Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 1223-3/2024-3 Ob-1089/24, Stran 71
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 202/20, 186/21 in 113/23), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica v letu 2024 
I. V letu 2024 se bo iz proračunskih sredstev sofinanciralo izvajanje brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za občane starejše od 65 let, s stalnim bivališčem v Mestni občini Nova Gorica, ki nimajo možnosti do prevoza lastnega ali s strani druge osebe (v nadaljevanju uporabniki), praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Renče - Vogrsko, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba, ob delavnikih, od ponedeljka do petka, predvidoma med 8. in 16. uro. Brezplačni prevozi se opravljajo za: potrebe obiska zdravnika, obiska lekarne, obisk javnih ustanov (csd, upravna enota, občina, pošta, banka, zavarovalnica ipd.), trgovine, prevozov na pokopališče, dnevnih centrov za starejše in drugih medgeneracijskih središč oziroma programov za starejše, drugih nujnih storitev potrebnih za ohranjanje zdravja.
Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja.
II.  Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev znaša 38.110 EUR.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje izvajanja brezplačnih prevozov za starejše se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije, ki imajo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva,
– javni zavodi registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti in
– druge pravne osebe, ki izvajajo programe s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz prejšnje točke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima sedež v mestni občini ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom prijavitelja ustanovljeno podružnico v mestni občini, ki ni pravna oseba,
– je registriran za izvajanje programov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše,
– imajo za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 20 % vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo donacije, sredstva prejeta iz naslova dohodnine za financiranje splošno koristnih namenov, članarine, plačane participacije in prispevki za udeležbo v programu, ovrednoteno prostovoljsko delo ipd.),
– zaprošena sredstva ne presegajo razpisanih sredstev,
– program izvajati kot dopolnilni socialno varstveni program lokalnega pomena po načelih in metodah dela v socialnovarstveni dejavnosti,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom rudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
Prijavitelj bo za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotovil koordinacijo prevozov, sledenje prevozov ter izdelavo statističnih poročil, kontinuirano izvajanje prevozov z ustreznim številom prostovoljcev, promocijo brezplačnih prevozov, telefonsko številko, dosegljivo uporabnikom, naročnikom brezplačnih prevozov preko lastnega klicnega centra ali vstopne točke. Za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše bo na razpolago na telefonski številki od ponedeljka do petka ob delavnikih med 8. in 16. uro.
V. Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu http://mong.obcinski-razpisi.si/. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
VI. Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12 z oznako »Javni razpis – sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše – ne odpiraj«, do vključno 5. 2. 2024.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 5. 2. 2024 oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno na kuverto poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Odpirajo se samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitne dopolnitve pred iztekom razpisnega roka, če je vložena v zaprti ovojni, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, opozorilo: »Javni razpis – sofinanciranje brezplačnih prevozov za starejše«. Primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«,
– naziv in naslov pošiljatelja.
Odpiranje prijav ni javno. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, predvidoma v roku 5 delovnih dni po izteku razpisanega roka v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, prisojni organ s sklepom vlogo zavrže.
VII. Program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše bo izbran na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov.
Št.
MERILO
Točke
1.
Prijavitelj ima status nevladne organizacije v javnem interesu 
5
Prijavitelj je javni zavodi registriran za izvajanje programov na področju socialnega varstva
3
Drugo
1
2.
Prijavitelj ima za izvajanje programa zaposlenega koordinatorja (na podlagi pogodbe o zaposlitvi, podjemne pogodbe …) 
DA 
NE
 
 
1
3.
Prijavitelj ima za izvajanje brezplačnih prevozov bazo prostovoljcev 
do 5 prostovoljcev
 
1
od 6 do vključno 10 prostovoljcev
3
več kot 10
5
4.
Število osebnih vozil, ki jih za izvajanje brezplačnih prevozov za starejše zagotavlja upravičenec: 
3 ali več 
 
 
10 
15
5.
Prijavljen program izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v celoti ustreza kriterijem odloka, je jasen, natančno opredeljen in ima izdelan celoten potek izvajanja storitve
 
do 20
6.
Prijavitelj ima za izvajanje predvidena lastna sredstva v višini: 
do 20 % vrednostni programa 
več kot 20 % in do 45 % 
več kot 45 % in do 65 % 
več kot 65 %
 
10 
15
7.
Predvideni stroški izvajanja storitve na mesec znašajo 
(plače zaposlenih, najema opreme in vozila, zavarovanj, delovanja, zavarovanja in usposabljanja prostovoljcev, goriva ...) 
do 2.000 EUR 
več kot 2.000 in do 3.000 EUR 
več kot 3.000 EUR 
 
 
 
10 
1
8.
Reference – prijavitelj ima izkušnje z izvajanjem prevozov starejših ali drugih ranljivih skupin 
Da 
Ne 
 
0
Člani komisije ločeno od pristojnega organa vsak na svojem ocenjevalnem listu ocenijo vsako posamezno prijavo na podlagi meril za vrednotenje programa brezplačnih prevozov za starejše. Izpolnjene ocenjevalne liste predložijo pristojnemu organu. Vsak član komisije mora ocene, ki jih podeli posamezni prijavi, pisno obrazložiti.
Končno število točk za posamezno prijavo se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. Za prijavo se šteje, da je ocenjena, ko je pridobila najmanj tri pisne ocene članov komisije. Najvišje možno število točk programa je 80 točk. S sredstev javnega razpisa se financira upravičenec do sredstev, ki je prejel največ točk med vsemi ocenjevanimi. V primeru, da imata dva prijavitelja enako število točk, se izbere prijavitelja, ki ima nižje stroške izvajanja programa.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju izvajanja brezplačnih prevozov za starejše v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 20. člena odloka. V letu 2024 bo mestna občina izbranemu prijavitelju sofinancirala izvajanje brezplačnih prevozov za starejše skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti