Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 1223-2/2024-5 Ob-1088/24, Stran 69
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 11/15, 2/16, 73/19 in 113/23), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 
I. V letu 2024 in 2025 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi in projekti s področja socialne dejavnosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
A. Programi in projekti, namenjeni invalidom in bolnikom
– programi in projekti, ki ljudem z različnimi oblikami invalidnosti omogočajo, da se vključujejo v okolje, jim nudijo podporo pri povečanju neodvisnega življenja oziroma jim lajšajo življenje z invalidnostjo,
– programi in projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, namenjeni različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,
– programi in projekti namenjeni ozaveščanju o boleznih in preventivi.
B. Humanitarni in socialni programi in projekti
– programi in projekti, ki blažijo posledice revščine in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– programi in projekti, ki osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju omogočajo vključevanje v okolje ter drugi programi in projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v lokalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin občanov.
C. Drugi socialni programi in projekti
– programi in projekti upokojenskih društev,
– drugi programi in projekti s področja socialne dejavnosti, ki dokazujejo vsebinsko učinkovitost (kot na primer družabna srečanja, obiski in obdaritve članov, jubilantov ipd.) in ne spadajo v sklopa A in B.
Projekt je nabor aktivnosti, ki predstavlja vsebinsko zaključeno celoto, z opredeljeno vsebino, cilji, časovnim zaporedjem in trajanjem izvedbe.
Program predstavlja dejavnost izvajalca, ki se izvaja kontinuirano, tekom celega leta in ima opredeljeno vsebino, cilje in časovno zaporedje aktivnosti.
Predmet tega razpisa niso formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, vlaganja v nakup oziroma vzdrževanje nepremičnin ali opreme, turistična potovanja, turistični izleti in turistična letovanja ter programi s področja zasvojenosti.
II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev znaša v letu 2024 za sklop A: 36.500 EUR, sklop B: 73.500 EUR in sklop C: 10.000 EUR, za leto 2025 za sklop A: 36.500 EUR, sklop B: 73.500 EUR in sklop C: 10.000 EUR.
Dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024, dodeljena sredstva za leto 2025 morajo biti porabljena v letu 2025. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti se lahko prijavijo nevladne organizacije, druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte s področja socialne dejavnosti in javni zavodi katerih so/ustanoviteljica ni Mestna občina Nova Gorica in so registrirani za izvajanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti.
Za prijavitelje se štejejo:
– nevladne organizacije s področja socialne dejavnosti, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom izvajanja posebnih socialnih programov in storitev, utemeljenih na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– nevladne organizacije, ki so ustanovljene v skladu z zakonom kot neprofitne organizacije, z namenom reševanja socialnih stisk občanov mestne občine,
– nevladne organizacije za samopomoč, ki so v skladu z zakonom ustanovljene kot neprofitne in nepridobitne organizacije, z namenom reševanja socialnih problemov svojih članov ali skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti posameznih skupin,
– druge pravne osebe, ki izvajajo programe in projekte na področju socialne dejavnosti za uporabnike z območja mestne občine in so registrirani za delovanje na področju socialnega varstva.
Za prijavitelje se po tem odloku ne štejejo:
– subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
Na javnem razpisu ne morejo kandidirati prijavitelji, ki iste programe ali projekte prijavljajo na druge javne razpise mestne občine ali so financirani iz drugih proračunskih postavk mestne občine.
IV. Prijavitelji iz prejšnje točke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež v mestni občini ali skladno s statutom oziroma temeljnim aktom upravičenca ustanovljeno podružnico (poimenovano enota, odbor, združenje ali drugače), ki ni pravna oseba,
– so registrirani za izvajanje programov ali projektov na področju socialne dejavnosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa oziroma projekta,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa ali projekta (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije, vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov ter prostovoljno delo, in sicer v višini največ do 15 % predvidenih lastnih sredstev),
– program ali projekt se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program ali projekt je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa ali projekta mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov s področja socialnih dejavnosti iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– v primeru, da ima prijavitelj sedež izven mestne občine vendar na območju statistične regije Goriška, mora imeti v članstvu najmanj 30 % občanov mestne občine ali najmanj 10 % uporabnikov iz mestne občine in izvajati program na območju mestne občine,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu/projektu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Prijavitelj lahko na razpis za leti 2024 in 2025 prijavi za leto 2024 en program ali projekt ter za leto 2025 en program ali projekt. V primeru, da prijavitelj izvaja več programov, lahko prijavi največ dva programa za posamezno leto, v kolikor sta programa vsebinsko različna ali namenjena različni skupini uporabnikov. Prijavitelji lahko za leto 2024 in 2025 prijavijo en projekt, ki se bo izvajal v letu 2024 in 2025 ali pa projekt, ki se bo izvajal le v posameznem letu. V primeru prijave projekta, je prijavljen projekt v letu 2024 lahko vsebinsko drugačen od projekta za leto 2025.
Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu http://mong.obcinski-razpisi.si/. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
VI.  Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (izjavo o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljite kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje soba 12 z oznako »Javni razpis – sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti sklop (navedba sklopa)« do vključno 23. 2. 2024.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka 23. 2. 2024 oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje soba 12).
Prijavitelj lahko dopolnjuje vlogo do izteka roka za prijavo. V primeru dopolnjevanja vloge je potrebno na kuverto poleg oznake javnega razpisa navesti tudi: Dopolnitev.
Odpirajo se samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitne dopolnitve pred iztekom razpisnega roka, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– označba javnega razpisa, na katerega se prijava nanaša, opozorilo: »Javni razpis – sofinanciranje programov in projektov s področja socialnih dejavnosti sklop (navedba sklopa)« Primeru dopolnitve vlog se doda še beseda »Dopolnitev«.
– naziv in naslov pošiljatelja.
Odpiranje prijav ni javno. Odpiranje vlog bo vodila strokovna komisija, predvidoma v roku 5 delovnih dni po izteku razpisanega roka v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Nepravočasne prijave ali dopolnitve se ne odpirajo in jih pristojni organ zavrže s sklepom. Formalno nepopolne vloge mora prijavitelj dopolniti v postavljenem roku. Če tega ne stori, prisojni organ s sklepom vlogo zavrže.
VII. Izbrani programi oziroma projekti bodo sofinancirani na podlagi meril za vrednotenje prijavljenih programov in projektov. Komisija bo prijavljene programe in projekta ocenila za vsako leto posebej. Ocenjevanje programov in projektov s področja socialne dejavnosti poteka v dveh fazah (1. in 2. krog ocenjevanja).
Komisija v 1. krogu oceni programe in projekte na podlagi naslednjih meril: utemeljenost in pomen programa/projekta za Mestno občino Nova Gorica – do 20 točk, jasnost zastavljenih ciljev programa/projekta ter njihova realnost in izvedljivost – do 15 točk, metode dela (način doseganja zastavljenih ciljev) – do 5 točk, finančno vrednotenje izvedbe programa/projekta (ustreznost, preglednost, realnost finančne konstrukcije) – do 30 točk, dostopnost programa/projekta (dostopnost informacij in obveščanje javnosti, fizična dostopnost za ciljno populacijo in širšo javnost) – do 15 točk. Upravni organ oceni programe in projekte glede na to ali ima društvo status društva, ki deluje v javnem interesu – 15 točk.
V 1. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezen program ali projekt 100 točk. V nadaljnje ocenjevanje se uvrstijo tisti programi oziroma projekti prijaviteljev, ki v postopku ocenjevanja na podlagi zgoraj navedenih meril prejmejo skupno oceno od 50 do 100 točk. Programi in projekti, ki v 1. krogu ocenjevanja ne dosežejo 50 točk, se izločijo iz nadaljnjega ocenjevanja in ne bodo sofinancirani.
V 2. krogu ocenjevanja oceni komisija programe oziroma projekte na podlagi meril: vsebina programa/projekta: splošna vsebinska ocena – do 50 točk, obsežnost in zahtevnost – do 30 točk, dovršenost, preglednost – do 10 točk ter aktualnost in inovativnost programa/projekta: izvirna zasnova in celovitost – do 20 točk, vsebina ustreza/zadovoljuje trenutne potrebe lokalnega okolja po socialno varstvenih programih in jo lokalna skupnost nujno potrebuje – do 40 točk.
Končno število točk za posamezni program ali projekt iz 2. kroga ocenjevanja se izračuna kot povprečno število točk, ki so jih podelili člani komisije. V 2. krogu ocenjevanja je najvišje možno število točk za posamezni program ali projekt 150 točk.
Končno število točk za posamezni program ali projekt se izračuna kot vsota povprečnih točk iz 1. in 2. kroga ocenjevanja. Najvišje možno končno število točk je 250. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa ali projekta je navedena v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu z določili 20. in 21. člena odloka. V letu 2024 in 2025 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov/projektov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev in predložitvi dokazil o realizaciji programa/projekta in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-166 (Tamara Simčič).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti