Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 344-0001/2024-2 Ob-1140/24, Stran 91
Občina Ajdovščina objavlja na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB, 21/18 – ZNOrg, 92/20, 159/21 in 109/23), 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/17, 134/20, 26/22), Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 56/17, 38/19)
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina 
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ajdovščina.
Predmet javne službe so naslednje naloge:
1. Sprejem prijav o zapuščenih živalih.
2. Zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim.
3. Zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču.
4. Iskanje skrbnikov zapuščenih živali oziroma oddajo ali prodajo živali novim lastnikom.
5. Zagotavljanje označevanja in registracije zapuščenih živali skladno s predpisi.
6. Vodenje evidence ulovljenih, sprejetih, oskrbljenih, oddanih, prodanih in usmrčenih živali.
7. Druge naloge, določene z zakonom, ki ureja zaščito živali, ter drugimi zakonskimi in podzakonskimi predpisi s tega področja.
II. Območje izvajanja javne službe: območje izvajanja javne službe obsega območje celotne Občine Ajdovščina.
III. Pričetek in čas trajanja koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko pogodbo podpiše izbrani prijavitelj z občino. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
IV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj za podelitev koncesije
Na javni razpis se prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje javne službe izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Fizična ali pravna oseba, ki mora biti registrirana za opravljanje dejavnosti zavetišča, ki je predmet koncesije.
2. Izpolnjevati mora pogoje, ki jih določa zakon in drugi predpisi, ki urejajo zaščito živali.
3. Zavetišče mora biti urejeno skladno z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo zaščito živali.
4. Imetnik zavetišča mora imeti veljavno odločbo Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča.
5. Na 800 registriranih psov v občini mora imeti zagotovljeno eno mesto v zavetišču, in sicer za občino 1 mesto;
6. Zagotoviti mora vsaj enega oskrbnika na 20 namestitvenih mest za pse. Oskrbniki morajo biti usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim.
7. Vodja zavetišča mora imeti vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi.
8. Imetnik zavetišča ne more biti in v njem ne more delati oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali, razen če gre za izrečen vzgojni ukrep opravljanja dela v korist lokalne skupnosti.
9. Zagotoviti mora stalno prisotnost ali pripravljenost veterinarja oziroma veterinarske službe.
10. Imeti mora sklenjeno pogodbo z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanja storitev zdravstvenega varstva živali ali podeljeno koncesijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali.
11. Imeti mora skladno s pravilnikom urejeno vozilo za prevoz živali.
12. Imeti mora stalen in neposreden vpogled v register psov, in sicer v tiste podatke, ki so potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za preverjanje lastništva živali.
13. Imeti mora interni akt o veterinarsko-sanitarnem redu zavetišča.
14. Imeti mora poravnane davke in prispevke.
15. Ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije.
16. Imeti mora izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.
17. Mora izkazati kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije.
18. Mora izkazati finančno usposobljenost.
19. Mora izkazati nekaznovanost za kazniva dejanja, povezana s področjem izvajanja in predmeta koncesije.
20. Predložiti mora izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali s stroškovnikom.
21. Imeti mora najmanj petletne izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije.
22. Mora prevzeti odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem javne službe lahko povzročil tretji osebi.
23. Mora izpolnjevati morebitne ostale pogoje, vsebovane v javnem razpisu.
V. Merila za izbor koncesionarja
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz prejšnjega poglavja tega razpisa, se izbere koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. Ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali.
2. Predlog izvedbenega programa varstva zapuščenih živali.
3. Dosedanje izkušnje prijavitelja.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
VI. Pogoji opravljanja javne službe
Javno službo je potrebno opravljati pod naslednjimi pogoji:
1. Skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi veljavnimi predpisi.
2. Koncesionar je dolžan izvajati javno službo nepretrgoma.
3. Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma opravljati dodatna dela oziroma naloge, ki s koncesijsko pogodbo niso predvidena, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno potrebna za izvajanje javne službe.
4. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za dejavnost, ki je predmet javne službe, ločeno od računovodstva za svojo morebitno drugo dejavnost.
5. Koncesionar mora skladno z veljavnimi predpisi, skrbno, natančno in ažurno voditipredpisane evidence, ki jih je dolžan kadarkoli dati na vpogled občini.
6. Koncesionar mora pristojnemu organu občine o izvajanju javne službe predložiti letno poročilo, kadarkoli na zahtevo pristojnega organa pa tudi vmesna poročila.
7. Koncesionar mora enkrat letno upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, poročati o opravljenih nalogah.
8. Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci. Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi.
9. Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči zaradi napak pri izvajanju javne službe in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
10. Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
11. Uradne ure v zavetišču morajo biti najmanj štiri ure vsak delovni dan, poleg tega mora biti organizirana stalna 24-urna pripravljenost oziroma dežurstvo za sprejem živali v nujnih primerih. Dežurstvo ima koncesionar lahko organizirano samostojno ali v sodelovanju z veterinarsko organizacijo, Centrom za obveščanje ali policijo, ki mora imeti telefonsko številko dežurnega v zavetišču.
12. Koncesionar pri opravljanju svojih nalog sodeluje s pristojno veterinarsko službo in občinskimi redarji zlasti za namen ugotavljanja lastništva zapuščenih živali.
13. Koncesionar mora iskati skrbnike živali tudi preko sredstev javnega obveščanja, ki so pripravljena tovrstna obvestila objavljati brezplačno.
VII. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo izvaja koncesionar, se financira iz:
– proračuna občine
– drugih virov.
VIII. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na javni razpis
Prijava na razpis je pravočasna, če je najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog, to je 18. 2. 2024, oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na naslov iz IX. poglavja tega javnega razpisa.
Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije.
Prijava na razpis je popolna, če vsebuje:
1. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava).
2. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1).
3. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2).
4. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3).
5. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Merila).
6. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali s stroškovnikom).
7. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 7 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali).
8. Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec 8 razpisne dokumentacije (Pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov).
9. Fotokopijo odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča.
10. Reference.
11. Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oziroma fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija).
12. Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali.
13. Fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali.
14. Fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča.
15. Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke.
16. Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.
IX. Rok in način predložitve prijav na javni razpis
Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina.
Prijava je pravilna, če je pravilno opremljena. Prijava se lahko pošlje priporočeno po pošti ali odda osebno v zaprti ovojnici, na kateri mora biti naveden prijavitelj in vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – koncesija za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali«.
Rok za oddajo prijav na javni razpis je 18. 2. 2024.
Prijava na javni razpis je pravočasna, če je vloga najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana priporočeno po pošti oziroma oddana osebno na sedežu Občine Ajdovščina.
Prijava se odda v zaprti kuverti. Na prednjo stran kuverte se zalepi izpolnjen obrazec 9 razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele v roku in bodo izpolnjevale vse zahteve naročnika.
Prijave, ki ne bodo prispele pravočasno in prijave, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene, bo občinska uprava s sklepom zavrgla.
X. Ponudbena cena: prijavitelj poda ponudbeno ceno za celovito oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja do konca petletne koncesije.
XI. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso zahtevano dokumentacijo. Prijavitelji, katerih prijave na javni razpis ne bodo formalno popolne, bodo pozvani k dopolnitvi.
Prijave na javni razpis, ki ne bodo prispele pravočasno, in prijave, ki v zahtevanem roku ne bodo dopolnjene, bodo s sklepom zavržene.
Strokovna komisija za pripravo in izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan s sklepom, bo po pregledu in ocenitvi prijav pripravila predlog za izbiro koncesionarja.
O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih dneh po preteku roka iz IX. poglavja tega javnega razpisa. Zoper navedeno odločbo je dovoljena pritožba. O pritožbi odloča župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor.
XII. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
Prijavitelji bodo obveščeni o izboru najkasneje v petnajstih dneh po zaključku odpiranja vlog.
Občina (koncedent) si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere nobenega koncesionarja.
Občina (koncedent) si tudi pridržujejo pravico, da v razpisnem postopku izvede pogajanja.
XIII. Začetek in čas trajanja koncesijskega razmerja
Koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni stranki podpišeta koncesijsko pogodbo. V imenu koncedenta jo podpiše župan.
Izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku enega meseca od dneva, ko jo je prejel. Z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve koncesijske pogodbe.
XIV. Zavarovanje odgovornosti
Koncesionar mora v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe skleniti zavarovanje odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči občini z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam.
Pogodba o zavarovanju mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Ajdovščina.
XV. Nadzor nad izvajanjem koncesije
Zavetišče ima Svet zavetišča, ki nadzoruje delo zavetišča in opravlja druge naloge, določene z odlokom in s predpisi.
Koncedent lahko po potrebi za nadzor nad izvajanjem koncesije pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
XVI. Informacije in razpisna dokumentacija: brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Ajdovščina http://www.ajdovscina.si in na vložišču Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Dodatne informacije so v času objave javnega razpisa na voljo vsak delovni dan v času uradnih delovnih ur. Kontaktna oseba: Nejc Kumar, tel. 05/365-91-62, elektronski naslov: nejc.kumar@ajdovscina.si.
Občina Ajdovščina 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti