Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024

Kazalo

632. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjur, stran 1613.

  
Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 56. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo in 54/16) je Nadzorni odbor Občine Šentjur na 7. seji dne 21. februarja 2024 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E    P O S L O V N I K A 
Nadzornega odbora Občine Šentjur 
1. člen 
V Poslovniku Nadzornega odbora Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 5/17) se za 22. členom doda nov 22.a člen, ki se glasi:
»22.a člen 
(1) Nadzorni odbor lahko odloča tudi na dopisnih sejah.
(2) Dopisno sejo lahko skliče predsednik nadzornega odbora za odločanje o manj zahtevnih vprašanjih, ki zahtevajo takojšnjo odločitev ali ne zahtevajo posebne razprave oziroma kadar ni pogojev za sklic redne seje. Na dopisni seji odločanje o ugotovitvi hujših kršitev predpisov ali nepravilnosti ni možno.
(3) Dopisno sejo ni možno opraviti, če takšnemu načinu sklica nasprotuje vsaj en član odbora.
(4) Dopisna seja se opravi na podlagi v elektronski obliki vročenega vabila s priloženim gradivom ter predlogom sklepa, ki naj se sprejme ter z navedbo načina glasovanja (v pisni obliki po pošti, elektronski pošti …). Sklic mora vsebovati tudi navedbo trajanja dopisne seje z navedbo datuma in ure.
(5) Na dopisni seji razprava ni omogočena, niti ni možno spreminjanje predloženih gradiv ali vlaganje dodatnih predlogov.
(6) Na dnevni red dopisne seje se lahko uvrstijo samo vsebinske (osrednje) točke. O potrditvi zapisnika redne seje je možno glasovati na dopisni seji samo, če so podani posebni razlogi za njegovo potrditev, kar utemelji predlagatelj s sklicem. O dnevnem redu se ne glasuje.
(7) Dopisna seja je sklepčna, če je vročitev vabila potrdila več kot polovica članov nadzornega odbora. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali vsaj za enega izmed predlaganih sklepov. Član nadzornega odbora glasuje tako, da se izreče za ali proti predlaganemu sklepu na način, ki je določen s sklicem.
(8) Če predlog sklepa na dopisni seji ni sprejet, za odločanje o tem predlogu ni mogoče ponovno sklicati dopisne seje, lahko pa se uvrsti na dnevni red redne seje.
(9) O izvedeni dopisni seji se sestavi zapisnik, ki vsebuje navedbo dnevnega reda, trajanje seje in ugotovitev, koliko članov sveta je glasovalo za posamezne sklepe ter ugotovitev izida glasovanja. Potrditev zapisnika dopisne seje se uvrsti na prvo naslednjo redno sejo.«
2. člen 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0009/2022-36(232)
Šentjur, dne 21. februarja 2024
Mag. Nataša Kočar Mlinarič 
predsednica Nadzornega odbora 
Občine Šentjur 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti