Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 1709-1/2023-14 Ob-1082/24, Stran 65
Mestna občina Ljubljana na podlagi 42. člena v zvezi s tretjim odstavkom 5. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17, 73/19 in 186/21; v nadaljevanju: ZLD-1), drugega odstavka 44.a člena v zvezi s prvim odstavkom 20. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1; v nadaljevanju: ZZDej), 4. člena Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 131/23) in 7. točke 18. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana 
1. Koncedent: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MOL ali koncedent).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti kot javne zdravstvene službe na primarni ravni v MOL (v nadaljnjem besedilu: koncesija) na podlagi Odloka o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 131/23.
3. Oznaka koncesije, vrsta in predviden obseg koncesije na območju MOL
3.1. Lekarniška dejavnost.
Koncesija se podeli eni fizični ali pravni osebi, ki izpolnjuje pogoje za koncesionarja v skladu s 45. členom ZLD-1.
Koncesija se izvaja na območju MOL, pri čemer mora biti najmanjša razdalja med obstoječo in novo lekarno ali podružnico lekarne, merjena po javni cesti, vsaj 400 m.
4. Nosilci koncesijske dejavnosti: ponudnik lahko pri razpisanem programu lekarniške dejavnosti prijavi le enega odgovornega nosilca lekarniške dejavnosti, ki bo opravljal lekarniške storitve, ki so predmet koncesije.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za obdobje 15 let.
Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem začetka opravljanja koncesijske dejavnosti.
Koncesionar je dolžan začeti opravljati koncesijsko dejavnost najkasneje v roku 2 mesecev od dneva sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, sicer se mu koncesija odvzame z odločbo.
6. Način dostopa do razpisne dokumentacije: v skladu z določili ZLD-1 je razpisna dokumentacija dostopna na spletni strani MOL (http://www.ljubljana.si) od 19. 1. 2024 dalje.
7. Dokazila o izpolnjevanju zakonskih in drugih pogojev
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora ponudnik izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 45. člen ZLD-1:
– koncesionar je lahko fizična oseba, ki je hkrati nosilec lekarniške dejavnosti, ali pravna oseba, v kateri ima nosilec lekarniške dejavnosti, ki je tudi njen poslovodja oziroma poslovodni organ, več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu te osebe. V času trajanja koncesijskega razmerja se lahko navedeni delež v osnovnem kapitalu koncesionarja, ki je pravna oseba, prenese na drugo osebo v skladu s četrtim odstavkom 10. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lekarniške dejavnosti v Mestni občini Ljubljana;
– koncesionar mora imeti sedež v Republiki Sloveniji ali v kateri od držav članic Evropske unije, pri čemer mora imeti v Republiki Sloveniji izpostavo v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
– kandidat za koncesionarja mora za podelitev koncesije izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– pogoje, določene za vodjo lekarne, ali imeti zaposleno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodenje lekarne v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, 
– je registriran pri pristojnem sodišču oziroma drugem registracijskem organu za izvajanje lekarniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali kot pravna oseba. Če registracija ob vložitvi vloge na javni razpis še ni izvedena, se kandidat s pisno izjavo zaveže k ureditvi registracije pred podpisom koncesijske pogodbe, 
– kandidatu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija zaradi kršitev koncesionarja v skladu z zakonom, ki ureja lekarniško dejavnost, 
– lokacija prostorov za izvajanje koncesijske dejavnosti je od obstoječih lekarn na območju Mestne občine Ljubljana oddaljena vsaj 400 metrov, merjeno po javni cesti; 
– poleg pogojev, določenih v tej točki, kandidat izpolnjuje pogoje glede prostorov in opreme za lekarno, če k vlogi za pridobitev koncesije predloži izjavo, da bo izpolnil pogoj glede prostorov in opreme v določenem roku po podpisu koncesijske pogodbe;
in druge pogoje, ki jih določa koncedent.
Kot dokaz o izpolnjevanju zahtevanih pogojev ponudnik v ponudbi na javni razpis:
– predloži ustrezna dokazila v originalu ali fotokopiji oziroma tako, kot je zahtevano v obrazcu,
ali
– v skladu z določili sedmega odstavka 43. člena ZLD-1 za dokazila, ki jih koncedent lahko pridobi iz uradnih evidenc, poda pisno soglasje ponudnika, odgovornega nosilca koncesijske dejavnosti ali nosilca koncesijske dejavnosti (v originalu), da koncedentu dovoljuje pridobitev teh podatkov iz uradnih evidenc.
V ponudbi je potrebno predložiti:
7.1. dovoljenje za izvajanje lekarniške dejavnosti;
7.2. potrdilo, da ponudnik ni v postopkih pred organi pristojne zbornice zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica;
7.3. izjavo o zaposlitvi odgovornega nosilca lekarniške dejavnosti za koncesijo za katero ponudnik kandidira (razen za registrirane lekarnarje in samostojne podjetnike, ki so sami odgovorni nosilci koncesijske dejavnosti);
7.4. izjavo o zaposlitvi ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih farmacevtskih strokovnih delavcev oziroma delavcev lekarniške dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje iz ZLD-1, in ki bodo na naslovu izvajanja koncesijske dejavnosti, navedenem v Prijavnem obrazcu, opravljali lekarniške storitve, ki so predmet koncesije;
7.5. izjavo o urejenem zavarovanju odgovornosti za farmacevtske strokovne delavce, ki delajo neposredno s pacienti;
7.6. izjavo, da ponudniku v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 56. člena ZLD-1;
7.7. potrdilo, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču oziroma drugem registracijskem organu za izvajanje lekarniške dejavnosti kot samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba oziroma pisna izjava, da bo uredil registracijo pred podpisom koncesijske pogodbe;
7.8. izjavo, da pri ponudniku ne obstajajo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil po 75. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3);
7.9. izjavo, da bo ponudnik izvajal lekarniško dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa, v prostorih, dostopnih za gibalno in funkcionalno ovirane osebe (npr. za uporabnike invalidskih vozičkov, otroške vozičke in podobno);
7.10. izjavo, da se na dan vložitve ponudbe na ta javni razpis o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Ljubljana) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva ponudnika. Navedeno vključuje upravne postopke, ki jih vodi MOL, ali sodne postopke, v katerih MOL nastopa kot stranka oziroma stranski udeleženec.
8. Merila za izbiro koncesionarja za izvajanje koncesijske dejavnosti
8.1. strokovna usposobljenost, izkušnje in reference nosilca lekarniške dejavnosti: največ 10 točk;
8.2. dostopnost lokacije opravljanja lekarniške dejavnosti z vidika javnega prevoza: največ 15 točk;
8.3. pričetek izvajanja koncesijske dejavnosti: največ 20 točk;
8.4. ugotovitve nadzornih postopkov iz 112. člena ZLD-1 pri ponudniku: največ 5 točk;
8.5. dostopnost prostorov lekarne in informacij za paciente z okvaro vida in/ali sluha: največ 10 točk.
Če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih ponudnikov razpisanega programa zdravstvene dejavnosti enako število točk, se ta program dodeli z žrebom.
9. Naslov, rok in način predložitve ponudbe
Ponudbo za razpisani program zdravstvene dejavnosti tega javnega razpisa je potrebno nasloviti na: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na hrbtni strani ovojnice se navedejo podatki ponudnika.
Na sprednji strani ovojnice, v levem zgornjem delu, mora biti vidna navedba:
»Ne odpiraj – Ponudba za javni razpis za podelitev koncesije – 3.1. Lekarniška dejavnost, januar 2024«.
Ponudbo se lahko posreduje po pošti, kot priporočeno pošiljko, ali se jo odda osebno v Glavni pisarni MOL, Mačkova ulica 1, 1000 Ljubljana, v delovnem času (ponedeljek, torek in četrtek: od 8.30 do 16. ure; sreda: od 8.30 do 17. ure; petek: od 8.30 do 13. ure).
Za pravočasne bodo štete ponudbe, oddane po pošti do vključno 1. 2. 2024 oziroma osebno oddane v Glavni pisarni MOL do vključno 1. 2. 2024 do zaključka delovnega časa.
10. Naslov in datum odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb za podelitev koncesije iz 3. točke tega javnega razpisa bo 9. 2. 2024 ob 10. uri v prostorih MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan MOL.
11. Postopek obravnave ponudb in rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Obravnavo pravočasnih in pravilnih ponudb, ki vsebujejo vse zahtevane sestavine iz IV. poglavja razpisne dokumentacije ter so popolne, bo vodila komisija. Nepravilne in prepozne ponudbe bodo s sklepom zavržene. Nepopolne ponudbe bodo zavrnjene. Komisija si pridržuje pravico do preverjanja resničnosti in verodostojnosti navedb v ponudbi, izpolnjevanja zakonsko predpisanih in drugih pogojev ter preverjanja vseh podatkov, navedenih v ponudbi. V skladu z načelom proste presoje dokazov sme komisija v postopku pregleda, primerjave in vrednotenja ponudb zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila ali dokumente.
Komisija bo obravnavala in vrednotila vse pravočasne, pravilne in popolne ponudbe. Razpisana koncesija lekarniške dejavnosti (oznaka 3.1. tega javnega razpisa) se dodeli najbolje ocenjenemu ponudniku. Če dosežeta dva ali več ponudnikov razpisanega programa lekarniške dejavnosti enako število točk, se izvede žreb.
Za ponudnika, izbranega na opisani način, bo komisija izdelala predlog o njegovi izbiri in ga posredovala pristojnemu upravnemu organu. Koncedent bo pridobil soglasje Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije za ponudnika, katerega izbor bo predlagala komisija, in nato v zakonsko določenem roku 30 dni izdal odločbo, s katero bo koncesijo za razpisani program iz 3. točke tega javnega razpisa podelil izbranemu ponudniku, ostale obravnavane ponudbe pa zavrnil. V primeru, da komisija oceni, da nihče od ponudnikov ni primeren za podelitev razpisane koncesije, se koncesija ne podeli.
Obvestilo ponudnikom o obdelavi osebnih podatkov
S posredovanjem ponudbe na ta javni razpis ponudnik soglaša z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe postopka podelitve razpisane koncesije lekarniške dejavnosti, z razpisom izbrani ponudnik pa tudi za namen izvajanja koncesije. Podatki se hranijo trajno. Upravljalec osebnih podatkov je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@ljubljana.si, 01/306-46-84). Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico dostopa, seznanitve in popravka (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu).
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti