Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

142. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave prvih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN 1), stran 395.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17), 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP) v povezavi z 298. členom Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3; Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je župan Občine Rogaška Slatina dne 10. 1. 2024 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave prvih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN 1) 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem sklepom (v nadaljevanju: Sklep o spremembi) se spreminja in dopolnjuje Sklep o začetku priprave prvih Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Rogaška Slatina (SD OPN 1) (v nadaljevanju: Sklep), št. Sklepa 350-0001/2021-10 z dne 22. 6. 2021, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 105/21 z dne 2. 7. 2021.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo) 
Drugi odstavek 3. člena Sklepa se črta in nadomesti z besedilom, ki glasi:
»(2) Najbolj pomembna in bistvena razvojna potreba občine in pobuda, ki terja čim hitrejšo realizacijo, je umestitev stanovanjske soseske ob Sotelski cesti v naselju Rogaška Slatina na zemljišča, ki so po namenski rabi prostora, določeni v veljavnem OPN, opredeljena kot kmetijska zemljišča. Načrtovana prostorska ureditev se nanaša na gradnjo okvirno štirih večstanovanjskih stavb, s katerimi se zagotovi ustrezna ponudba stanovanj in s tem pokrivanje stanovanjskega primanjkljaja ter zadovoljitev izraženega povpraševanja po stanovanjih v večstanovanjskih stavbah v občini. V veljavnem OPN Občine Rogaška Slatina ni opredeljenih območij, na katerih bi bilo mogoče izvesti kompleksno blokovno gradnjo oziroma ki bi omogočala izvedbo več kot zgolj posamičnega večstanovanjskega objekta. Da se zagotovi ustrezna namenska raba prostora ter drugi prostorski pogoji in omogoči izvedba načrtovane prostorske ureditve, se izvedejo SD OPN 1. Poleg tega se v postopku SD OPN 1 izvedejo še spremembe in dopolnitve v besedilnem delu, s katerimi se odpravijo nejasnosti, nedoslednosti in pomanjkljivosti, opažene pri uporabi in izvajanju OPN.«
3. člen 
(potrditev izhodišč) 
Prvi odstavek 4. člena Sklepa se oštevilči s številko (1). Za njim se doda nov, drugi odstavek, ki glasi:
»(2) Izhodišča se smiselno upoštevajo tudi za zoženi obseg SD OPN 1.«
4. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
Besedilo 5. člena Sklepa se črta in nadomesti z besedilom, ki glasi:
(1) Območje SD OPN 1 se nanaša na območje, potrebno za ureditev stanovanjske soseske Sotelska cesta, v delu, kjer se odpravijo nejasnosti, nedoslednosti in pomanjkljivosti, opažene pri uporabi in izvajanju OPN, pa tudi na širše območje občine.
(2) Območje stanovanjske soseske Sotelska cesta leži v neposredni bližini centra naselja Rogaška Slatina, med gosteje pozidanim območjem na severu in zahodu ter športnim centrom na jugu. Leži neposredno ob regionalni cesti RIII-7450 (Rodne–Rajnkovec) in zajema parcelo št. 1706/9 k. o. Rogaška Slatina. Predvideno je za gradnjo večstanovanjskih stavb.
(3) Območje je podano kot okvirno območje pobude, ki se lahko zaradi podrobnejše proučitve v priprave in usklajevanja SD OPN 1 še spremeni, če se izkaže, da izvorno opredeljen predlog ni optimalno določen.«
5. člen 
(vrsta postopka) 
(1) V prvem odstavku 8. člena Sklepa se Preglednica 2 črta in nadomesti z novo preglednico, ki glasi:
»Preglednica 1:
Faze 
Roki
1.
priprava Izhodišč, uskladitev z NUP
zaključeno
sodelovanje javnosti
2.
priprava Sklepa o pričetku priprave SD OPN 1 (župan)
zaključeno
izdelava strokovnih podlag
zaključeno
javna objava sklepa in Izhodišč + vloga za ID
3.
pridobitev mnenj državnih NUP o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje (CPVO)
zaključeno
pridobitev konkretnih smernic ostalih NUP 
zaključeno
pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO, odvisno od odločbe MOP izdelava okoljskega poročila (OP)
zaključeno
4.
izdelava osnutka SD OPN 1
zaključeno
javna objava osnutka SD OPN 1 (in OP)
občina izvede sodelovanje z javnostjo 
pridobitev (prvih) mnenj NUP k osnutku SD OPN 1
zaključeno
pridobitev (prvih) mnenj NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 1 na okolje (mnenje na OP)
pridobivanje odločbe MOP o ustreznosti OP
zaključeno
5.
izdelava dopolnjenega osnutka SD OPN 1 za javno razgrnitev
januar 2024
objava termina javne razgrnitve (občina)
januar 2024
izvedba javne razgrnitve; v času javne razgrnitve se izvede tudi javna obravnava ter prva obravnava na občinskem svetu
30 dni 
priprava predloga stališč do pripomb iz javne razgrnitve, in javne objave in prve obravnave na OS
marec 2024
6.
izdelava predloga SD OPN 1
marec, april 2024
javna objava predloga v prostorskem informacijskem sistemu
april 2024
pridobitev (drugih) mnenj NUP k predlogu SD OPN 1
april, maj 2024
7.
izdelava usklajenega predloga SD OPN 1
maj, junij 2024
posredovanje usklajenega predloga SD OPN 1 na MNVP, da ga potrdi s sklepom (po pridobitvi vseh pozitivnih mnenj)
junij 2024
objava potrjenega predloga SD OPN 1 prostorskem informacijskem sistemu (MNVP)
druga obravnava in sprejem SD OPN 1 na OS
junij 2024
objava SD OPN 1 v uradnem glasilu 
junij 2024
Izdelava končnega gradiva sprejetega SD OPN 1 
15 dni oziroma do uveljavitve SD OPN 1
«. 
6. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Prvi odstavek 9. člena Sklepa se črta in nadomesti z novim prvim odstavkom, ki glasi:
»(1) Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki podajo konkretne smernice in mnenja k načrtovanim prostorskim ureditvam s svojega delovnega področja, so:
– za področja prostorskega razvoja, ohranjanja narave, voda, jedrske varnosti in rudarstva:
Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;
– za področja okolja (tla, zrak, hrup, svetlobno onesnaževanje, elektromagnetno sevanje, vibracije in ravnanje z odpadki), področje referenčnih merilnih postaj za izvajanje meteorološkega, hidrološkega, oceanografskega in seizmološkega opazovanja, podnebnih sprememb, energetike in trajnostne mobilnosti:
Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Sektor za okolje, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
– za področje cest, železnic, letalskega prometa, rečnega in pomorskega prometa:
Ministrstvo za infrastrukturo, Tržaška c. 19, 1000 Ljubljana;
– za področje varovanja kmetijskih zemljišč, gozdarstva, lovstva in ribištva:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
– za področje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana;
– za področje urejanja prostora v 50 metrskem pasu ob mejni črti:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ul. 2, 1501 Ljubljana;
– za področje obrambe in področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom:
Ministrstvo za obrambo, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana;
– za področje javnega zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana;
– za področje javnih komunikacijskih omrežij:
Ministrstvo za digitalno preobrazbo, Davčna ul. 1, 1000 Ljubljana;
– za področje energetike:
Elektro Celje d.d., JP za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje;
Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, p.p. 3720, 1001 Ljubljana;
Adriaplin, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana;
Eles Elektro Slovenija, javno podjetje za prenos električne energije d.o.o., Ljubljana, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
– za področje občinske prometne infrastrukture:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina;
– za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter za področje ravnanja z odpadki:
OKP, JP za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina;
– za telekomunikacije:
Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje.«
(2) V drugem odstavku 9. člena Sklepa se črta del besedila, ki glasi:
»– za področje zdravja:
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.«
(3) Za četrtim odstavkom 9. člena se doda nov, peti odstavek, ki glasi:
»(5) Doslej pridobljene smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora se smiselno upoštevajo tudi za zoženi obseg SD OPN 1.«
7. člen 
(določitev objave in začetek veljavnosti) 
(1) Sklep o spremembi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Sklep o spremembi se objavi tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor, in na spletni strani Občine Rogaška Slatina: http://www.rogaska-slatina.si/.
Št. 350-0001/2021-117
Rogaška Slatina, dne 10. januarja 2024
Župan 
Občine Rogaška Slatina 
mag. Branko Kidrič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti