Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

116. Sklep o uporabi Smernic ESMA za poročanje na podlagi uredbe EMIR, stran 356.

  
Na podlagi drugega odstavka 469.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17, 77/18 – ZTFI-1, 66/19 – ZTFI-1A in 123/21 – ZTFI-1B) v zvezi s prvim odstavkom 557. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18, 17/19 – popr. in 66/19 in 123/21) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o uporabi Smernic ESMA za poročanje na podlagi uredbe EMIR 
1. člen 
(namen in področje uporabe smernic) 
(1) Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljevanju ESMA) je na podlagi 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L št. 331 z dne 15. 12. 2010, str. 84), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2021/23 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o okviru za sanacijo in reševanje centralnih nasprotnih strank ter spremembi uredb (EU) št. 1095/2010, (EU) št. 648/2012, (EU) št. 600/2014, (EU) št. 806/2014 in (EU) 2015/2365 ter direktiv 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2007/36/ES, 2014/59/EU in (EU) 2017/1132 (UL L št. 22 z dne 22. 1. 2021, str. 1) dne 23. oktobra 2023 objavil Smernice za poročanje na podlagi uredbe EMIR (ESMA74-362-2281 SL) (v nadaljnjem besedilu: Smernice), ki so objavljene na njegovi spletni strani.
(2) Smernice se uporabljajo v zvezi z obveznostjo poročanja o izvedenih finančnih instrumentih, kot je določeno v 9. členu Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljevanju Uredba (EU) 648/2012), in obveznostmi, ki jih imajo repozitoriji sklenjenih poslov v skladu s 78. in 81. členom Uredbe (EU) 648/2012. Smernice pojasnjujejo naslednje vidike:
a. prehod na poročanje v skladu z novimi pravili,
b. število izvedenih finančnih instrumentov, o katerih se poroča,
c. izjema od obveznosti poročanja o izvedenih finančnih instrumentih znotraj skupine,
d. prenos obveznosti poročanja in dodelitev odgovornosti za poročanje,
e. način poročanja in izpolnjevanje poročevalnih polj,
f. poročanje o različnih vrstah izvedenih finančnih instrumentov,
g. zagotavljanje kakovosti podatkov s strani nasprotnih strank in RSP,
h. sestavo poročila o stanju trgovanja in usklajevanje izvedenih finančnih instrumentov s strani RSP,
i. dostop do podatkov.
(3) Smernice so namenjene finančnim in nefinančnim nasprotnim strankam v izvedenih finančnih instrumentih, kot je opredeljeno v 8. točki 2. člena in 9. člena Uredbe (EU) 648/2012, repozitorijem sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v 2. točki 2. člena Uredbe (EU) 648/2012, in pristojnim organom.
2. člen 
(obseg uporabe smernic v Republiki Sloveniji) 
S tem sklepom in v skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe (EU) št. 1095/2010 si bo Agencija prizadevala za spoštovanje navedenih smernic v Republiki Sloveniji za:
1. Finančne in nefinančne nasprotne stranke v izvedenih finančnih instrumentih, kot je opredeljeno v 8. točki 2. člena in 9. člena Uredbe (EU) 648/2012,
2. Repozitorije sklenjenih poslov, kot so opredeljeni v 2. točki 2. člena Uredbe (EU) 648/2012,
3. Agencijo, kot pristojnim organom, kadar izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad finančnimi in nefinančnimi nasprotnimi strankami v izvedenih finančnih instrumentih.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
(prehodna določba) 
Smernice ESMA za poročanje na podlagi uredbe EMIR se uporabljajo od 29. aprila 2024 dalje.
4. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2024-1
Ljubljana, dne 11. januarja 2024
EVA 2024-1611-0003
Predsednica Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
Anka Čadež 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti