Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

1446. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobje, stran 4004.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–23 (Uradni list RS, št. 26/14) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 9. seji dne 16. 5. 2024 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dobje (v nadaljevanju: odlok) določa izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), podrobnejše pogoje in merila za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa v športu) 
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje tako, da se:
– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ,
– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh področjih športa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
3. člen 
(letni program športa: LPŠ) 
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se z LPŠ določi:
– športne programe in področja, ki se v proračunskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje športni programov in področij,
– obseg in vrsto športnih programov in področij.
Predlog LPŠ pripravi občinska uprava, sprejme pa Občinski svet Občine Dobje.
4. člen 
(opredelitev športnih programov in področij) 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin za šport v naravi
– subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin za šport v naravi
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v športu
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in strokovna podpora programov
– založništvo v športu
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
– informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa
4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
– športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
5. člen 
(izvajalci letnega programa športa) 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS in
– zasebni športni delavci.
6. člen 
(pravica do sofinanciranja) 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Dobje,
– športno društvo mora imeti najmanj 15 članov s plačano članarino,
– so na dan objave javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
– izvajajo športne programe in področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje,
– imajo za prijavljena športne programe in področja:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za delo v športu, 
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov, 
– urejeno evidenco članstva s poravnano letno članarino (športna društva) ter evidenco o udeležencih programa. 
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju programov in področij LPŠ.
III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE SOFINANCIRANJA 
7. člen 
(pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ) 
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga sestavni del tega odloka.
8. člen 
(način določitve višine sofinanciranja) 
Višina sofinanciranja se določi s pogoji in merili za izbiro in vrednotenje LPŠ. Vsako področje športa se ovrednoti z ustreznim številom točk. Vrednost točke je količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za posamezno področje in skupnim številom zbranih točk vsakega ovrednotenega področja. Višina sofinanciranja je zmnožek števila zbranih točk in izračunane vrednosti točke.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA LPŠ 
9. člen 
(način sofinanciranja LPŠ) 
Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede z javnim razpisom (v nadaljevanju: JR).
10. člen 
(javni razpis in razpisna dokumentacija) 
V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim LPŠ župan izda sklep o začetku postopka javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ.
Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci LPŠ),
– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in področij športa,
– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti do odloka, LPŠ ter pogojev in meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
11. člen 
(komisija za izvedbo javnega razpisa) 
Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR (v nadaljevanju: komisija).
Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega kolena tudi, če so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektivnost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je potrebna navadna večina.
Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih programih in področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih programih in področjih ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojni delavec občinske uprave.
12. člen 
(postopek izvedbe javnega razpisa: JR) 
Občinska uprava besedilo JR objavi v uradnem glasilu občine. Besedilo JR in celotno razpisno dokumentacijo objavi tudi na svoji spletni strani. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14 dni od objave JR.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
Za vsako vlogo komisija na odpiranju ugotovi formalno popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
13. člen 
(poziv za dopolnitev vloge) 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni pisno pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8) dni od prejema poziva.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
14. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda občinska uprava. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
15. člen 
(pritožbeni postopek) 
Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku osmih (8) dni od prejema odločbe. Predmet ugovora ne morejo biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ.
O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O odločitvi župan obvesti tudi komisijo.
Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci LPŠ.
V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ IN NAČIN NADZORA NAD POGODBAMI 
16. člen 
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo programov in področij športa, ter predvidene sankcije v primeru neizvajanja,
– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po pogodbi, določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
17. člen 
(spremljanje izvajanja LPŠ) 
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrane športne programe in področja v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbran športni program in področje v skladu z JR.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja občinska uprava.
V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za proračunska sredstva na naslednjem JR.
VI. PREHODNE DOLOČBE 
18. člen 
(prednostna uporaba javnih športnih objektov in površin) 
Zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo programe v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega procesa, imajo prednost pred izvajalci LPŠ in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki.
Športna društva, ki ne izvajajo LPŠ, a imajo status društva v javnem interesu na področju športa, imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi uporabniki, ki niso izvajalci LPŠ.
19. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 66/14 z dne 12. 9. 2014).
20. člen 
(veljavnost odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2024
Dobje, dne 16. maja 2024
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti