Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

Št. 3310-77/2023/3 Ob-1073/24, Stran 53
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 10. člena Uredbe o izvajanju podukrepa Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 39/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba) objavlja
javni razpis 
za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 
I. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet Javnega razpisa za podukrep podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2024 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je podpora izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.
Shema državne pomoči:
Protipožarna infrastruktura – PRP 2014-2020, vodi se pod identifikacijsko številko SA.106988.
Razpisana sredstva:
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.800.000 EUR. 
Sredstva se zagotavljajo iz proračunskih postavk MKGP, in sicer: 
– 1.350.000 EUR iz proračunske postavke 140021 Program razvoja podeželja 2014–2020 – EU 
– 450.000 EUR iz proračunske postavke 140022 Program razvoja podeželja 2014–2020 – slovenska udeležba. 
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 75 odstotkov, delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije znaša 25 odstotkov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti.
Začetek vnosa vlog in zaključek javnega razpisa: 
Javni razpis velja od naslednjega dne po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 12. februarja 2024 do vključno 22. aprila 2024 do 13.59.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s 14. členom Uredbe so do podpore upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. 
Do podpore so upravičeni tudi morebitni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali po 1. januarju 2014 do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev. 
Zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.
Cilj operacije:
Gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture z namenom zagotavljanja varstva gozdov pred požari.
Informacije o razpisu:
– INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana 
Tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si
– INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS)
II. Predmet podpore: podpora je v skladu s 4. členom Uredbe namenjena izvedbi ukrepov za varstvo gozdov pred požari, kot so gradnja, rekonstrukcija ter protipožarno vzdrževanje protipožarne infrastrukture.
III. Upravičenci: upravičenci do podpore so določeni v 5. členu Uredbe.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev: pogoji za dodelitev sredstev so določeni v 7. členu Uredbe.
V. Upravičeni stroški
1. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Uredbe so do podpore upravičeni:
– stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne gozdne ceste in pripadajoče opreme;
– stroški gradnje, rekonstrukcije, protipožarnega vzdrževanja protipožarne poti in pripadajoče opreme;
– stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih stez in pripadajoče opreme;
– stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja protipožarnih zidov;
– stroški gradnje, protipožarnega vzdrževanja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev in
– stroški namenske ureditve vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje.
2. Priznane vrednosti na enoto za posamezna dela ureditve protipožarne infrastrukture so:
Preglednica priznanih vrednosti na enoto za ureditev protipožarne infrastrukture
Priznana vrednost na enoto
Vrsta dela
Gradnja protipožarne gozdne ceste 
25 €/tm
Rekonstrukcija protipožarne gozdne ceste
5 €/tm
Protipožarno vzdrževanje protipožarne gozdne ceste
0,4 €/tm
Gradnja protipožarne poti
15 €/tm
Rekonstrukcija protipožarne poti
3 €/tm
Protipožarno vzdrževanje protipožarne poti
0,4 €/tm
Gradnja protipožarnih stez
2,44 €/tm
Protipožarno vzdrževanje protipožarnih stez
0,39 €/tm
Gradnja protipožarnih zidov
19,5 €/tm
Protipožarno vzdrževanje protipožarnih zidov
1,95 €/tm
Gradnja prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev
4.000 €/kos
Protipožarno vzdrževanje prostorov za izvenletališko pristajanje helikopterjev
200 €/kos
Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – zajetje
450.000 €/kos
Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – kal
12.500 €/kos
Ureditev vodnih virov oziroma mesta za oskrbo helikopterjev, gasilskih vozil in gasilcev z vodo za gašenje – hidrant
20.000 €/kos
3. Do podpore niso upravičeni stroški, določeni v četrtem odstavku 6. člena Uredbe.
4. V skladu s sedmo točko prvega odstavka 6. člena Uredbe so do podpore upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb, ki ne presegajo 10 odstotkov upravičenih stroškov naložbe.
VI. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 8. členu Uredbe in v dokumentu »Merila za izbor operacij«, ki ga je sprejel organ upravljanja in je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja: https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba.
2. Med vlogami na javni razpis, ki dosežejo vstopni prag 44 odstotkov najvišjega možnega števila točk, ki znaša 4 točke, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.
3. Pri ocenjevanju vlog na podlagi meril za ocenjevanje vlog se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis oziroma načrtovano stanje ob zaključku naložbe. Ocenjevanje vlog se izvede na podlagi prijavnega obrazca in priloženih prilog ter podatkov iz uradnih evidenc. Če posamezno merilo ni izbrano ali se zanj ne predloži vseh prilog, dokazil oziroma so priloge in dokazila neustrezna, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami.
4. Vloga se oceni na podlagi naslednjih meril:
Merila
Maks. število točk
Dolžina ureditve protipožarne infrastrukture, s katero se upravičenec prijavlja
3
Stopnja poudarjenosti funkcij gozda
3
Število vključenih lastnikov gozdov
3
Skupaj
9
Vstopni prag točk
4
1. DOLŽINA UREDITVE PROTIPOŽARNE INFRASTRUKTURE, S KATERO SE UPRAVIČENEC PRIJAVLJA (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Upoštevajo se dolžine ureditve protipožarne infrastrukture, ki so razvidne iz vloge, vložene na ta javni razpis. Posamezne dolžine se med seboj seštejejo. 
3 – upravičenec bo uredil več kot 200 metrov protipožarne infrastrukture; 
2 – upravičenec bo uredil od 51 do vključno 200 metrov protipožarne infrastrukture; 
1 – upravičenec bo uredil do vključno 50 metrov protipožarne infrastrukture.
2. STOPNJA POUDARJENOSTI FUNKCIJ GOZDA (maksimalno število točk: 3) 
Navodilo: Gozdovi opravljajo različne funkcije. Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16 in 78/23 – ZUNPEOVE; v nadaljnjem besedilu: ZG) določa ekološke, socialne in proizvodne funkcije gozda. Stopnja in vrsta funkcije je razvidna iz Elaborata, ki ga pripravi ZGS. Če je objektov več, se upošteva vrsta in stopnja poudarjenosti gozdov, kjer je vključenih največ objektov. Varovalne gozdove določa Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15 in 191/20).
3 – upravičenec bo izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja) ali v varovalnem gozdu; 
2 – upravičenec bo izvedel dela v gospodarskem gozdu s poudarjenimi proizvodnimi funkcijami (1. stopnja, 2. stopnja); 
1 – upravičenec bo izvedel dela v gospodarskem gozdu brez poudarjenih funkcij (3. stopnja).
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH LASTNIKOV GOZDOV (maksimalno število točk 3) 
Navodilo: Upošteva se število lastnikov gozdov, po čigar parcelah se ureja protipožarna infrastruktura. Podatek je razviden iz Elaborata, katero pripravi ZGS.
3 – protipožarne infrastrukture vključuje tri ali več lastnikov gozdnih parcel; 
2 – protipožarne infrastrukture vključuje dva lastnika gozdnih parcel; 
1 – protipožarne infrastrukture vključuje enega lastnika gozdnih parcel.
VII. Obveznosti upravičencev: obveznosti upravičencev so določene v 17. členu Uredbe.
VIII. Finančne določbe: finančne določbe so opredeljene v 9. členu Uredbe.
IX. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 10., 11. in 12. členu Uredbe.
2. Vlagatelj lahko na javni razpis vloži več vlog.
3. Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom v roku, ki je opredeljen v javnem razpisu. Priloge se predložijo kot skenogram.
4. Za elektronsko vložitev vloge iz prejšnjega odstavka ARSKTRP vzpostavi spletno vstopno mesto na naslovu http://e-kmetija.gov.si, na katerem se upravičenec ali njegov pooblaščenec prijavi v informacijski sistem ARSKTRP. Upravičenec ali njegov pooblaščenec izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo na javni razpis v informacijski sistem ARSKTRP.
5. Vloga na javni razpis, ki je popolna, se oceni na podlagi meril iz VI. poglavja tega javnega razpisa. Sredstva se odobrijo vlogam, prispelim na javni razpis, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev in presegajo vstopni prag 44 odstotkov najvišjega možnega števila točk. Med vlogami, ki presežejo vstopni prag točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe sredstev za ta javni razpis. Vloge, ki ne dosegajo vstopnega praga ali ne izpolnjujejo pogojev, se zavrnejo.
6. Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe, vloge na javni razpis odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– dolžina ureditve s katero se upravičenec prijavlja na razpis: 30 odstotkov;
– stopnja poudarjenosti funkcij gozda: 30 odstotkov;
– število vključenih lastnikov gozdov: 40 odstotkov.
7. V skladu z 62. členom Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2023/1508 z dne 20. julija 2023 o odstopanju za leto 2023 od člena 44(2), drugi pododstavek, Uredbe (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za intervencije v obliki neposrednih plačil ter intervencije za razvoj podeželja na osnovi površin in živali (UL L št. 184 z dne 21. 7. 2023, str. 17) se vloga na javni razpis zavrne, če se ugotovi, da je vlagatelj umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji tega podukrepa.
X. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Sredstva se upravičencem izplačajo na podlagi zahtevkov za izplačilo sredstev v skladu s 15. in 16. členom Uredbe.
2. Upravičenec lahko v okviru ene vloge vloži do pet zahtevkov za izplačilo sredstev.
3. Če gre za upravičenca, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, šteje za naročnika, mora zahtevku za izplačilo sredstev priložiti skenogram Kontrolnega lista za preveritev skladnosti izvedbe postopka oddaje javnega naročila glede na določbe Zakona o javnem naročanju – ZJN3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).
XI. Objava podatkov o upravičencih: objava podatkov o upravičencih, ki so prejeli sredstva, je določena v 18. členu Uredbe.
XII. Varstvo osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
XIII. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti
1. Kontrole se izvajajo v skladu z 19. členom Uredbe.
2. Neizpolnitev ali kršitev obveznosti se sankcionira v skladu s tretjim odstavkom 19. člena Uredbe. Podrobnejša opredelitev kršitev in sankcij je določena v Katalogu kršitev in upravnih sankcij iz Priloge 2 k Uredbi.
3. Določba prejšnje točke se ne uporablja v primeru višje sile in izjemnih okoliščin iz 20. člena Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti