Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Kazalo

1445. Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2023, stran 4003.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23 in 88/23 – ZOPNN-F), 15. in 67. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je občinski svet na 9. redni seji dne 16. 5. 2024 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Dobje za leto 2023 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2023.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2023 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dobje za leto 2023.
Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah med letom 2023 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
Proračun Občine Dobje je bil realiziran v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto K2/K3 
Realizacija 2023
1
2
I.
Skupaj prihodki (70+71+72+73+74+78)
1.245.381,22
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.011.724,14
70
DAVČNI PRIHODKI
916.594,65
700
Davki na dohodek in dobiček
855.475,00
703
Davki na premoženje
38.634,08
704
Domači davki na blago in storitve
22.473,37
706
Drugi davki in prispevki
12,20
71
NEDAVČNI PRIHODKI
95.129,49
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.900,55
711
Takse in pristojbine
1.225,70
712
Globe in druge denarne kazni
1.082,89
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.984,40
714
Drugi nedavčni prihodki
19.935,95
72
KAPITALSKI PRIHODKI
19,65
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
19,65
74
TRANSFERNI PRIHODKI
233.637,43
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.637,43
II.
Skupaj odhodki (40+41+42+43)
1.166.183,77
40
TEKOČI ODHODKI
449.515,56
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
126.022,71
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.299,51
402
Izdatki za blago in storitve
289.693,34
409
Rezerve
14.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
399.395,45
410
Subvencije
15.093,19
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
242.902,51
412
Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
26.827,25
413
Drugi tekoči domači transferi
114.572,50
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
260.442,42
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
260.442,42
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
56.830,34
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.430,30
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.400,04
III.
Proračunski presežek/primanjkljaj (I.-II.)
79.197,45
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)
0,00
750
Prejeta vračila danih posojil 
0,00
751
Prodaja kapitalskih deležev
0,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0,00
V.
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev (440+441+442+443)
0,00
440
Dana posojila 
0,00
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0,00
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0,00
443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0,00
VI. 
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. 
Zadolževanje (500)
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII. 
Odplačila dolga (550)
20.989,58
550
Odplačila domačega dolga
20.989,58
IX.
Sprememba stanja sredstev na računih (I.+IV.+VII.- II.-V.-VIII.)
58.207,87
X.
Neto zadolževanje (VII.-VIII.)
–20.989,58
XI
Neto financiranje (VI.+X.-IX.)
–79.197,45
XII. 
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. preteklega leta 
(del 9009 – Splošni sklad za drugo)
283.642,41
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Dobje za leto 2023 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni in posebni del, poročilo o izvajanju načrta razvojnih programov ter dodatne obrazložitve s prilogami, se objavijo na spletnih straneh Občine Dobje.
Št. 410-0004/2024
Dobje pri Planini, dne 16. maja 2024
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti