Uradni list

Številka 6
Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 6/2024 z dne 26. 1. 2024

Kazalo

186. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2023, stran 484.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23) in 63. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 7. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobje za leto 2023 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Dobje za leto 2023 (Uradni list RS, št. 54/23) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.242.323,66
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.008.335,66
70
DAVČNI PRIHODKI
914.004,51
700
Davki na dohodek in dobiček
855.475,00
703
Davki na premoženje
37.702,54
704
Domači davki na blago in storitve
20.801,97
706
Drugi davki
25,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
94.331,15
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
34.338,66
711
Takse in pristojbine
1.225,70
712
Globe in druge denarne kazni
1.082,89
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
37.750,64
714
Drugi nedavčni prihodki
19.933,26
72
KAPITALSKI PRIHODKI
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
233.988,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
233.988,00
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.229.452,48
40
TEKOČI ODHODKI
465.537,13
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
126.022,71
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
19.299,51
402
Izdatki za blago in storitve
300.020,78
409
Rezerve
20.194,13
41
TEKOČI TRANSFERI
416.420,13
410
Subvencije
15.500,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
254.906,10
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
29.327,25
413
Drugi tekoči domači transferi
116.686,78
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
290.295,22
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
290.295,22
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
57.200,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
50.700,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
12.871,18
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–1.470,00
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
126.378,40
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (500+551)
20.989,58
55
ODPLAČILA DOLGA
20.989,58
550
Odplačila domačega dolga
20.989,58
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
–8.118,40
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.989,58
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–12.871,18
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
283.642,41
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski in spletni strani.«
2. člen 
Spremeni se 9. člen odloka tako, da se glasi:
»Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 14.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Med odhodki proračuna je predvidena tudi splošna proračunska rezervacija v višini 5.694,13 EUR kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča župan, o čemer polletno poroča občinskemu svetu.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-008/2023(012)
Dobje, dne 21. decembra 2023
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti