Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

146. Letni program športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024, stran 413.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 4. člena Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 130/23) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 4. dopisni seji dne 8. 1. 2024 sprejel
L E T N I   P R O G R A M   Š P O R T A 
v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024 
1. člen 
(vsebina) 
Občina Zagorje ob Savi (v nadaljevanju: občina) v skladu z razvojnimi načrti, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi razmerami v športu z Letnim programom športa v Občini Zagorje ob Savi za leto 2024 (v nadaljevanju: LPŠ) določi:
– obseg in vrsto področij športa, ki se v koledarskem letu sofinancirajo iz občinskega proračuna,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in področij športa.
2. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Pravico do sofinanciranja športnih programov in področij imajo naslednji izvajalci LPŠ:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– zavodi za šport,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– ustanove, ki v skladu z zakonom, ki ureja ustanove, delujejo za splošno koristen namen na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
– zasebni športni delavci.
3. člen 
(programi in področja športa) 
V letu 2024 se iz sredstev občinskega proračuna občine sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
ŠPORTNI PROGRAMI:
– prostočasna športna vzgoja otrok v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja (ŠV-VIZ):
– projekt: Naučimo se plavati (NSP) in šolska športna tekmovanja (ŠŠT). 
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
– celoletni prostočasni športni programi – 1: do 6 in od 7 do 19 let (PRO1),
 celoletni prostočasni športni programi – 2: od U-7 do U-12 (PRO2).
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (USM):
– celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: 13 in 15 ter 17 in 19 let, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega razreda (PR). 
– kakovostni šport (KŠ) in vrhunski šport (VŠ):
– celoletni tekmovalni programi odraslih, 
– dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR), mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega (OR) razreda. 
– šport invalidov (ŠI):
– celoletni športnorekreativni programi invalidov. 
– športna rekreacija (RE):
– celoletni športnorekreativni programi odraslih. 
– šport starejših (ŠSTA):
– celoletni športnorekreativni programi starejših. 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
– obratovanje in vzdrževanje javnih športnih objektov, v/na katerih se izvajajo programi LPŠ,
– investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov in površin.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
– izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
– delovanje športnih društev in zvez,
– delovanje Zavoda za šport.
4. člen 
(višina proračunskih sredstev) 
Sredstva za realizacijo LPŠ so zagotovljena z Odlokom o proračunu občine za leto 2024, in sicer:
SOFINANCIRANJE LPŠ Z JAVNIM RAZPISOM (JR)
p. p.
2024
sredstva
v %
v %: abs
ŠV-VIZ
športni programi v zavodih VIZ
07001
4.500,00 €
3,21 %
0,52 %
PRO
celoletni prostočasni in pripravljalni programi
18.000,00 €
12,86 %
2,08 %
USM
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani MLR, PR
55.000,00 €
39,29 %
6,35 %
KŠ/VŠ
celoletni tekmovalni programi in kategorizirani DR, MR, SR, OR
18.000,00 €
12,86 %
2,08 %
ŠI
celoletni športnorekreativni programi invalidov
800,00 €
0,57 %
0,09 %
RE
celoletni športnorekreativni programi odraslih
5.000,00 €
3,57 %
0,58 %
ŠSTA
celoletni športnorekreativni programi starejših
700,00 €
0,50 %
0,08 %
OBJEKTI
obratovanje športnih objektov 
20.000,00 €
14,29 %
2,31 %
RAZVOJ
razvojne dejavnosti v športu
1.500,00 €
1,07 %
0,17 %
ORG
organiziranost v športu
16.500,00 €
11,79 %
1,90 %
SOFINANCIRANJE PODROČIJ ŠPORTA PO JAVNEM RAZPISU:
140.000,00 €
100,00 %
16,16 %
PODROČJA ŠPORTA, KI NISO PREDMET JAVNEGA RAZPISA
p. p.
2024
sredstva
v %
v %: abs
OBJEKTI
športni objekti društev: sofinanciranje investicij
70160
25.000,00 €
3,44 %
2,89 %
OBJEKTI
skakalnica Kisovec: investicijsko vzdrževanje in obnova
70162
4.000,00 €
0,55 %
0,46 %
OBJEKTI
športna dvorana: adaptacija (obnova) strehe
07278
202.034,00 €
27,82 %
23,32 %
ORG
Zavod za šport Zagorje: tekoči transferji
07271
490.400,00 €
67,53 %
56,61 %
RAZVOJ
strokovna in informacijska podpora upravljanju športa: storitve
07281
4.800,00 €
0,66 %
0,55 %
SOFINANCIRANJE DRUGIH PODROČIJ ŠPORTA:
726.234,00 €
100,00 %
83,84 %
SKUPAJ PODROČJE ŠPORTA:
866.234,00 €
100,00 %
5. člen 
(načini zagotavljanja sredstev) 
Občina bo sredstva zagotovila na naslednje načine:
– za sofinanciranje športnih programov, stroškov obratovanja in vzdrževanja športnih objektov in površin za šport v naravi, razvojnih dejavnosti ter organiziranosti v športu (p. p.: 07001):
– na osnovi izvedbe javnega razpisa in pogodb, ki jih župan podpiše z izbranimi izvajalci. 
– za sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja športnih objektov (p. p.: 70160, 70162 in 07278):
– na osnovi potrjenega proračuna občine in investicijskega transferja upravljavcu. 
– za delovanje javnega zavoda za šport (p. p.: 07271):
– na osnovi potrjenega proračuna občine in ustanoviteljstva. 
– za izvedbo strokovne in informacijske podpore upravljanju športa v občini (p. p.: 07281):
– na osnovi potrjenega proračuna občine in pogodbe z izbranim izvajalcem. 
6. člen 
(javni razpis) 
Na osnovi sprejetega LPŠ za leto 2024 bo občinska uprava izvedla postopek javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v občini za leto 2024. Športni programi in področja iz 3. člena LPŠ 2024 se ovrednotijo na osnovi Pogojev in meril za sofinanciranje LPŠ v Občini Zagorje ob Savi, ki so sestavni del Odloka o sofinanciranju LPŠ v Občini Zagorje ob Savi. Izvleček Pogojev in meril za izbiro in vrednotenje LPŠ je sestavni del razpisne dokumentacije.
7. člen 
(možnosti prerazporeditev sredstev JR) 
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav na posameznih razpisanih področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva znotraj proračunske postavke (07001) prerazporedi na razpisana področja, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
8. člen 
(spremembe LPŠ) 
Sprememba občinskega proračuna na področju športa hkrati pomeni spremembo LPŠ 2024.
9. člen 
(veljavnost LPŠ) 
LPŠ začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Občini Zagorje ob Savi.
Št. 671-4/2023
Zagorje ob Savi, dne 8. januarja 2024
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti