Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. U014-3/2024/1 Ob-1074/24, Stran 60
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana na podlagi prvega odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) in 5. člena Uredbe o mreži javne veterinarske službe in izvajalcev nalog odobrenih veterinarjev (Uradni list RS, št. 54/08) objavlja
javni razpis 
za dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev 
I. Koncendent: Republika Slovenija, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju: UVHVVR), Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa je dodelitev koncesije veterinarskim organizacijam v osemenjevalnih središčih za izvajanje dejavnosti javne veterinarske službe, ki se ne financirajo iz proračunskih sredstev, za živali, ki so v oskrbi v osemenjevalnih središčih, in sicer za opravljanje naslednjih dejavnosti:
– zdravstvenega varstva plemenjakov;
– sistematičnega spremljanja zdravja plemenjakov in oploditvene sposobnosti njihovega semena za osemenjevanje;
– pridobivanja, priprave in preverjanja zdravstvene ustreznosti živalskega semena;
– skladiščenja in distribucije živalskega semena.
III. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za obdobje 10 let in začne veljati z dnem podpisa pogodbe med koncendentom in koncesionarjem.
IV. Pogoji: za opravljanje dejavnosti iz tega razpisa mora imeti vlagatelj veljavno odločbo o verifikaciji v skladu s pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, in o postopku njihove verifikacije za veterinarsko ambulanto v osemenjevalnem središču.
V. Prijava: prijavi je treba priložiti:
– seznam veterinarjev in veterinarskih pomočnikov, ki bodo opravljali veterinarske dejavnosti iz tega razpisa,
– za veterinarje dokazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje veterinarske dejavnosti (licenco ali številko odločbe o licenci), za veterinarskega pomočnika pa potrdilo o izobrazbi,
– za veterinarje in veterinarske pomočnike dokazila o zaposlitvi (potrjen M 1 obrazec), podjemno pogodbo (pogodbo o delu), ali drugo dokazilo o poslovnem sodelovanju.
VI. Rok javnega razpisa: rok prijave je odprt do 31. 12. 2024.
– V primeru priporočene pošiljke se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo poslane do izteka dneva 31. 12. 2024.
– V primeru osebne dostave v glavno pisarno UVHVVR, Dunajska cesta 22, Ljubljana, se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo vložene do vključno 31. 12. 2024, do 14. ure.
– V primeru elektronske prijave se štejejo za pravočasne prijave, ki bodo elektronsko poslane do izteka dneva 31. 12. 2024 na e-naslov gp.uvhvvr@gov.si in podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.
VII. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese vlogo osebno v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – osemenjevalna središča«, na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.
Prijavitelj, ki pošlje elektronsko vlogo v zavihku zadeva/dodaj zadevo napiše »Ne odpiraj – javni razpis – osemenjevalna središča«.
VIII. Odpiranje vlog: prvo odpiranje vlog prispelih na naslov iz 5. točke tega razpisa, ki bodo prispele do 13. 2. 2024 bo 15. 2. 2024, ob 10. uri, v poslovnih prostorih UVHVVR v VI. nadstropju, Dunajska cesta 22, Ljubljana. Vsako naslednje odpiranje vlog bo vsak prvi in tretji teden v mesecu v prostorih UVHVVR. Vloge prispele na naslov iz 5. točke tega razpisa do vključno 25. dne preteklega meseca se bodo obravnavale v prvem tednu naslednjega meseca, prijave prejete od vključno 26. dneva preteklega meseca do 10. dneva v tekočem mesecu pa bodo obravnavane pri odpiranju vlog v tretjem tednu tekočega meseca.
IX. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarja bo prijavitelj prejel odločbo o izbiri v roku 30 dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na UVHVVR, na tel. 01/300-13-09, (kontaktna oseba: Anja Juvan) in 01/300-13-02 (kontaktna oseba: Polona Cankar) vsak dan od 9. do 10. ure.
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti