Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

117. Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, stran 357.

  
Na podlagi Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 172/21 in 107/23) in Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1, 100/22 – ZSZUN in 102/23) sta Senat Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na redni seji dne 29. 11. 2023 in Upravni odbor Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto na redni seji dne 5. 12. 2023 v enakem besedilu sprejela
S T A T U T 
samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (v nadaljevanju: VŠ Grm Novo mesto) je pravna oseba.
(2) VŠ Grm Novo mesto je samostojni izobraževalni in znanstveno-raziskovalni visokošolski zavod, ki ustvarja naravoslovna znanja s področja upravljanja podeželja in krajine, naravovarstvena znanja s področja gostinstva in turizma kot tudi umetniška in družboslovna znanja. Na poligonih za usposabljanja (trening centri) razvija tudi različna usposabljanja (trening).
(3) Ustanovitelj VŠ Grm Novo mesto je Republika Slovenija.
(4) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
(5) Uradno ime Visoke šole je: Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto.
(6) Skrajšano ime: VŠ Grm Novo mesto.
(7) Ime v angleškem jeziku: Landscape Governance College Grm Novo mesto.
(8) Skrajšano ime v angleškem jeziku: LGC Grm Novo mesto.
(9) VŠ Grm Novo mesto lahko spremeni ime le s soglasjem ustanovitelja.
2. člen 
Sedež VŠ Grm Novo mesto je v Novem mestu, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
3. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto lahko v okviru svoje dejavnosti ter po predhodnem soglasju ustanovitelja ustanovi zavod, gospodarsko družbo, ustanovo ali drugo pravno osebo.
(2) Odgovornosti VŠ Grm Novo mesto in ustanovitelja so določene v Odloku o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in v tem Statutu.
4. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto ima svoj logotip, ki se uporablja na vseh listinah v skladu s sprejeto celostno grafično podobo.
(2) VŠ Grm Novo mesto ima žig okrogle oblike: v sredini je grb Republike Slovenije, po obodu pa je izpisano ime visoke šole v slovenskem in angleškem jeziku.
2 DEJAVNOST IN PRAVNA SPOSOBNOST VŠ GRM NOVO MESTO 
2.1 Dejavnost VŠ Grm Novo mesto
5. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto izvaja nacionalni program raziskovalnega in razvojnega dela ter nacionalni program visokega šolstva na področju naravoslovja, upravljanja podeželja in krajine, naravovarstva, kmetijstva, gozdarstva, ribištva, gostinstva in turizma ter gastronomije in družboslovja. VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi različna usposabljanja z omenjenih in drugih področij, predvsem aplikativne narave (trening). Glavno področje delovanja VŠ Grm Novo mesto po predpisu, ki ureja uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (ICSED klasifikacija), je kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.
(2) VŠ Grm Novo mesto izvaja dejavnost iz prejšnjega odstavka po načelu avtonomije stroke.
(3) VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi izobraževalno, raziskovalno, razvojno, svetovalno, knjižničarsko in založniško dejavnost oziroma druge, s tem povezane dejavnosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 172/21 in 107/23, v nadaljevanju: Odlok o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto), in sicer:
– P85.422 Visokošolsko izobraževanje,
– P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
– 01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic,
– 01.120 Pridelovanje riža,
– 01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic,
– 01.140 Pridelovanje sladkornega trsa,
– 01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna,
– 01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin,
– 01.210 Vinogradništvo,
– 01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja,
– 01.230 Gojenje citrusov,
– 01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja,
– 01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic,
– 01.260 Pridelovanje oljnih sadežev,
– 01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov,
– 01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin,
– 01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov,
– 01.300 Razmnoževanje rastlin,
– 01.410 Prireja mleka,
– 01.420 Druga govedoreja,
– 01.430 Konjereja,
– 01.440 Reja kamel,
– 01.450 Reja drobnice,
– 01.460 Prašičereja,
– 01.470 Reja perutnine,
– 01.490 Reja drugih živali,
– 01.500 Mešano kmetijstvo,
– 01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo,
– 01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih,
– 01.630 Priprava pridelkov,
– 01.640 Obdelava semen,
– 01.700 Lovstvo,
– 02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti,
– 02.200 Sečnja,
– 02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa,
– 02.400 Storitve za gozdarstvo,
– 03.110 Morsko ribištvo,
– 03.120 Sladkovodno ribištvo,
– 03.210 Gojenje morskih organizmov,
– 03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov,
– 10.110 Proizvodnja mesa razen perutninskega,
– 10.120 Proizvodnja perutninskega mesa,
– 10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov,
– 10.200 Predelava in konzerviranje rib,
– 10.310 Predelava in konzerviranje krompirja,
– 10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov,
– 10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave,
– 10.410 Proizvodnja olja in maščob,
– 10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob,
– 10.510 Mlekarstvo in sirarstvo,
– 10.520 Proizvodnja sladoleda,
– 10.610 Mlinarstvo,
– 10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov,
– 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic,
– 10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic,
– 10.730 Proizvodnja testenin,
– 10.810 Proizvodnja sladkorja,
– 10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov,
– 10.830 Predelava čaja in kave,
– 10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov,
– 10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov,
– 10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil,
– 10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih,
– 10.910 Proizvodnja krmil,
– 10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali,
– 11.010 Proizvodnja žganih pijač,
– 11.020 Proizvodnja vina in grozdja,
– 11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač,
– 11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja,
– 11.050 Proizvodnja piva,
– 11.060 Proizvodnja slada,
– 11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod,
– 16.100 Žaganje, skobljanje in impregnacija lesa,
– 16.240 Proizvodnja lesene embalaže,
– 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja,
– 17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona,
– 18.110 Tiskanje časopisov,
– 18.120 Drugo tiskanje,
– 18.130 Priprava za tisk in objavo,
– 18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti,
– 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
– 20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin,
– 20.530 Proizvodnja eteričnih olj,
– 36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode,
– 37.000 Ravnanje z odplakami,
– 38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov,
– 39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki,
– 43.110 Rušenje objektov,
– 43.120 Zemeljska pripravljalna dela,
– 43.390 Druga zaključna gradbena dela,
– 45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil,
– 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov,
– 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala,
– 46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov,
– 46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo,
– 46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami,
– 46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi,
– 46.310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami,
– 46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki,
– 46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami,
– 46.340 Trgovina na debelo s pijačami,
– 46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki,
– 46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami,
– 46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci,
– 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo,
– 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi,
– 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo,
– 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki,
– 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
– 47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo,
– 47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki,
– 47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci,
– 47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
– 47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami,
– 47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili,
– 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,
– 47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami,
– 47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisarniški potrebščinami,
– 47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah,
– 47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi,
– 47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki,
– 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu,
– 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet,
– 52.100 Skladiščenje,
– 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu,
– 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti,
– 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov,
– 55.201 Počitniški domovi in letovišča,
– 55.202 Turistične kmetije s sobami,
– 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom,
– 55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča,
– 55.209 Druge nastanitve za krajši čas,
– 55.300 Dejavnost avtokampov, taborov,
– 55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
– 56.101 Restavracije in gostilne,
– 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati,
– 56.103 Slaščičarne in kavarne,
– 56.104 Začasni gostinski obrati,
– 56.105 Turistične kmetije brez sob,
– 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
– 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– 56.300 Strežba pijač,
– 58.110 Izdajanje knjig,
– 58.120 Drugo tiskanje,
– 58.130 Izdajanje časopisov,
– 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
– 58.190 Drugo založništvo,
– 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
– 62.010 Računalniško programiranje,
– 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
– 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
– 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
– 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi,
– 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje,
– 70.220 Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje,
– 71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje,
– 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje,
– 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije,
– 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
– 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij,
– 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora,
– 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo,
– 74.200 Fotografska dejavnost,
– 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
– 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
– 75.000 Veterinarstvo,
– 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup,
– 77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup,
– 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup,
– 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
– 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
– 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
– 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti,
– 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost,
– 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice,
– 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
– 82.920 Pakiranje,
– 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje,
– 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– 85.530 Dejavnost vozniških šol,
– 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost,
– 86.901 Alternativne oblike zdravljenja,
– 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb,
– 87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo,
– 88.109 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe,
– 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– 91.011 Dejavnost knjižnic,
– 91.012 Dejavnost arhivov,
– 91.020 Dejavnost muzejev,
– 91.030 Varstvo kulturne dediščine,
– 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot,
– 93.110 Obratovanje športnih objektov,
– 93.120 Dejavnost športnih klubov,
– 93.190 Druge športne dejavnosti,
– 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov,
– 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
– 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
in druge, s tem povezane dejavnosti, ki jih VŠ Grm Novo mesto s soglasjem ustanovitelja določi s spremembo tega Statuta.
6. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto izvaja študijske programe za pridobitev izobrazbe 1. stopnje (visokošolski strokovni študijski program) in 2. stopnje (magistrski študijski program), študijske programe za izpopolnjevanje, transnacionalno izobraževanje in skupne študijske programe.
(2) VŠ Grm Novo mesto opravlja znanstveno-raziskovalno dejavnost z enega ali več sorodnih področji oziroma med seboj povezanih znanstvenih področij, disciplin in strok. Izobraževalno dejavnost opravlja na študijskih področjih, določenih v Odloku o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem statutu.
(3) VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi formalna in neformalna usposabljanja s ciljem pridobivanja in razvoja različnih veščin, spretnosti in kompetenc (trening) na poligonih za usposabljanje (trening centrih).
(4) Študijske programe lahko VŠ Grm Novo mesto izvaja sama ali v sodelovanju z drugimi visokošolskimi zavodi v Sloveniji in tujini.
(5) VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi javna pooblastila v skladu z zakoni.
7. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto izvaja nacionalni raziskovalni in razvojni program kot obvezno sestavino dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev, znanstvenih delavcev in sodelavcev ter v okviru raziskovalnih in razvojnih projektov.
(2) Znanstveno-raziskovalno in razvojno delo kot obvezna sestavina dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev je opredeljeno z nacionalnim programom visokega šolstva, nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom, s študijskimi programi VŠ Grm Novo mesto, z raziskovalnimi programi in projekti drugih naročnikov ter s sklepi Senata VŠ Grm Novo mesto (v nadaljevanju: Senat), ki sprejema programe individualnega- raziskovalnega in razvojnega dela dela visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev.
(3) VŠ Grm Novo mesto lahko naknadno predlaga opravljanje tudi drugih dejavnosti, ki se jih opredeli na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja.
2.2 Pravna sposobnost ter pravice, obveznosti in odgovornosti VŠ Grm Novo mesto
8. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, z vsemi pravicami in obveznostmi ter sklepa pravne posle za dejavnosti, določene v Odloku o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutu, brez omejitev.
(2) VŠ Grm Novo mesto odgovarja za obveznosti iz prvega odstavka tega člena z vsem svojim premoženjem.
(3) Ustanovitelj odgovarja za obveznosti VŠ Grm Novo mesto do vrednosti premoženja, pridobljenega iz javnih sredstev, s katerim VŠ Grm Novo mesto razpolaga.
9. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto je samostojni visokošolski zavod, ki izvaja dejavnost v okviru nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija.
(2) VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi dejavnosti, za katere Republika Slovenija ne zagotavlja sredstev.
(3) Za izvajanje dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena VŠ Grm Novo mesto zaposluje izobraževalno, raziskovalno, razvojno, strokovno in drugo osebje v skladu z zakonom, tem Statutom in aktom o sistemizaciji.
10. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto lahko postane polnopravna članica ali pridružena članica univerze. Pogoji za vključitev v javno univerzo ter pravice in obveznosti VŠ Grm Novo mesto kot članice ali pridružene članice univerze se uredijo z aktoma o ustanovitvi ter s statutoma VŠ Grm Novo mesto in javne univerze.
(2) V primeru ustanovitve javne univerze s sedežem v Novem mestu se bo VŠ Grm Novo mesto vključila vanjo kot polnopravna članica. O vključitvi bodo odločali pristojni organi VŠ Grm Novo mesto.
3 UPRAVLJANJE IN ORGANIZIRANOST VŠ GRM NOVO MESTO 
3.1 Organi VŠ Grm Novo mesto
11. člen 
(1) Organi VŠ Grm Novo mesto so: dekan, senat, akademski zbor, študentski svet in upravni odbor.
(2) VŠ Grm Novo mesto ima lahko tudi druge organe in delovna telesa, katerih delovno področje, sestava, način imenovanja ter odgovornosti in pristojnosti se določijo s Statutom.
3.1.1 Dekan VŠ Grm Novo mesto
12. člen
(1) Dekan VŠ Grm Novo mesto (v nadaljevanju: dekan) je strokovni vodja in poslovodni organ VŠ Grm Novo mesto.
(2) Dekan predstavlja in zastopa VŠ Grm Novo mesto v pravnem prometu. Dekan vodi izobraževalno, znanstveno- raziskovalno in razvojno delo VŠ Grm Novo mesto na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Odloka o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tega Statuta ter odgovarja za zakonitost dela.
(3) Dekan ima pooblastila in odgovornosti v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto ter tem Statutom in opravlja naslednje naloge:
– predstavlja in zastopa VŠ Grm Novo mesto,
– organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno- raziskovalno in razvojno delo ter poslovanje in organiziranost dela VŠ Grm Novo mesto, skladno s sprejetim razvojnim programom in letnimi delovnimi načrti,
– usklajuje strokovne vidike izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega, razvojnega in drugega dela,
– skrbi in odgovarja za zakonitost delovanja,
– spremlja, ugotavlja in zagotavlja kakovost delovanja VŠ Grm Novo mesto, študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, razvojnega, umetniškega ter strokovnega dela in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacija),
– samostojno odloča o razpolaganju s sredstvi VŠ Grm Novo mesto do višine, določene s predpisi o javnih naročilih za naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti, za razpolaganje nad tem zneskom pa mora pridobiti soglasje Upravnega odbora,
– sprejema splošne akte VŠ Grm Novo mesto, potrebne za izboljšanje sistema vodenja,
– predlaga ustanavljanje organizacijskih enot,
– sprejema akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest VŠ Grm Novo mesto,
– predlaga temeljne, razvojne in poslovne politike,
– sklicuje in vodi seje Senata,
– izvršuje sklepe Senata,
– s soglasjem Senata imenuje prodekane ter komisije in druga delovna telesa,
– kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov VŠ Grm Novo mesto v študijskih zadevah,
– podeljuje diplome, nagrade in priznanja VŠ Grm Novo mesto,
– ugotavlja disciplinsko odgovornost študentov in izreka ukrepe,
– najmanj enkrat letno poroča o delu Senatu in Upravnemu odboru,
– odloča o sklepanju in prekinitvi pogodb o zaposlitvah in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto, s tem Statutom ter ostalimi splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto.
(4) Dekan lahko pooblasti tajnika VŠ Grm Novo mesto za izvajanje dela poslovodnih nalog, ki jih ob imenovanju navede v pooblastilu.
(5) Dekan lahko samostojno zastopa VŠ Grm Novo mesto v pravnem prometu, razen kadar gre za nakup, prodajo ali razpolaganje z nepremičninami ter sklepanje pogodb o posojilih.
(6) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki so določene s tem Statutom in z drugimi splošnimi akti.
(7) V primeru daljše odsotnosti dekan pisno pooblasti enega izmed prodekanov VŠ Grm Novo mesto za nadomeščanje ter v pooblastilu določi obseg nadomeščanja. V primeru, da dekan zaradi nepredvidljivih dogodkov ne more dati pisnega pooblastila, dekana nadomešča najstarejši prodekan.
Izvolitev in imenovanje dekana 
13. člen 
(1) Postopek za imenovanje dekana se začne najprej šest mesecev in najpozneje tri mesece pred iztekom mandata dotedanjega dekana.
(2) Senat sprejme sklep o začetku postopka za izvolitev novega dekana s seznamom in rokovnikom volilnih opravil za izvolitev dekana. V sklepu Senata se posebej potrdi seznam volivcev iz prve in druge alinee prvega odstavka 15. člena tega Statuta, ki predstavljajo volilno telo iz vrsti zaposlenih, ter potrdi seznam volivcev iz tretje alinee prvega odstavka 15. člena, ki predstavljajo volilno telo iz vrst študentov.
(3) V sklepu o začetku postopka za izvolitev dekana Senat določi tudi rok za vložitev kandidatur, ki ne sme biti krajši od petnajstih dni in ne daljši od tridesetih dni od dneva izdaje sklepa, ter termin izvedbe splošnih in neposrednih volitev dekana.
(4) Obenem Senat s sklepom imenuje volilno komisijo, ki opravlja predvsem naslednje naloge:
– izdela poročilo, ki vsebuje seznam pravočasno predlaganih kandidatov in ugotovitev o tem, ali predlagani kandidati izpolnjujejo pogoje za funkcijo dekana,
– v roku treh delovnih dni obvesti Senat o predlaganih kandidatih in istočasno obvesti predlagane kandidate, da v roku petnajstih dni predložijo pisno soglasje h kandidaturi, program dela, biografijo in bibliografijo,
– v roku treh delovnih dni po izteku roka iz prejšnje alinee na spletni strani in na oglasni deski ali na intranetni strani VŠ Grm Novo mesto objavi seznam kandidatov za dekana skupaj z njihovimi programi dela, o tem obvesti volilno telo na podlagi seznama iz drugega odstavka tega člena ter Senat, Študentski svet in strokovne službe VŠ Grm Novo mesto,
– skrbi za pripravo in izvedbo volitev dekana, ki se izvedejo sočasno za vsako od treh skupin volivcev iz prvega odstavka 15. člena tega Statuta, ki so upravičeni voliti dekana,
– ugotovi rezultat volitev in posreduje zapisnik o rezultatu volitev dekana Senatu v roku štiriindvajsetih ur po zaključku volitev.
14. člen 
(1) Za dekana je lahko izvoljen, kdor je na VŠ Grm Novo mesto zaposlen kot visokošolski učitelj, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutom.
(2) Kandidate za dekana lahko predlagajo katedre VŠ Grm Novo mesto ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih sodelavcev in visokošolskih sodelavcev, ki so člani Akademskega zbora in imajo pravico voliti dekana.
(3) Kandidaturo za dekana lahko vloži tudi vsak član Akademskega zbora v svojem imenu, če izpolnjuje zahteve za imenovanje.
15. člen 
(1) Dekana na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev:
– visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci in visokošolski sodelavci, ki imajo na VŠ Grm Novo mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas,
– ostali delavci, ki imajo na VŠ Grm Novo mesto sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za polovični delovni čas,
– študenti.
(2) Skupine volivcev imajo različen odstotek števila glasov v skupnem obsegu števila glasov:
– delavci 80 % vseh glasov, od tega delavci iz druge alineje prejšnjega odstavka tega člena največ 25 %,
– študenti 20 % vseh glasov.
16. člen 
(1) Senat na podlagi zapisnika volilne komisije o rezultatu volitev za dekana najpozneje v treh dneh po prejemu zapisnika, sprejme ugotovitveni sklep, s katerim razglasi novega dekana. Senat o tem istočasno obvesti Upravni odbor VŠ Grm Novo mesto (v nadaljevanju: Upravni odbor), Akademski zbor VŠ Grm Novo mesto (v nadaljevanju: Akademski zbor), Študentski svet (v nadaljevanju: Študentski svet), tajništvo in strokovne službe, ustanovitelja VŠ Grm Novo mesto in javnost.
(2) Ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka se objavi na spletni strani VŠ Grm Novo mesto in na oglasni deski ter posreduje ustanovitelju VŠ Grm Novo mesto.
(3) Če do izteka mandata dotedanjega dekana na splošnih in neposrednih volitvah nov dekan ni izvoljen, imenuje Senat vršilca dolžnosti dekana za dobo največ šest mesecev.
(4) Mandat dekana traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
(5) Dekan je kot dekan samostojnega visokošolskega zavoda, ki ga je ustanovila Republika Slovenija, lahko ponovno izvoljen, vendar skupni mandat ne sme trajati več kot osem let.
(6) Pogodbo o zaposlitvi dekana sklene in podpiše predsednik Upravnega odbora.
17. člen 
(1) Dekanu preneha funkcija:
– s potekom mandata,
– s prenehanjem delovnega razmerja,
– z odstopom,
– z razrešitvijo.
(2) Senat lahko razreši dekana pred iztekom njegovega mandata zaradi resnih in utemeljenih razlogov na temelju obrazložene pobude, ki jo Senatu predloži Akademski zbor.
(3) Pobudo za razrešitev lahko Akademskemu zboru podajo katedre VŠ Grm Novo mesto ali najmanj pet visokošolskih učiteljev ali znanstvenih sodelavcev oziroma drugih sodelavcev VŠ Grm Novo mesto. Sprejeto pobudo po obravnavi na seji Akademskega zbora le-ta v končni obrazloženi obliki posreduje v odločanje Senatu.
(4) Dekan ima pravico, da se o pobudi Akademskega zbora za razrešitev izjasni v roku tridesetih dni. Po preteku tega roka mora Senat še enkrat razpravljati in ugotoviti, ali po izjasnitvi oziroma odgovoru dekana še vedno obstajajo utemeljeni razlogi za sprejem pobude o njegovi predčasni razrešitvi.
(5) Sklep o razrešitvi dekana mora biti sprejet z dvotretjinsko večino glasov na seji, na kateri je prisotna večina vseh članov Senata.
18. člen 
(1) Če dekanu preneha funkcija pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen, imenuje Senat enega izmed prodekanov VŠ Grm Novo mesto, da do izvolitve novega dekana opravlja njegove naloge in čim prej izvede postopek izvolitve nadomestnega dekana.
(2) Postopek za razpis predčasnih volitev dekana se izvede po enakem postopku kot redne volitve dekana.
(3) Nadomestni dekan nastopi funkcijo z dnem izvolitve, njegov mandat pa preneha z dnem, ki je bil predviden za prenehanje mandata predhodnika.
Prodekani VŠ Grm Novo mesto 
19. člen
(1) Prodekani pomagajo dekanu glede nalog, ki so določene v tem Statutu in drugih splošnih aktih.
(2) VŠ Grm Novo mesto ima prodekane za naslednja področja:
– izobraževanje,
– znanstveno-raziskovalno delo in
– prodekana za študentska vprašanja (prodekan študent).
(3) VŠ Grm Novo mesto ima lahko prodekane tudi za druga področja. Posamezni prodekan lahko pokriva tudi več področij.
(4) Število prodekanov in njihove naloge določi s soglasjem Senata dekan s sklepom.
20. člen 
(1) Za prodekana je lahko imenovan visokošolski učitelj, ki sodeluje v izobraževalnem in raziskovalnem in razvojnem procesu VŠ Grm Novo mesto, ob soglasju Senata, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutom ter drugimi splošnimi akti.
(2) Določba iz prejšnjega odstavka tega člena ne velja za prodekana za študentska vprašanja.
(3) Prodekani so imenovani za mandatno obdobje dekana, ki jih je imenoval. Prodekan za študentska vprašanja je imenovan za mandatno obdobje enega leta.
(4) Prodekan je lahko ponovno imenovan na to mesto.
(5) Z imenovanjem novih prodekanov prenehajo funkcije dotedanjih prodekanov.
21. člen 
Naloge in pristojnosti prodekana za izobraževanje so predvsem:
– usklajuje pripravo in izvajanje izobraževalnega dela na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih,
– daje pobude za sodelovanje z mednarodnimi institucijami,
– daje pobude za spremembe obstoječih in pripravo novih študijskih programov,
– usklajuje delo organizacijskih enot VŠ Grm Novo mesto s področja izobraževanja,
– imenuje mentorje asistentom in asistentom stažistom na predlog predstojnikov kateder,
– usklajuje in nadzira vključevanje gostujočih učiteljev in strokovnjakov z gospodarstva v študijske programe,
– opravlja strokovno delo v zvezi z izvrševanjem pravilnikov na področju študijske dejavnosti in drugega izobraževanja,
– daje dekanu predloge v zvezi s študijsko odsotnostjo učiteljev in sodelavcev,
– daje dekanu predloge v zvezi s sodelovanjem zaposlenih pri študijski dejavnosti tretjih oseb,
– po pooblastilu dekana opravlja dela in naloge iz njegove pristojnosti in
– opravlja druge naloge po navodilih dekana.
22. člen 
Naloge in pristojnosti prodekana za znanstveno-raziskovalno delo so predvsem:
– usklajuje delo raziskovalnih skupin VŠ Grm Novo mesto ter pripravo in izvedbo znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela na VŠ Grm Novo mesto,
– usklajuje delo organizacijskih enot VŠ Grm Novo mesto s področja raziskovalne dejavnosti,
– daje dekanu predloge v zvezi z opravljanjem znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela zaposlenih na VŠ Grm Novo mesto za tretje osebe,
– daje dekanu predloge v zvezi z odsotnostjo znanstvenih delavcev oziroma raziskovalnih sodelavcev,
– spodbuja uvajanje študentov v raziskovalno delo,
– predlaga znanstvene in strokovne konference,
– po pooblastilu dekana opravlja dela in naloge iz njegove pristojnosti in
– opravlja druge naloge po navodilih dekana.
23. člen 
Naloge in pristojnosti prodekana za študentska vprašanja so predvsem:
– sodeluje s kolegijem dekana tako pri predstavljanju in zastopanju specifičnih potreb in interesov študentov kot pomembnih deležnikov VŠ Grm Novo mesto kot tudi pri pravočasnem in korektnem seznanjanju študentov o odločitvah VŠ Grm Novo mesto,
– je predsednik Študentskega sveta,
– sklicuje in vodi seje ter delo Študentskega sveta,
– sodeluje pri izvajanju tutorstva v skladu s pravilniki, ki urejajo to področje,
– sodeluje s prodekanom za izobraževanje in prodekanom za znanstveno-raziskovalno delo,
– posreduje med študenti ter visokošolskimi učitelji in sodelavci na področjih, kjer prihaja do nesoglasij in pri reševanju težav med študenti samimi,
– ponuja odgovore kandidatom za študij in študentom glede študija, določil in predpisov VŠ Grm Novo mesto ter vsakdanjega življenja na VŠ Grm Novo mesto in
– opravlja druge naloge, določene v Statutu in splošnih aktih VŠ Grm Novo mesto.
24. člen 
(1) Posvetovalna telesa dekana so kolegij dekana, kolegij predstojnikov kateder ter drugi kolegiji, ki jih po potrebi sklicujejo dekan in prodekani VŠ Grm Novo mesto.
(2) Kolegij dekana sestavljajo dekan, prodekani VŠ Grm Novo mesto in tajnik VŠ Grm Novo mesto.
(3) Dekan lahko za posamezno področje imenuje tudi pomočnika dekana.
3.1.2 Senat VŠ Grm Novo mesto
25. člen
(1) Senat je najvišji strokovni, znanstveni in pedagoški organ VŠ Grm Novo mesto, ki sprejema vse pomembnejše odločitve glede izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega dela VŠ Grm Novo mesto. Senat ima devet članov.
(2) Senat ima sedem članov iz vrst članov Akademskega zbora, ki so nosilci ali sonosilci najmanj enega izmed pedagoško izvajanih predmetov, tako da so enakopravno zastopane vse znanstvene discipline in strokovna področja VŠ Grm Novo mesto. Akademski zbor izvoli sedem članov Senata.
(3) Član Senata je tudi predstavnik študentov, ki ga izvoli Študentski svet.
(4) Dekan je član Senata po položaju.
(5) Mandat članov Senata iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih sodelavcev traja štiri leta oziroma do izvolitve novega Senata. Ti člani Senata so lahko ponovno izvoljeni.
(6) Mandat člana Senata iz vrst študentov traja eno leto. Posamezni študent je lahko ponovno izvoljen.
(7) Novoizvoljeni člani Senata nastopijo svojo funkcijo s prvim oktobrom tekočega leta. Nadomestni člani Senata nastopijo funkcijo z dnem izvolitve.
(8) Senat odloča o:
– strokovnih zadevah izvajanja študijskih programov VŠ Grm Novo mesto,
– novih programih in spremembah obstoječih programov,
– programskih usmeritvah za razvojno in raziskovalno delo,
– izpolnjevanju strokovnih pogojev za delo in
– postopkih in ocenah za diplomske in magistrske naloge.
(9) Senat na predlog dekana imenuje predstojnike organizacijskih enot VŠ Grm Novo mesto.
(10) Na sejah Senata je prisoten tajnik šole, ki vodi in pripravi zapisnike sej, v imenu dekana obvešča člane Senata o sklicih sej, opravlja potrebna dela in naloge za izvedbo korespondenčnih sej in sej na daljavo ter skrbi za realizacijo sklepov sej Senata.
(11) Svoje delo lahko Senat podrobneje uredi s Poslovnikom o delu Senata.
26. člen 
Sklep o začetku postopka kandidiranja članov Senata, o sestavi Senata in o izvedbi volitev članov Senata sprejme Senat na predlog dekana najkasneje tri mesece pred potekom mandata dotedanjemu Senatu, pri čemer je treba zagotoviti enakopravno zastopanost vseh znanstvenih disciplin ter strokovnih področij VŠ Grm Novo mesto.
27. člen 
(1) Za člana Senata je lahko izvoljen le član Akademskega zbora z nazivom najmanj predavatelj oziroma z ekvivalentnim znanstvenim nazivom.
(2) Kandidate za člana Senata lahko predlagajo katedre VŠ Grm Novo mesto ali najmanj trije visokošolski učitelji ali znanstveni ali drugi sodelavci, ki so člani Akademskega zbora.
28. člen 
(1) Akademski zbor voli člane Senata veljavno, če je na seji Akademskega zbora prisotna večina članov Akademskega zbora. Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko Akademski zbor voli veljavno, če je prisotna vsaj tretjina članov.
(2) Volitve za člane Senata so tajne.
(3) Za člana Senata so izvoljeni tisti kandidati iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih in drugih sodelavcev, ki so prejeli največ glasov Akademskega zbora.
29. člen 
(1) V primeru, da član Senata iz vrst visokošolskih učiteljev oziroma znanstvenih ali drugih sodelavcev odstopi oziroma prekine sodelovanje z VŠ Grm Novo mesto, mu preneha tudi članstvo v Senatu.
(2) V primeru, da član Senata iz vrst študentov odstopi oziroma mu preneha status, mu preneha tudi članstvo v Senatu.
(3) V teh primerih Senat izda sklep o nadomestnih volitvah člana Senata. Nadomestnemu članu Senata poteče mandat hkrati z ostalimi člani Senata.
30. člen 
(1) Senat se konstituira na seji, ki jo po izvedenih volitvah na Akademskem zboru skliče dekan.
(2) Pogoj za sklic prve seje Senata je, da sta izvoljeni vsaj dve tretjini članov Senata. Do takrat deluje dotedanji Senat.
(3) V primerih, ko nista izvoljeni dve tretjini članov Senata, kot določa prejšnji odstavek tega člena, lahko Senat v sestavi iz prejšnjega sklica odloča izključno o tekočih zadevah, ki so nujne narave.
31. člen 
(1) Senat razpravlja in sklepa o strokovnih vprašanjih s področja izobraževalnega in znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela VŠ Grm Novo mesto.
(2) Senat opravlja naloge v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutom, zlasti pa:
– sprejema Statut,
– oblikuje in sprejema študijske programe za pridobitev izobrazbe in za izpopolnjevanje,
– v postopku izvolitve v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca in visokošolskega sodelavca imenuje strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata,
– imenuje visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in visokošolske sodelavce v naziv,
– sprejema letni delovni načrt in program dela VŠ Grm Novo mesto,
– sprejema pravilnike s področja izobraževanja in raziskovanja,
– imenuje komisije in delovna telesa Senata,
– kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah,
– oblikuje predloge za priznanja in nagrade VŠ Grm Novo mesto,
– razpravlja in odloča o pobudah in mnenjih Študentskega sveta s področja njegove pristojnosti,
– skrbi za spremljanje kakovosti izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela,
– sprejema izvedbene načrte izvajanja študijske dejavnosti,
– obravnava in sprejema poročilo o učinkovitosti študija in poročilo o izvedbi znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela,
– določa število vpisnih mest na študijskih programih,
– na predlog dekana imenuje predstojnike kateder, predstojnike študijskih programov ter predstojnike organizacijskih enot VŠ Grm Novo mesto,
– daje soglasje k imenovanju prodekanov VŠ Grm Novo mesto,
– predlaga imenovanja predstavnikov VŠ Grm Novo mesto v strokovne organizacije in organe zunaj VŠ Grm Novo mesto,
– opravlja druge naloge, če je tako določeno z zakonom, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto, tem Statutom ali z drugimi splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto.
(3) Način dela Senata določi Senat s poslovnikom.
32. člen 
(1) Seje Senata sklicuje dekan praviloma enkrat mesečno oziroma po potrebi. Sklic seje Senata lahko predlagata tudi 1/3 članov Senata ali Upravni odbor.
(2) Na sejah Senata lahko sodelujejo brez pravice glasovanja tudi druge osebe, ki niso člani Senata, če sklicatelj seje oceni, da je njihova navzočnost na seji nujna za strokovno in kakovostno obravnavo določene točke dnevnega reda.
(3) Senat lahko s sklepom sejo ali del seje Senata zapre za javnost.
33. člen 
(1) Senat je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov Senata.
(2) Senat sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, če ni s tem Statutom določeno drugače.
(3) Pred sprejetjem sklepa, ki ima za posledico porabo finančnih sredstev, mora Senat pridobiti o tem mnenje Upravnega odbora, če tak sklep oziroma ta poraba finančnih sredstev ni bila sprejeta že s finančnim načrtom VŠ Grm Novo mesto.
Komisije Senata VŠ Grm Novo mesto 
34. člen 
(1) Senat imenuje naslednje stalne komisije:
– Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ),
– Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD),
– Komisija za izvolitve v nazive (KIN),
– Komisija za kakovost in evalvacije (KKE) in
– Komisija za založniško dejavnost (KZD).
(2) Senat lahko imenuje še druge komisije.
(3) Število in sestavo komisij, njihove naloge, pooblastila ter trajanje mandata članov komisij določi na predlog dekana Senat s sklepi.
35. člen 
(1) Komisije vodijo pristojni prodekani oziroma imenovani predsedniki.
(2) Komisija je sklepčna, če je na seji komisije navzoča več kot polovica vseh članov komisije. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov komisije.
36. člen 
Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) 
(1) KŠŠZ sestavljata dva visokošolska učitelja in en predstavnik študentov. Na sejah KŠŠZ je brez pravice glasovanja praviloma prisoten predstavnik referata za študentske zadeve. Prodekan, pristojen za izobraževanje, je predsednik te komisije po položaju.
(2) Naloge in pristojnosti KŠŠZ so:
– obravnava študijske programe in njihove spremembe,
– obravnava študijske programe za izpopolnjevanje,
– obravnava poročilo o organizaciji, o izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
– daje Senatu predloge za spremembe in dopolnitve obstoječih pravilnikov s področja izobraževanja in predlaga nove pravilnike,
– obravnava predloge Študentskega sveta,
– obravnava vprašanja, ki se nanašajo na vpis na VŠ Grm Novo mesto, vključujoč vpis po Merilih za prehode med študijskimi programi in izjemni vpis študenta,
– kot prvostopenjski organ obravnava vloge študentov,
– vodi postopke o priznavanju izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja, Zakonom o splošnem upravnem postopku in s Pravilnikom VŠ Grm Novo mesto o priznavanju tujega izobraževanja,
– obravnava zahteve in izdaja mnenja o enakovrednosti strokovnih in znanstvenih naslovov v skladu z Zakonom o vrednotenju in priznavanju izobraževanja in s Pravilnikom VŠ Grm Novo mesto o priznavanju tujega izobraževanja,
– predlaga Senatu odločitve o priznavanju znanja in spretnosti, ki so bili pridobljeni pred vpisom in med študijem v neformalnem izobraževanju in z izkustvenim učenjem,
– kot organ za ECTS zagotavlja uveljavljanje in usklajevanje s tem povezanih nalog skladno z določili Meril za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS in
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom, s splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto in s sklepi Senata.
37. člen 
Komisija za znanstveno-raziskovalno delo (KZRD) 
(1) KZRD sestavljajo trije visokošolski učitelji oziroma znanstveni sodelavci. Prodekan, pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te komisije po položaju.
(2) Naloge in pristojnosti KZRD so:
– usklajuje in spremlja prijave in izvedbo raziskovalnih programov in projektov,
– spremlja razvoj znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela ter znanstvenega kadra na znanstvenih področjih VŠ Grm Novo mesto,
– obravnava in posreduje Senatu v sprejem načrt in poročilo o znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu VŠ Grm Novo mesto,
– predlaga Senatu ustanovitev novega ali ukinitev obstoječega inštituta,
– predlaga Senatu ustrezne sklepe v skladu s pravilniki VŠ Grm Novo mesto in
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom, s splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto in s sklepi Senata.
38. člen 
Komisija za izvolitve v nazive (KIN) 
(1) KIN sestavljajo trije visokošolski učitelji. Predsednik komisije je dekan.
(2) Naloge in pristojnosti KIN so:
– vodi postopke za izvolitve visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, visokošolskih in raziskovalnih sodelavcev,
– predlaga Senatu strokovne poročevalce, zadolžene za ocenitev usposobljenosti kandidata, za izvolitev v naziv,
– predlaga podelitev naslova zaslužni profesor in
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom, s splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto in s sklepi Senata.
39. člen 
Komisija za kakovost in evalvacije (KKE) 
(1) KKE sestavljajo trije člani: član Senata, ki je predsednik komisije, predstavnik drugih delavcev, ki ga predlaga dekan, in predstavnik študentov, ki ga predlaga Študentski svet.
(2) Naloge in pristojnosti KKE so:
– obravnava poročila VŠ Grm Novo mesto o spremljanju, ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti s področja VŠ Grm Novo mesto kot celote, izobraževanja in raziskovanja,
– obravnava predlog kazalcev, standardov in postopkov za spremljanje učinkovitosti po pomembnejših področjih dejavnosti VŠ Grm Novo mesto in
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom, splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto in sklepi Senata.
40. člen 
Komisija za založniško dejavnost (KZD) 
(1) KZD sestavljajo trije visokošolski učitelji oziroma znanstveni sodelavci. Prodekan, pristojen za znanstveno-raziskovalno delo, je predsednik te komisije po položaju.
(2) Naloge in pristojnosti KZD so:
– organizira, usklajuje in spremlja izdajo publikacij, povezanih z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi programi, projekti ter z znanstvenim in strokovnim delom kateder in inštitutov VŠ Grm Novo mesto,
– obravnava in posreduje Senatu v sprejem načrt in poročilo o založniški dejavnosti VŠ Grm Novo mesto,
– usklajuje izdajateljske in založniške interese VŠ Grm Novo mesto z drugimi izdajatelji in založniki in
– opravlja druge naloge v skladu s Statutom, s splošnimi akti VŠ Grm Novo mesto in s sklepi Senata.
3.1.3 Akademski zbor VŠ Grm Novo mesto
41. člen
(1) Akademski zbor je posvetovalni strokovni organ, ki ga sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni sodelavci, asistenti z raziskovalnim nazivom ter visokošolski, raziskovalni in drugi sodelavci ne glede na naziv, ki v tekočem študijskem letu opravljajo pedagoško, znanstveno-raziskovalno, razvojno, strokovno ali drugo delo na podlagi pogodbenega razmerja z VŠ Grm Novo mesto.
(2) Akademski zbor sestavljajo tudi drugi delavci, ki so zaposleni v dekanatu in strokovnih službah VŠ Grm Novo mesto, na način, da je število njihovih predstavnikov največ ena desetina članov Akademskega zbora. Način izvolitve predstavnikov drugih delavcev se določi v Poslovniku o delu Akademskega zbora.
(3) Pri delu Akademskega zbora sodelujejo tudi predstavniki študentov VŠ Grm Novo mesto. Število študentov predstavlja petino števila članov Akademskega zbora. Na začetku vsakega študijskega leta dekan sporoči Študentskemu svetu, kolikšno je število članov Akademskega zbora, da Študentski svet zagotovi ustrezno število študentov v Akademskem zboru. V kolikor se med študijskim letom število članov Akademskega zbora spremeni do te mere, da se spremeni tudi število predstavnikov študentov v Akademskem zboru, dekan novo število predstavnikov študentov Akademskega zbora sporoči Študentskemu svetu najkasneje štirinajst dni pred sklicem seje Akademskega zbora. Študentski svet je dolžan v roku enega tedna od prejema obvestila dekana uskladiti število predstavnikov študentov v Akademskem zboru.
42. člen 
(1) Predstavnike študentov v Akademskem zboru izvoli Študentski svet tako, da so enakovredno zastopani študentje vseh študijskih programov in načinov študija na VŠ Grm Novo mesto.
(2) Mandatna doba predstavnikov študentov v Akademskem zboru je eno leto.
(3) Način volitev predstavnikov študentov, ki sodelujejo v Akademskem zboru, določi Poslovnik o delu Študentskega sveta.
43. člen 
(1) Predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora izvoli Akademski zbor izmed svojih članov.
(2) Mandatna doba predsednika in namestnika predsednika Akademskega zbora je štiri leta. Po izteku mandata sta lahko ponovno izvoljena.
44. člen 
Naloge in pristojnosti Akademskega zbora so:
– voli člane Senata,
– obravnava poročila dekana o delu VŠ Grm Novo mesto,
– v skladu z Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutom daje Senatu splošne usmeritve, predloge in pobude v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem ter
– opravlja druge naloge, določene s tem Statutom.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko študenti, ki so člani Akademskega zbora, volijo le člane Senata, ki so predstavniki študentov.
45. člen 
(1) Akademski zbor obravnava in sklepa o vprašanjih iz svoje pristojnosti na javnih sejah.
(2) Akademski zbor lahko seje za javnost zapre.
46. člen 
(1) Akademski zbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica vseh članov.
(2) Če v roku pol ure po predvidenem začetku seje Akademskega zbora sklepčnost ni zagotovljena, lahko Akademski zbor veljavno odloča, če je prisotna vsaj tretjina članov. To ne velja v primerih, ko Statut izrecno zahteva prisotnost večine vseh članov Akademskega zbora.
(3) Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih na seji Akademskega zbora, če ni s Statutom določeno drugače.
47. člen 
(1) Seje Akademskega zbora sklicujeta in vodita predsednik Akademskega zbora ali njegov namestnik.
(2) Akademski zbor se sestane najmanj enkrat letno. Sklic Akademskega zbora lahko predlaga tudi 1/3 članov Akademskega zbora ali Senat. V tem primeru mora biti seja sklicana v roku štirinajstih dni.
(3) Sklic Akademskega zbora lahko predlaga tudi dekan. V tem primeru mora biti seja sklicana v roku osmih dni.
(4) Na sejah Akademskega zbora je prisoten tajnik VŠ Grm Novo mesto, ki pripravlja gradivo za seje, vodi zapisnike sej in skrbi za realizacijo sklepov.
3.1.4 Upravni odbor VŠ Grm Novo mesto
48. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja VŠ Grm Novo mesto.
(2) Poleg nalog, določenih z Zakonom o visokem šolstvu, Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje VŠ Grm Novo mesto v skladu s tem Statutom in drugimi splošnimi akti.
(3) V zadevah iz nacionalnega programa visokega šolstva in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija, odloča Upravni odbor v skladu s pooblastili.
49. člen 
(1) Upravni odbor ima devet članov, in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike VŠ Grm Novo mesto, od tega tri iz vrst sodelavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci), ter enega predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov in
– enega predstavnika delodajalcev.
(2) V Upravni odbor ne morejo biti izvoljeni dekan in prodekani VŠ Grm Novo mesto.
(3) Predstavnik študentov sodeluje pri delu Upravnega odbora, ko ta odloča o vprašanjih, ki določajo študijske obveznosti študentov. Predstavnik študentov nima pravico glasovanja pri odločanju o vprašanjih, ki ne zadevajo študijskih obveznosti študentov.
(4) Mandatna doba članov je štiri leta, razen za predstavnika študentov, katerega mandatna doba je dve leti. Za člana Upravnega odbora je lahko ista oseba imenovana večkrat.
(5) Upravni odbor ima predsednika in njegovega namestnika. Izvolita se izmed članov Upravnega odbora tako, da je predsednik izvoljen izmed predstavnikov delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, namestnik predsednika pa izmed predstavnikov ustanovitelja ali nasprotno.
(6) Upravni odbor je imenovan na naslednji način:
– predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije v skladu z Odlokom o ustanovitvi,
– predstavnike delavcev, ki opravljajo visokošolsko dejavnost, imenuje Senat na predlog dekana,
– predstavnika drugih delavcev imenuje dekan na predlog teh delavcev,
– predstavnika študentov izvoli Študentski svet, v skladu s svojim poslovnikom,
– predstavnika delodajalcev pa VŠ Grm Novo mesto z javnim pozivom določi v soglasju z ustanoviteljem izmed kandidatov, ki jih predlagajo Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ in Združenje managerjev Slovenije.
(7) Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče dekan.
50. člen 
(1) Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave na ekonomskem, pravnem in kadrovskem področju ter skrbi za nemoteno materialno poslovanje VŠ Grm Novo mesto v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
– sprejema splošne akte VŠ Grm Novo mesto v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in tem Statutom,
– sprejema letni delovni načrt in program razvoja VŠ Grm Novo mesto ter spremlja njegovo uresničevanje,
– sprejema letni finančni načrt, letno poročilo in poslovno poročilo,
– določa politiko glede poslovanja in porabe finančnih sredstev,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave ter skrbi za nemoteno poslovanje VŠ Grm Novo mesto,
– odloča o zadevah iz nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, za katera zagotavlja sredstva Republika Slovenija,
– daje ustanovitelju in dekanu predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest,
– sprejema sklepe o šolninah ter prispevkih za študij,
– sprejema odločitve o upravljanju premoženja VŠ Grm Novo mesto iz 17. člena veljavnega Odloka o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in nadzira upravljanje s premoženjem VŠ Grm Novo mesto,
– odloča o odtujitvi ali obremenitvi nepremičnin VŠ Grm Novo mesto ali opreme večje vrednosti ob predhodnem soglasju ustanovitelja,
– določa cenike za prodajo blaga in storitev na trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu,
– sprejme poslovnik o svojem delu in
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem VŠ Grm Novo mesto.
(3) Pred sprejetjem letnega delovnega načrta in programa razvoja VŠ Grm Novo mesto Upravni odbor pridobi soglasje Senata.
51. člen 
(1) Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik. V odsotnosti predsednika sklicuje in vodi seje Upravnega odbora namestnik predsednika.
(2) Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov Upravnega odbora, sklepe pa sprejema z večino glasov navzočih članov.
(3) Za sprejem Statuta in drugih splošnih aktov VŠ Grm Novo mesto je potrebna večina glasov vseh članov Upravnega odbora.
(4) Upravni odbor odloča na rednih in izrednih sejah, ki so izjemoma lahko tudi korespondenčne in na daljavo. V tem primeru se šteje, da je bil predlagani sklep sprejet, če mu do postavljenega roka ni nasprotovala večina članov.
(5) Za administrativno, strokovno in tehnično podporo dela Upravnega odbora skrbi tajnik VŠ Grm Novo mesto.
(6) Podrobnosti delovanja Upravnega odbora ureja Poslovnik o delu Upravnega odbora.
3.1.5 Študentski svet VŠ Grm Novo mesto
52. člen 
(1) Študentski svet je organ študentov VŠ Grm Novo mesto, ki zagotavlja sodelovanje študentov pri odločanju o vseh pomembnih vprašanjih VŠ Grm Novo mesto.
(2) Študentski svet vsako leto praviloma v prvi polovici oktobra razpiše volitve v Študentski svet na podlagi sklepa dekana. Študentski svet mora seznaniti dekana z rezultati volitev ter ga obvestiti o članih Študentskega sveta in predstavnikih študentov v drugih organih VŠ Grm Novo mesto, v katerih sodelujejo študentje VŠ Grm Novo mesto, praviloma do 15. novembra istega leta.
(3) Študent ne more ponovno kandidirati v organe VŠ Grm Novo mesto, v kolikor ni redno napredoval v višji letnik.
53. člen 
Študentski svet šteje sedem študentov (lahko tudi manj v primeru, če ima status študenta na šoli manj študentov), tako da imajo v Študentskem svetu predstavnike študenti dodiplomskih študijskih programov (redni in izredni študij) in študenti podiplomskih študijskih programov.
54. člen 
(1) Na prvi seji Študentskega sveta, ki jo skliče dotedanji predsednik, izvolijo člani Študentskega sveta izmed sebe predsednika in podpredsednika, ki zastopata in predstavljata študente VŠ Grm Novo mesto. Po zaključenih volitvah predsednik starega Študentskega sveta dekana obvesti o razrešitvi starega članstva in mu sporoči novo članstvo študentskega sveta.
(2) Predsednika Študentskega sveta dekan imenuje na funkcijo prodekana za študentska vprašanja.
55. člen 
(1) Študentski svet je sklepčen, če je na seji navzoča večina članov. Študentski svet odloča z večino glasov navzočih članov.
(2) Vabila in zapisnike sej pošlje Študentski svet v vednost dekanu.
56. člen 
(1) Študentski svet opravlja naloge v skladu s Statutom, in sicer:
– razpravlja in oblikuje mnenje o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov,
– oblikuje mnenje o Statutu,
– daje mnenje o izobraževalnem delu v postopkih izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
– oblikuje mnenja študentov VŠ Grm Novo mesto, voli člane delovnih teles in organov VŠ Grm Novo mesto iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Statutom,
– obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih dejavnostih,
– obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti,
– skrbi za povezavo študentov zavoda s študentskimi organizacijami v Republiki Sloveniji, Evropski uniji in po svetu,
– aktivno sodeluje pri organizaciji volitev članov v Študentski svet in druge organe šole, v katerih delujejo predstavniki Študentskega sveta.
(2) Če mnenje Študentskega sveta iz prvih dveh alinej prejšnjega odstavka ni upoštevano, lahko Študentski svet zahteva, da pristojni organ zadevo še enkrat obravnava, kar je za ta organ zavezujoče in šele nato dokončno odloči o posamezni zadevi. Študentski svet lahko o posamezni zadevi zahteva le eno ponovno obravnavo. Sklep pristojnega organa po ponovni obravnavi o posamezni zadevi je dokončen.
3.2 Organizacijske enote VŠ Grm Novo mesto
57. člen 
VŠ Grm Novo mesto ima naslednje organizacijske enote:
– dekanat,
– tajništvo,
– kadrovsko in računovodsko službo,
– katedre,
– inštitute, raziskovalne ali programske skupine in laboratorije.
58. člen 
Senat lahko skladno s tem Statutom ustanovi novo organizacijsko enoto ali že ustanovljeno enoto spremeni, ali pa sklene, da organizacijska enota preneha delovati. Za ustanovitev, spremembo ali ukinitev organizacijske enote je potrebna večina glasov navzočih članov Senata. Pristojnosti, naloge in način delovanja organizacijskih enot VŠ Grm Novo mesto, postopek imenovanja in razrešitve njihovih vodij se določi v skladu s tem Statutom ter drugimi internimi akti VŠ Grm Novo mesto.
3.2.1 Dekanat VŠ Grm Novo mesto
59. člen 
Dekanat sestavljajo dekan, prodekani in pomočniki dekana.
3.2.2 Tajništvo VŠ Grm Novo mesto
60. člen 
(1) Tajništvo VŠ Grm Novo mesto, ki ga sestavljajo službe po področjih oziroma sektorjih, izvaja upravno administrativne in strokovno-tehnične naloge, zlasti na naslednjih področjih:
– referat za študentske zadeve (administrativne in strokovno-tehnične naloge za potrebe izobraževalnega dela na področjih, ki jih izvaja VŠ Grm Novo mesto),
– informatika (vzdrževalna in informacijska funkcija),
– knjižnica (knjižničarska, informacijska in dokumentacijska dejavnost za potrebe znanstveno-raziskovalnega in izobraževalnega dela na področjih, ki jih razvija VŠ Grm Novo mesto).
(2) Podrobna organizacijska struktura tajništva in število potrebnih delovnih mest za opravljanje nalog tajništva se določi v Aktu o organiziranosti in sistemizaciji delovnih mest VŠ Grm Novo mesto.
(3) Tajništvo VŠ Grm Novo mesto vodi tajnik, ki ima predvsem naslednje naloge:
– izvršuje navodila in odredbe dekana in organov VŠ Grm Novo mesto,
– pripravlja pogodbe z zunanjimi sodelavci ter pregled in obračun opravljenega dela,
– ureja delovna razmerja in odgovarja za zakonitost na tem področju,
– nadzoruje izdajo potrdil iz evidenc, ki jih vodi VŠ Grm Novo mesto o študentih,
– je neposredni vodja zaposlenih v tajništvu,
– opravlja druge naloge, ki izhajajo iz predpisov in Statuta ter drugih aktov, ter naloge, za katere ga dekan pooblasti s pisnim pooblastilom.
(4) Tajnika imenuje dekan na podlagi javnega razpisa.
(5) Za tajnika VŠ Grm Novo mesto je lahko imenovan, kdor ima:
– vsaj univerzitetno izobrazbo pravne smeri, ki sovpada s strokovno usmeritvijo VŠ Grm Novo mesto,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– pet let delovnih izkušenj in
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika.
(6) Tajništvo VŠ Grm Novo mesto ima po potrebi vodjo tajništva, ki ga imenuje dekan. Za vodjo tajništva VŠ Grm Novo mesto je lahko imenovan, kdor ima:
– visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– pet let delovnih izkušenj in
– aktivno znanje angleškega jezika.
3.2.3 Kadrovska in računovodska služba VŠ Grm Novo mesto
61. člen 
(1) Kadrovska in računovodska služba kot strokovna služba VŠ Grm Novo mesto spremlja razvoj in zaposlovanje visoko strokovnega kadra in je na VŠ Grm Novo mesto zadolžena za vodenje računovodstva. Nudi strokovno pomoč vodstvu VŠ Grm Novo mesto in njenim organom upravljanja, zaposlenim in zunanjim uporabnikom.
(2) Temeljne naloge kadrovske in računovodske službe so:
– strokovno svetuje vodstvu pri uporabi predpisov, ki urejajo delovna razmerja zaposlenih na VŠ Grm Novo mesto,
– opravlja strokovno delo na področju habilitacijskih področij,
– izvaja vse odločitve v zvezi s pravicami in obveznostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– pripravlja analize in poročila o kadrovskem stanju na VŠ Grm Novo mesto, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva,
– vodi kadrovske evidence zaposlenih na VŠ Grm Novo mesto,
– opravlja celotno strokovno delo v zvezi z volitvami ter imenovanji organov in komisij na VŠ Grm Novo mesto,
– pripravlja predloge pogodb za urejanje pogodbenih razmerij,
– pripravlja analize in poročila o stanju računovodstva na VŠ Grm Novo mesto, ki so podlaga za nadaljnje odločitve vodstva in organov šole,
– skladno z zakoni in predpisi vodi računovodske posle,
– pripravlja finančne plane in druge v skladu z Zakonom o visokem šolstvu obvezne dokumente ter jih po potrditvi s strani vodstva in organov VŠ Grm Novo mesto posreduje pristojnim institucijam (matično ministrstvo, FURS idr.),
– za potrebe vodstva in organov šole pripravlja računovodske izkaze, evidence in finančne analize poslovanja.
3.2.4 Katedre VŠ Grm Novo mesto
62. člen 
(1) Katedre se oblikujejo za določeno zaokroženo znanstveno-raziskovalno področje, ki je osrednji predmet dejavnosti VŠ Grm Novo mesto, zaradi usklajevanja in razvijanja znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela ter s tem povezanega izobraževalnega dela na tem področju in zaradi razvijanja znanstvenih disciplin in strok s tega področja.
(2) Katedre se ustanavljajo, ukinjajo, delijo in združujejo v skladu z zahtevami in potrebami raziskovalnega in izobraževalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami VŠ Grm Novo mesto.
(3) Kriteriji za ustanovitev katedre so zlasti:
– določeno število ustrezno habilitiranih članov,
– raziskovalni dosežki članov katedre (raziskovalni projekti in mednarodno odmevne objave),
– ustrezna zastopanost področja katedre v študijskih programih VŠ Grm Novo mesto.
(4) O organizaciji, številu, imenih in članstvu v katedri ter organizacijskih spremembah kateder odloča Senat na predlog dekana.
(5) Člani katedre so na VŠ Grm Novo mesto zaposleni visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni, ter drugi strokovni sodelavci. Lahko so tudi člani več kateder.
(6) Sodelavci katedre so visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci, ki so vključeni v javno službo s področja znanstveno-raziskovalnega dela, študenti in drugi, ki niso zaposleni na VŠ Grm Novo mesto in jih katedra povabi k sodelovanju. Posamezniki so lahko člani tudi v dveh ali več katedrah, pri čemer je ena izmed njih njihova temeljna.
(7) Člani katedre lahko kandidirajo za mesto v Senatu le v eni katedri.
(8) Naloge in pristojnosti kateder so:
– z znanstveno-raziskovalno dejavnostjo, posebej s temeljnimi raziskavami, razvijajo znanstvene discipline, na katerih temeljijo študijski programi, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij,
– skrbijo, da se znanstveno-raziskovalni dosežki in nova spoznanja prenašajo v izobraževalni proces in vnašajo v študijske programe na vseh ravneh študija,
– sodelujejo pri pripravi študijskih programov in programov raziskovalnega dela,
– obravnavajo vprašanja in izzive, ki nastanejo pri izvajanju študijskih programov, ter usmerjajo in usklajujejo izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in razvojno delo s področja katedre,
– obravnavajo načrte in poročila o izvedbi predmetov za posamezno študijsko leto,
– spremljajo in analizirajo študijske dosežke in dosežke na znanstveno-raziskovalnem področju članov in sodelavcev katedre,
– obravnavajo analize študentskih anket in pripravljajo predloge izboljšav izobraževalnega in raziskovalnega dela,
– skrbijo za strokovni in znanstveni razvoj članov in sodelavcev katedre.
63. člen 
(1) Katedro vodi predstojnik, ki ga na predlog dekana ob predhodnem soglasju članov katedre imenuje in razrešuje Senat. Predstojnik katedre je ugleden strokovnjak določenega znanstvenega oziroma študijskega področja.
(2) Mandatna doba predstojnika katedre je štiri leta in sovpada z mandatnim obdobjem Senata, ki ga je imenoval. Predstojnik katedre je lahko po poteku te dobe ponovno imenovan.
(3) Katedra odloča o vsebinah na sejah. Sklepčna je, če pri odločanju sodeluje večina članov katedre. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov.
(4) Predstojnik katedre ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo katedre,
– usklajuje pripravo in izvajanje znanstveno-raziskovalnega, izobraževalnega in razvojnega dela s področja katedre,
– izvršuje sklepe Senata in dekana, ki se nanašajo na delo katedre.
3.2.5 Inštituti, raziskovalne ali programske skupine in laboratoriji VŠ Grm Novo mesto
64. člen 
(1) Z namenom smotrnejšega načrtovanja, organizacije, koordinacije in spremljanja znanstveno-raziskovalnega, strokovnega in razvojnega dela na disciplinarnih področjih, ki jih razvija VŠ Grm Novo mesto, se lahko s sklepom Senata znotraj raziskovalne organizacijske enote ustanavljajo, spreminjajo in ukinjajo inštituti, raziskovalne ali programske skupine in laboratoriji.
(2) Inštituti, raziskovalne ali programske skupine in laboratoriji VŠ Grm Novo mesto se oblikujejo na razvojnih, raziskovalnih in znanstvenih področjih VŠ Grm Novo mesto.
(3) Inštitut, raziskovalno ali programsko skupino in laboratorij ustanovi Senat na predlog dekana.
(4) Delo inštituta, raziskovalne ali programske skupine in laboratorija vodi predstojnik, ki ga imenuje Senat na predlog dekana za dobo štirih let. Predstojnik inštituta je lahko ponovno imenovan.
(5) Delo inštitutov, raziskovalnih ali programskih skupin in laboratorijev usklajuje prodekan za znanstveno-raziskovalno delo s pomočjo predstojnikov inštitutov, raziskovalnih ali programskih skupin in laboratorijev.
(6) Znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost posameznega inštituta, raziskovalne ali programske skupine in laboratorija je stroškovno ločena od ostalih dejavnosti VŠ Grm Novo mesto. Inštitut, raziskovalna ali programska skupina in laboratorij ima lahko ločen podračun. Sklep o tem sprejme Upravni odbor. Inštitut, raziskovalna ali programska skupina in laboratorij se lahko s sklepom Senata in Upravnega odbora tudi poslovno osamosvoji, ustanovi lastne organe odločanja in s tem ni več dolžen poročati organom VŠ Grm Novo mesto.
(7) Inštitut, raziskovalna ali programska skupina in laboratorij na svojem področju:
– izvaja znanstveno-raziskovalno delo v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa,
– izvaja projekte, programe, študije in elaborate za naročnike zunaj nacionalnega raziskovalno-razvojnega programa,
– skrbi za razvoj znanosti, stroke in disciplinarnih področji VŠ Grm Novo mesto,
– skrbi za prenos raziskovalnih dosežkov in spoznanj v prakso ter v pedagoški proces,
– skrbi za sistematično vzgojo mladih raziskovalcev in raziskovalcev na začetku raziskovalne kariere,
– izvaja svetovalno in drugo strokovno delo ter seminarsko dejavnost,
– soorganizira posvete, konference, seminarje, okrogle mize, akademije idr. ter
– obvešča javnost o rezultatih raziskav.
4 IZOBRAŽEVALNO DELO VŠ GRM NOVO MESTO 
65. člen 
VŠ Grm Novo mesto izvaja izobraževalno delo:
– po akreditiranih študijskih programih za pridobitev izobrazbe,
– po študijskih programih za izpopolnjevanje in vseživljenjsko izobraževanje,
– po delih študijskih programov,
– z izvedbo posameznih predmetov študijskih programov, delavnic, tečajev, seminarjev, okroglih miz, akademij idr.,
– z izvedbo mednarodnih zimskih in poletnih šol,
– z izvedbo različnih oblik neformalnega učenja,
– z izvajanjem različnih oblik usposabljanj za izpopolnjevanje zlasti praktičnih veščin, spretnosti in kompetenc (trening) na poligonih za razvoj aplikativnih vsebin (trening centri),
– s prodajo izobraževalnih, svetovalnih, znanstveno-raziskovalnih ter projektno-razvojnih storitev na trgu in drugo.
66. člen 
Postopke in pogoje za pridobitev izobrazbe po sistemu vseživljenjskega izobraževanja ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme Senat.
4.1 Organiziranost in izvajanje študijskih programov za pridobitev izobrazbe na VŠ Grm Novo mesto
67. člen 
(1) Dodiplomski in podiplomski študijski programi, ki se izvajajo kot javna služba, potekajo v slovenskem jeziku. V tujem jeziku pa lahko potekajo le v naslednjih primerih:
– ko gre za programe tujih jezikov,
– če pri njihovem izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji iz tujine,
– če je vanje vpisano večje število tujih študentov,
– če se ti programi izvajajo tudi v slovenskem jeziku.
(2) O izvajanju študijskih programov v tujem jeziku sprejme sklep Senat.
(3) Senat mora informacijo o izvajanju študijskega programa v tujem jeziku navesti v predlogu besedila razpisa za vpis.
68. člen 
(1) Študijski koledar za posamezno študijsko leto sprejme Senat.
(2) S študijskim koledarjem se za posamezno študijsko leto določijo:
– razpored organiziranega izobraževalnega dela,
– izpitna obdobja,
– izobraževalnega procesa prosti dnevi,
– drugi pomembni dnevi oziroma jubileji.
(3) Izpitna obdobja so razporejena tako, da se ne prekrivajo z organiziranim izobraževalnim delom na dodiplomskem rednem študiju.
69. člen 
(1) Če število prijavljenih kandidatov za vpis bistveno presega število razpisanih vpisnih mest glede na prostorske in kadrovske zmogljivosti VŠ Grm Novo mesto, Senat ob soglasju Vlade Republike Slovenije omeji vpis v študijski program.
(2) V primeru omejitve vpisa se kandidati dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov razvrščajo skladno z merili, ki jih za omejitev vpisa predvidevata Zakon o visokem šolstvu, aktualni Razpis za vpis in študijski program.
70. člen 
(1) Vpis v začetni letnik za dodiplomski redni in izredni študij se opravi v skladu z razpisom za vpis.
(2) Študenti, ki ponavljajo letnik ali se prepišejo v drug študijski program oziroma smer, se vpisujejo v enakem roku, kot je določeno v tem Statutu za vpis v začetni letnik oziroma letnik napredovanja.
(3) Študentom, ki se iz upravičenih razlogov niso mogli vpisati v rednih rokih, lahko KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto dovoli vpis tudi po preteku teh rokov, vendar najpozneje do roka, ki ga določi ustanovitelj v aktu, ki ureja vprašanja razpisa za vpis in izvedbe vpisa v visokem šolstvu.
71. člen 
(1) Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, ko ima za to upravičene razloge, kot npr. materinstvo, očetovstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, epidemije, naravne in druge nesreče, sodelovanje na vrhunskih, strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ali ko ima podeljen status v skladu s Statutom.
(2) O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi pisne prošnje študenta.
72. člen 
(1) Študent izrednega študija lahko v času študija, praviloma po 1. letniku študija, preide v redni način študija.
(2) O prošnji za spremembo načina študija odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi povprečne ocene kandidata in števila prostih vpisnih mest za posamezni letnik rednega študija. Če je prijav več, kot je razpoložljivih vpisnih mest, KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto opravi izbor na podlagi povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov.
73. člen 
Študent rednega študija se lahko odloči za spremembo načina študija v izredni študij kadarkoli v času študija. Študent se vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.
74. člen 
Če s študijskim programom oziroma z merili za prehode pogoji niso natančno opredeljeni, o pogojih odloči Senat na predlog KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto.
75. člen 
(1) Uspešnost študenta pri izpolnjevanju obveznosti iz študijskega programa se ugotavlja s preverjanjem in ocenjevanjem znanja.
(2) Oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so opredeljene s študijskim programom.
(3) Področje preverjanja in ocenjevanja znanja študentov natančneje ureja poseben pravilnik VŠ Grm Novo mesto.
76. člen 
(1) Študentu, ki v času, krajšem od enega akademskega leta, doseže potrebno število kreditnih točk za napredovanje v višji letnik, se omogoči hitrejše napredovanje.
(2) Sklep o tem sprejme KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na podlagi prošnje kandidata. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.
(3) Hitrejše napredovanje se omogoči študentu tako, da lahko vpiše in opravlja predmete višjih letnikov. Predmete lahko opravlja tudi v okviru drugega organiziranega izobraževanja.
77. člen 
(1) Študent, ki je prej študiral oziroma opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma za uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu VŠ Grm Novo mesto, v katerega je vpisan.
(2) Postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti iz prejšnjega odstavka je določen v pravilnikih VŠ Grm Novo mesto.
78. člen 
(1) Kandidat za izobraževanje lahko zaprosi za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v okviru neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja.
(2) Študent VŠ Grm Novo mesto lahko zaprosi za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih v času študija v okviru neformalnega izobraževanja in izkustvenega učenja.
(3) Postopek priznavanja in merila za priznavanje iz prejšnjih odstavkov so določeni v študijskih programih in v pravilniku VŠ Grm Novo mesto.
79. člen 
(1) Študentu začne teči prekinitev študija z dnem, ko je izgubil status študenta.
(2) Če študent prekine študij za manj kot dve leti, ga lahko nadaljuje in konča po istem študijskem programu, po katerem se je vpisal.
(3) Če sta minili več kot dve leti od prekinitve študija, mora študent, če želi nadaljevati študij, vložiti prošnjo na KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto, ki študentu določi diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti za nadaljevanje študija.
(4) Ne šteje se, da je prekinil študij študent, ki je v času pred izgubo statusa študenta opravil vse izpite in druge, s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa še prijavil teme diplomskega ali magistrskega dela.
4.2 Diplome, potrdila in druge listine, ki jih izdaja VŠ Grm Novo mesto
80. člen 
(1) Po opravljenih študijskih obveznostih po dodiplomskih ali podiplomskih študijskih programih izda VŠ Grm Novo mesto študentu diplomo, ki je javna listina. Sestavni del diplome je priloga k diplomi, izdana v slovenskem in v angleškem jeziku.
(2) Obliko ter postopek izdaje diplome in priloge k diplomi ureja pravilnik VŠ Grm Novo mesto.
81. člen 
Poleg diplome izdaja VŠ Grm Novo mesto študentom na podlagi svojih evidenc še naslednje listine:
– potrdilo o vpisu,
– potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih,
– potrdilo o diplomiranju.
82. člen 
Udeležencem drugih izobraževalnih programov lahko VŠ Grm Novo mesto izda potrdilo, ki ni javna listina. Obvezne sestavine potrdila so: podatki o udeležencu izobraževanja, naslov programa izobraževanja, število kreditnih točk, zaporedna številka, datum izdaje, žig VŠ Grm Novo mesto ter podpis dekana.
5 ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO, RAZVOJNO IN SVETOVALNO DELO VŠ GRM NOVO MESTO 
83. člen 
(1) Znanstveno-raziskovalni in razvojni programi in projekti na VŠ Grm Novo mesto potekajo v okviru registriranih raziskovalnih skupin znotraj inštitutov, raziskovalnih ali programskih skupin in laboratorijev.
(2) Senat sprejme pravila o načrtovanju, organiziranju in financiranju dejavnosti inštitutov, raziskovalnih ali programskih skupin in laboratorijev.
84. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto izvaja raziskovalne programe, temeljno, aplikativno ter drugo znanstveno-raziskovalno in razvojno delo v skladu z nacionalnim raziskovalnim in razvojnim programom ter skladno z usmeritvami znanstveno-raziskovalnega dela, ki ga sprejme Senat.
(2) VŠ Grm Novo mesto izvaja tudi drugo znanstveno-raziskovalno, razvojno in svetovalno delo po naročilu tretjih oseb z namenom pridobivanja lastnih sredstev na trgu.
(3) Kot naročnik raziskovalnega in razvojnega dela lahko nastopa tudi VŠ Grm Novo mesto.
85. člen 
(1) Visokošolski učitelji, visokošolski sodelavci, znanstveni sodelavci ter raziskovalni in drugi sodelavci, ki redno in v celoti opravljajo svoje izobraževalne in znanstveno-raziskovalne obveznosti, lahko opravljajo znanstveno-raziskovalno in svetovalno delo za zunanje naročnike v okviru in za račun VŠ Grm Novo mesto.
(2) Visokošolski učitelj, znanstveni sodelavec, visokošolski in raziskovalni ter drugi sodelavec je dolžan zaprositi dekana za soglasje k delu za zunanje naročnike.
(3) Sodelavci, ki so vključeni v znanstveno-raziskovalno in razvojno delo na VŠ Grm Novo mesto, so dolžni pristojnim strokovnim službam posredovati podatke o svojem znanstveno-raziskovalnem in razvojnem delu, ki so potrebni za sprotno vodenje raziskovalnih in drugih evidenc.
86. člen 
VŠ Grm Novo mesto lahko skladno s sprejetim letnim programom in s finančnim načrtom nameni določen znesek svojih sredstev za financiranje znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela. Ta sredstva so namenjena za sofinanciranje:
– priprave prijav projektov na nacionalne in mednarodne razpise,
– znanstveno-raziskovalnih in razvojnih projektov VŠ Grm Novo mesto, ki so samo delno (so)financirani,
– mednarodnih projektov, ki so samo delno (so)financirani, in
– individualnega raziskovalnega dela.
6 VISOKOŠOLSKI UČITELJI, ZNANSTVNI DELAVCI, VISOKOŠOLSKI IN RAZISKOVALNI SODELAVCI IN DRUGI ZAPOSLENI 
87. člen 
(1) Zaposleni na VŠ Grm Novo mesto so:
– visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci,
– znanstveni sodelavci in raziskovalni sodelavci,
– delavci tajništva,
– strokovni in drugi sodelavci (delavci v knjižnici, kadrovski in računovodski službi ter strokovni sodelavci za področja, ki jih samostojno ali skupaj s partnerji razvija VŠ Grm Novo mesto).
(2) Pogoj za opravljanje dela iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena je izvolitev v naziv. Merila in postopek izvolitve oziroma imenovanja v naziv določa pravilnik VŠ Grm Novo mesto.
88. člen 
(1) Zaposleni, visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci, znanstveni sodelavci in raziskovalni sodelavci, ki niso obnovil izvolitve v naziv, ne morejo več opravljati del na delovnem mestu, na katerega so razporejeni in za katerega se zahteva kot poseben pogoj ustrezna izvolitev.
(2) Dekan je dolžan v teh primerih sprožiti ustrezne postopke v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih, Zakonom o visokem šolstvu, tem Statutom in internimi akti VŠ Grm Novo mesto.
89. člen 
Zaposleni na VŠ Grm Novo mesto morajo za delo nad polnim delovnim časom zunaj VŠ Grm Novo mesto pridobiti dovoljenje dekana, taka njihova dejavnost pa ne sme motiti njihovih rednih obveznosti na VŠ Grm Novo mesto.
90. člen 
(1) Visokošolski učitelji in znanstveni sodelavci VŠ Grm Novo mesto delujejo po načelih avtonomije, svobode znanstvenega ustvarjanja in poučevanja, humanizma in znanstvene etike. Visokošolski učitelji in sodelavci VŠ Grm Novo mesto gojijo akademsko in organizacijsko kulturo, katere temeljne norme in vrednote so: intelektualna poštenost, akademska svoboda, resnicoljubnost, avtonomnost, odgovornost, odličnost, kolegialnost, transparentnost, trajnostni razvoj in dostojanstvo.
(2) Visokošolski učitelji in sodelavci VŠ Grm Novo mesto so dolžni:
– opravljati znanstveno-raziskovalno delo, povezano z razvojem izobraževalnih vsebin,
– objavljati rezultate raziskovalnega dela v domači in mednarodni javnosti,
– načrtovati izvedbo predmeta in izdelati poročilo o izvedbi predmeta,
– pripravljati in izvajati predavanja, seminarje, vaje in druge oblike izobraževalnega dela, kot sta predvsem tutorstvo in mentorstvo,
– biti dostopni študentom kot tutorji in mentorji na govorilnih urah, po e-pošti in drugih oblikah komunikacijskih kanalov,
– izvajati preverjanje in ocenjevanje znanja študentov v skladu s študijskim programom, pravilniki in Statutom,
– pripravljati ustrezna študijska gradiva za svoje predmete in jih posodabljati v skladu z razvojem stroke,
– opravljati mentorstvo pri diplomskih delih ter raziskovalnem delu študentov,
– imeti vsaj eno uro na teden govorilne ure za študente,
– zagotoviti nemoten potek izpitov v razpisanih izpitnih rokih.
(3) Znanstveni sodelavci in raziskovalni sodelavci VŠ Grm Novo mesto so dolžni:
– opravljati znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,
– objavljati rezultate znanstveno-raziskovalnega in razvojnega dela v domači in mednarodni javnosti,
– opravljati mentorstvo pri diplomskih in magistrskih delih ter pri raziskovalnem delu študentov,
– vključevati študente v svoje znanstveno-raziskovalno in razvojno delo ter tako skrbeti za mlad raziskovalni naraščaj.
(4) Vsi zaposleni na VŠ Grm Novo mesto so dolžni:
– spoštovati načela stroke, sprejete akte in sklepe organov VŠ Grm Novo mesto,
– sodelovati v organih VŠ Grm Novo mesto,
– vestno, pošteno, profesionalno in odgovorno opravljati zaupane jim naloge,
– delati v dobri veri skladno z načeli poslovne in intelektualne etike in
– utrjevati ugled VŠ Grm Novo mesto.
91. člen 
(1) Visokošolski učitelj in znanstveni sodelavec ima po treh študijskih letih pravico do odsotnosti največ dvanajst mesecev za poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v tujini. S tem določilom VŠ Grm Novo mesto uresničuje pravico do sobotnega leta.
(2) Taka odsotnost visokošolskega učitelja ne sme ovirati poteka izobraževalnega procesa ali poteka raziskovalnega projekta, v katerem zaposleni sodeluje. V času odsotnosti pripadata učitelju oziroma znanstvenemu delavcu bruto plača, določena za njegovo delovno mesto, in dodatek za delovno dobo le, če je to zagotovljeno v okviru proračunskih sredstev ali s finančnim načrtom VŠ Grm Novo mesto oziroma tako, da se njegova delovna obveznost prerazporedi.
(3) Visokošolski učitelj oziroma znanstveni sodelavec mora pisno vlogo predložiti dekanu najkasneje do konca marca za naslednje študijsko leto. Pisna vloga mora vsebovati načrt dela za čas sobotnega leta in predvideno obliko nadomeščanja.
(4) Visokošolski učitelj oziroma znanstveni sodelavec mora v roku tridesetih dni po vrnitvi oddati dekanu poročilo o izpopolnjevanju.
(5) O daljši odsotnosti zaposlenih na VŠ Grm Novo mesto, ki še nimajo pridobljenega naziva in bi si ga ob odsotnosti za največ dvanajst mesecev za poglobljeno izpopolnjevanje doma ali v tujini lahko pridobili, odloča dekan.
92. člen 
VŠ Grm Novo mesto lahko za določen čas povabi k sodelovanju za izvajanje posameznih delov predmeta priznane raziskovalce ali strokovnjake iz gospodarskih in drugih organizacij ne glede na pogoje, ki so določeni za izvolitev v naziv.
93. člen 
Za uresničevanje pravic, dolžnosti in odgovornosti sodelavcev VŠ Grm Novo mesto se uporabljajo določbe delovnopravne zakonodaje ter druga relevantna zakonodaja, kolektivne pogodbe dejavnosti, notranji akti VŠ Grm Novo mesto ter individualne delovnopravne in civilnopravne pogodbe med VŠ Grm Novo mesto in delavci oziroma sodelujočimi.
7 ŠTUDENTI 
94. člen 
(1) Študent je oseba, ki je na podlagi razpisa za vpis vpisana v študijske programe za pridobitev izobrazbe na VŠ Grm Novo mesto.
(2) Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico. Vsebino in obliko študentske izkaznice določa poseben pravilnik VŠ Grm Novo mesto.
95. člen 
(1) Status študenta preneha, če študent:
– diplomira,
– če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra,
– se izpiše,
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik ali
– je bil izključen iz VŠ Grm Novo mesto.
(2) Ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer.
(3) Iz upravičenih razlogov se status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto, če:
– študent ne diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa ali smeri,
– študent ne diplomira na študijskem programu prve in druge stopnje ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer,
– se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.
(4) O podaljšanju statusa študenta odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto.
96. člen 
(1) Oseba, ki ji preneha status študenta po določilih iz druge, četrte in pete alineje prvega odstavka prejšnjega člena, obdrži pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražuje.
(2) Senat določi in javno objavi pogoje, pod katerimi lahko oseba, ki ji je prenehal status študenta, uresniči to pravico, če se študijski program ne izvaja več.
(3) Pravico do opravljanja izpitov iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavlja še pet let od dneva prenehanja izvajanja oziroma spremembe programa.
97. člen 
(1) Status študenta športnika in status študenta priznanega umetnika dobi študent, ki predloži ustrezna dokazila.
(2) Status študenta s posebnimi potrebami dobi študent, ki predloži ustrezno mnenje pristojne strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali mnenje invalidske komisije ali zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazuje upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.
(3) Za študente iz tega člena KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto s pravilnikom opredeli način opravljanja študijskih obveznosti in pogoje za prehod v višji letnik.
(4) O statusu študenta športnika, statusu študenta priznanega umetnika in statusu študenta s posebnimi potrebami odloča KŠŠZ VŠ Grm Novo mesto na prošnjo študenta.
98. člen 
(1) Študentom, ki imajo status študenta športnika, status študenta priznanega umetnika, status študenta s posebnimi potrebami, in študentom, ki zaradi svojega obštudijskega delovanja, bolezni ali okvare ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status študenta.
(2) Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. Smiselno s tem se obravnava tudi starševski dopust, ki ga koristi študent oče.
(3) Študentu miruje status študenta v času bolniške odsotnosti, daljše od enega leta.
99. člen 
Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi – z zakonom, s tem Statutom in s študijskim programom določenimi pogoji. Pri tem:
– se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob vpisu,
– lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali v študijskem programu,
– se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedni študij),
– se lahko izobražujejo po individualnem programu (več študijskih programov enega ali več visokošolskih zavodov), ko to omogoča študijski program VŠ Grm Novo mesto,
– lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim programom.
100. člen 
Pravice in dolžnosti študentov so:
– obiskovanje predavanj, seminarjev in vaj,
– aktivno sodelovanje pri izobraževalnem delu,
– sodelovanje prek svojih predstavnikov Študentskega sveta, pri delu organov VŠ Grm Novo mesto,
– da volijo in so izvoljeni v Študentski svet,
– sodelovanje na splošnih volitvah pri izvolitvi dekana,
– dajanje pobud, mnenj in sprejemanje odločitev v skladu s Statutom.
101. člen 
(1) Slovenci brez slovenskega državljanstva se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
(2) Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter po programih za izpopolnjevanje pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
(3) Državljani tretjih držav imajo pravico do izobraževanja po javno veljavnih dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih ter po programih za izpopolnjevanje pod pogoji, ki jih določa zakonodaja v Republiki Sloveniji in v Evropski uniji.
102. člen 
(1) Študent ima pravico do pritožbe zoper sklepe, ki jih organi VŠ Grm Novo mesto sprejemajo o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih.
(2) Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, ima pravico do ugovora ali pritožbe v roku petnajstih dni od dneva, ko mu je bil vročen sklep. Kot prvostopenjski organ odloča o vlogah študentov v študijskih zadevah pristojni organ VŠ Grm Novo mesto, kot drugostopenjski organ pa odloča o pritožbah študentov v študijskih zadevah Senat. Zoper dokončno odločitev v zadevah v zvezi s študijem lahko študent sproži upravni spor.
103. člen 
(1) Študenti so disciplinsko odgovorni za kršitve dolžnosti in neizpolnjevanje obveznosti po Statutu in po študijskem programu ter za namerno in iz malomarnosti povzročeno škodo.
(2) Kršitve so:
– neprimerno vedenje, ki škoduje ugledu VŠ Grm Novo mesto,
– neprimeren odnos do študentov, učiteljev in sodelavcev pri izvajanju študijskega programa ter drugih sodelavcev VŠ Grm Novo mesto,
– dajanje lažnih podatkov, da bi tako pridobil neupravičene koristi zase ali za drugega,
– prevara pri preverjanju znanja in plagiatorstvo pri seminarskih in diplomskih nalogah,
– ponarejanje uradnih listin,
– razširjanje laži, govoric ipd., kar škodujejo ugledu in dobremu imenu VŠ Grm Novo mesto v javnosti, neposredno ali preko socialnih omrežji ali spleta,
– hujše kršitve reda in discipline pri izobraževalnem procesu in v prostorih VŠ Grm Novo mesto,
– povzročanje materialne škode v prostorih VŠ Grm Novo mesto oziroma tam, kjer se izvaja izobraževalni proces,
– dejanja v nasprotju z zakonom, tem Statutom, internimi akti in etičnim kodeksom VŠ Grm Novo mesto.
(3) Pobudo za uvedbo postopka za ugotavljanje kršitve lahko podajo zaposleni VŠ Grm Novo mesto ali študenti. O disciplinski odgovornosti odloča in izreka ukrepe dekan.
(4) Dekan lahko izreče naslednje ukrepe:
– opomin, ki se vroči študentu,
– ukor, ki se objavi na oglasni deski,
– izključitev iz VŠ Grm Novo mesto, pri čemer se v odločbi opredeli doba trajanja ukrepa.
(5) Disciplinska odgovornost študentov na VŠ Grm Novo mesto se natančneje opredeli s posebnim pravilnikom.
104. člen 
(1) Strokovni oziroma znanstveni naslov se diplomantu odvzame, če se po pridobitvi naslova ugotovi:
– da diplomant ni imel z zakonom zahtevane izobrazbe za vpis,
– da diplomant ni opravil vseh obveznosti po študijskem programu,
– da je diplomant pri zaključnem delu (diplomska naloga, magistrska naloga), ki je predpisano po študijskem programu, avtorska dela drugih avtorjev v nasprotju z uveljavljenimi načini citiranja v pomembnem delu prikazal kot svoje lastno delo,
– da zaključno delo (diplomska naloga, magistrska naloga), ki je predpisano po študijskem programu, v pomembnem delu ni rezultat diplomantovega lastnega dela, njegove ustvarjalnosti in dosežkov.
(2) Odvzem strokovnega oziroma znanstvenega naslova se podrobneje uredi s pravilnikom.
8 FINANCIRANJE IN PREMOŽENJE VŠ GRM NOVO MESTO TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN VŠ GRM NOVO MESTO 
105. člen 
(1) Ustanovitelj zagotavlja prostorske in druge materialne pogoje za ustanovitev in delo VŠ Grm Novo mesto ter izvajanje rednega pedagoškega procesa (rednega študija) na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ter izvaja druga upravičenja v skladu z zakonom.
(2) Dejavnost VŠ Grm Novo mesto, ki se nanaša na izvajanje nacionalnega programa visokega šolstva ter nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa, se financira iz proračuna Republike Slovenije.
(3) VŠ Grm Novo mesto mora ministru, pristojnemu za visoko šolstvo, poslati predlog finančnega načrta za naslednje koledarsko leto po predpisih, ki urejajo javne finance.
(4) Ostale dejavnosti VŠ Grm Novo mesto se financira iz drugih virov, in sicer:
– iz razpisov ministrstev in Evropske unije,
– iz šolnin in drugih prispevkov za študij,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij, donacij, subvencij, dediščin in daril,
– iz prodaje blaga in storitev na trgu in
– iz drugih virov v skladu z zakonom.
106. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto odloča o višini šolnine in drugih prispevkih za študij ter drugih storitvah VŠ Grm Novo mesto, če niso ali so samo deloma financirane v okviru nacionalnega programa, zlasti za:
– stroške izbirnega in vpisnega postopka,
– storitve, ki so del potrjenega študijskega programa (stroški strokovnih ekskurzij ipd.),
– izvolitve v nazive kandidatov, ki niso v delovnem razmerju na VŠ Grm Novo mesto,
– izdajo potrdil, dvojnikov, prepisov in izpisov iz dokumentacije VŠ Grm Novo mesto,
– stroške četrtega in nadaljnjih opravljanj izpita,
– stroške sprejemnih, diferencialnih, komisijskih in drugih izpitov,
– druge storitve, ki jih potrdi Upravni odbor s sklepom ali cenikom.
(2) Višina šolnine in drugih prispevkov za študij se določa v skladu s pravilnikom, ki ureja šolnine in druge prispevke v visokem šolstvu, ter v skladu s sklepom ali cenikom Upravnega odbora.
107. člen 
(1) Šolnine in prispevki za študij, kot tudi druga sredstva, pridobljena na način, določen v tem Statutu, so prihodek VŠ Grm Novo mesto in jih VŠ Grm Novo mesto pridobiva na svoj podračun.
(2) Upravni odbor sprejme finančni načrt VŠ Grm Novo mesto na podlagi letnega programa dela VŠ Grm Novo mesto, ki obsega vse njene dejavnosti.
108. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto je lastnica premoženja, ki ga je pridobila iz javnih virov.
(2) VŠ Grm Novo mesto je tudi lastnica premoženja, pridobljenega na temelju drugih virov, in premoženja, pridobljenega na temelju dediščin, sponzorstva, donacij, raziskovalnih, temeljnih in aplikativnih projektov ter svetovalnega dela, volil, daril in drugih virov iz poslovnih in pogodbenih razmerij, kot to določajo veljavni predpisi.
109. člen 
(1) VŠ Grm Novo mesto upravlja in razpolaga s premoženjem, ki ga uporablja za opravljanje svoje dejavnosti, skladno z zakonom, Odlokom o ustanovitvi VŠ Grm Novo mesto in Statutom ter v skladu z namenom, za katerega je bilo pridobljeno.
(2) VŠ Grm Novo mesto lahko odtuji ali obremeni nepremičnino oziroma opremo večje vrednosti, pridobljeno iz javnih sredstev, le v soglasju z ustanoviteljem. Za opremo večje vrednosti se šteje oprema, za nakup katere je v skladu z Zakonom o javnem naročanju potreben razpis.
(3) Sredstva, pridobljena od prodaje premoženja iz prejšnjega odstavka tega člena, se lahko uporabijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in opremo VŠ Grm Novo mesto.
(4) VŠ Grm Novo mesto samostojno razpolaga s svojim premoženjem, ob upoštevanju omejitev v zakonu, Odloku o ustanovitvi in tem Statutu. S premoženjem upravlja Upravni odbor s skrbnostjo dobrega gospodarja.
(5) VŠ Grm Novo mesto lahko prodajo blaga in storitev na trgu izvaja le, če bo z njo zagotovila najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.
110. člen 
(1) Presežek prihodkov nad odhodki VŠ Grm Novo mesto se uporablja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) O načinu poravnave primanjkljaja sredstev VŠ Grm Novo mesto, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora.
9 SPLOŠNI AKTI VŠ GRM NOVO MESTO 
111. člen 
(1) Splošne akte sprejemajo posamezni organi VŠ Grm Novo mesto v skladu s Statutom, v skladu z drugimi predpisi na posameznem področju in v skladu s svojimi poslovniki.
(2) Sistem obvladovanja splošnih aktov, ki mora opredeljevati izdelavo, pregled in odobritev, izdajanje, spreminjanje in hranjenje dokumentacije, se podrobno opredeli v Poslovniku kakovosti VŠ Grm Novo mesto.
112. člen 
VŠ Grm Novo mesto vodi in hrani evidence z osebnimi podatki študentov in evidence izvajalcev visokošolske dejavnosti v skladu z Zakonom o visokem šolstvu, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, ter v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
10 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
113. člen 
V Statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
114. člen 
(1) Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto (Uradni list RS, št. 52/22) z dne 15. 4. 2022.
(2) Funkcije članov Senata in drugih organov, funkcije prodekanov in dekana, izvoljenih pred sprejemom tega Statuta, veljajo do konca izvoljenih mandatov.
115. člen 
(1) Statut in vse njegove spremembe in dopolnitve sprejmeta v enakem besedilu Senat in Upravni odbor z večino glasov vseh članov Senata oziroma članov Upravnega odbora.
(2) Za tolmačenje Statuta je pristojen Senat.
(3) Ta Statut začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Novo mesto, dne 29. novembra 2023
Upravni odbor 
izr. prof. dr. Andrej Lisec 
predsednik 
Upravnega odbora VŠ Grm Novo mesto 
Novo mesto, dne 5. decembra 2023
Senat 
izr. prof. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše 
dekanja 
VŠ Grm Novo mesto 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti