Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

Št. 23008 Ob-1907/23, Stran 741
Na podlagi 12. in 45. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb), Sklepa vlade RS št 01403-75/2009/9 z dne 24. 6. 2009 – Sklep o ustanovitvi Zavoda za šport Republike Slovenija Planica in njegovih sprememb, Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), podpisane pogodbe št. C3330-23-406000 z dne 19. 12. 2022 o polletnem financiranju javne službe ZŠ RS Planica v letu 2023, objavlja Zavod za šport RS Planica
javni razpis 
za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2023 
1. Naziv in sedež naročnika: Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, »Hura, prosti čas« v letu 2023, ki bodo potekali v naslednjih razpisanih obdobjih:
1. poletne počitnice A (5 dni x 3 ure) 
2. poletne počitnice B (10 dni x 3 ure) 
3. športno gibalne aktivnosti ob koncih tedna – pomlad 2023 (4 dni x 3 ure). 
Programi v razpisanih obdobjih poletne počitnice A in poletne počitnice B morajo potekati strnjeno – to pomeni en oziroma dva tedna skupaj, konci tednov (sobota, nedelja) so prosti.
Programi prostočasne športne vzgoje ne smejo biti del rednega programa šole.
Zavod za šport RS Planica bo sofinanciral strokovni kader.
3. Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji: subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 6. členu Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb).
4. Javni razpis obsega naslednjo razpisno dokumentacijo:
– Javni razpis za sofinanciranje programa prostočasne športne vzgoje otrok in mladine »Hura, prosti čas« v letu 2023,
– Navodila za prijavo na Javni razpis,
– Specifikacija Javnega razpisa,
– Razpisni obrazci »Hura, prosti čas« za leto 2023.
Formalno popolna vloga oddana na Javni razpis mora vsebovati:
– popolno izpolnjene, podpisane in žigosane razpisne obrazce »Hura, prosti čas« v letu 2023 (razpisni obrazci od 2.1. do 2.5.). Razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati.
– podroben urnik izvajanja prijavljenega programa »Hura, prosti čas« v letu 2023, iz katerega je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo program izvajali.
5. Vsebinski pogoji za prijavo programa »Hura, prosti čas« v letu 2023 in merila za izbor programa »Hura, prosti čas« v letu 2023
5.1. Vsebinski pogoji za program »Hura, prosti čas« v letu 2023:
– Prijavitelj je neposredno odgovoren za pripravo in vodenje prijavljenega programa, torej ne nastopa kot posrednik (razpisni obrazci od 2.1.).
– Prijavljeni program mora izpolnjevati vsebinske zahteve oziroma pogoje razpisnega obdobja za katerega se prijavlja (št. dni in števila ur izvajanja programa), ki so določene v razpisni dokumentaciji (III. Specifikacija Javnega razpisa) za vsako razpisano obdobje posebej. Prijavljeni programi, ki ne izpolnjujejo vsebinskih pogojev razpisnega obdobja za katerega se prijavljajo se izločijo iz postopka izbora. Prijavljeni programi ne smejo biti del rednega programa šole.
– V vsakem razpisanem obdobju lahko prijavitelj prijavi samo en program. Skupaj lahko prijavitelj v vseh treh razpisanih obdobjih prijavi največ tri programe – pri tem mora za vsak prijavljeni program izpolniti razpisne obrazce od 2.2. do 2.4.. Vsak prijavljeni program se, v fazi vrednotenja programov, ovrednoti ločeno na podlagi meril točke 4.2. »Merila za dodelitev sredstev«.
– V kolikor prijavitelj za isto razpisano obdobje prijavi več kot en program, se vsi prijavljeni programi tega prijavitelja za to razpisano obdobje izločijo iz postopka izbora.
– Prijavitelj mora za izvajanje vsakega prijavljenega programa zagotoviti najmanj 30 % delež finančnih sredstev celotne vrednosti programa iz drugih virov (v 30 % se šteje tudi športne površine, ki jih lokalna skupnost brezplačno odda – upoštevati se morata javno veljavni cenik za najem za športna društva) v to pa ne smejo biti všteti prispevki udeležencev (razpisni obrazec od 2.3.).
– Prijavitelj mora za vsak prijavljen program obvezno priložiti potrdilo lokalne skupnosti, v kateri je sedež prijavitelja (razpisni obrazec 2.4.), da je seznanjena oziroma se strinja z izvajanjem programa – pogoj in kot neobvezni del, da bo za izvajanje prijavljenega programa lokalna skupnost zagotovila del sredstev. Prijavljen program, ki ne izpolnjuje pogoja se izloči iz postopka izbora.
– Prijavitelj mora za vsak prijavljen program obvezno priložiti podroben urnik izvajanja programa, iz katerega je razvidna vsebina, datum, čas in kraj aktivnosti (točen naslov) ter imena strokovnih delavcev, ki bodo program izvajali kot prilogo razpisnega obrazca 2.2.
– Prijavitelj mora za izvajanje prijavljenega programa zagotoviti strokovni kader, ki bo opravljal strokovno delo. Dodatni pogoj za strokovni kader je, da ima, strokovno izobrazbo in/ali ustrezno usposobljenost skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb).
– Izbrani prijavitelj mora pri izvajanju prijavljenih programov upoštevati varnostne ukrepe in normative glede števila otrok v skupini skladno z veljavno zakonodajo s področja vzgoje in izobraževanja (Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole oziroma Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa gimnazijskih oddelkov).
5.2 Merila za izbor programa »Hura, prosti čas« v letu 2023:
Vse s pravočasno oddanimi, formalno popolnimi vlogami prijavljene programe, ki izpolnjujejo zahteve iz prejšnje točke, se uvrsti v fazo vrednotenja programov.
V fazi vrednotenja programov se ugotovi skupno število prijavljenih programov posameznega razpisanega obdobja in izračuna skupna vrednost prijavljenih programov za posamezno razpisano obdobje.
V kolikor je v fazi vrednotenja programov ugotovljeno število z vsemi vlogami prijavljenih programov posameznega razpisanega obdobja nižje od z razpisno dokumentacijo predvidenega števila sofinanciranih programov posameznega razpisanega obdobja oziroma je izračunana skupna vrednost z vsemi vlogami prijavljenih programov za posamezno razpisano obdobje nižja, kot je ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev za posamezno razpisano obdobje, se za te programe izda sklep o sofinanciranju programa.
V kolikor je v fazi vrednotenja programov izračunana skupna vrednost prijavljenih programov za posamezno razpisano obdobje višja, kot je ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev za to razpisano obdobje, se prijavljene ovrednoti na podlagi spodnjih meril te točke. Sklep o sofinanciranju se izda za tiste prijavljene programe v razpisanem obdobju, ki bodo na podlagi meril iz te točke zbrali višje število točk.
MERILO
Št. točk
Max št. točk
1
VSEBINSKI KRITERIJI
50
Širina izvajanja programa 
– Število športnih panog, v katere bodo vključeni udeleženci (do 3 panoge – 5 točk, nad 3 panoge – 10 točk) 
– Izvajanje programa na prostem (DA – 10 točk, NE – 0 točk) 
– Strokovni kader, ki bo delal v programu (z otroki) (učitelj ŠV – 10 točk, usposobljen kader – 5 točk)
 
10 
 
10 
10 
 
30
Izvajanje programa »Hura, prosti čas« v preteklih letih * 
(DA – 10 točk, NE – 0 točk)
 
10
10
Predvideno število udeležencev v programu: 
– do 15 otrok 
– nad 15 otrok
 
10
 
10
2
RAZVOJNA REGIJA
20
Lokacija izvajanja programa (sedež prijavitelja)** 
1 skupina (pomurska, primorsko-notranjska, podravska) 
2 skupina (zasavska, koroška, posavska) 
3 skupina (goriška, savinjska, obalno-kraška) 
4 skupina (jugovzhodna, gorenjska, osrednjeslovenska) 
(razpisni obrazec 2.1.)
 
20 
15 
10 
5
3
FINANČNI KRITERIJI
30
Cena, ki jo plača udeleženec: 
– brezplačen program 
– plačljiv program 
(razpisni obrazec 2.3.)
 
15 
0
 
15
Sofinanciranje lokalne skupnosti: 
– Sofinanciranje posameznega programa HPČ v višini najmanj razpisanega zneska s stani ZŠ RS Planica (razpisni obrazec 2.4.) 
(DA – 15 točk, NE – 0 točk)
 
15
 
15
SKUPAJ
100
*prijavitelj je v predhodno razpisanih obdobjih izvajal program »Hura, prosti čas« na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom za šport RS Planica.
**kot lokacijo izvajanja prijavljenega programa se upošteva regija v kateri je sedež prijavitelja.
V kolikor sta dva ali več prijavljenih programov razpisnega obdobja, ovrednotena z istim najnižjim številom točk, bo izbran in sofinanciran tisti prijavitelj, katerega prijavljen program je prejel višje število točk pri merilu »Razvojna regija - lokacija izvajanja programa«.
V kolikor ni mogoče izbrati prijavljenega programa niti ob uporabi dodatnega podmerila iz prejšnjega odstavka, se zavrne vse prijavljene programe pri katerih je bilo uporabljeno dodatno podmerilo.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev javnega razpisa
Višina sredstev, ki je zagotovljena za leto 2023 in je na razpolago za sofinanciranje vsebine navedene v predmetu javnega razpisa je 30.030,00 EUR.
Predvidena višina razpisanih sredstev in predvideno število sofinanciranih programov posameznega razpisanega obdobja sta določena z Specifikacija Javnega razpisa – razpisana obdobja.
Višek razpisanih sredstev razpisanega obdobja, ki presega izračunano skupno vrednost prijavljenih programov za to razpisano obdobje iz razloga, da je število prijavljenih programov za to razpisano obdobje nižje od predvidenega števila, z razpisno dokumentacijo sofinanciranih programov razpisanega obdobja, se v fazi vrednotenja programov razporedi med ostala razpisana obdobja (ugotovljena razpoložljiva višina razpisanih sredstev).
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: naročnik bo sofinanciral le upravičene stroške nastale v razpisanem obdobju.
8. Upravičeni stroški, specifikacija dokazil za izkazovanje stroškov in način financiranja
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so stroški izvedbe projekta – strokovni kader.
Pod pogojem, da se strokovni kader odpove plačilu iz sredstev predmetnega javnega razpisa (lastnoročno podpisana izjava), za opravljeno delo pri izvajanju »Hura, prosti čas« v letu 2023« se prejeta sredstva lahko porabijo za sofinanciranje drugih stroškov, povezanih z izvajanjem programa »Hura, prosti čas« v letu 2023 (prevoz, vstopnine, nakup drobnega inventarja, manjši pripomočki za izvajanje programa HPČ …).
Dokazila za izkazovanje upravičenih stroškov so finančno in vsebinsko poročilo o izvedbi programa in računi za izplačilo strokovnemu kadru.
Naročnik in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja na osnovi prijavljenih in izbranih programov.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane po pošti ali dostavljene na Zavod za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 21. aprila 2023. Vloge, ki ne bodo oddane pravočasno, bodo s sklepom zavržene. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana na sedež Zavoda za šport RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti predložena v zapečatenemu ovitku, ovitek pa mora biti na sprednji strani označen z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Hura, prosti čas 2023«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Vloga mora biti dostavljena skupaj z zahtevano razpisno dokumentacijo in prilogami v ovojnici, označeni na zgoraj predpisani način. Prijavitelj lahko odda samo eno zapečateno ovojnico. Vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih razpisih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka. V primeru, da vloga ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje vloge ali za založitev vloge.
10. Datum odpiranja vlog
Strokovna komisija bo začela odpirati vloge v torek, 25. aprila 2023. Odpiranje vlog ne bo javno.
Na odpiranju vlog člani strokovne komisije ugotavljajo formalno popolnost vlog. Prijavitelja, katerega vloga je nepopolna, bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 3 dni od prejema pisnega poziva. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati tistih delov prijave, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na preostale prijave, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, katere prijavitelj ne dopolni v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, se s sklepom zavržejo.
Prijavljene programe, za katere je na odpiranju vlog ugotovljeno, da ne izpolnjujejo z razpisno dokumentacijo postavljenih vsebinskih pogojev za pripravo prijavljenega programa »Hura, prosti čas« v letu 2023 (glede števila dni in glede števila ur izvedbe, predpisanega obdobje izvajanja, strokovnega kadra itd.) ali da je prijavitelj za razpisano obdobje prijavil več kot en svoj program, se izloči iz postopka izbora in izda ustrezen sklep.
11. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa predvidoma obveščeni do četrtka, 18. maja 2023. Izbranim prijaviteljem naročnik posreduje sklepe o izboru in jih pozove k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku 8 delovnih dni od prejema poziva ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je umaknil prijavo. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh naročnika.
Prijavitelj lahko v roku osmih dni od prejema sklepa vloži pritožbo pri naročniku. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje prijav. Pritožbo naslovi na Zavod za šport Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, s pripisom »Pritožba na sklep – Javni razpis Hura, prosti čas 2023«.
12. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu www.sportmladih.net. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov info@sportmladih.net. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjene, s strani pooblaščene osebe prijavitelja podpisane in ožigosane razpisne obrazce za prijavo na razpis. Podpisane in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v skladu z 9. točko razpisa.
Zavod za šport RS Planica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti