Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 139-1/2024-3 Ob-1103/24, Stran 80
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 6. člena Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 2/16, 77/16 in 113/23), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 
I. Predmet javnega razpisa
V letu 2024 in 2025 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali programi veteranskih organizacij, ki vključujejo naslednje vsebine s področja delovanja veteranskih organizacij: domoljubno vzgojo in ozaveščanje ter ohranjanje zgodovinskega izročila, obujanje in negovanje tradicij, spodbujanje k strpnosti in nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost, informiranje in svetovanje svojim članom, aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, skrb za spomenike in organizacijo (soorganizacijo) množičnih prireditev kot na primer pohodi, tekmovanja, srečanja, proslave in drugo.
Program predstavlja dejavnost prijavitelja, ki se izvaja preko celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Ne sofinancira se: programov, ki so profitnega značaja, programov, ki jih prijavitelji prijavijo tudi na druge razpise mestne občine, programov, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Višina razpisanih sredstev: predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev je 13.000,00 EUR za leto 2024 in 13.000,00 EUR za leto 2025.
III. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024, dodeljena sredstva za leto 2025 morajo biti porabljena v letu 2025. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
IV. Upravičenci: za upravičence po tem odloku se štejejo veteranske organizacije, njihova združenja in zveze, ki imajo lastnost pravne osebe.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Prijavitelji morajo za prijavo na razpis izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Mestne občine Nova Gorica ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, območno ali pokrajinsko združenje ali drugače), ki ni pravna oseba,
– so registrirani za izvajanje programov na področju veteranskih dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave javnega razpisa so v registru društev vpisani najmanj eno leto
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa je podružnica ustanovljena in aktivno deluje najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino za svoje člane,
a) upravičenci s sedežem v mestni občini: na dan objave javnega razpisa imajo najmanj 20 % članstva s stalnim bivališčem v mestni občini,
b) upravičenci, ki imajo v mestni občini podružnico: na dan objave javnega razpisa ima podružnica najmanj 50 % članov s stalnim prebivališčem v mestni občini, imajo zagotovljene prostorske, kadrovske, materialne in organizacijske možnosti za izvajanje programa,
– program se izvaja na območju mestne občine, razen ko zaradi organizacijskih ali geografskih okoliščin oziroma zgodovinskih dogodkov to ni mogoče,
– imajo zagotovljena lastna sredstva oziroma soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa, s tem, da se med lastna sredstva šteje tudi prostovoljno delo članov, katerega vrednost se, skladno s predpisi, ki urejajo prostovoljstvo, definira ob posameznem razpisu,
– program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– da so predvideli, da bodo vsa sredstva, pridobljena na javnem razpisu porabili za kritje materialnih stroškov programa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav na javni razpis,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov veteranskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
VI. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov
Programi prijaviteljev se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
1. % članov s stalnim bivališčem v mestni občini do 20 točk.
2. Kvaliteta in obseg programa skupaj do 155 točk.
3. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija do 30 točk.
4. (So)organizacija množičnih prireditev do 30 točk.
5. Status društva, ki deluje v javnem interesu 15 točk.
Podrobnejša razdelitev meril je razvidna v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del razpisa.
VII. Način točkovanja: programi, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število tok za posamezni program je vsota ocen, ki jih dodeli programu pristojni organ Mestne občine Nova Gorica za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: pristojni organ) ter povprečja ocen, ki jih dodelijo programu posamezni člani komisije. Sofinancirajo se tisti programi prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi meril prejmejo skupno najmanj 125 točk od 250 točk. Programi, ki ne dosežejo 125 točk ne bodo sofinancirani. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v razpisni dokumentaciji.
VIII. Prijava na razpis
Prijavitelj lahko na razpis za leti 2024 in 2025 prijavi za leto 2024 en program veteranske organizacije in za leto 2025 en program veteranke organizacije.
Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu http://mong.obcinski-razpisi.si/. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-01-66 (Tamara Simčič).
VI. Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (izjavo o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12 z oznako »Javni razpis – sofinanciranje programov veteranskih organizacij – ne odpiraj«, do vključno 20. 2. 2024.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 20. 2. 2024 oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno na kuverto poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Odpirajo se samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitne dopolnitve pred iztekom razpisnega roka, če je vložena v zaprti ovojni, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, opozorilo: »Javni razpis – sofinanciranje programov veteranskih organizacij – ne odpiraj«. Primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov pošiljatelja.
Odpiranje prijav ni javno. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, predvidoma roku 5 delovnih dni po izteku razpisanega roka v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, prisojni organ s sklepom vlogo zavrže.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju programa pisno obveščeni v roku 45 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in spremembami odloka izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 21. člena odloka.
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti