Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Ob-1091/24, Stran 76
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, št. 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg, 3/22 – ZDeb in 105/22 – ZZNŠPP), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18 – ZNOrg in 78/23 – ZUNPEOVE) in 22. člena Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 106/22, v nadaljevanju: Odlok), Mestna občina Nova Gorica (v nadaljevanju: Občina) objavlja
javni razpis 
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – območja naselbinske dediščine v letu 2024 
Gre za javni razpis za izbiro kulturnih projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago, tisti kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
1. Naziv in sedež razpisovalca: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je zagotavljanje javnega interesa Občine na področju nepremične kulturne dediščine s spodbujanjem sofinanciranja projektov obnove nepremičnin znotraj območij naselbinske dediščine na območju Občine (brez Območja naselbinske dediščine Nove Gorice).
3. Cilji javnega razpisa
Cilji javnega razpisa so:
– varstvo kulturne dediščine ter razvijanje zavesti o njenih vrednotah,
– izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in njenega komunikacijskega potenciala,
– povečanje možnosti za trajnostni razvoj,
– izboljšanje urejenosti bivalnega okolja in dvig kakovosti bivanja na območju Občine.
4. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine je sofinanciranje kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Občini, in sicer:
– Sklop 1: sofinanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih sestavin območij naselbinske dediščine, s posegi na ovojih stavb (na zunanjosti stavb), ki se nahajajo znotraj območij registrirane naselbinske dediščine;
– Sklop 2: sofinanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov po Katalogu konservatorsko-restavratorskih del na nepremičnih spomenikih in stavbni dediščini (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Restavratorski center, september 2003, dopolnitev junij 2007; v nadaljevanju: Katalog) na zunanjosti nepremičnin, ki se nahajajo znotraj območij registrirane naselbinske dediščine in so ustrezno gradbeno sanirane.
(2) Podrobneje opredeljeno so predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine nepremičnine, ki se nahajajo znotraj območij nepremične kulturne dediščine v Občini, v Registru kulturne dediščine – register nepremične dediščine, ki je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije in se vodi pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije (v nadaljevanju: Register) evidentiranih kot naselbinska dediščina – brez Območja naselbinske dediščine Nove Gorice.
Predmet javnega razpisa Območja naselbinske dediščine niso:
– nepremičnine znotraj območij naselbinske dediščine, ki so v postopku denacionalizacije ali je nerazrešeno vprašanje lastništva,
– nepremičnine znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice, ki so obravnavane v 9. členu tega Odloka,
– enote nepremične kulturne dediščine s statusom kulturnega spomenika, ki so obravnavane v 6. členu tega Odloka,
– dediščina, vpisana v Register v času med objavo javnega razpisa in oddajo prijav.
5. Višina sredstev in število vlog
Vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis v letu 2024 znaša 10.000,00 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine za leto 2024. Sredstva za posamezno področje so določena skladno z Letnim programom sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Občini za leto 2024.
Prijavitelj lahko za posamezen javni razpis predloži največ eno vlogo na Sklop 1 ter eno vlogo na Sklop 2.
6. Obdobje, v katerem mora biti projekt realiziran: projekt mora biti realiziran in sredstva porabljena v proračunskem letu 2024, in sicer najkasneje do 29. 11. 2024. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni.
7. Upravičeni stroški
7.1. Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine za Sklop 1 so stroški gradbeno-obrtniških posegov in investicijsko-vzdrževalnih del za ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti in urejenosti evidentiranih območij naselbinske dediščine, in sicer z izvajanjem del na ovojih stavb (zunanjost stavb) znotraj teh območij, skladnih s kulturnovarstvenimi pogoji, in potrjenih s strani ZVKDS, in sicer:
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in streh – kritin,
– stroški sanacije zunanjih ometov (fasade),
– stroški sanacije zunanjega stavbnega pohištva (okna, zunanja vrata),
– stroški sanacije stavbno-kleparskih elementov na zunanjosti stavb,
– drugi stroški, ki pripomorejo oziroma omogočajo ohranjanje kulturnovarstvenih lastnosti enote stavbne dediščine.
Upravičeni stroški na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine za Sklop 2 so stroški za izvedbo konservatorsko-restravratorskih posegov po Katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka na ovoju stavb (na zunanjosti stavb).
7.2 Med upravičene stroške na javnem razpisu Območja naselbinske dediščine ne sodijo:
– dela v notranjosti nepremičnin znotraj območij naselbinske dediščine;
– izboljšave, ki ne prispevajo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine;
– stroški del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih lastnosti območja naselbinske dediščine (npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalni sistemi, klimatski sistemi, vgradnja dvigal, gradbeni nadzor in podobno);
– arheološke raziskave;
– izdelava projektne dokumentacije.
7.3. Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Stroški so upravičeni le, če so nastali v letu 2024. Vsa dela morajo biti zaključena do 29. 11. 2024.
7.4. Podlaga za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na Občino najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 29. 11. 2024. Stroški, ki bodo nastali po 29. 11. 2024, se ne morejo uveljavljati.
Občina si pridržuje pravico:
– da se lahko prekine sofinanciranje, če bodo sredstva proračuna, namenjena sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v času veljavnosti pogodbe o sofinanciranju projekta manjša do takšne mere, da izpolnitev pogodbe za financiranje javnega kulturnega projekta ni več mogoča,
– da odstopi od pogodbe, če prijavitelj prekorači rok za dokončanje projekta.
7.5. Občina bo kot dokazilo upravičenosti stroškov upoštevala izključno vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih projektih, za katere so bila sredstva dodeljena ter dokazila o namenski porabi sredstev (kopije računov s potrdili o plačilu), potrjena s strani odgovornega konservatorja. Občina ne bo upoštevala listin o kompenzaciji in podobnih posrednih oblik, ki ne zajemajo neposrednega plačila pogodbenih del.
7.6. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so bili že povrnjeni iz kateregakoli drugega vira, ni dovoljeno. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja bo Občina prekinila izplačevanje sredstev in odstopila od pogodbe ter zahtevala vračilo v višini vseh izplačanih sredstev vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
7.7. Neupravičeni stroški kulturnega projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi prijavitelj.
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 1:
8.1.1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, se mora nahajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z enotno identifikacijo dediščine (EID) kot naselbinska dediščina.
8.1.2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dediščine z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prijavitelj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu nepremičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti identični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina ipd.).
b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z določili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega zakona.
8.1.3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.1.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
8.1.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti predlagatelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
8.1.6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok, v katerem mora biti projekt zaključen, in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
8.1.7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje-soglasje ZVKDS.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega mnenja-soglasja.
8.1.8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti potrjen konservatorski načrt, če tako določajo kulturnovarstveni pogoji.
Dokazilo: kopija potrjenega konservatorskega načrta.
8.1.9. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje, če je to potrebno po zakonu, ki ureja graditev objektov.
Dokazilo: kopija veljavnega gradbenega dovoljenja. Če gradbeno dovoljenje ni potrebno poda prijavitelj izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.
8.1.10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje ovoja (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje stavbe kot celote in delov ovoja (zunanjosti) stavbe, ki bodo predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev.
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki.
8.1.11. Prijavitelj mora priložiti mnenje strokovnjaka gradbene stroke, ki vsebuje opis in obseg poškodb stavbe ter njihov vpliv na ogroženost elementov na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine. Iz mnenja mora biti razvidno, da so ostali deli stavbe, ki niso predmet sofinanciranja, v dovolj dobrem gradbenem stanju, da ne ogrožajo smiselnosti posegov na v razpisu obravnavanem delu (primer: za sofinanciranje obnove fasade je predpogoj urejena streha in stabilni zidovi, da je preprečeno takojšnje propadanje novo urejene fasade kot posledice neurejenosti drugih stavbnih delov).
Dokazilo: opis ogroženosti kulturnega spomenika.
8.1.12. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 1«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
8.1.13. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine priložiti grafične priloge, izdelane v obliki skice z osnovnimi dimenzijami ali projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja po Zakonu o graditvi objektov.
Dokazilo: grafične priloge.
8.1.14. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator. Popisa del in predračuna ne sme izdelati ZVKDS.
Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stroškov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.1.15. Prijavitelj v primeru, da stavbi znotraj območja naselbinske dediščine zaradi poškodb in/ali porušitve elementov stavbnega ovoja (strehe, delov fasade, stavbnega pohištva itd.) grozi izguba vrednot, ki soustvarjajo kvalitete območja naselbinske dediščine, pridobi statično poročilo, potrjeno od strokovnega izvedenca gradbene stroke, registriranega pri ustrezni zbornici, ki ni sodeloval pri izdelavi investicijsko-tehnične dokumentacije, ali od sodnega izvedenca za področje gradbeništva.
Dokazilo: statično poročilo.
8.2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop 2:
8.2.1. Stavba, na kateri bodo izvedeni posegi, se mora nahajati znotraj območja naselbinske dediščine evidentiranega v Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo z lastno enotno identifikacijo dediščine (EID) kot naselbinska dediščina. V primeru razpisa za stavbe znotraj območja naselbinske dediščine Nove Gorice mora biti stavba locirana znotraj tega območja.
8.2.2. Upravičenec do sredstev javnega razpisa je lahko le lastnik ali solastniki stavbe znotraj območja naselbinske dediščine z ustreznimi dokazili.
Dokazila:
a) Izjava o lastništvu: lastnik se izjavi o lastništvu in s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Prijavitelj v prijavnem obrazcu navede podatke o lastništvu nepremičnine. Podatki v prijavnem obrazcu morajo biti identični s podatki v zemljiški knjigi. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti upravno overjeno kopijo pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oziroma druga listina ipd.).
b) Soglasje solastnikov (samo v primeru, če je več solastnikov objekta): v primeru solastništva je obvezna priloga pisno soglasje vseh solastnikov skladno z določili Stvarnopravnega zakonika oziroma Stanovanjskega zakona.
8.2.3. Prijavitelj mora imeti zagotovljena finančna sredstva v višini najmanj 30 % upravičenih stroškov predlaganih posegov.
8.2.4. Višina zaprošenih sredstev sofinanciranja posameznega projekta ne sme biti višja od 70 % celotne vrednosti upravičenih stroškov za izvedbo projekta in ne višja od tretjine vseh razpisanih sredstev na izbranem razpisu oziroma sklopu razpisa.
8.2.5. Prijavljeni projekt mora imeti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora imeti prijavitelj v celoti zagotovljena sredstva za izvedbo projekta, upoštevaje tudi sredstva iz naslova razpisa, na katerega se projekt prijavlja in, ki so omejena z vrednostjo iz prejšnje točke. Če kateri od drugih virov, ki jih prijavitelj v finančni konstrukciji predvideva, dejansko ne bo pridobljen oziroma ne bo pridobljen v planirani višini, jih mora zagotoviti prijavitelj iz lastnih virov.
8.2.6. Projekt se mora zaključiti v obdobju, za katerega je objavljen javni razpis, ne glede na to, da lahko celotna investicija traja več let. Točen rok, v katerem mora biti projekt zaključen, in točna opredelitev zaključka projekta se opredeli z javnim razpisom.
8.2.7. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine pridobiti potrdilo ZVKDS, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po katalogu iz prvega odstavka 6. člena tega odloka, ki so predvideni na stavbah, ki so ustrezno gradbeno sanirane.
Dokazilo: Potrdilo ZVKDS.
8.2.8. Prijavitelj mora za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje-soglasje ZVKDS. Kulturnovarstvenih pogojev ni potrebno pridobiti v primerih, ki so določeni v zakonu, ki ureja varovanje kulturne dediščine.
Dokazilo: kopija kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega mnenja-soglasja.
8.2.9. Prijavitelj mora objektivno ovrednotiti obseg upravičenih stroškov projekta. Za predlagane posege na ovoju (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine mora pridobiti popis del in predračun, ki ga ne sme izdelati ZVKDS.
Dokazilo: popis del in predračun upravičenih stroškov, ki ga podpiše oziroma s katerim soglaša odgovorni konservator.
8.2.10. Prijavitelj mora prikazati dejansko stanje stavbe s pomočjo fotografske dokumentacije, iz katere je razvidno fizično stanje ovoja (zunanjosti) stavbe znotraj območja naselbinske dediščine, ki bo predmet sofinanciranja. Posnetki ne smejo biti starejši od dveh mesecev.
Dokazilo: fotografska dokumentacija – zaželena je v tiskani obliki.
8.2.11. Prijavitelj mora priložiti podpisano izjavo – »Splošna izjava Sklop 2«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
9. Kriteriji in višina sofinanciranja
9.1. Vloge, prijavljene na Sklop 1 in Sklop 2, se bodo ocenjevale po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: ogroženost zunanjih delov nepremičnine zaradi človekovih ali drugih zunanjih vplivov in vpliv na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote:
– zunanji deli nepremičnine niso ogroženi in/ali ne vplivajo na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote (0 točk);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je majhna, tj. predmet prijave ima manjše poškodbe oziroma nepravilnosti, ki ne ogrožajo predmeta prijave in/ali malo vplivajo na ohranjanje spomeniških/varovanih lastnosti območja naselbinske dediščine kot celote (1 točka);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je srednja, tj. predmet prijave ima poškodbe oziroma nepravilnosti, ki ogrožajo posamezne varovane lastnosti predmeta prijave in/ali s katerimi predmet prijave srednje vpliva na varovane lastnosti območja nepremične dediščine kot celote (3 točke);
– ogroženost zunanjih delov nepremičnine je velika, tj. predmetu prijave zaradi poškodb, nevarnosti uničenja, porušitve ali drugih nepravilnosti grozi izguba spomeniških/varovanih lastnosti in/ali močno vpliva na varovane lastnosti območja nepremične dediščine kot celote (5 točk).
Kriterij 2: pomembnost projekta za ohranitev avtentičnih materialov, tehnologij, znanj in veščin:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (3 točke);
– projekt je zelo pomemben (5 točk).
Kriterij 3: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju, za popularizacijo območja naselbinske dediščine ter urejenost in privlačnost območja naselbinske dediščine kot celote:
– projekt ni pomemben (0 točk);
– projekt je manj pomemben (1 točka);
– projekt je pomemben (5 točk);
– projekt je zelo pomemben (10 točk).
Kriterij 4: zagotovljena lastna finančna sredstva prijavitelja projekta:
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini od 30 % do vključno 45 % vrednosti projekta (1 točka);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 45 % do vključno 60 % vrednosti projekta (2 točki);
– prijavitelj ima zagotovljena finančna sredstva v višini nad 60 % do vključno 75 % vrednosti projekta (3 točke);
– prijavitelj ima zagotovljena lastna sredstva v višini nad 75 % (4 točke).
9.2. Največje možno število doseženih točk je 24. Sofinancira se projekte, ki dosežejo najvišje število točk.
Strokovna komisija oceni vloge na osnovi kriterijev 1, 2 in 3, pristojni organ pa oceni vloge na osnovi Kriterija 4. Končna višina točk za posamezen projekt se izračuna kot vsota povprečne ocene članov strokovne komisije, ki projekt ocenijo, in ocene pristojnega organa.
V primeru, da pri ocenjevanju dva ali več projektov doseže enako število točk in to vpliva na sofinanciranje glede na obseg razpoložljivih sredstev, komisija določi prioriteto sofinanciranja na naslednji način:
– sofinancira se projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 1,
– v primeru enakega števila točk po Kriteriju 1 se sofinancira projekt, ki doseže več točk po Kriteriju 4,
– v primeru enakega števila točk po obeh kriterijih se opravi žreb.
Višina sredstev, ki se dodeli posameznemu upravičencu, se določi na podlagi določb Odloka in določb javnega razpisa, rezultatov izbora projektov, višine upravičenih sredstev ter višine razpoložljivih sredstev. Višina dodeljenih sredstev ne more biti višja od 70 % upravičenih stroškov za izvedbo in tudi ne more presegati tretjine vseh razpisanih sredstev za posamezen sklop.
9.3. Financira se tolikšno število projektov, kolikor je razpoložljivih finančnih sredstev.
10. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi posebnega zakona.
11. Dostopnost razpisne dokumentacije in dodatne informacije
Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu https://mong.obcinski-razpisi.si/ Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora v spletni aplikaciji ustrezno izbrati projekte, na katere se prijavlja v javnem razpisu. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/335-01-63 (Majda Stepančič).
12. Razpisna dokumentacija, število vlog, razpisni rok, odpiranje vlog
Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (Izjava o sprejemanju pogojev javnega razpisa). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12 z oznako »Javni razpis – območja naselbinske dediščine 2024 – Ne odpiraj«, do vključno 19. februarja 2024. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno poleg oznake javnega razpisa navesti tudi besedo »Dopolnitev«.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 19. 2. 2024 oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje soba 12).
Vloga mora biti izpolnjena na razpisnih obrazcih iz razpisne dokumentacije ter mora vsebovati vse zahtevane podatke, priloge oziroma dokazila, ki so določeni v javnem razpisu.
Prijavitelj lahko predloži največ eno vlogo za Sklop 1 ter eno vlogo za Sklop 2.
Obravnavane bodo samo pravočasne in popolne vloge, oddane na obrazcih razpisne dokumentacije. Prijavitelj lahko dopolnjuje oziroma spreminja vlogo do izteka razpisnega roka.
Če prijavitelj prijavi dva projekta, enega za Sklop 1 in enega za Sklop 2, se v ločenih kuvertah navede, ali se vloga nanaša na Sklop 1 oziroma Sklop 2.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti v obeh primerih obvezno navedeno ime (naziv) in polni naslov (sedež) prijavitelja.
Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 26. 2. 2024 ob 10. uri v prostorih Občine. Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na razpisu.
13. Postopek in način izbora prejemnikov
Odpirajo se samo vloge, ki bodo dostavljene v roku iz 12. točke tega razpisa in ki bodo imele pravilno označene kuverte. Vloge odpira komisija za odpiranje vlog. Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse priloge in obrazce, navedene v razpisni dokumentaciji, tako za Sklop 1 kot Sklop 2; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedeni na obrazcih.
V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku petih dni od poziva ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. Občina lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. V kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo Občina odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Za popolno vlogo se šteje tudi vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v petih dneh od prejema poziva k dopolnitvi.
Vse pravočasne, popolne vloge ter vloge, ki jih je vložila upravičena oseba, bodo ocenjene s strani strokovne komisije.
Če strokovna komisija ugotovi nepravilnosti, ki bi povzročile odprto finančno konstrukcijo, se vloga kot neustrezna zavrne.
Za prepozno vlogo se šteje vloga, ki ni prispela na Občino do roka, navedenega v 12. točki oziroma do tega roka ni bila poslana s priporočeno pošiljko na navedeni naslov.
14. Ustavitev postopka: župan lahko do izdaje odločbe ustavi postopek javnega razpisa. Sklep o ustavitvi postopka mora biti objavljen na način, kot je bil objavljen javni razpis.
15. Obveščanje o izidu javnega razpisa: o izboru in dodelitvi sredstev odloči pristojni organ z odločbo. Prijavitelji bodo o izidu vloge obveščeni z odločbo najkasneje v roku šestdeset dni od dneva odpiranja vlog.
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti