Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2024 z dne 12. 3. 2024

Kazalo

628. Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del, stran 1598.

  
Na podlagi 22. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809B, 9/14 in 163/22) sprejema Uprava Radiotelevizije Slovenija naslednji
P R A V I L N I K 
o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del 
1. člen 
Ta pravilnik ureja postopke, pogoje in merila za koprodukcijsko sodelovanje javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTV Slovenija) z zunanjimi izvajalci pri realizaciji avdiovizualnih del (v nadaljevanju: AV del) in programskih vsebin, postopek sklepanja pogodb in izvajanje pogodb ter pogodbenih pravic in obveznosti.
Pri realizaciji in izkoriščanju (eksploataciji) AV del in programskih vsebin sodeluje RTV Slovenija kot koproducent v skladu s svojim koprodukcijskim deležem in določili koprodukcijske pogodbe.
2. člen 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Avdiovizualna (AV) dela – filmi vseh zvrsti (npr. igrani, dokumentarni, igrano-dokumentarni, animirani filmi) in druga avdiovizualna dela oziroma programske vsebine, ki so izražene v obliki zaporedja povezanih gibljivih slik, z zvokom ali brez, ne glede na vrsto nosilca, na katerem so vsebovani.
2. Slovensko AV delo – delo, ki je v skladu z Uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01) izvorno producirano v slovenskem jeziku ali delo, ki je producirano v madžarskem in italijanskem jeziku, če je namenjeno madžarski ali italijanski narodni skupnosti, ki živita na območju Republike Slovenije, ter delo slovenskega kulturnega izvora iz drugih področij umetnosti, če je izraženo kot individualna intelektualna stvaritev s področja književnosti, znanosti in umetnosti in je izdelano oziroma primerno tudi za predvajanje na televizijskem programu. Kot slovensko AV delo se šteje tudi evropsko filmsko delo, ki je na podlagi Evropske konvencije o filmski koprodukciji izenačeno z nacionalnimi filmskimi deli.
3. Poziv – postopek javnega natečaja, kot je opredeljen z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
4. Razpis – postopek javnega natečaja, kot je opredeljen z zakonom, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
5. Natečaj – skupni izraz za javni razpis in javni poziv.
6. Uslužbenec – oseba, ki ima z RTV Slovenija sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.
7. Ustrezna vloga – vloga, ki je pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe.
8. Pravočasna vloga – vloga, ki jo je RTV Slovenija prejela oziroma jo je prijavitelj s priporočeno pošiljko odposlal v roku, določenem v besedilu postopka.
9. Popolna vloga – vloga, ki vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih določa besedilo postopka in dokumentacija postopka. Za popolno se šteje tudi nepopolna vloga, ki jo je prijavitelj v celoti dopolnil v roku, določenem v pozivu k dopolnitvi.
10. Upravičena oseba – oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene v besedilu natečaja. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
11. Prijavitelj – pravna ali fizična oseba, ki odda vlogo na razpis oziroma poziv, kjer sodeluje kot stranka v postopku.
12. Realizacija projekta oziroma projekt – izvedba vseh faz izdelave AV dela (pred produkcija, produkcija, post produkcija) do zaključne kopije AV dela, vključno z izdelavo končnega obračuna projekta. Pred produkcija zajema tudi razvoj scenarija in projekta. Projekt se opredeli v vlogi, ki jo prijavitelj odda na natečaj.
13. Koproducent – pravna ali fizična oseba, ki na podlagi ustrezne koprodukcijske pogodbe sodeluje pri realizaciji projekta s svojim koprodukcijskim vložkom in je registrirana za izvajanje filmske ali avdiovizualne produkcije.
14. Koprodukcijska pogodba – pogodba, ki jasno določa koprodukcijska razmerja med koproducenti, višino vložkov v AV delo oziroma projekt in koprodukcijske deleže, razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem AV delu ter način delitve prihodka.
15. Koprodukcijski vložek – ovrednoteni (finančni, storitveni ipd.) vložek, ki ga koproducent vloži v izdelavo AV dela oziroma projekt. Sorazmerni del njegovega vložka v končnem obračunu projekta predstavlja koproducentov koprodukcijski delež.
16. Finančni načrt projekta – ovrednoten prikaz vseh virov in vrst financiranja projekta, ki je skladen s predračunom projekta.
17. Predračun projekta – predhodno ovrednotenje vseh stroškov, ki so potrebni za celovito realizacijo projekta, in ki je skladen s finančnim načrtom projekta.
18. Končni obračun projekta – ovrednotenje vseh dejansko nastalih stroškov pri realizaciji projekta, ki so nastali do dokončanja projekta.
19. Izkoriščanje (eksploatacija) – uporaba in razpolaganje z materialnimi pravicami na dokončanem AV delu (npr. njihov nadaljnji prenos, distribucija, trženje).
20. Sofinancer – pravna oseba javnega prava, ki na podlagi predhodnega izbirnega postopka in ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna finančna sredstva (subvencije) ali druge neodplačne storitve (t. i. državne pomoči).
21. Donator – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe dodeli projektu nepovratna sredstva ali druge neodplačne storitve.
22. Sponzor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi sredstva ali druge storitve v skladu s predpisi, ki urejajo sponzorstvo.
23. Ponudnik izdelkov – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe priskrbi blago, blagovne znamke ali storitve v skladu s predpisi, ki urejajo promocijsko umeščanje izdelkov.
24. Investitor – oseba, ki na podlagi ustrezne pogodbe vloži sredstva v projekt, pri čemer se dogovori povračilo celotne ali delne višine vloženih sredstev iz prihodka od izkoriščanja (eksploatacije) AV dela.
25. Soavtorji, avtorji prispevkov in izvajalci – osebe, ki s svojimi deli, prispevki in izvedbami sodelujejo pri realizaciji AV dela, določene pa so z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice.
Pri razlagi posameznih pojmov se upošteva njihov pomen, ki je določen v tem pravilniku, zakonu in mednarodnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Če ta pomen ni določen, se upošteva ustaljen pomen pojmov v avdiovizualni in filmski industriji ter poslovni praksi.
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
3. člen 
RTV Slovenija sodeluje na natečaju kot koproducent pri izdelavi AV del oziroma programskih vsebin, ki izpolnjujejo pogoje za slovensko AV delo in ki se priobčijo javnosti v medijih RTV Slovenija v skladu s pogoji, ki jih določa koprodukcijska pogodba. RTV Slovenija lahko z besedilom natečaja določi, da se natečaj izvede posebej za izbor slovenskih AV del in/ali za izbor AV del neodvisnih producentov.
RTV Slovenija sodeluje na natečaju s finančnim in/ali storitvenim koprodukcijskim vložkom glede na razpoložljive zmogljivosti. S finančnim vložkom se lahko krijejo vse faze realizacije projekta. Finančni in storitveni vložek se vštevata v koprodukcijski vložek RTV Slovenija, pri čemer se kot storitveni vložek upošteva evidentirana vrednost storitev RTV Slovenija.
4. člen 
Na natečaj se lahko prijavijo le prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Prijavitelj projekta ima na dan prijave na natečaj poravnane vse zapadle finančne obveznosti in izpolnjene vse druge obveznosti do RTV Slovenija.
2. Prijavitelj prijavlja projekt, ki v času prijave na natečaj še ni realiziran ali dokončan.
3. Če natečaj posebej določa, da se izbirajo le slovenske AV dela, mora prijavitelj prijaviti takšno programsko vsebino, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za slovensko AV delo.
4. Proti prijavitelju ni uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, oziroma ni začet drug postopek prenehanja prijavitelja po področnem predpisu.
5. Zoper prijavitelja oziroma njegovo osebo ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki po zakonu o javnem naročanju predstavljajo razloge za izključitev iz postopka.
Na natečaj se ne morejo prijaviti AV dela, ki vsebujejo oglasne ali pornografske vsebine ali vsebine, ki spodbujajo nasilje ali sovraštvo.
5. člen 
Prijavitelji morajo ob prijavi na natečaj predložiti RTV Slovenija vse obvezne obrazce, pogodbe ali predpogodbe, priloge in izjave, kot so predpisane z besedilom natečaja. Priloge morajo biti predložene v slovenskem jeziku. Priloge, ki se nanašajo na mednarodne koprodukcije in udeležence pri projektu, so lahko predložene v angleškem jeziku. Če so priložene v drugem tujem jeziku, ki ni angleški jezik, mora biti originalni prilogi v tujem jeziku predložen tudi povzetek priloge v slovenskem ali angleškem jeziku.
V primeru prijave mednarodnega oziroma manjšinskega koprodukcijskega projekta mora prijavitelj predložiti tudi ustrezno dokazilo, da projekt izpolnjuje pogoje za manjšinsko koprodukcijo in mora navesti glavnega producenta, ki je nosilec projekta. Z natečajem se lahko predvidi, da se izpolnjevanje pogojev za manjšinsko koprodukcijo lahko izkazuje tudi s finančno konstrukcijo projekta.
RTV Slovenija ravna z vsemi osebnimi podatki iz prejetih vlog v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov in z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
6. člen 
RTV Slovenija na spletni strani, navedeni v dokumentaciji za natečaj (v nadaljevanju dokumentacija postopka), objavi dokumente, izdane v zvezi s postopkom. Objavijo se zlasti informacija o odpiranju vlog, dopolnjevanju vlog in končno poročilo izvedbe natečaja.
7. člen 
Postopek za koprodukcijsko sodelovanje se izvede po naslednjem zaporedju:
1. Uvedba postopka:
– predlog direktorja TV Slovenija na osnovi ugotovitve programskih potreb po izvedbi natečaja s strani odgovornega urednika UPE KUP;
– sprejem sklepa o začetku postopka;
– objava natečaja.
2. Priprava vlog za obravnavo ter zavrženje:
– evidentiranje vlog;
– odpiranje vlog;
– pošiljanje pozivov za dopolnitev nepopolnih vlog;
– izdaja posamičnih sklepov o zavrženju nepopolnih in nepravočasnih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe.
3. Ocenjevanje ustreznih vlog:
– vsebinsko ocenjevanje vlog;
– oblikovanje končnega predloga komisije za ocenjevanje.
4. Izbor vlog:
– izdaja posamičnih odločb o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ali o zavrnitvi koprodukcijskega sodelovanja.
8. člen 
Odgovorni uredniki uredniško producentskih enot oziroma regionalnih RTV centrov pripravijo in predlagajo direktorju TV Slovenija oziroma direktorju regionalnega RTV centra ugotovitev potreb po uvedbi postopka za koprodukcijsko sodelovanje, ki glede na vrsto projekta vsebuje predvsem: obseg, tematiko, zvrst, vložek, uvrstitev v programsko shemo, dinamiko produkcije in dinamiko finančnih tokov za produkcijo posameznega AV dela ter opredelitev lastnega vložka RTV Slovenija pri produkciji AV dela.
Dokument lahko vsebuje tudi predlog kriterijev ocenjevanja ter časovnico izvedbe natečaja, vključno z okvirnim rokom za izdajo odločb. Vključuje lahko tudi možne člane komisije za odpiranje projektov in komisije za ocenjevanje vlog ter vodjo izvedbe natečaja, ki jih dokončno izbere oziroma potrdi Uprava RTV Slovenija.
9. člen 
Na podlagi predloga direktorja TV Slovenija oziroma direktorja regionalnega RTV centra sprejme Uprava RTV Slovenija sklep o začetku postopka natečaja, s katerim določi:
– vrsto natečaja (poziv ali razpis);
– področje natečaja;
– vrsto koprodukcijskega vložka RTV Slovenija (finančnega in/ali storitvenega vložka), najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV SLO, najvišji znesek finančnega vložka RTV Slovenija v posamezni projekt;
– datum objave in trajanje natečaja;
– besedil natečaja kot prilogo k sprejetemu sklepu.
Hkrati s sprejetjem sklepa o začetku postopka natečaja sprejme Uprava RTV Slovenija tudi sklep o imenovanju članov komisije za odpiranje vlog, članov komisije oziroma komisij za ocenjevanje projektov in vodje izvedbe natečaja, s katerim določi mandat in naloge posamezne komisije oziroma vodje izvedbe natečaja. Navedeni sklep se lahko sprejme kot posebni sklep ali je del sklepa o začetku postopka natečaja.
Uprava RTV Slovenija lahko za dejanja po tem pravilniku pisno pooblasti posameznega člana Uprave RTV Slovenija, drugega vodstvenega delavca pri Upravi RTV Slovenija ali direktorja TV Slovenija oziroma direktorja regionalnega RTV centra. Če se pooblasti direktorja TV Slovenija ali direktorja regionalnega RTV centra, predloga direktorja TV Slovenija oziroma direktorja regionalnega RTV centra za uvedbo postopka ni treba podati; v tem primeru direktor TV Slovenija oziroma direktor regionalnega RTV centra potrdi ugotovitve programskih potreb pristojnega uredništva, ki se štejejo kot predlog za uvedbo postopka.
10. člen 
RTV Slovenija izbere partnerja za koprodukcijsko sodelovanje na podlagi:
– javnega poziva,
– javnega razpisa,
– sklenitve neposredne pogodbe.
Postopek javnega poziva (v nadaljnjem besedilu: poziv) se uporabi takrat, ko je mogoče jasno vnaprej določiti umetniške, strokovne in druge kriterije ter zahteve, ki jih mora posamezna vloga izpolnjevati, izbere pa se tista vloga ali vloge, ki te kriterije in zahteve izpolnjujejo, in sicer po vrstnem redu prispetja do porabe sredstev ali izpolnitve drugih pogojev iz besedila poziva.
Postopek javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) se uporabi takrat, ko je mogoče vnaprej določiti le kriterije za ocenjevanje in vrednotenje vlog, v koprodukcijsko sodelovanje pa se sprejme tista vloga ali vloge, ki so v postopku izbire ocenjene oziroma ovrednotene višje.
Sklenitev neposredne pogodbe je izjemoma dopustna v primerih, ko koprodukcijsko sodelovanje ni možno na podlagi poziva ali razpisa, še zlasti v primeru mednarodnega sodelovanja z EBU in izdajatelji televizijskih medijev ter domačimi in tujimi pravnimi osebami javnega prava oziroma mednarodnimi organizacijami, kadar je podan javni interes za izvedbo projekta kulturnega, znanstvenega ali splošno izobraževalnega pomena.
11. člen 
Postopek se uvede z objavo natečaja.
Natečaj se lahko objavi za koprodukcijo AV del oziroma programskih vsebin, ki jih prijavijo na natečaj oziroma imajo za njihovo realizacijo urejene materialne pravice prijavitelji teh projektov ali pa se lahko objavi za koprodukcijo AV del oziroma programskih vsebin, za katere ima materialne pravice urejene RTV Slovenija.
Uprava RTV Slovenija lahko do izdaje odločb iz 30. člena tega pravilnika ustavi postopek natečaja. V primeru da Uprava sprejme sklep o ustavitvi postopka, mora biti ta objavljen na način, kot je bilo objavljeno besedilo natečaja. Odločitev mora biti utemeljena in jo je treba sporočiti prijaviteljem, ki so podali vlogo na natečaj. Vloga, prispela na natečaj, se na zahtevo prijavitelja vrne.
12. člen 
Za vodjo izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje Uprava RTV Slovenija določi uslužbenca RTV Slovenija, ki pozna delovno področje produkcije AV del.
Vodja izvedbe postopka za koprodukcijsko sodelovanje vodi in usklajuje vse postopke, povezane z izvedbo natečaja, skrbi za zakonitost postopka in hrambo dokumentov v zvezi s postopkom ter opravlja druge zadolžitve, potrebne za uspešno izvedbo postopka.
13. člen 
Besedilo natečaja mora vsebovati:
– vrsto natečaja (poziv ali razpis) z jasno navedbo, da bodo izbrane tiste vloge, ki izpolnjujejo kriterije in zahteve, in sicer po vrstnem redu prispetja (poziv) oziroma tiste, ki bodo ocenjene najvišje (razpis),
– predmet natečaja (področje, vsebina ali vrsta projektov),
– rok, v katerem morajo biti poslane vloge,
– obvezno vsebino vlog in način pošiljanja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vloge in prijavitelji,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma storitve ter rok za dokončanje in izročitev AV dela,
– vrsto lastnega vložka RTV Slovenija (finančnega in/ali storitvenega vložka), najvišjo skupno višino razpisanih finančnih sredstev RTV Slovenija, najvišji znesek finančnega vložka RTV Slovenija v posamezni projekt,
– kriterije, po katerih se bo vlogo ocenjevalo, in navedbo točk, ki jih lahko vloga pridobi pri posameznem kriteriju,
– skupno število točk in minimalno število točk, ki jih mora vloga doseči, da bi lahko bila izbrana za koprodukcijsko sodelovanje,
– kontaktne podatke osebe, pristojne za posredovanje informacij o postopku,
– informacijo o tem, kje je na razpolago celotna dokumentacija postopka,
– podatke o dokumentaciji natečaja, katere del je tudi vzorec pogodbe.
Poleg navedenih podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi drugi podatki, če je to potrebno glede na posebnosti predmeta postopka.
Vsebino dokumentacije natečaja posebej določa besedilo postopka.
Dokumentacijo natečaja pripravi strokovni sodelavec za natečaje v sodelovanju z uredništvom, ki je podalo pobudo za izvedbo postopka.
14. člen 
Natečaj se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija. Informacija o natečaju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. RTV Slovenija lahko javnost o natečaju obvešča tudi v drugih medijih, ki jih izdaja.
V času natečaja mora biti dokumentacija postopka dosegljiva vsem zainteresiranim na spletni strani in sedežu RTV Slovenija.
15. člen 
Poziv sme trajati najmanj en mesec in največ eno leto.
Razpis mora trajati najmanj en mesec.
16. člen 
Prijavitelj lahko vlogo oddano v postopku poziva dopolnjuje oziroma spreminja do začetka ocenjevanja na komisiji za ocenjevanje projektov.
Prijavitelj lahko vlogo oddano na razpis dopolnjuje oziroma spreminja do preteka razpisnega roka.
Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku roka za oddajo vlog, je prepozna.
Če prijavitelj za isto AV delo na razpis pošlje več vlog v različnih ovojnicah, se obravnava prva vloga, ostale pa se zavržejo, razen, če jih je mogoče obravnavati kot dopolnitve ali spremembe prve vloge.
Če je v isti ovojnici več vlog za različna AV dela, se prijavitelja pozove, da poda izjavo, katero vlogo naj se obravnava, vse ostale vloge pa se s sklepom zavržejo. V primeru, da prijavitelj ne izjavi jasno, katera vloga naj se obravnava, se vse vloge iz ovojnice s sklepom zavržejo. Obravnava se lahko le ena (1) vloga iz posamezne ovojnice.
17. člen 
RTV Slovenija je dolžna varovati vse poslovne skrivnosti, ki jih kot take označijo prijavitelji. Ne glede na označbo prijaviteljev, pa se kot poslovne skrivnosti ne štejejo podatki, ki imajo po zakonu naravo informacije javnega značaja ali pa jih smejo organi pridobivati za namene izvrševanja svojih zakonskih pooblastil.
18. člen 
RTV Slovenija je dolžna z osebnim podatki pridobljenimi v postopkih po tem pravilniku, ravnati v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
19. člen 
Vloge se lahko oddajo na sedežu RTV Slovenija, pošljejo po pošti ali preko osebe, ki opravlja posredovanje vlog kot svojo dejavnost. Vloge se sprejemajo v glavni pisarni (vložišču) RTV Slovenija, lahko pa se sprejemajo tudi v ustrezno zavarovanem in temu namenjenem elektronskem predalu.
Vsaka vloga ter njene dopolnitve se evidentirajo kot ena zadeva.
Oseba vložišča, ki sprejema vloge, ne da bi jih odprla, na vsaki vlogi jasno označi datum prejema oziroma oddaje na pošti. Na enak način evidentira tudi vsako dopolnitev oziroma spremembo vloge.
20. člen 
Prispele vloge hkrati odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo s sklepom imenuje Uprava RTV Slovenija.
Komisijo za odpiranje vlog sestavljajo najmanj trije (3) člani, Uprava RTV Slovenija pa lahko s sklepom določi tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Komisija dela in odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije praviloma najmanj 5 dni pred zasedanjem.
RTV Slovenija pred odpiranjem vlog in njihovih dopolnitev na spletnih straneh objavi obvestilo o času in kraju odpiranja vlog oziroma dopolnitev.
Odpiranju vlog in njihovih dopolnitev sme prisostvovati zakoniti zastopnik ali pooblaščeni predstavnik prijavitelja, ki z vlogo kandidira na natečaju. RTV Slovenija lahko zahteva od zakonitega zastopnika in ali pooblaščenega predstavnika prijavitelja, da se ustrezno izkažeta.
Pri odpiranju vlog je komisija za odpiranje pozorna na to, da se prijavitelji, ki prisostvujejo odpiranju vlog, ne seznanijo z vsebino drugih vlog (npr. predračunska vrednost AV dela, avtorska in igralska zasedba itd.), temveč so seznanjeni zgolj z informacijami, ki so potrebne za ugotovitev dejstev, pomembnih za ugotavljanje popolnosti vlog.
21. člen 
V postopku poziva komisija za odpiranje vlog prispele vloge odpre po vrstnem redu prispetja, od objave poziva. V kolikor poziv traja več kot en mesec, komisija za odpiranje vlog vloge odpira mesečno, lahko pa tudi pogosteje, če se na poziv prijavi večje število prijaviteljev.
V postopku razpisa komisija za odpiranje vlog prispele vloge odpre po poteku roka, določenega s projektno dokumentacijo. Komisija hkrati odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je pravočasna, ali je popolna in ali jo je vložila oseba, ki izpolnjuje v natečaju določene pogoje (upravičena oseba) in pripravi poročilo o odpiranju posamezne vloge, ki ga podpišejo vsi prisotni člani komisije. Poročilo vsebuje šifro vloge, prijavitelja, naslov prijavitelja, oznako ali je vloga ustrezna (pravočasna, popolna in vložena s strani upravičene osebe) ali ne, in obrazložitev iz katere so razvidni razlogi za ustreznost oziroma neustreznost posamezne vloge.
Če komisija za odpiranje vlog ugotovi, da je vloga formalno nepopolna, mora prijavitelja pisno pozvati, da jo dopolni v petih (5) dneh od prejetja poziva k dopolnitvi. V pozivu k dopolnitvi je treba prijavitelja opozoriti, da bo vloga s sklepom zavržena kot nepopolna, če je ne bo v določenem roku ustrezno in v celoti dopolnil. Prijavitelja se v primeru nejasnosti pozove tudi k ustrezni obrazložitvi posameznih elementov vloge, na podlagi katerih se ugotavlja upravičenost kandidiranja.
V postopku poziva, komisija za odpiranje vlog prijavitelja tudi opozori, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga.
Pri razpisu prijavitelj lahko po odpiranju vlog svojo vlogo zgolj dopolni v skladu s pozivom komisije za odpiranje vlog (npr. predloži manjkajoči dokument, naknadno dokaže obstoj kakšnega dejstva itd.).
22. člen 
O odpiranju vlog in njihovih dopolnitev se napravi zapisnik, ki ga podpišejo prisotni člani komisije in obsega:
– naziv in sedež RTV Slovenija;
– datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog oziroma dopolnitev vlog;
– imena navzočih ter odsotnih članov komisije;
– imena navzočih zakonitih zastopnikov in pooblaščenih predstavnikov prijaviteljev;
– seznam prispelih vlog (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela);
– ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter o upravičenosti oseb, ki so predložile vloge (popolna ali nepopolna vloga), oziroma ugotovitve o pravočasni in ustrezni dopolnitvi vlog.
23. člen 
Ko je odpiranje vlog in njihovih morebitnih dopolnitev končano, predsednik komisije za odpiranje vlog sestavi poročilo o vlogah, ki so pravočasne, popolne ter vložene s strani upravičenih prijaviteljev in ga predloži predsedniku komisije za ocenjevanje projektov, o tem pa tudi obvesti vodjo izvedbe natečaja.
Poročilo vsebuje področje natečaja, seznam popolnih vlog, razvrščenih po področjih natečaja (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov AV dela).
Na podlagi poročila vodja izvedbe natečaja pripravi obrazce za ocenjevanje vlog in jih skupaj z ustreznimi vlogami preda komisiji za ocenjevanje projektov v nadaljnjo obravnavo.
24. člen 
Predsednik komisije za odpiranje vlog Upravi predlaga, da neustrezne vloge zavrže.
Na podlagi predloga predsednika komisije za odpiranje vlog Uprava RTV Slovenija z obrazloženim sklepom, ki vsebuje pravni pouk, zavrže posamično vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba ali je prijavitelj ni dopolnil v zahtevanem roku.
25. člen 
Vloge ocenijo komisije za ocenjevanje vlog oziroma projektov (v nadaljnjem besedilu: komisija za ocenjevanje projektov), ki jih iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija, lahko pa tudi zunanjih članov, s sklepom imenuje Uprava RTV Slovenija. S sklepom se določijo tudi naloge in mandat komisij.
Posamezno komisijo za ocenjevanje projektov sestavljajo najmanj trije (3) člani in največ pet (5) članov. Uprava RTV Slovenija lahko s sklepom imenuje tudi nadomestne člane, ki nadomestijo člane komisije v primeru njihove odsotnosti ali morebiti ugotovljene interesne povezanosti s prijavitelji ali prijavljenimi vlogami.
Mandat članov komisije za ocenjevanje projektov traja do izpolnitve oziroma dokončanja vseh nalog, povezanih s postopkom.
Pogoji za imenovanje in razrešitev članov komisij za ocenjevanje projektov, podrobnejša opredelitev njihovih nalog ter način njihovega dela so določeni s poslovnikom komisij RTV Slovenija za ocenjevanje filmskih in drugih avdiovizualnih projektov.
26. člen 
V postopku poziva komisija za ocenjevanje projektov ocenjuje vloge po vrstnem redu njihovega prispetja po kriterijih ocenjevanja. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna.
V postopku razpisa komisija za ocenjevanje projektov oceni in razvrsti vloge glede na kriterije za ocenjevanje vlog, kot so bili določeni v objavi razpisa.
Kriteriji za ocenjevanje vlog na posameznem področju razpisa ali poziva, skupaj z maksimalnim številom prejetih točk pri posameznem kriteriju in maksimalnim številom vseh točk, se določijo z vsakokratnim besedilom razpisa ali poziva. V besedilu postopka se določi najmanjše skupno število točk, ki jih mora posamezna vloga doseči, da jo komisija za ocenjevanje projektov predlaga Upravi RTV Slovenija v koprodukcijsko sodelovanje. Vloge, ki ne dosežejo tako določenega najmanjšega števila točk, ne morejo biti predlagane in sprejete v koprodukcijsko sodelovanje. Če nobena vloga ne doseže najmanjšega določenega števila točk, se nobena vloga ne sprejme v koprodukcijsko sodelovanje, Uprava RTV Slovenija pa lahko odloči, da se v skladu s tem pravilnikom postopek razpisa ali poziva ustavi in se razpis ali poziv ponovi.
Pri določitvi kriterijev za ocenjevanje vlog, ki so prispele na natečaj za koprodukcijo AV del oziroma programskih vsebin, pri katerih imajo za njihovo realizacijo urejene materialne pravice prijavitelji teh projektov, se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– vrednotenje scenarističnega dela vloge (npr. tematika, struktura, dramaturški potencial, privlačnost za ciljno občinstvo);
– presoja referenc posameznih soavtorjev (npr. scenarista, glavnega režiserja, direktorja fotografije itd.);
– presoja referenc in profesionalne kredibilnosti prijavitelja oziroma producenta in koproducentov (npr. realizirana AV dela, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja finančne ustreznosti realizacije AV dela (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, realnosti predračunskih vrednosti, zagotovljenih virov financiranja, načrta pridobivanja sredstev, realnosti načrta pridobivanja sredstev);
– presoja lastnega vložka producenta in vložkov koproducentov;
– presoja terminskega načrta izvedbe projekta;
– drugo glede na specifike posameznega natečaja.
Pri določitvi kriterijev za ocenjevanje vlog, ki so prispele na natečaj za koprodukcijo AV del oziroma programskih vsebin, pri katerih ima za njihovo realizacijo urejene materialne pravice RTV Slovenija, se praviloma upoštevajo naslednja izhodišča:
– presoja referenc in profesionalne kredibilnosti prijavitelja oziroma producenta in koproducentov (npr. realizirana AV dela, strokovna in finančna kredibilnost oziroma zanesljivost producenta);
– presoja finančne ustreznosti realizacije AV dela (npr. finančne konstrukcije in finančnega predračuna, realnosti predračunskih vrednosti, zagotovljenih virov financiranja, načrta pridobivanja sredstev, realnosti načrta pridobivanja sredstev);
– presoja lastnega vložka producenta in vložkov koproducentov;
– presoja terminskega načrta izvedbe projekta;
– drugo glede na specifike posameznega natečaja (npr. produkcijska eksplikacija realizacije vsebine projekta, specifike glede materialnih avtorskih in izvajalskih pravic ipd.).
Komisija za ocenjevaje projektov ne sme upoštevati kriterijev, ki niso bili objavljeni v natečaju.
27. člen 
Komisija lahko pred oblikovanjem končnega poročila in v času ocenjevanja vlog opravi sestanek s posameznimi prijavitelji projektov. Pri natečaju, ki se razpiše, kadar ima za realizacijo AV del oziroma programskih vsebin RTV Slovenija urejene materialne pravice, se pred oblikovanjem končnega poročila in v času ocenjevanja vlog sestanek obvezno opravi. Sestanek se opravi z vsemi prijavitelji vlog, ki se ocenjujejo. Na sestanku se lahko prijavitelje seznani z vsebino materialnih pravic, s katerimi razpolaga RTV Slovenija, in načinom njihove realizacije.
Vsak član komisije za ocenjevanje projektov na svojem obrazcu za ocenjevanje vlog oceni vse vloge po vseh predpisanih kriterijih ocenjevanja.
Skupna ocena posamezne vloge se dobi tako, da se seštevek vseh ocen članov komisije za ocenjevanje projektov pri posameznem kriteriju deli s številom članov komisije, ki je kriterij ocenilo. Ocene po posameznih kriterijih pa se nato seštejejo.
Oceno posameznega kriterija mora član komisije na ocenjevalnem listu tudi kratko obrazložiti oziroma navesti razloge, ki glede na ugotovljeno dejansko stanje narekujejo dano število točk, in razloge, zaradi katerih ni bilo ugodeno maksimalnemu številu točk pri posameznem kriteriju.
Prijavitelji, ki kandidirajo na natečaju, ne morejo prisostvovati na sejah komisije za ocenjevanje projektov.
V koprodukcijsko sodelovanje so lahko predlagani projekti, katerih skupna ocena je enaka ali presega v natečaju določeno minimalno število točk. Komisija za ocenjevanje projektov ob zaključku ocenjevanja pripravi seznam projektov, ki so prejeli oziroma presegajo minimalno določeno število točk za sprejetje v koprodukcijsko sodelovanje. Ti projekti so lahko na podlagi končne odločitve Uprave RTV Slovenija izbrani v koprodukcijsko sodelovanje.
Če noben projekt ne prejme minimalnega števila točk, se noben projekt ne predlaga v koprodukcijsko sodelovanje.
28. člen 
V postopku poziva mora komisija za ocenjevanje projektov takoj po ocenjevanju vloge pripraviti Upravi RTV Slovenija poročilo o posamezni vlogi ter ugotoviti, ali vloga dosega zahtevano število točk za koprodukcijsko sodelovanje ali ne.
V postopku razpisa mora komisija za ocenjevanje projektov pripraviti Upravi RTV Slovenija poročilo, ko oceni vse vloge. Komisija za ocenjevanje projektov razvrsti po številu točk s katerimi so bile vloge ocenjene.
Poročilo vsebuje:
– ocenjeno vlogo v primeru poziva oziroma seznam ocenjenih vlog v primeru razpisa (šifra vloge, naziv prijavitelja, naslov projekta);
– skupno število doseženih točk pri ocenjevanju posamezne vloge;
– obrazložitev skupne ocene po vseh posameznih merilih;
– predlog o zavrnitvi ali sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje;
– predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV Slovenija pri projektih, ki se predlagajo v sprejetje.
Komisija za ocenjevanje vlog oblikuje obrazložen predlog o višini in vrsti koprodukcijskega vložka v posamezni projekt največ do višine zaprošenih sredstev, pri čemer upošteva ustreznost finančnega predračuna in finančnega načrta za predvideno realizacijo projekta, druge vire financiranja projekta, terminski načrt realizacije projekta v povezavi s fazami realizacije, ki se morajo še finančno kriti itd. Finančni znesek koprodukcijskega vložka RTV Slovenija je lahko največ do maksimalne višine finančnih sredstev, ki je za projekte določena v natečaju.
Končnemu poročilu se predložijo podpisani ocenjevalni listi vseh članov komisije za ocenjevanje vlog.
29. člen 
Komisija za ocenjevanje projektov v poročilu Upravi RTV Slovenija predlaga, da naj RTV Slovenija sprejme v koprodukcijsko sodelovanje eno ali več najvišje ocenjenih vlog v postopku razpisa oziroma eno ali več tistih vlog, ki so najprej prispele na poziv in hkrati dosegajo zadostno število točk. Število vlog, ki se sprejmejo v koprodukcijsko sodelovanje, je odvisno od besedila natečaja in prostih produkcijskih kapacitet.
Komisija za ocenjevanje v poročilu Upravi RTV Slovenija pripravi tudi po prednostnem vrstnem redu razvrščeno rezervno listo. Rezervna lista se lahko uporabi, če koprodukcijsko sodelovanje z izbranimi vlogami ne bi bilo realizirano.
Vrstni red vlog uvrščenih na rezervno listo se v postopku razpisa določi glede na doseženo število točk, v postopku poziva pa glede na čas prispetja vloge, ki dosega zadostno število točk.
V kolikor nobena od vlog ne doseže minimalnega števila točk, ki jih mora vloga doseči, komisija za ocenjevanje Upravi predlaga, da naj RTV Slovenija ne sprejme v koprodukcijsko sodelovanje nobene vloge.
30. člen 
Uprava RTV Slovenija na podlagi nabora možnih projektov oziroma predloga komisije za ocenjevanje projektov s posamično odločbo zavrne koprodukcijsko sodelovanje pri vseh projektih, ki ne dosegajo določenega minimalnega števila točk. Od projektov, katerih ocena je enaka ali presega minimalno število točk, pa Uprava RTV Slovenija na podlagi predloga komisije za ocenjevanje projektov odloči o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje. Uprava RTV Slovenija na podlagi predloga komisije za ocenjevanje projektov odloči tudi o višini in vrsti koprodukcijskega vložka RTV Slovenija pri izbranih projektih, tudi v skladu z razpoložljivimi sredstvi.
Uprava RTV Slovenija ne izda odločbe, če se ugotovi, da je v postopku prišlo do bistvenih kršitev postopka, očitne kršitve meril ocenjevanja ali predlogov, ki ne izpolnjujejo pogojev natečaja. Uprava RTV Slovenija v tem primeru zahteva odpravo napak in/ali ponovno ocenjevanje. O tem Uprava RTV Slovenija obvesti Svet RTV Slovenija.
Projekti, ki na razpisu niso izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, pa presegajo določeno minimalno število točk, se uvrstijo na t. i. rezervni seznam, ki se ga vodi pri pristojni služni RTV Slovenija za izvedbo natečaja. Ti projekti so lahko izbrani v koprodukcijsko sodelovanje, če se sprostijo razpisna sredstva (npr. v primeru, da kakšno koprodukcijsko sodelovanje na podlagi že izdane odločbe ne bo realizirano). V tem primeru se z novo odločbo odpravi in nadomesti prejšnja odločba o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje.
Odločba o sprejemu je podlaga za sklepanje pogodb o koprodukcijskem sodelovanju.
Zoper odločbo o zavrnitvi in sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje ter sklep o zavrženju vloge je v skladu z zakonom dovoljena pritožba.
31. člen 
Končno poročilo izvedbe natečaja se objavi na spletnih straneh RTV Slovenija.
32. člen 
Od vročitve odločbe pa do sklenitve koprodukcijske pogodbe je prijavitelj dolžan RTV Slovenija redno obveščati o spremembah pri projektu (še zlasti o spremembah finančne konstrukcije in terminskega načrta) in ji posredovati prave in resnične podatke, vključno s sklenjenimi pogodbami z novimi koproducenti in sodelujočimi pri projektu. Če prijavitelj tega ne stori, RTV Slovenija ni dolžna skleniti koprodukcijske pogodbe in je prosta obveznosti do prijavitelja.
Po izdaji odločbe lahko RTV Slovenija izda na prošnjo producenta potrditveno pismo (t. i. »Letter of Confirmation«), s katerim RTV Slovenija potrdi, da sodeluje pri projektu z določenim koprodukcijskim vložkom.
Potrditveno pismo izda RTV Slovenija v roku desetih (10) dni po prejemu pisne prošnje producenta v slovenskem jeziku, lahko pa se dokument izda tudi v angleškem jeziku. Potrditveno pismo podpiše Uprava RTV Slovenija oziroma z njene strani pooblaščena oseba.
33. člen 
Podlaga za sklenitev pogodbe o koprodukcijskem sodelovanju je dokončna odločba o sprejemu vloge za koprodukcijsko sodelovanje.
Na podlagi dokončne odločbe o sprejetju projekta v koprodukcijsko sodelovanje se sklene koprodukcijska pogodba, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti RTV Slovenija in prijavitelja. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju.
Pred sklenitvijo koprodukcijske pogodbe RTV Slovenija in prijavitelj izbranega projekta uskladita tista določila pogodbe, ki jih je potrebno prilagoditi posebnostim posameznega projekta, in preverita morebitne spremembe pri projektu. Uskladitev in preverba sprememb potekata na enem ali več uskladitvenih sestankih, katerih se je prijavitelj izbranega projekta dolžan udeležiti (uskladitveni sestanek). O usklajevanju se napravi zapisnik. Uskladitvenega sestanka ni nujno izvesti le v primeru, ko v finančni konstrukciji projekta sodelujeta samo RTV Slovenija in prijavitelj izbranega projekta ali ko RTV Slovenija sodeluje samo s koprodukcijskim vložkom v obliki arhivskega gradiva ali izposoje garderobe oziroma rekvizitov – v tem primeru zadostuje uskladitev po elektronski poti in ni potrebno napraviti zapisnika.
Prijavitelj mora pristopiti k uskladitvenem sestanku za sklenitev koprodukcijske pogodbe najkasneje v roku enega (1) meseca od vročitve odločbe, kar stori s pisnim elektronskim obvestilom na naslov pristojne službe RTV Slovenija. Če prijavitelj v tem roku ne pristopi k uskladitvi, ga RTV Slovenija pozove k uskladitvi pogodbenih določil in mu določi rok, v katerem se mora odzvati (ta rok se lahko enkrat podaljša, če prijavitelj pred potekom roka pisno sporoči RTV Slovenija objektivne in utemeljene razloge za podaljšanje roka).
Če se prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne odzove k uskladitvi pogodbenih določil in sklenitvi koprodukcijske pogodbe, mu RTV Slovenija po preteku roka pošlje pisno obvestilo, da mora prijavitelj najkasneje v roku petnajst (15) dni od vročitve poziva uskladiti projekt z RTV Slovenija in podpisati koprodukcijsko pogodbo, sicer je RTV Slovenija prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe, in ni dolžna skleniti koprodukcijske pogodbe, saj se šteje, da je prijavitelj odstopil od realizacije projekta z RTV Slovenija, na kar mora biti prijavitelj v pozivu posebej opozorjen. Koprodukcijska pogodba mora biti sklenjena najkasneje v enem (1) letu od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju, v nasprotnem primeru je s pretekom roka RTV Slovenija prosta obveznosti iz naslova izbranega projekta.
RTV Slovenija praviloma poziva prijavitelje izbranih projektov k uskladitvi in sklenitvi koprodukcijske pogodbe po elektronski poti na naslov, ki ga je prijavitelj navedel ob prijavi na natečaj, lahko pa tudi s poštno pošiljko. Poziv, s katerim se prijavitelja opozori na odstop od projekta, pa se pošlje po elektronski poti le, če se lahko ugotovi datum vročitve ali če obstaja varni elektronski naslov, drugače se ga vroča z osebno vročitvijo. S pretekom roka enega (1) leta od vročitve odločbe o sprejetju v koprodukcijsko sodelovanje prijavitelju je RTV Slovenija ne glede na predhodna obvestila prosta obveznosti iz naslova izbranega projekta brez posebnega obvestila prijavitelju.
RTV Slovenija in prijavitelj, katerega vloga je bila sprejeta, pogodbo o koprodukcijskem sodelovanju praviloma podpišeta na sedežu RTV Slovenija, lahko pa RTV Slovenija izbranemu prijavitelju pogodbo tudi pošlje in ga pozove k podpisu ter mu določi rok, v katerem mora podpisano vlogo vrniti.
34. člen 
RTV Slovenija in izbrani prijavitelj podpišeta pogodbo, ki je bila kot pogodbeni vzorec predmet dokumentacije postopka.
RTV Slovenija in prijavitelj morata s pogodbo urediti vsa medsebojna razmerja v zvezi z koprodukcijskem sodelovanjem.
Koprodukcijska pogodba vsebuje zlasti naslednje sestavine:
– pogodbeni stranki;
– predmet pogodbe in podatke o AV delu;
– zahteve, ki jih mora izpolnjevati AV delo;
– finančno konstrukcijo projekta;
– način pridobivanja novih koproducentov in ostalih financerjev pri projektu;
– pogoje in dinamiko izplačevanja finančnih sredstev RTV Slovenija;
– sredstva finančnega zavarovanja (za izplačilo prvega obroka, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ipd.);
– pogoje nudenja morebitnih tehničnih in infrastrukturnih storitev RTV Slovenija;
– rok dokončanja in izročitve AV dela ter drugih obveznih materialov;
– določitev končnih deležev na dokončanem AV delu;
– materialne pravice na dokončanem AV delu ter razpolaganje s posameznimi materialnimi pravicami;
– določila o promociji in izkoriščanju (eksploataciji) AV dela;
– delitev prihodkov iz eksploatacije;
– določilo o javni priobčitvi dokončanega AV dela v medijih RTV Slovenija;
– način spremljanja realizacije projekta;
– določbe o možnosti revizije projekta;
– sankcije za primer kršitev pogodbenih določil;
– načine prenehanja pogodbe;
– določila o pravicah na AV delu v primeru plačilne nelikvidnosti prijavitelja in/ali uvedbe postopka prenehanja prijavitelja v skladu z zakonom, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje;
– skrbnike pogodbe;
– protikorupcijsko klavzulo;
– druge obvezne sestavine po predpisih.
35. člen 
Promocijo in eksploatacijo AV dela opravita producent in RTV Slovenija. Način sodelovanja RTV Slovenija pri promociji in eksploataciji se določi s koprodukcijsko pogodbo.
Prihodki pa se delijo v skladu s koprodukcijskimi deleži, razen če se zaradi specifik AV dela stranki dogovorita drugače.
36. člen 
Pri realizaciji vsakega AV dela je prijavitelj, kadar mu RTV Slovenija nakaže finančna sredstva, dolžan izstaviti RTV Slovenija sredstvo finančnega zavarovanja za dobro (končno) izvedbo pogodbenih obveznosti. Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se določi zavarovanje v višini deset (10) % celotnega finančnega vložka RTV Slovenija (z vključenim DDV). Če se prijavitelju izplača predplačilo (avans) prvega obroka, se za izplačilo prvega obroka določi zavarovanje v višini petnajst (15) % celotnega finančnega vložka RTV Slovenija (z vključenim DDV) v projekt. Zavarovanje se lahko glede na specifike koprodukcijskega sodelovanja dogovori tudi v primeru, kadar RTV Slovenija sodeluje samo s storitvenim vložkom.
Kot sredstvo finančnega zavarovanja se lahko določijo bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, denarni depozit in menice. Sredstva finančnega zavarovanja se glede na višino in obliko vložka RTV Slovenija v projekt določijo v koprodukcijski pogodbi.
37. člen 
Koproducenti pridobijo materialne pravice na koprodukcijskem delu praviloma v skladu z deleži svojih koprodukcijskih vložkov.
RTV Slovenija ima interes, da pridobi pravice za večkratno predvajanje AV dela v vseh svojih medijih in platformah v skladu s svojimi zakonskimi obveznostmi in določili iz koprodukcijske pogodbe.
38. člen 
Finančna izplačila na podlagi sklenjene koprodukcijske pogodbe se praviloma opravijo po obrokih. Prvi obrok se lahko izplača šele po podpisu pogodbe ter predložitvi ustreznega sredstva finančnega zavarovanja za izplačilo prvega obroka in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
RTV Slovenija izplača posamezni obrok po pregledu in potrditvi ustreznega obračuna le, če je prijavitelj izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti.
Ne glede na pogodbeno določeno višino finančnih sredstev, ki jo lahko projekt prejme od RTV Slovenija, je prijavitelj projekta upravičen le do tolikšne višine finančnih sredstev, za katero izkaže z verodostojno dokumentacijo upravičene stroške, nastale pri aktivnostih v zvezi z realizacijo projekta.
Vrsto in vsebino upravičenih stroškov pri projektu, ki jih lahko prizna in krije RTV Slovenija, ter način izkazovanja in pogoje za njihovo priznavanje ureja posebni pravilnik.
Pristojna služba RTV Slovenija nudi storitve in izposoja opremo za potrebe realizacije izbranih projektov le na podlagi potrdila službe RTV Slovenija, ki izvaja natečaje. S potrdilom, ki je lahko tudi v obliki naročilnice, prijavitelj izkazuje, da je bil projekt sprejet na natečaju po tem pravilniku in da je upravičen do določenih storitev RTV Slovenija.
39. člen 
RTV Slovenija ima pravico spremljati izvajanje projektov v vseh fazah realizacije in tudi po dokončanju projekta, vključno s pravico do vpogleda v celotno projektno dokumentacijo, ki jo je prijavitelj dolžan voditi in ustrezno hraniti. RTV Slovenija ima pravico spremljati tudi promocijo in izkoriščanje (eksploatacijo) dokončanega AV dela.
RTV Slovenija sama finančno pregleda projekt, lahko pa se naknadno izvede tudi zunanja revizija, če je to potrebno ali če so v projektni dokumentaciji zaznane nepravilnosti. RTV Slovenija krije stroške revizije v skladu s svojim koprodukcijskim deležem. RTV Slovenija lahko opravi ali naroči tudi pregled izkoriščanja (eksploatacije) AV dela, vključno s prihodki in odhodki iz tega naslova. V primeru, da se pri opravljeni reviziji ali drugače ugotovijo nepravilnosti, neizpolnjene pogodbene obveznosti, neupravičena izplačila finančnih sredstev ali nepravilno koriščenje storitev RTV Slovenija, zahteva RTV Slovenija od prijavitelja izpolnitev pogodbenih obveznosti, vračilo neupravičeno izplačanih finančnih sredstev in ovrednotene vrednosti evidentiranih storitev RTV Slovenija, povrnitev morebiti nastale škode in/ali druge popravljalne ukrepe.
40. člen 
Z dnem ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o koprodukcijskem sodelovanju Radiotelevizije Slovenija pri realizaciji avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 202/21).
Natečajni postopki (pozivi in razpisi), ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo v skladu s predpisi, ki so veljali v času objave natečaja.
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Uprava javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija 
 
predsednik uprave RTV Slovenija 
Zvezdan Martić 
 
član uprave RTV Slovenija 
Andrej Trček 
 
član uprave RTV Slovenija 
delavski direktor 
Franci Pavšer 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti