Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 187-7/2023-5 Ob-1083/24, Stran 67
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, na podlagi 13. člena Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 5/14, 2/16, 73/19 in 113/23) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 
I. V letu 2024 in 2025 se bodo iz proračunskih sredstev sofinancirali naslednji programi s področja zasvojenosti v interesu Mestne občine Nova Gorica:
Sklop B
1. program za delo z osnovnošolsko populacijo,
2. program za delo s srednješolsko populacijo,
3. program za delo z eksperimentatorji.
Sklop C
1. nizkopražni program.
Sklop D
1. visokopražni program,
2. reintegracijski program.
Program je kontinuirana dejavnost izvajalca, ki se izvaja preko celega leta. Program je zaključena celota posamičnih aktivnosti, ki so po vsebini, zasnovi in obsegu zaključene samostojne enote.
Predmet tega razpisa niso odhodki za formalno izobraževanje (redno in izredno) na vseh stopnjah, stroški nakupa ali vzdrževanja nepremičnin in opreme, programi prijaviteljev, ki isti program prijavijo na druge razpise mestne občine in so jim sredstva iz teh razpisov tudi odobrena, programi, ki so financirani iz drugih sredstev mestne občine.
II. Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev za leto 2024 znaša 33.000,00 EUR, in sicer: do 22.000,00 EUR za programe iz sklopa B, do 5.500,00 EUR za program iz sklopa C in do 5.500,00 EUR za programa iz sklopa D.
Predvidena višina razpisanih proračunskih sredstev za leto 2025 znaša 33.000,00 EUR, in sicer: do 22.000,00 EUR za programe iz sklopa B, do 5.500,00 EUR za program iz sklopa C in do 5.500,00 EUR za programa iz sklopa D.
Mestna občina Nova Gorica si pridržuje pravico do spremembe višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leti 2024 in 2025. V primeru spremembe proračunskih sredstev Mestne občine Nova Gorica, namenjenih sofinanciranju programov za posamezno leto, se v enakem odstotku poveča obseg sofinanciranja že odobrenih sredstev.
Dodeljena sredstva za leto 2024 morajo biti porabljena v letu 2024, dodeljena sredstva za leto 2025 morajo biti porabljena v letu 2025. Sredstva morajo biti porabljena v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
III. Na javni razpis za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti se lahko prijavijo:
– nevladne organizacije (društva, ustanove, neprofitni zasebni zavodi), ki so registrirane kot pravne osebe v Republiki Sloveniji, in sicer na podlagi zakonskih predpisov za opravljanje dejavnosti s področja socialnega varstva,
– javni zavodi in druge pravne osebe in izvajalci s področja socialnega varstva, katerih socialna dejavnost je izkazana kot osnovna dejavnost in so na podlagi zakonskih predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti s področja zasvojenosti.
Za prijavitelje se ne štejejo subjekti po Zakonu o gospodarskih družbah.
IV. Prijavitelji iz točke III. morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje programov na področju zasvojenosti oziroma jih imajo opredeljene v ustanovitvenem aktu oziroma statutu,
– na dan objave javnega razpisa formalno delujejo najmanj eno leto,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo zagotovljene pravne, materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa,
– imajo zagotovljena lastna sredstva in/ali soudeležbo drugih financerjev najmanj v višini 40 % vrednosti prijavljenega programa (med lastna sredstva se štejejo članarine, donacije in vsa sredstva prejeta iz katerihkoli drugih virov),
– program se izvaja na območju in v interesu mestne občine,
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov),
– vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
– niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja prijav,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti do mestne občine na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov s področja zasvojenosti, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo,
– prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na spletni strani mestne občine, skladno s predpisi o dostopu informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
V. Prijava na javni razpis se izvede elektronsko v spletni aplikaciji na naslovu https://mong.obcinski-razpisi.si/. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedene v razpisnih obrazcih.
Javni razpis je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si, pod rubriko Javni razpisi.
VI. Po uspešno oddani elektronski prijavi se prijavitelju formira dokument v pdf obliki (Izjava o sprejemanju pogojev razpisa in resničnosti ter točnosti podatkov, o poravnanih obveznostih in o neblokiranem transakcijskem računu). Podpisano in žigosano izjavo v zaprti kuverti pošljete kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica ali osebno oddajte v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica, pritličje, soba 12, z oznako »Javni razpis Sofinanciranje programov s področja zasvojenosti – ne odpiraj«, do vključno 9. februarja 2024. Na hrbtni strani ovojnice mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja.
Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka, to je do 9. 2. 2024, oddana na pošti kot priporočena pošiljka oziroma je vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica v času uradnih ur (pritličje, soba 12).
Odpirajo se samo v roku oddane in pravilno označene ovojnice. Ovojnice, ki niso pravilno označene in se zanje ne more ugotoviti, da gre za prijavo na konkreten javni razpis, se neodprte vrnejo pošiljatelju.
Za pravilno odpremljeno se šteje prijava na javni razpis in morebitna dopolnitev do izteka roka, če je vložena v zaprti ovojnici, na kateri je navedeno:
– naslov sofinancerja,
– javni razpis, na katerega se prijava nanaša,
– naslov prijavitelja,
– opozorilo »Javni razpis – ne odpiraj«,
– v primeru dopolnjevanja vloge do preteka razpisnega roka je potrebno navesti tudi: »Javni razpis, dopolnitev vloge – Ne odpiraj«.
Odpiranje prijav se bo izvedlo v roku do 5 delovnih dni od izteka roka za prijavo na razpis in ga bo vodila strokovna komisija.
Na podlagi ugotovitve, da je pravočasna vloga formalno nepopolna, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja pisno pozove stranko k dopolnitvi vloge. Vlogo je dovoljeno dopolnjevati le v tistem delu, ki se ne nanaša na ocenjevanje programov, in sicer v roku petih delovnih dni. Po preteku roka za dopolnitev, dodatne dopolnitve vlog niso možne. Če stranka vloge ne dopolni v zahtevanem roku, pristojni organ vlogo zavrže s sklepom.
VII. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi meril za izbor programov: vsebina predloženega programa (do 55 točk), jasni cilji predloženega programa (do 20 točk), metode dela (do 20 točk), jasna in realna finančna konstrukcija predloženega programa (do 40 točk), prijavitelj ima sedež (izpostavo, enoto) v mestni občini (20 točk), javni interes/javna služba na področju socialnega in zdravstvenega varstva (15 točk), reference prijavitelja in evalvacija doseganja ciljev in rezultatov programa (do 80 točk). Komisija bo prijavljene programe ocenila za vsako leto posebej. Merila so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Programi, prispeli na javni razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Najvišje možno število točk je 250. Končno število točk za posamezen program je vsota povprečnih ocen članov komisije in ocene upravnega organa. Program se sofinancira le v primeru, da doseže vsaj 70 % možnih točk (najmanj 175 točk od možnih 250 točk). Za posamezno razpisano vsebino bo izbran tisti prijavitelj, ki bo dosegel najvišje število točk. V kolikor tudi prijavitelj z najvišjim doseženim številom točk ne zbere najmanj 70 % možnih točk (175 točk od 250 možnih), ni izbran nihče od prijaviteljev. Formula za izračun sofinanciranja posameznega programa je navedena v odloku in v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 60 dni od dneva odpiranja vlog. Mestna občina Nova Gorica bo v skladu z Odlokom o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica izdala posameznemu prijavitelju na javni razpis odločbo v upravnem postopku. Po dokončnosti odločbe sklene Mestna občina Nova Gorica s prijaviteljem pogodbo v skladu s 25., 26. in 27. členom odloka.
V letu 2024 in 2025 bo mestna občina odobrena sredstva za sofinanciranje programov nakazovala skladno z veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna. Podrobnejša določila o načinu nakazovanja sredstev, predložitvi dokazil o realizaciji posameznega programa in plačilu stroškov se določijo v razpisni dokumentaciji.
VIII. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica na tel. 05/33-50-352 (Petra Sismond).
Mestna občina Nova Gorica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti