Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2024 z dne 14. 6. 2024

Kazalo

1673. Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje, stran 4655.

  
Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje 
1. člen 
V Aktu o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje (Uradni list RS, št. 123/22 in 2/23 – popr.) se v 128. členu šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) V osnovo za izračun priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za distribucijskega operaterja so vključeni tudi povprečni priznani nenadzorovani stroški delovanja in vzdrževanja iz naslova novih nalog, ki so bili priznani v regulativnem obdobju 2022.«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Ne glede na peti odstavek tega člena so za sistemskega operaterja v osnovo za izračun priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz petega odstavka tega člena vključeni realizirani stroški, ki so vezani na projekte mednarodnega sodelovanja pri čezmejnem trgovanju na dolgoročnih in kratkoročnih trgih, na področje mednarodnega varnega in zanesljivega obratovanja in na področje izravnave nenamernih odstopanj leta 2023, če vrednost teh stroškov že ni upoštevana v povprečju realiziranih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja let t-5, t-4 in t-3, ki so izračunani v skladu s kriteriji upravičenosti iz tega akta.«.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
2. člen 
V 129. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Ne glede na realizirana deleža iz 22. člena tega akta se v izračunu priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja za sistemskega operaterja upoštevata priznana deleža (dvzd) in (dmd), ki se določita v izračunu odstopanja za regulativno obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 na podlagi priznanih nadzorovanih stroškov delovanja in vzdrževanja iz naslova vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture in obratovanja sistema (NSDVvzd) leta 2022 in realiziranih stroškov projektov mednarodnega sodelovanja pri čezmejnem trgovanju na dolgoročnih in kratkoročnih trgih, projektov mednarodnega varnega in zanesljivega obratovanja in projektov izravnave nenamernih odstopanj leta 2023. Priznana deleža (dvzd) in (dm) iz izračuna odstopanja za obdobje od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023 se uporabljata v izračunu odstopanja posameznega leta regulativnega obdobja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2028.«.
Dosedanji prvi do sedmi odstavek postanejo drugi do osmi odstavek.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »iz prve alineje tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prve alineje četrtega odstavka«.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se besedilo »iz prve alineje tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz prve alineje četrtega odstavka«.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane enajsti odstavek, se besedilo »iz osmega in devetega odstavka« nadomesti z besedilom »iz devetega in desetega odstavka«.
Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
V dosedanjem dvanajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se besedilo »iz druge alineje tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz druge alineje četrtega odstavka«.
V dosedanjem trinajstem odstavku, ki postane štirinajsti odstavek, se besedilo »iz tretje alineje tretjega odstavka« nadomesti z besedilom »iz tretje alineje četrtega odstavka«.
Dosedanji štirinajsti do sedemnajsti odstavek postanejo petnajsti do osemnajsti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen
(začetek veljavnosti) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 211-9/2024/8
Maribor, dne 7. junija 2024
EVA 2024-2570-0047
Predsednik sveta 
Agencije za energijo 
dr. Franc Žlahtič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti