Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

141. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Piran, stran 393.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23)
R A Z G L A Š A M   S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 22. decembra 2023.
Št. 01501-4/99-2023
Piran, dne 10. januarja 2024
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20- ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), ter 17. in 131. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) je Občinski svet Občine Piran na 11. redni seji dne 22. decembra 2023 sprejel naslednje
S P R E M E M B E I N   D O P O L N I T V E    S T A T U T A 
Občine Piran 
1. člen 
V Statutu Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17, 43/18 in 86/23) se besedilo četrtega odstavka 2. člena spremeni tako, da se:
1. v prvi alineji črta besedilo »in 112« in nadomesti z besedilom »in od št. 112 do 119«,
2. v drugi alineji za številko »109« pred vejico doda besedilo »ter 120«,
3. v tretji alineji se besedilo za številko »93« črta in nadomesti z besedilom »od št. 99 do 102 in od št. 105 do 108, ter naselje Seča – prostorski okoliši od št. 65 do 70 in 96«,
4. v peti alineji se za številko »94« postavi vejica ter črta naslednje besedilo: »naselje Dragonja – prostorski okoliši od št. 78 do 80, 82 in 111«,
5. za peto alinejo se doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– Krajevna skupnost Dragonja s sedežem v Dragonji, Dragonja 42d, ki obsega naselje Dragonja – prostorski okoliši od št. 78 do 82, 111 in 121«,
6. dosedanja šesta alineja postane sedma alineja, v kateri se za številko »85« postavi vejica in črta naslednje besedilo: »ter del naselja Dragonja – prostorski okoliš št. 81«,
7. dosedanji sedma in osma alineja postaneta osma in deveta alineja.
2. člen 
(1) V četrtem odstavku 57. člena se pred besedilom »Krajevna skupnost Strunjan pet članov,« doda besedilo »Krajevna skupnost Dragonja pet članov,«.
(2) V petem odstavku 57. člena se za besedo »Strunjan« doda vejica in beseda »Dragonja«.
3. člen 
V 23. členu prehodnih in končnih določb Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 86/23) se beseda »prihodnost« nadomesti z besedo »solidarnost«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(1) Volitve v svet novoustanovljene Krajevne skupnosti Dragonja se razpišejo hkrati z razpisom prvih naslednjih rednih volitev v svete drugih krajevnih skupnosti. Mandat sveta Krajevne skupnosti Dragonja se začne s konstituiranjem sveta Krajevne skupnosti Dragonja po izvedenih rednih volitvah.
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta Krajevne skupnosti Dragonja skliče najstarejši izvoljeni član sveta Krajevne skupnosti Dragonja.
5. člen 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe glede ustanovitve Krajevne skupnosti Dragonja, vključno s spremembami sedanjih območij Krajevne skupnosti Sečovlje in Krajevne skupnosti Sveti Peter, pa začnejo veljati po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Sečovlje in Krajevne skupnosti Sveti Peter, izvoljenega na lokalnih volitvah v letu 2022.
Št. 01501-4/99-2023
Piran, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Piran 
Andrej Korenika 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23)
E M A N A   L E   M O D I F I C H E    E   I N T E G R A Z I O N I   A L L O S T A T U T O
del Comune di Pirano, 
approvate dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’11a seduta ordinaria del 22 dicembre 2023.
N. 01501-4/99-2023
Pirano, 10 gennaio 2024
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti gli articoli 29 e 64 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 – Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A e 80/20 – ZIUOOPE) nonché gli articoli 17 e 131 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23), nell’11a seduta ordinaria del 22 dicembre 2023 approva le seguenti
M O D I F I C H E   E   I N T E G R A Z I O N I    A L L O   S T A T U T O 
del Comune di Pirano 
Art. 1 
Il testo all’articolo 2 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – Testo Consolidato, 35/17, 43/18 e 86/23) è modificato e ora recita:
1. al primo alinea, è soppresso il testo »e 112« e viene sostituito dal seguente testo »e dal n. 112 al 119«,
2. al secondo alinea, dopo il numero »109« prima della virgola è aggiunto il testo »nonché 120«,
3. al terzo alinea, il testo dopo il numero »93« è soppresso e sostituito dal testo »dal n. 99 al 102 e dal n. 105 al 108, nonché l'abitato di Sezza – circondari dal n. 65 fino al 70 e 96«,
4. al quinto alinea, dopo il numero »94« è aggiunta la virgola ed è soppresso il seguente testo: »abitato di Dragogna – circondari dal n. 78 all’80, 82 e 111«,
5. dopo il quinto alinea, è aggiunto un nuovo sesto alinea, che recita:
»– Comunità locale di Dragogna, con sede a Dragogna, Dragogna 42d, che comprende l'abitato di Dragogna – circondari dal n. 78 all’82, 111 e 121«,
6. l'attuale sesto alinea diventa settimo alinea, in cui dopo il numero »85« è aggiunta la virgola ed è soppresso il seguente testo: »nonché parte dell'abitato di Dragogna – circondario n. 81«,
7. gli attuali settimo e ottavo alinea, diventano ottavo e rispettivamente nono alinea.
Art. 2 
(1) All'articolo 57, al quarto comma, prima del testo »Comunità locale di Strugnano cinque membri,« è aggiunto il testo »Comunità locale di Dragogna cinque membri,«.
(2) All'articolo 57, al quinto comma, dopo la parola »Strugnano« è aggiunta la virgola e la parola »Dragogna«.
Art. 3 
Nell'articolo 23 delle disposizioni transitorie e finali delle Modifiche e integrazioni allo Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 86/23), la parola »futuro« è sostituita dalla parola »solidarietà«.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 4 
(1) Le elezioni del consiglio della neo costituita Comunità locale di Dragogna vengono indette contemporaneamente alle prime elezioni regolari successive dei consigli delle altre comunità locali. Il mandato del consiglio della Comunità locale di Dragogna inizia con la costituzione del consiglio della Comunità locale di Dragogna dopo lo svolgimento delle elezioni regolari.
(2) La prima seduta del neoeletto consiglio della Comunità locale di Dragogna è convocata dal membro eletto più anziano del consiglio della Comunità locale di Dragogna.
Art. 5 
Le Modifiche e integrazioni allo Statuto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia. Le disposizioni riguardanti la costituzione della Comunità locale di Dragogna, comprese le modifiche agli attuali territori della Comunità locale di Sicciole e della Comunità locale di Sveti Peter, entrano in vigore dopo la fine del mandato del consiglio della Comunità locale di Sicciole e della Comunità locale di Sveti Peter, consiglio eletto alle elezioni amministrative del 2022.
N. 01501-4/99-2023
Pirano, 22 dicembre 2023
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Andrej Korenika 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti