Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

133. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o., stran 381.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – UPB) in Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) sta Občinski svet Občine Cerknica na 7. redni seji dne 7. 12. 2023 in Občinski svet Občine Loška dolina na 7. redni seji dne 21. 12. 2023 sprejela
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica, d.o.o. 
1. člen 
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. (Uradni list RS, št. 104/11; v nadaljevanju: Odlok).
2. člen 
23. člen Odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Poslovni izid se ugotavlja v skladu z veljavnimi predpisi.
V letnem poročilu morajo biti poslovni izidi pripravljeni ločeno po posameznih dejavnostih gospodarskih javnih služb ter ločeno po občinah ustanoviteljicah.
Letno poročilo in predlog o uporabi bilančnega dobička oziroma predlog o pokritju izgube pripravi direktor javnega podjetja in ga posreduje v obravnavo skupščini javnega podjetja.
Bilančni dobiček ali izguba se delita v razmerju poslovnih deležev.
V primeru, da katera od občin ustanoviteljic v roku treh mesecev od predložitve elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne gospodarske javne službe pristojnemu občinskemu organu v potrditev s strani javnega podjetja, ki je pripravljen in predložen v skladu z določbami uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, s spr.) oziroma z določbami vsakokrat veljavnih predpisov (v nadaljnjem besedilu: elaborat), brez utemeljenega razloga ne potrdi z elaboratom predlaganih sprememb cen zadevnih obveznih gospodarskih javnih služb, s tem krši ta odlok in javnemu podjetju povzroči poslovno škodo, zato je občina ustanoviteljica v tej zvezi odškodninsko odgovorna. Škoda se izračunava v višini izpada prihodkov javnega podjetja – izvajalca zadevne javne službe iz tega naslova v višini razlike med cenami storitev te obvezne gospodarske javne službe, predlaganimi v zakonitem elaboratu, in dejansko obračunanimi (zadnjimi potrjenimi) cenami, pomnoženimi z dejansko obračunanimi količinami. V primeru nastopa takšne situacije je dolžno javno podjetje ob koncu vsakega leta opravljanja storitev, za katerega posamezna občina ustanoviteljica elaborata cen ni potrdila, izdelati in občinskima svetoma obeh občin ustanoviteljic predložiti v ponoven postopek potrjevanja cen nov elaborat, z vsakokratnimi aktualnimi podatki in izračuni.«
3. člen 
Občini ustanoviteljici morata uskladiti družbeno pogodbo Javnega podjetja z določbami tega odloka v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka. Do uskladitve se za vsa vprašanja, pri katerih obstaja neskladje med določbami odloka in določbami družbene pogodbe, uporabljajo določbe odloka.
4. člen 
Odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu občin ustanoviteljic.
Št. 007-0015/2019
Cerknica, dne 7. decembra 2023
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar 
Št. 007-9/2023
Loška Dolina, dne 22. decembra 2023
Župan 
Občine Loška dolina 
Matjaž Antončič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti