Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2024 z dne 19. 1. 2024

Kazalo

109. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti, stran 341.

  
Na podlagi šestega odstavka 11.b člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti 
1. člen 
V Uredbi o registru pravnih aktov lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 103/22) se 4. člen črta.
2. člen 
V 5. členu se besedilo »in da javno podjetje ne prevzema« nadomesti z besedilom »ter da služba vlade, pristojna za zakonodajo, in javno podjetje ne prevzemata«.
3. člen 
V 6. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Register vsebuje tudi zbirko neuradnih prečiščenih besedil iz 7. člena te uredbe.«.
4. člen 
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Služba vlade, pristojna za zakonodajo, v sodelovanju z javnim podjetjem oblikuje in posodablja smernice za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti iz prejšnjega odstavka ob upoštevanju pravil pravne tehnike pri izdelavi predpisov in drugih splošnih pravnih aktov Republike Slovenije. Smernice se objavijo na spletni strani službe in javnega podjetja.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Služba vlade, pristojna za zakonodajo, in javno podjetje dajeta lokalnim skupnostim pojasnila in usmeritve v zvezi s pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov in njihovo objavo v registru.«.
Četrti odstavek se črta.
5. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku črta 4. točka, dosedanje 5., 6. in 7. točka pa postanejo 4., 5. in 6. točka.
V drugem odstavku besedilo »dogovorov med javnim podjetjem in skrbniki« nadomesti z besedilom »dogovorov s skrbniki«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za zagotavljanje dosegljivosti registrov in zbirk iz prvega odstavka tega člena so odgovorni skrbniki teh registrov in zbirk.«.
6. člen 
V 10. členu se v prvem odstavku črta besedilo »javnemu podjetju«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Lokalna skupnost pripravi neuradno prečiščeno besedilo pravnega akta po objavi vsake njegove spremembe ali dopolnitve v uradnem glasilu v skladu s smernicami za pripravo neuradnih prečiščenih besedil pravnih aktov lokalnih skupnosti in ga nemudoma po objavi pravnega akta v uradnem glasilu vnese v aplikacijo. Če neuradno prečiščeno besedilo v petih delovnih dneh od objave pravnega akta v uradnem glasilu ni vneseno v aplikacijo, se v registru objavi podatek, da neuradno prečiščeno besedilo ni na voljo.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »javnemu podjetju«.
Tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen 
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Javno podjetje zagotavlja brezplačen, stalen in nemoten dostop do registra in v skladu z usmeritvami službe vlade, pristojne za zakonodajo, skrbi za njegov nadaljnji razvoj, ki ga bodo po njegovi vzpostavitvi narekovali napredek na področju izgradnje informacijskih sistemov, standardi uporabniške izkušnje ter predpisi in drugi akti, ki v Republiki Sloveniji urejajo z registrom povezane vsebine.«.
Tretji in četrti odstavek se črtata.
8. člen 
V 12. členu se v tretjem odstavku besedilo »1. junija 2024« nadomesti z besedilom »1. aprila 2025«.
9. člen 
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen 
(vzpostavitev novega registra) 
(1) Služba vlade, pristojna za zakonodajo, vzpostavi register v skladu s to uredbo do 1. junija 2025.
(2) Z vzpostavitvijo registra v skladu s to uredbo preneha delovati register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z Uredbo o Pravno-informacijskem sistemu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 140/20).«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek opravljanja nalog javnega podjetja) 
Javno podjetje začne opravljati naloge upravljanja in vodenja registra iz 9. člena uredbe po vzpostavitvi registra v skladu s spremenjenim 15. členom uredbe.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2024
Ljubljana, dne 18. januarja 2024
EVA 2023-1517-0001
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti