 2024
1717. Pravilnik o sofinanciranju izvedbe tipskih zaščit za zapiranje zbirnih mest za odpadke večstanovanjskih stavb na območju Občine Ribnica

Slovenj Gradec

1718. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen (ID 3618)
1719. Javno naznanilo o tretji javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (SDOPN1 MOSG)

Škofljica

1720. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2023
1721. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Škofljica
1722. Odlok o obveznostih lastnikov in skrbnikov psov na območju Občine Škofljica

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti