Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1110/24, Stran 83
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 10. člena Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 90/13, 19/15, 88/15, 56/17, 73/19, 157/20 in 113/23), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 
I. Na podlagi sprejetega Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi: astronomija, avtomobilizem, jamarstvo, letalstvo, modelarstvo, motociklizem, padalstvo, potapljaštvo, radioamaterstvo, rezbarstvo, kovaštvo, škafarstvo, lotanje, robotika, elektronika.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
II. Višina finančnih sredstev, ki so predmet javnega razpisa znaša za leto 2024 48.000,00 EUR in za leto 2025 48.000,00 EUR.
Maksimalni odobreni znesek sofinanciranja programa v letu 2024 in v letu 2025 je 12.000,00 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024, dodeljena sredstva za leto 2025 morajo biti porabljena v letu 2025. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Namen javnega razpisa je spodbujanje in razvoj dejavnosti na področju tehnične kulture na območju Mestne občine Nova Gorica in zagotavljanje finančne podpore za realizacijo izvedbe letnega programa tehnične kulture.
Mestna občina Nova Gorica bo iz proračuna za leto 2024 in 2025 sofinancirala programe, ki omogočajo zlasti:
– mladinsko raziskovalno delo, poletne šole in delavnice, mladinske raziskovalne tabore, tekmovanja iz znanj, srečanja mladih tehnikov,
– tehnično vzgojo usmerjeno v dvig tehničnega znanja in kulture,
– širjenje in popularizacijo znanstvenega in raziskovalnega dela med mladimi in dvig tehnične kulture med prebivalstvom nasploh,
– načrtno vzpodbujanje in skrb za ohranjanje tehnične dediščine,
– organizacijo in udeležbo na tekmovanjih iz področij tehnične kulture.
III. Mestna občina ne sofinancira: programov tehnične kulture profitnega značaja, formalnega izobraževanja (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin in opreme, programov, ki predstavljajo redne predšolske, šolske oziroma študijske programe in projekte.
IV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov iz področja tehnične kulture, katerih delovanje ni financirano iz proračuna v okviru posebnih oziroma drugih proračunskih postavk, in sicer:
– nevladne organizacije,
– druge pravne osebe, razen javnih zavodov.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
V. Splošni pogoji kandidiranja
Izvajalci programov tehnične kulture morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Nova Gorica,
– so registrirani za izvajanje programov na področju tehnične kulture oziroma imajo dejavnost iz področja tehnične kulture opredeljeno kot eno izmed dejavnosti v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva in zveze društev),
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljeno redno, organizirano in strokovno vodeno dejavnost vsaj devet mesecev v koledarskem letu,
– imajo najmanj 55 % aktivnih članov iz mestne občine,
– niso na drugih javnih razpisih mestne občine oziroma iz drugih proračunskih postavk mestne občine pridobili sredstva za isti program,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni le iz upravičenih stroškov),
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa. Med lastna sredstva se šteje tudi prostovoljno delo. Vrednost prostovoljnega dela, ki se upošteva kot lastna sredstva in način njegovega ovrednotenja, se definira ob vsakoletnem razpisu, vendar ne več kot 10 % vrednosti prijavljenega programa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za krijte materialnih stroškov programa,
– program mora biti v pretežnem delu izveden na območju mestne občine,
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi razpisa predhodnega leta, če so na njem sodelovali,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
VI. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za sofinanciranje, določenih v Odloku o sofinanciranju programov tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpisana sredstva, in sicer: število članov društva s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Nova Gorica (do 15 točk), finančna konstrukcija programa (do 25 točk), kvaliteta in obseg programa (do 180 točk), organizacija tekmovanj (do 30 točk), udeležba na tekmovanjih (do 35 točk), status društva, ki deluje v javnem interesu (15 točk). Podrobnejša merila so razvidna iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del tega razpisa.
Za leti 2024 in 2025 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programa nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VII. Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu https://mong.obcinski-razpisi.si/. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnem obrazcu.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-353 (mag. Robert Cencič).
VIII. Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12 z oznako »Javni razpis – TK 2024 in 2025 – ne odpiraj« do vključno 9. februarja 2024.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 9. 2. 2024 oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno na kuverto poleg oznake javnega razpisa navesti tudi besedo »Dopolnitev« in jo poslati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
Odpirajo se samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitne dopolnitve pred iztekom razpisnega roka, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, opozorilo: »Javni razpis – TK 2024 in 2025 – ne odpiraj« V primeru dopolnitve vloge se doda še beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov pošiljatelja.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, prisojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje v celoti izpolnjen prijavni obrazec in obvezna dokazila – priloge.
IX. Postopek dodeljevanja sredstev vodi Oddelek za družbene dejavnosti, posamezne naloge v postopku in ocenjevanje prijavljenih programov na področju tehnične kulture pa opravlja petčlanska strokovna komisija za oceno programov tehnične kulture, ki jo s sklepom imenuje župan.
X. Odpiranje vlog ni javno in bo predvidoma v roku 5 delovnih dni po izteku razpisnega roka v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
XI. Prijavljeni kandidati bodo pisno obveščeni o sofinanciranju programov v roku do 60 dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti