Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

136. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice, stran 388.

  
Na podlagi 29. in 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 84. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 9. redni seji dne 14. 12. 2023 sprejel
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
o delu Občinskega sveta Občine Jesenice 
1. člen 
V Poslovniku o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16; v nadaljevanju Poslovnik) se v 1. členu doda drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.«
2. člen 
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»S tem poslovnikom se ureja tudi delovanje delovnih teles občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti.«
3. člen 
V 4. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter svetov krajevnih skupnosti je javno.«
4. člen 
V 5. členu se v petem odstavku besedilo »zadnji četrtek v mesecu« nadomesti z besedilom »v sredo«.
5. člen 
V 6. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Občinski svet predstavlja župan oziroma županja (v nadaljnjem besedilu: župan), delovno telo sveta predsednik oziroma predsednica delovnega telesa, svet krajevne skupnosti pa predstavlja predsednik oziroma predsednica sveta krajevne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: predsednik)«.
6. člen 
V 7. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Krajevne skupnosti imajo svoj žig. Za uporabo žiga krajevne skupnosti in njegovo hrambo skrbi predsednik sveta krajevne skupnosti.«
7. člen 
Naslov II. poglavja se spremeni tako, da se na novo glasi:
»II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI«
8. člen 
V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Prvo sejo novoizvoljenega sveta krajevne skupnosti skliče dotedanji predsednik sveta krajevne skupnosti.«
Nadaljnji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
V novem petem odstavku se beseda »novoizvoljeni« nadomesti z besedo »dotedanji«.
9. člen 
V 9. členu se v prvem odstavku:
– v tretji alineji črta besedilo »pregled prispelih pritožb in«,
– v četrti alineji črta besedilo »in mandata župana«,
– doda se nova peta alineja, ki se glasi: »– poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana«,
– dosedanja peta alineja se črta.
10. člen 
V 10. členu se beseda »potrditvi« nadomesti z besedo »ugotovitvi«.
11. člen 
V 11. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za pregled prispelih pritožb«.
V drugem odstavku se besedilo »predlaga občinskemu svetu odločitve o morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali predstavnikov kandidatnih list« črta.
Tretji odstavek se črta.
12. člen 
12. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»(1) Mandate svetnikov potrdi občinski svet na predlog mandatne komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi.
(2) Občinski svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča upravno sodišče.
(3) Svetnik, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.«
13. člen 
V 13. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(2) Novoizvoljenemu županu prične teči mandat naslednji dan po konstitutivni seji občinskega sveta od 00.00 ure dalje, mandat dotedanjemu županu pa preneha.«
14. člen 
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se na novo glasi:
»III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV DELOVNIH TELES IN ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI«
15. člen 
V 16. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Člani svetov krajevnih skupnosti imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej sveta in opravljati druge naloge po sklepu sveta. Člani sveta imajo pravico dajati pobude in predloge ter postavljati vprašanja glede zadev iz pristojnosti sveta ter opozarjati na probleme pri reševanju sprejetih sklepov.«
16. člen 
V 20. členu se v prvem odstavku doda besedilo:
»Če je bilo na pobudo, ki je bila podana na delovnih telesih ali seji občinskega sveta, že ustno odgovorjeno, se v primeru podane pisne pobude na le-to ne odgovarja.
Vprašanja in pobude se posredujejo najkasneje do zaključka aktualne redne seje.«
17. člen 
V 21. členu se v tretjem odstavku na koncu prvega stavka doda besedilo:
»…, najkasneje pa v roku 15 dni od seje, na kateri so bila postavljena.«
18. člen 
V 25. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Okvirni program dela občinskega sveta za posamezno leto pripravi župan po predhodnem posvetovanju s podžupani ter direktorjem občinske uprave in ga posreduje občinskemu svetu v potrditev.«
V drugem odstavku se na začetku stavka doda beseda »Okvirni«.
19. člen 
Naslov V. poglavja se spremeni tako, da se na novo glasi:
»V. SEJE OBČINSKEGA SVETA, DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI«
20. člen 
V 26. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Določbe tega poglavja se uporabljajo za seje občinskega sveta, seje delovnih teles občinskega sveta in seje svetov krajevnih skupnosti, ki jih vodijo župan, predsednik delovnega telesa in predsednik sveta krajevne skupnosti.«
21. člen 
V 30. členu se spremeni besedilo tretjega odstavka tako, da se na novo glasi:
»(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje članom občinskega sveta, članom delovnih teles, nadzornemu odboru občine, predsednikom svetov krajevnih skupnosti, vodjem političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu ter predstavnikom medijev.«
V četrtem odstavku se črta besedilo »po pošti v fizični obliki na papirju, na drugem možnem nosilcu podatkov ali«.
22. člen 
V 34. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Če sejo sklicujejo upravičeni predlagatelji, ki so zahtevo podali, sejo vodi predstavnik predlagateljev.«
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
23. člen 
V 35. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Dopisno sejo na lastno pobudo lahko skliče župan, predsednik delovnega telesa ali predsednik sveta krajevne skupnosti.«
24. člen 
V 39. členu se doda četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Predlog za umik točke z dnevnega reda lahko podajo župan, predlagatelj in vsak član občinskega sveta. Predlog za umik točke z dnevnega reda mora biti obrazložen.«
25. člen 
V 42. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) O razpravi javnosti v okviru posamezne točke dnevnega reda odloči občinski svet z glasovanjem. Razprava javnosti ne sme trajati več kot pet (5) minut.«
26. člen 
V 46. členu se besedilo tretjega odstavka spremeni tako, da se na novo glasi:
»(3) Seje občinskega sveta se sklicujejo od sedemnajste ure naprej.«
27. člen 
V 48. členu se v prvem odstavku črtata besedi »občinskega sveta«.
V drugem odstavku se črta beseda »sveta«.
28. člen 
V 49. členu se v prvem odstavku črtata besedi »občinskega sveta«.
29. člen 
50. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Opomin se lahko izreče članu, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega govorniku v besedo, če se neprimerno ali žaljivo obnaša do ostalih udeležencev na seji, ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega poslovnika.
(2) Odvzem besede se lahko izreče članu, če s svojim govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika, če se neprimerno ali žaljivo obnaša do ostalih udeležencev na seji, pa je bil na tej seji že dvakrat opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.«
30. člen 
51. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, v katerem je seja, vsak udeleženec ali poslušalec, ki krši red in mir na seji, ali se neprimerno ali žaljivo obnaša do ostalih udeležencev na seji. Če je red kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci. Če predsedujoči ne more z rednimi ukrepi ohraniti reda na seji, sejo prekine.«
31. člen 
V 52. členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občinski svet, delovna telesa občinskega sveta in sveti krajevnih skupnosti veljavno odločajo, če je na seji navzočih večina vseh članov sveta.«
32. člen 
V 63. členu se črta tretji odstavek, dosedanja četrti in peti odstavek se ustrezno preštevilčita.
33. člen 
V 76. členu se v drugem odstavku beseda »tri« nadomesti z besedo »dva«.
34. člen 
V 82. členu se v prvem stavku črta besedilo »na pobudo najmanj dveh članov«.
35. člen 
V 92. členu se črta prvi odstavek.
Besedilo drugega odstavka, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Na predlog odloka lahko tri (3) dni do začetka seje, na kateri se bo predlog obravnaval, podajo svoje mnenje tudi sveti krajevnih skupnosti. Mnenje svetov krajevnih skupnosti se posreduje v vednost občinskemu svetu.«
36. člen 
V 96. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Amandmaji se vlagajo samo k členom sprememb in dopolnitev odloka. Če gre za predlog novega odloka, se amandmaji lahko vlagajo na celotno besedilo predloga odloka. Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji vse do konca obravnave odloka.«
Dosedanja tretji in četrti odstavek se ustrezno preštevilčita.
37. člen 
V 122. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) O vsakem kandidatu se glasuje ločeno. V primeru, da dva (2) ali več kandidatov dobi enako najvišje število glasov, se o teh kandidatih izvede novo glasovanje. Izvoljen je tisti, ki je dobil več glasov.«
38. člen 
V 137. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Delo občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetov krajevnih skupnosti je javno.«
V drugem odstavku se besedi »Občinski svet …« nadomestita z besedilom »Organi iz prvega odstavka tega člena …«.
Tretji, četrti in peti odstavek se spremenijo tako, da se na novo glasijo:
»(3) Javnost dela je zagotovljena tudi, če je novinarjem omogočeno spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja občinskega sveta, njegovih delovnih teles in svetov krajevnih skupnosti, ali če jim je spremljanje seje omogočeno z drugimi tehničnimi pripomočki.
(4) Javnost dela se zagotavlja tudi z obveščanjem preko izdajanj javnega glasila, v katerem se objavljajo tudi sporočila in poročila o delu ter povzetki iz gradiv in odločitev občinskega sveta, svetov krajevnih skupnosti in drugih organov občine.
(5) Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in dokumentacijsko gradivo, obvestila in poročila o delu občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti ter druge informacije o delu organov občine.«
39. člen 
V 138. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se na novo glasi:
»(1) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo občinskega sveta, njegovih delovnih teles, svetov krajevnih skupnosti in drugih organov občine, ki so zaupne narave, člani teh organov pa javnosti ne smejo sporočiti podatkov iz dokumentov in gradiva, ki so zaupne narave.«
40. člen 
Doda se nov 143. člen:
143. člen 
»Z dnem uveljavitve sprememb tega poslovnika prenehajo veljati poslovniki svetov krajevnih skupnosti.«
41. člen 
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2023
Jesenice, dne 14. decembra 2023
Župan 
Občine Jesenice 
mag. Peter Bohinec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti