Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

150. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2025, stran 419.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE, 189/20 – ZFRO, 207/21 in 44/22 – ZVO-2) ter 18. in 105. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 10. redni seji dne 17. 1. 2024 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Lendava za leto 2025 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2025 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen 
(sestava proračuna) 
Proračun občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, iz posebnega dela proračuna, iz Načrta razvojnih programov (NRP) za obdobje 2025–2028 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
3. člen
(višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Proračun leta 2025
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
18.168.844
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
11.071.811
70
DAVČNI PRIHODKI 
8.930.911
700 Davki na dohodek in dobiček
7.685.311
703 Davki na premoženje
975.600
704 Domači davki na blago in storitve
260.000
706 Drugi davki
10.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
2.140.900
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.174.500
711 Upravne takse in pristojbine 
28.000
712 Globe in druge denarne kazni 
11.200
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
457.200
714 Drugi nedavčni prihodki 
470.000
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
819.400
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
200.000
721 Prihodki od prodaje zalog
7.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
612.400
73
PREJETE DONACIJE 
2.130.313
730 Prejete donacije iz domačih virov 
2.128.313
731 Prejete donacije iz tujine
2.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
4.147.320
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
2.421.948
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 
1.725.372
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
18.025.781
40
TEKOČI ODHODKI 
4.800.614
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
1.138.757
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
183.340
402 Izdatki za blago in storitve 
3.158.317
403 Plačila domačih obresti 
70.000
409 Rezerve 
250.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
5.888.656
410 Subvencije 
302.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
2.806.100
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
585.100
413 Drugi tekoči domači transferi 
2.195.456
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
6.980.911
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
6.980.911
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
355.600
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU 
118.000
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
237.600
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.) 
143.063
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75) 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (44) 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500) 
390.000
50
ZADOLŽEVANJE 
390.000
500 Domače zadolževanje 
390.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) 
475.000
55
ODPLAČILA DOLGA 
475.000
550 Odplačila domačega dolga 
475.000
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
58.063
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–85.000
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–143.063
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
726.745
9009 Splošni sklad za drugo
726.745
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Lendava.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti in druge investicije.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
4. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Uporabniki sredstev proračuna občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.
Za izvajanje proračuna občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča občinskemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine meseca septembra. O zaključku proračuna župan poroča z zaključnim računom proračuna, za leto 2025.
5. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki neposrednih uporabnikov za izvajanje javnih gospodarskih služb,
2. prihodki neposrednih uporabnikov od občanov, ki se razporedijo za namene, za katere se pobirajo,
3. prihodki iz naslova okoljskih dajatev,
4. prihodki iz požarne takse,
5. transferni prihodki iz državnega proračuna in proračuna EU ali drugih javnih institucij za določene namene, ki zahtevajo sorazmerni izdatek,
6. najemnine za stanovanja,
7. najemnine za poslovne prostore in garaže,
8. najemnine iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture (GJI),
9. prihodki iz naslova javne turistične in druge javne infrastrukture,
10. upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada,
11. prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti.
Namenski prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo se lahko porabijo za investicijska vzdrževanja in novogradnje komunalne javne infrastrukture.
Namenski prihodki iz naslova javne turistične in druge javne infrastrukture se lahko namensko porabijo v skladu s cilji in stroški programov in/ali projektov.
Namenski prihodki se lahko razporedijo na namenske odhodke, ko so vplačani na tekoči račun oziroma ko realizacija prihodkov preseže planirane prihodke iz tega naslova.
O razporeditvi namenskih prihodkov odloča župan oziroma v primerih ožjih delov občin predsednik Sveta KS.
O razporeditvah namenskih prihodkov poroča župan na način in v rokih kot je določeno v zadnjem odstavku 4. člena tega odloka.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Pravice porabe v posebnem delu proračuna se lahko spremenijo znotraj posamezne proračunske postavke neomejeno, pri ostalih prerazporeditvah pa do skupne višine 10 % vrednosti posebnega dela proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna praviloma v mesecu juliju, vendar najkasneje v septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2025 in njegovi realizaciji, vključno s prerazporeditvami.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2026 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in Načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov so uvrstitev novih projektov v Načrt razvojnih programov in spremembe drugih projektov, ki so že vključeni v Načrt razvojnih programov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti Načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim Načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Projekti, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % in ki niso predmet sofinanciranj, mora predhodno potrditi občinski svet. Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta, razen projektov, ki so predmet sofinanciranj in se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve župana.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v Načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
9. člen 
(odpiranje novih proračunskih postavk in podkontov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz 41., 42., 43., 45., 46., 47. ter 74. člena Zakona o javnih financah, se lahko v sprejetem proračunu odprejo nove proračunske postavke ali pa se aktivirajo stare.
Med izvrševanjem proračuna Občine Lendava se lahko odpre nov podkonto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da podkonto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti podkonto. Nov podkonto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oziroma nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.
10. člen 
(ukrepi za uravnoteženje proračuna) 
V primeru nedoseganja načrtovanih prihodkov proračuna za tekočo porabo se lahko pri izvrševanju proračuna uporabijo sledeči ukrepi za uravnoteženje proračuna:
– zmanjšanje pravic porabe v tekočem delu proračuna, razen z zakonom zagotovljenih, pri vseh neposrednih in posrednih uporabnikih,
– pri razpisih in sklepanju pogodb s proračunskimi porabniki se v skladu s prejšnjim določilom dodelijo sredstva do planiranih pravic porabe na posameznih proračunskih postavkah z možnostjo znižanja sredstev do 10 % v II. polletju, če načrtovani proračunski prihodki v I. polletju niso doseženi.
Določila tega člena ne veljajo za obveznosti in vsebine, ki se na podlagi zakonskih določil financirajo iz proračuna občine.
11. člen 
(proračunska rezerva) 
Proračunska rezerva se v letu 2025 oblikuje v višini 100.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
12. člen 
(splošna proračunska rezervacija) 
Del predvidenih prihodkov proračuna v višini 150.000 EUR se zadrži kot splošna proračunska rezervacija.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih ni bilo mogoče načrtovati.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika, na ustrezne proračunske postavke in konte.
13. člen 
(posebna pooblastila župana) 
Župan je pooblaščen, da s sklepom potrjuje investicijsko dokumentacijo za namene in v obsegu, določenim v Načrtu razvojnih programov, pri čemer lahko vrednosti projektov odstopajo za največ 20 %.
Župan je pooblaščen, da v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi, vendar največ do 5 % sprejetega proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
14. člen 
(pravni posli ožjih delov občine) 
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem in investicijami v višini do 2.000 EUR.
15. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2025 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 5.000 EUR v posamičnem primeru.
Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh eurov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
16. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb, ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2025 lahko dolgoročno zadolži do višine 390.000,00 EUR, za investicije predvidene v proračunu.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2025 ne bo izdajala poroštev.
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
17. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2025 zadolžijo do skupne višine 600.000 EUR ob predhodnem soglasju občine pod pogoji, ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen
(začasno financiranje v letu 2026) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2026, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
19. člen 
(objava odloka) 
Odlok o proračunu Občine Lendava se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Proračun Občine Lendava z vsemi prilogami se objavi na spletni strani Občine Lendava.
20. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št.032-0001/24-11
 410-0017/23-97
Lendava, dne 17. januarja 2024
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti