Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 430-1/2024 Ob-1077/24, Stran 62
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2024 (Uradni list RS, št. 130/23) in sklepa župana št. 430-1/2024 Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje projektov posebnega pomena v letu 2024 
1. Naziv in sedež razpisovalca: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje projektov, programov, prireditev, ki jih organizirajo ali soorganizirajo društva, združenja ter zavodi in niso predmet drugih javnih razpisov Občine Zagorje ob Savi v letu 2024.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje pokroviteljstev oziroma izvedbe projektov, programov in prireditev društev, združenj ter zavodov, organizacije ali soorganizacije projektov, programov, prireditev, tradicionalnih prireditev, organizacije proslav ali dogodkov, organizacije pohodov, ekskurzij, gostovanja, tekmovanja na dogodkih na mednarodni, državni, regionalni, občinski ravni … Med projekte, ki so predmet razpisa, sodijo tudi izdaje knjig, brošur, zvočnih in filmskih zapisov ipd., ki bodo izdane v letu 2024 v posameznem razpisanem obdobju, na katerega se prijavitelj prijavlja.
Projekti posebnega pomena za Občino Zagorje ob Savi je projekt izrednega občinskega pomena, ki ga kot takega občina pripozna in ima zaradi svoje odmevnosti (števila udeležencev, medijski učinek, mednarodna udeležba ipd.) dodano vrednost za razvoj, prepoznavnosti in promocijo občine na področju kulture, športa, humanitarnih dejavnosti, turistične dejavnosti, raziskovalne dejavnosti itd.
Investicije niso del tega razpisa.
3. Določitev obdobja za porabo sredstev: sofinancirana sredstva morajo biti porabljena v letu 2024, v obdobju, na katerega se je prijavil prijavitelj.
4. Na razpisu lahko sodelujejo: društva, združenja in zavodi, katerih projekti niso predmet drugih financiranj iz proračuna Občine Zagorje ob Savi oziroma drugih javnih razpisov.
5. Pogoji in sodelovanje na razpisu
Izvajalci, navedeni v 4. točki, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– imajo sedež na območju Občine Zagorje ob Savi in pri izvedbi vključujejo člane, občane Občine Zagorje ob Savi.
Pod pogojem, da se bo prijavljeni projekt izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi in bo vključeval člane, občane Občine Zagorje ob Savi, se lahko na javni razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven občine, pri tem je potreben tudi opis, kako bodo občani vključeni v sam projekt;
– izvedba prijavljenega projekta mora biti pomembna za prepoznavnost in promocijo Občine Zagorje ob Savi;
– prijavitelj je dolžan na vseh promocijskih materialih projektov in zaključnih poročilih objaviti logotip občine ter navesti, da je izvedbo projekta sofinancirala tudi Občina Zagorje ob Savi;
– da ima projekt zaprto finančno konstrukcijo, zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev prijavljenega projekta;
– prijavitelj ne sme imeti neizpolnjenih obveznosti do občine oziroma mora imeti poravnane vse finančne in pogodbene obveznosti do občine, vključujoč obveznosti iz naslova posrednih proračunskih uporabnikov;
– v posameznem razpisanem obdobju lahko izvajalci prijavijo le en projekt, v celotnem razpisanem obdobju pa največ dva projekta;
– če projekt organizira več izvajalcev, je do sredstev upravičen le en izvajalec oziroma glavni nosilec projekta.
6. Vrednost razpisanih sredstev za sofinanciranje projektov v letu 2024 znaša 20.000,00 EUR od tega bodo sredstva praviloma namenjena v petih delih, in sicer:
a) za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
3.000,00 EUR
b) za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024 
4.000,00 EUR
c) za projekte, ki se izvajajo od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
5.000,00 EUR
d) za projekte, ki se izvajajo od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024
5.000,00 EUR
e) za projekte, ki se izvajajo od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024
3.000,00 EUR
V primeru, da se sredstva v posameznem razpisanem obdobju ne porabijo, se prenesejo v naslednje razpisano obdobje. V primeru, da v posameznem razpisanem obdobju odobrena sredstva za sofinanciranje prijavljenih projektov presežejo višino razpisanih sredstev za obdobje, komisija s sklepom župana vsem prejemnikom odobrena sredstva zniža v enakem odstotku glede na razpoložljiva sredstva za obdobje.
7. Razpisna dokumentacija ter informacije o javnem razpisu: razpisna dokumentacija je vsem zainteresiranim dostopna na spletni strani Občine Zagorje ob Savi ali pa jo v času uradnih ur dvignejo v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi (I. nadstropje). Kontaktna oseba je Nina Jenko Sajovic. Kontakt: nina.jenko@zagorje.si ali 03/56-55-720.
8. Rok za prijavo in način zbiranja predlogov
Prijave, izpolnjene na obrazcih z vso zahtevano dokumentacijo, pošljite v zapečateni ovojnici po pošti ali pa jih oddate v sprejemni pisarni na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi s pripisom: »Ne odpiraj – JR za sofinanciranje projektov posebnega pomena 2024 – s pripisom obdobja«.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov naročnika najkasneje do spodaj navedenih datumov. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.
Roki za oddajo prijav:
a) 2. 4. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024
b) 3. 6. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 4. 2024 do 31. 5. 2024
c) 1. 8. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
d) 1. 10. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 8. 2024 do 30. 9. 2024
e) 18. 11. 2024 za projekte, ki se izvajajo od 1. 10. 2024 do 31. 12. 2024.
Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden naslov pošiljatelja, v nasprotnem primeru komisija prijave ne bo odpirala.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj sprejema vse pogoje in merila javnega razpisa. Nepravočasne prijave bodo prijaviteljem vrnjene.
9. Obravnava prijav: prijave bo po zaključku roka za vsako razpisano obdobje odpirala in obravnavala pristojna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Odpiranje prejetih vlog ne bo javno. Vse prispele in popolne vloge bo komisija ocenjevala na podlagi meril, ki so sestavni del tega javnega razpisa. Odpiranje in ocenjevanje pravočasnih vlog bo komisija opravila v petnajstih dneh po roku za predložitev vlog iz razpisanega obdobja. Če bo komisija ugotovila, da prijava ni popolna, bo pisno pozvala prijavitelja, da vlogo v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev dopolni. Če prijavitelj v določenem roku vloge ne dopolni, se vloga zavrže kot nepopolna.
10. Rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o rezultatih razpisa
Na podlagi predloga komisije župan sprejme odločitev o dodelitvi sredstev sofinanciranja in izda sklepe o izboru prejemnikov. Prejemnike se hkrati pozove k podpisu pogodbe, v kateri bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja sredstev. Če se prejemnik v roku 15 dni od prejema poziva k sklenitvi pogodbe ne odzove oziroma ne vrne podpisane pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo v roku 8 dni od dneva prejema sklepa, na župana Občine Zagorje ob Savi. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na naslov Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi upravičenci. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti