Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 430-0021/2023-3 Ob-1102/24, Stran 87
Na podlagi 10. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 74. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) in na podlage Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva (Uradni list RS, št. 25/10), Občina Dol pri Ljubljani objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Dol pri Ljubljani 
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva na celotnem območju Občine Dol pri Ljubljani.
Koncesija se podeli za:
– predšolsko varstvo do 60 otrok
II. Čas, za katerega se podeljuje koncesija in začetek izvajanja dejavnosti
Koncesija se bo podelila za določen čas, in sicer za obdobje največ deset let od pričetka izvajanja koncesije. Koncesionar mora pričeti z izvajanjem dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2024.
Koncedent si pridružuje pravico do predčasnega odstopa od koncesijske pogodbe, v kolikor situacija na področju predšolske vzgoje v občini ne narekuje več potreb po izvajanju koncesijske dejavnosti za celotno razpisano obdobje.
III. Pogoji za prijavo na javni razpis
Na javni razpis se lahko prijavi zasebni vrtec, zasebnik, drug zavod in druga pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po določilih Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakona o vrtcih, in sicer:
– da ima veljavno dovoljenje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,
– da ima odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport o vpisu v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja,
– da razpolaga z ustreznimi strokovnimi delavci, ki imajo predpisano izobrazbo ter ustreznimi poslovnimi prostori ter opremo, ki ustrezajo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca,
– da bo izvajal izključno javno veljaven program za predšolske otroke, ki ga sprejme Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje,
– zagotavlja sprejem otrok v vrtec v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 88/22 – uradno prečiščeno besedilo-UPB),
– da bo izvajal najmanj 9-urni dnevni program glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov,
– da ima sprejet letni delovni načrt,
– bo zagotovil, da bo javno službo predšolske vzgoje in varstva opravljal za ceno programa, ki jo določi Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani.
Način izpolnjevanja teh pogojev je opredeljen v navodilih kandidatom za pripravo ponudbe.
IV. Merila za izbor
Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja merila:
– Ocena objekta, prostora, opreme;
– Predlagana lastna cena programa, izdelana po veljavni metodologiji;
– Število oddelkov v vrtcu.
Podrobneje so merila opredeljena in ovrednotena v razpisni dokumentaciji.
V. Rok za prijavo na javni razpis
Svojo ponudbo morajo ponudniki oddati v zaprti ovojnici ter na prvi strani imeti oznako: »Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva v Občini Dol pri Ljubljani – ne odpiraj« in navedenega naslovnika, na zadnji strani pa navedenega pošiljatelja. Ponudniki lahko ponudbo oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani ali po pošti na naslov Dol pri Ljubljani 18, 1262 Dol pri Ljubljani.
Pri odpiranju se bo upoštevalo vse ponudbe, ki bodo oddane osebno v sprejemni pisarni občine ali bodo prispele po pošti najkasneje do 19. 2. 2024 do 15. ure.
VI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 26. 2. 2024 ob 12. uri na sedežu Občine Dol pri Ljubljani. Odpiranje ponudb bo javno, vodila pa ga bo tričlanska komisija, imenovana s strani župana. Na odpiranju bodo lahko prisotni ponudniki, bodisi zakoniti zastopniki ali prokuristi ponudnika ali od njiju pooblaščena oseba, ki se mora na odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom.
Komisija bo podrobno pregledala in ocenila prispele ponudbe najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
VII. Sklenitev koncesijske pogodbe
Odločbo o podelitvi koncesije na podlagi predloga pristojne strokovne komisije za pregled in presojo prispelih ponudb podeli direktor občinske uprave. Izbrani koncesionar podpiše koncesijsko pogodbo z županom Občine Dol pri Ljubljani.
Če se na razpis javi le en ponudnik in ta izpolnjuje predpisane pogoje, koncedent z njim sklene koncesijsko pogodbo.
VIII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Dol pri Ljubljani www.dol.si ali pa osebno v sprejemni pisarni Občine Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 18, Dol pri Ljubljani. Informacije o javnem razpisu lahko ponudniki dobijo pri javni uslužbenki Ani Biser, tel. 01/530-32-54, elektronska pošta: ana.biser@dol.si.
Občina Dol pri Ljubljani 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti