Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1112/24, Stran 97
Na podlagi 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami in dopolnitvami) in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZOFVI) ter sklepa 5. seje Sveta Vrtca Postojna z dne 11. 1. 2024, Svet Vrtca Postojna razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja 
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Vrtca Postojna izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, zlasti v skladu s 53., 58., 92. in 107.a členom ZOFVI in 40. členom Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05, s spremembami in dopolnitvami) oziroma po prehodnih določbah 143. in 145. člena ZOFVI oziroma 56. člena ZVrt-D (Uradni list RS, št. 12/96) in 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZVrt-D (Uradni list RS, št. 25/08) ter poslati:
1. potrdilo o izobrazbi,
2. potrdilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
3. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu,
4. potrdilo o nazivu,
5. potrdilo o opravljenem ravnateljskem izpitu oziroma izjavo, da ga bo opravil najkasneje v 1 letu po začetku mandata,
6. potrdilo o nekaznovanosti (prvi odstavek 107.a člena ZOFVI) ter potrdilo, da zoper njega ni uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (druga alineja prvega odstavka 107.a člena ZOFVI). Potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni,
7. svoj program vodenja Vrtca Postojna za mandatno obdobje.
Priložiti je treba tudi:
1. kratek življenjepis,
2. potrdilo ali izjavo o poznavanju osnovnih programskih orodij za delo z osebnim računalnikom ter
3. izjavo, s katero dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov za namen in v zvezi s postopkom imenovanja.
Kandidati naj v prijavi navedejo tudi elektronski naslov, na katerem bodo prejemali razna obvestila med razpisnim postopkom.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let, to je za čas trajanja mandata, in bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas s polnim delovnim časom na delovnem mestu ravnatelja.
Predviden pričetek dela je s 1. 6. 2024.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in drugimi dokumenti poslati na naslov: »Svet Vrtca Postojna, Cesta na Kremenco 4, 6230 Postojna«, z oznako: »Prijava – razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«, in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana priporočeno na pošto najkasneje zadnji dan roka.
Prepozne vloge in vloge, poslane v neustrezno označenih ovojnicah, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Prav tako se v izbirni postopek ne bodo uvrstile nepopolne vloge, iz katerih ne bo mogoče razbrati, da kandidat izpolnjuje razpisne pogoje ali ne bodo vsebovale vseh zahtevanih dokazil.
Prijavljeni kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni, kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda Vrtca Postojna 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti