Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 5446-1/2024/3 Ob-1139/24, Stran 56
Na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 11), zadnjič spremenjene z Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2022/2496 z dne 15. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2020/2093 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (UL L 325 z dne 20. 12. 2022, str. 11), Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU, Euratom) 2022/2434 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. decembra 2022 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil (UL L št. 319 z dne 13. 12. 2022, str. 1), Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (UL L št. 433I z dne 22. 12. 2020, str. 1), zadnjič popravljena s popravkom (UL L št. 373 z dne 21. 10. 2021, str. 94), Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, ESS+, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 159), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2022/2039 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. oktobra 2022 o spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) 2021/1060 glede dodatne prožnosti za obravnavanje posledic vojaške agresije Ruske federacije FAST (prožna pomoč za ozemlja) – CARE (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2022, str. 23), (v nadaljevanju: Uredba 2021/1060/EU), Uredbe (EU) 2021/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o vzpostavitvi ESS+ in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1296/2013 (UL L št. 231 z dne 30. 6. 2021, str. 21), zadnjič popravljene s popravkom (UL L št. 421 z dne 26. 11. 2021, str. 75), Uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 117/23), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19, 189/20 – ZFRO, 196/21 – ZDOsk, 82/23 in 84/23 – ZDOsk-1, v nadaljevanju: ZSV), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23; v nadaljevanju: ZJF), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23), Proračuna Republike Slovenije za leto 2024 (Uradni list RS, št. 150/22 in 123/23), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju: Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev) in Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027 (v nadaljevanju: POMP), odobrenega s sklepom Vlade RS, št. 54400-3/2022/3 z dne 21. 7. 2022 in Izvedbenim Sklepom Komisije C(2022) 8609 z dne 23. 11. 2022, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za izbor upravičencev za razdeljevanje pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027 
1 Izvajalec: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2 Predmet in cilj
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru POMP.
Ključni cilj javnega razpisa je zagotoviti pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam in odpraviti njihovo materialno prikrajšanost in socialno izključenost.
3 Ciljna skupina – končni prejemniki pomoči
Končni prejemniki pomoči so upravičene osebe s seznama, ki ga bo v skladu z drugim odstavkom a79.d člena ZSV, enkrat letno določil minister, pristojen za socialno varstvo.
Seznam končnih prejemnikov pomoči oziroma upravičenih oseb v letu 2024 bo določen najkasneje do podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji na tem javnem razpisu. Seznam bo objavljen na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/, izbrani prijavitelji bodo obveščeni o objavi.
Za ugotavljanje upravičenosti končnih prejemnikov pomoči, skladno s seznamom iz prejšnjega odstavka, je odgovoren prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu.
Postopek ugotavljanja upravičenosti je podrobneje opredeljen v priloženih Navodilih upravičencem za izvajanje razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024–2026 v okviru Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju: Navodila).
4 Obvezne aktivnosti
Prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, bo zadolžen za razdeljevanje pomoči v hrani upravičenim končnim prejemnikom pomoči in izvajanje spremljevalnih ukrepov.
Podrobnejša opredelitev aktivnosti in načel, ki jih mora spoštovati prijavitelj, izbran na tem javnem razpisu, ob izvajanju aktivnosti, je navedena v razpisni dokumentaciji v poglavju 1. Obvezne aktivnosti – podrobnejša navodila.
5 Pogoji za kandidiranje
Prijavitelj na javni razpis mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) je humanitarna organizacija, vpisana v razvid humanitarnih organizacij pri pristojnem ministrstvu, in opravlja dejavnost na področju socialnega varstva ali organizacija s statusom nevladne organizacije v javnem interesu na področju opravljanja humanitarne dejavnosti in je vpisana v evidenco nevladnih organizacij;
b) za stroške izvajanja razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov, za katero daje vlogo za dodelitev sredstev iz tega javnega razpisa, ni in ne bo prejela pomoči iz drugih javnih virov;
c) ima vzpostavljeno lokalno mrežo za izvajanje pomoči;
d) ima upravne, finančne in operativne zmogljivosti za izvajanje pomoči.
Podrobnejši opis pogojev iz točke d) je naveden v razpisni dokumentaciji v poglavju 2. Pogoji za kandidiranje – podrobnejša navodila.
Prijavitelj mora vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk a), b), c) in d) priložiti tudi Izjavo o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 3).
Prijavitelja lahko predstavljajo združenja ali zveze društev, ki skupaj s svojimi člani izkažejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, pri čemer mora njihovo sodelovanje izhajati iz ustanovitvenega akta. Če ustanovitveni akt ni javno dostopen, ga mora prijavitelj priložiti k vlogi.
Ministrstvo lahko za potrebe tega javnega razpisa izpolnjevanje pogojev preveri na terenu, pridobi potrdila iz uradnih evidenc in prijavitelja zaprosi za dodatna dokazila oziroma pojasnila.
6 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so:
a) upravni stroški, stroški prevoza, skladiščenja in priprave, ki jih krijejo prijavitelji, izbrani za razdeljevanje hrane upravičenim končnim prejemnikom, po pavšalni stopnji 7 % stroškov nakupa hrane, vključno s stroški v zvezi s prevozom hrane do prijaviteljev, izbranih za razdeljevanje hrane končnim prejemnikom;
b) stroški spremljevalnih ukrepov, ki jih izvajajo prijavitelji, izbrani za razdeljevanje hrane upravičenim končnim prejemnikom, po pavšalni stopnji največ 7 % stroškov nakupa hrane, vključno s stroški prevoza do prijaviteljev, izbranih za razdeljevanje hrane končnim prejemnikom.
Neupravičene stroške krije upravičenec sam.
7 Predvidena višina sredstev za javni razpis in način financiranja
Predvidena višina sredstev javnega razpisa skupaj znaša 1.926.501,04 EUR.
Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije v obdobju 2024–2027 na projektu 2611-23-5001 in proračunskih postavkah:
– 221652 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS – 21-27 – V – EU
– 221653 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS – 21-27 – V – slovenska udeležba
– 221654 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS – 21-27 – Z – EU
– 221655 Program za odpravljanje materialne prikrajšanosti v RS – 21-27 – Z – slovenska udeležba.
Ministrstvo bo višino dodeljenih sredstev posameznemu prijavitelju izračunalo po naslednji formuli:
X (EUR) = 
(število evidentiranih prejemnikov prijavitelja v letu 2022 / število evidentiranih prejemnikov v letu 2022 vseh izbranih prijaviteljev) x 1.926.501,04 EUR 
Za potrebe izračuna višine sredstev mora prijavitelj k vlogi na javni razpis predložiti dokument, iz katerega bo izhajalo število prejemnikov pomoči v letu 2022, ki jih je prijavitelj evidentiral. Priloženi dokument mora biti verodostojen, preverljiv in potrjen s strani odgovorne osebe prijavitelja.
Dodeljena sredstva bodo izbranim prijaviteljem izplačana na podlagi potrjenega zahtevka za izplačilo (v nadaljevanju: ZzI), ki ga izbrani prijavitelj pripravi in odda v skladu z Navodili. Posamezni prijavitelj lahko za izvedbo aktivnosti prejme največ 14 % stroška nakupa hrane, ki mu jo bo ministrstvo dostavilo v skladišča. Višino upravičenega stroška za povračilo na posameznem ZzI izračuna ministrstvo.
8 Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo izbranemu prijavitelju nastali v obdobju od podpisa pogodbe o sofinanciranju do 31. 12. 2026. Do navedenega roka mora izbrani prijavitelj razdeliti celotno količino dodeljene hrane in izvesti vse spremljevalne ukrepe.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov (izplačil iz proračuna) je od datuma podpisa pogodbe z izbranimi prijavitelji do 31. 3. 2027 oziroma v plačilnih rokih, določenih v veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
Ministrstvo dopušča možnost podaljšanja navedenih obdobij v primeru spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na izvajanje aktivnosti in v kolikor so za to zagotovljena namenska sredstva v proračunu RS. Spremenjene okoliščine so določene v 5. poglavju Navodil.
9 Merila za izbor
Ocenjevale se bodo le pravočasno prispele in formalno popolne vloge, ki jih bodo predložili prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz 5. poglavja tega javnega razpisa.
Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:
– organizacija transporta, skladiščenja in razdeljevanja hrane,
– postopek preverjanja upravičenosti oseb do pomoči,
– program spremljevalnih ukrepov ter strokovna usposobljenost za izvajanje,
– sistem spremljanja izvajanja pomoči,
– izkušnje z izvajanjem primerljivih dejavnosti,
– upoštevanje načel/spoštovanje temeljnih človekovih pravic in enakost spolov.
Podrobneje so merila opisana v razpisni dokumentaciji v poglavju 3: Merila za izbor vlog – podrobnejša navodila.
10 Postopek izbora
10.1 Oblika in vsebina prijave
V razpisni dokumentaciji so prijavni obrazci in priloge, ki jih je treba v skladu z navodili na posameznem dokumentu v celoti izpolniti, kjer je zahtevano, pa podpisati in ožigosati. Obrazci in dokazila so sestavni del vloge prijavitelja. Prijavitelj jih vlogi priloži po vrstnem redu v skladu s spodnjim seznamom prijavnih obrazcev.
V razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki so sestavni del vloge:
Obrazec št. 1: Osnovni podatki o prijavitelju
Obrazec št. 2: Prijavnica
Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev
Obrazec št. 4: Kontrolni list za DNSH.
Vlogi je treba priložiti še naslednja dokazila:
– ustanovitveni akt prijavitelja, če je prijavitelj združenje ali zveza društev in ustanovitveni akt ni javno dostopen;
– reference prijavitelja (pogodbe, potrdila o izvedbi ipd.);
– potrdilo poslovnih bank za vse transakcijske račune prijavitelja, razvidne iz Poslovnega registra Slovenije, da v zadnjih šestih mesecih pred mesecem, v katerem je rok za vložitev prijave ni imel blokiranih transakcijskih računov,
– uradno evidenco prejemnikov pomoči v letu 2022.
Priloge, ki so del razpisne dokumentacije in se ne prilagajo vlogi:
Priloga 1: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
Priloga 2: Označba vloge
Priloga 3: Navodila.
10.2 Rok in način prijave na javni razpis
Prijavitelji morajo vlogo na javni razpis predložiti po pošti na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana, ali v času poslovnega časa osebno v sprejemni pisarni na zgornjem naslovu. Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, prispeti na naslov ministrstva najkasneje do 23. 2. 2024 do 14. ure.
Posamezni prijavitelj lahko predloži le eno vlogo za javni razpis (v nadaljevanju: vloga). Če bo prijavitelj predložil več vlog, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti oddana v papirnati (tiskani) obliki in na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, ter mora vsebovati vsa zahtevana dokazila, določena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prijavitelj mora prijavne obrazce (obrazec 1 in obrazec 2 predložiti tudi na e-nosilcu podatkov. Drugih dokazil ni potrebno predložiti na e-nosilcu. Tiskana verzija se mora ujemati z elektronsko. V primeru razlik velja tiskana verzija.
Če prijavitelj posluje z žigom, je le-ta obvezen na vseh prijavnih obrazcih. Če z njim ne posluje, na mesta, določena za žig, navede: »Ne poslujemo z žigom.« Prav tako je obvezen podpis odgovornih oseb povsod, kjer je to predvideno.
Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprtem ovitku, na katerem je naveden naziv in naslov prijavitelja, ter naslov ministrstva. Ovitek mora biti označen z naslednjo navedbo: »Ne odpiraj! Vloga na javni razpis za izbor upravičencev za razdeljevanje hrane in izvajanje spremljevalnih ukrepov v obdobju 2024–2026«. Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
Za prepozno se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do zgoraj navedenega roka. Prepozne oziroma na napačen naslov prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju.
10.3 Odpiranje, dopolnitev nepopolnih vlog in strokovni pregled vlog
10.3.1 Odpiranje vlog
Ministrstvo bo izvedlo postopek dodelitve sredstev, kot ga določa veljavni ZJF oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani predstojnika ministrstva.
Javno odpiranje vlog bo potekalo dne 26. 2. 2024 ob 9. uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene vloge v zaprtih ovojnicah, in sicer po vrstnem redu prejema. Vloge z nepravilno izpolnjenimi in označenimi ovojnicami bo ministrstvo vrnilo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo strokovna komisija sproti vodila zapisnik.
Pri odpiranju vlog ugotavlja strokovna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti (formalna popolnost).
Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh prijavnih obrazcev, obveznih dokazil ter podatkov, zahtevanih v besedilu javnega razpisa in razpisni dokumentaciji, in ki ne vsebuje e-nosilca s prijavnimi obrazci. Za formalno nepopolno se šteje tudi vloga, ki ni ožigosana na predvidenih mestih oziroma označena z navedbo »Ne poslujemo z žigom.« in ni podpisana s strani odgovornih oseb.
10.3.2 Dopolnitev formalno nepopolnih vlog
V primeru formalno nepopolnih vlog bo strokovna komisija v roku 8 dni od zaključka odpiranja prijavitelje pozvala, da vloge dopolnijo. Poziv za dopolnitev vlog bo posredovan priporočeno s povratnico po pošti na naslov prijavitelja, naveden v prijavnem obrazcu. Prijavitelji morajo biti v tem času dostopni za dvig pošte.
Prijavitelj v dopolnitvi vloge ne sme spreminjati:
– delov vloge, ki določajo višino zaprošenih sredstev,
– delov vloge, ki se vežejo na tehnične specifikacije predmeta vloge (število uporabnikov, kapacitete skladišč ipd.),
– elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev prijaviteljeve vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru tega javnega razpisa.
Prijavitelj sme le ob pisnem soglasju ministrstva popraviti očitne računske napake, pri čemer se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Dopolnitve mora prijavitelj posredovati ministrstvu v roku, ki ga določi komisija, oziroma najkasneje v 15 dneh na naslov: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Dopolnitev se mora sklicevati na številko poziva ministrstva k dopolnitvi.
V kolikor prijavitelj v roku, ki ga določi komisija oziroma najkasneje v 15 dneh, vloge ustrezno ne dopolni, se vloga s sklepom predstojnika ministrstva zavrže.
10.3.3 Strokovni pregled popolnih vlog
Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis, določenih v 5. poglavju javnega razpisa in 2. poglavju razpisne dokumentacije, in ocenila vlogo na podlagi meril, določenih v 9. poglavju javnega razpisa in 3. poglavju razpisne dokumentacije.
V primeru, da prijavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev, določenih v 5. poglavju javnega razpisa in 2. poglavju razpisne dokumentacije, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet strokovnega pregleda na podlagi meril.
V postopku ocenjevanja bodo vloge ocenjene glede na merila, določena v 9. poglavju javnega razpisa in 3. poglavju razpisne dokumentacije. Na osnovi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev.
V predlog prejemnikov sredstev se bodo uvrstile vloge, ki bodo dosegle najmanj 15 točk.
V kolikor bo imelo več vlog enako število točk, bodo imele prednost tiste vloge z višjim seštevkom točk pri merilih 1) in 2). V primeru, da bo število točk še vedno enako, bodo vloge obravnavane po vrstnem redu prejema na ministrstvo.
Strokovna komisija lahko od prijaviteljev zahteva tudi dodatna pojasnila oziroma obrazložitve ter njeno prilagoditev, ki ne bo pomenila spremembe v smislu drugega odstavka 10. člena Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev. V primeru, da pojasnila ne bodo posredovana v roku in na način, ki bo določen v pozivu, bo strokovna komisija vlogo ocenila na podlagi obstoječih podatkov.
10.4 Zagotovitev načela enakih možnosti, enakosti spolov, nediskriminacije
Javni razpis je oblikovan tako, da je zagotovljena enakost med spoloma in nediskriminacija za vse vključene in tudi za prijavitelje v skladu z zakonodajo, ki ureja predmetno področje.
11 Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma oseba, ki bo od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o izboru.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh od zaključka odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na osrednjem spletnem mestu državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/.
Z izbranimi prijavitelji bodo na podlagi sklepa predstojnika ministrstva o izboru sklenjene pogodbe o sofinanciranju. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu pogodbe o sofinanciranju nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo.
V kolikor izbranega prijavitelja predstavlja združenje ali zveza društev, je prijavitelj dolžan pred podpisom pogodbe o sofinanciranju predložiti pogodbe o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih sodelujočih organizacij za izvajanje.
Pogodba o medsebojnih razmerjih, pravicah in obveznostih za izvajanje mora vsebovati naslednje elemente:
a. naziv in naslov vseh pogodbenih strank;
b. odgovorne osebe, ki so zakoniti zastopniki vsake od pogodbenih strank;
c. davčne številke;
d. matične številke;
e. predmet pogodbe;
f. veljavnost pogodbe (od – do);
g. pravice in obveznosti vsake pogodbene stranke;
h. metodologijo razdelitve javnih sredstev med pogodbene stranke;
i. rok za prenakazilo sorazmernega deleža sredstev glede na metodologijo in TRR, na katerega bodo sredstva nakazana.
11.1 Pravno varstvo
Zoper odločitev ministrstva je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v toliko izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji.
Tožba ne ovira izvršitve sklepa o (ne)izboru, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju.
12 Varovanje osebnih podatkov in javna objava podatkov o dodeljenih sredstvih
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo.
Izbrani prijavitelj se s predložitvijo vloge na javni razpis strinja z javno objavo podatkov o dodeljenih sredstvih. Objavljeni bodo osnovni podatki o sklenjenih pogodbah v skladu z uredbo, ki ureja posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Člani strokovne komisije, ki bodo sodelovali pri odpiranju in ocenjevanju vlog, bodo morali predhodno podpisati izjavo o zaupnosti.
Podatke, navedene v vlogi, lahko ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
13 Pristojnosti, odgovornosti in naloge prijaviteljev, izbranih na javnem razpisu: pristojnosti, odgovornosti in naloge izbranih prijaviteljev so določene v pogodbi o sofinanciranju izvajanja razdeljevanja hrane in spremljevalnih ukrepov v obdobju 2024–2026.
14 Informiranje in komuniciranje
Izbrani prijavitelj je zavezan k spoštovanju pravil Uredbe 2021/1060/EU in tehničnih značilnosti iz Priloge IX Uredbe 2021/1060/EU pri aktivnostih zagotavljanja informiranja in komuniciranja POMP, in sicer:
– Obveznost informiranja javnosti o izvajanju in povečevanje prepozavnosti EU;
– Obvezna uporaba emblema EU z izjavo o sofinaciranju EU in uporaba logotipa I feel Slovenia za prikaz prispevka Republike Slovenije, kjer je vsebinsko smiselno pa tudi navesti finančno podporo EU;
– Na uradni spletni strani in na njegovih straneh družbenih medijev, če ti obstajajo, mora izbrani prijavitelj objaviti obvezne elemente označevanja ter opis aktivnosti, iz katerega je razviden namen in finančna podpora, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer se izpostavi finančna podpora EU.
Način in obseg izvajanja obveznosti informiranja in komuniciranja je podrobneje opredeljen v priloženih Navodilih.
15 Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na osrednjem spletnem mestu državne uprave https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ ali jo naročijo pri Luciji Dolinšek po elektronski pošti na elektronskem naslovu: lucija.dolinsek@gov.si.
Zainteresirani prijavitelji lahko na elektronski naslov lucija.dolinsek@gov.si do vključno 16. 2. 2024 zastavijo vprašanja v zvezi z javnim razpisom. Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja bodo objavljeni na spletni strani https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/ najkasneje do 19. 2. 2024.
Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, kjer bo podrobneje predstavljen javni razpis. Delavnica bo potekala dne 25. 1. 2024 ob 10. uri v prostorih ministrstva. Zainteresirani prijavitelji pošljejo prijavo do 24. 1. 2024 do 15. ure na elektronski naslov lucija.dolinsek@gov.si.
16 Pogoji za spremembo javnega razpisa: pred potekom roka za oddajo vlog lahko ministrstvo spremeni razpisno dokumentacijo z izdajo sprememb oziroma dopolnitev. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena tudi na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti