Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2023 z dne 7. 4. 2023

Kazalo

Ob-1965/23, Stran 730
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21, 97/21, 84/22 in 39/23; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
2. javni razpis 
za dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodelitev podpore za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 znaša do 9.129,05 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 
– PP 221642 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – EU udeležba, v višini do 4.564,53 eurov,
– PP 221643 Strateški načrt SKP 2023-2027 – sektor čebelarskih proizvodov – slovenska udeležba, v višini do 4.564,53 eurov. 
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Odprti.
Začetek vlaganja vlog in zaključek javnega razpisa: 
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzdrževanje čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 8. 5. 2023, do 23.59.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški od 1. 8. 2022 do vključno 31. 12. 2022.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija), Tel. 01/580-77-92, E-mail: aktrp@gov.si.
2. Namen podpore: namen podpore je določen v drugem odstavku 2. člena Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v drugem odstavku 8. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Vlagatelj mora skladno s 14.h členom Uredbe ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– poseduje učni čebelnjak, namenjen prenosu znanja, ki je bil vzpostavljen v okviru izvajanja ukrepa iz 14.a člena te Uredbe;
– nima neporavnanih zapadlih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
– ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
– ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– vodi dnevnik čebelarskih opravil;
– vodi evidence o delovnih obiskih čebelnjaka in o opravljeni poti do čebelnjaka;
– vodi dnevnik prenosov znanja in število udeležencev pri prenosu znanja;
– mora priložiti račune in potrdila o plačilu računov za nakup matic, satja in satnic ter potrošnega materiala ter hraniti račune in potrdila o nakupu zdravil.
4.2 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 14.h člena Uredbe k vlogi priložiti pogoje:
– izjavo vlagatelja (Priloga 2 razpisne dokumentacije).
– Priloge 1, 3, 4 in 5 razpisne dokumentacije z dokazili.
4.3 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda le eno vlogo za pridobitev podpore.
5. Upravičeni stroški in finančne določbe
5.1 Upravičeni stroški za financiranje vzdrževanja enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu so določeni v 14.i členu Uredbe. To so stroški dela, stroški prevoza do čebelnjaka in stroški potrošnega materiala.
5.2 Upravičen strošek dela je ovrednoten na skupno 42 ur dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu v višini 9,45 eura/uro, kar se dodeli v obliki pavšalnega zneska za delo v višini 396,90 eurov za obdobje upravičenosti stroškov na en vzdrževan čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
5.3 Upravičen strošek prevoza na dela za vzdrževanje enega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu je ovrednoten na skupno 13 obiskov v obdobju upravičenosti stroškov, in sicer se potni stroški priznajo v višini 0,37 eura na km za dejansko opravljene prevoze med prebivališčem oskrbnika/vzdrževalca in lokacijo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu. Ti stroški lahko znašajo največ 20 % pavšalnega zneska stroškov dela za oskrbo čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu.
5.4 Upravičeni stroški materiala, ki je potreben za vzdrževanje enega učnega čebelnjaka za prenos znanja v čebelarstvu so zdravila, zamenjava matic, dodatni satniki in satnice ter potrošni material. Ti upravičeni stroški lahko znašajo največ 167,00 eurov brez vštetega DDV v obdobju upravičenosti stroškov na en čebelnjak za prenos znanja v čebelarstvu.
5.5 Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022 za učne čebelnjake, ki so bili vzpostavljeni in potrjeni za programsko leto 2021 in 2022.
5.6 Čebelnjaki, ki so bili vzpostavljeni in izplačani v programskem letu 2021 in 2022, so za delo in prevoz upravičeni do sorazmernega deleža po dvanajstinah za polni mesec od 1. 8. 2022 do 31. 12. 2022, stroški materiala pa glede na datum izdanih in plačanih računov o nakupu zdravil, matic, satja in satnic ter potrošnega materiala v obdobju upravičenosti stroškov.
5.7 DDV ni upravičen strošek.
6. Rok in način prijave
6.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 8. 5. 2023.
6.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 (Izjava vlagatelja), Priloga 3, 4 in 5 z dokazili.
6.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
6.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
6.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Vzdrževanje učnih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu – programsko leto 2022«.
7. Obravnava vlog in postopek odobritve: obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21, 44/22, 130/22 – ZPOmK-2 in 18/23).
8. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 32. členu Uredbe.
9. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu Uredbe.
10. Nadzor in spremljanje ukrepov
10.1 Nadzor in spremljanje ukrepa je določeno v 34. členu Uredbe.
10.2 Upravičenec mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
11. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
12. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti