Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2023 z dne 27. 12. 2023

Kazalo

4207. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4, stran 12512.

  
Na podlagi 157. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Uredbe o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 20/19, 30/19 – popr., 34/19 in 199/21 – ZUreP-3), Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Žalec (Uradni list RS, št. 173/21, 79/22) in 80. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) je Občinski svet Občine Žalec na 10. redni seji dne 20. decembra 2023 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
(1) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4, ki se ureja skladno z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 48/15).
(2) Ta odlok določa:
– območje opremljanja,
– novo komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo je treba zagotoviti za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja,
– roke za izvedbo in etapnost opremljanja,
– finančna sredstva za izvedbo opremljanja,
– podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz prejšnjega odstavka, določene s tem odlokom, so:
– obračunska območja nove komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški nove komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere in
– merilo za odmero komunalnega prispevka za novo komunalno opremo: razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN) pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo.
2. člen 
(sestavni deli programa opremljanja) 
(1) Program vsebuje tekstualni in grafični del.
(2) Grafični del programa opremljanja vsebuje naslednje grafične prikaze:
– Priloga 1 – Območje opremljanja,
– Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture,
– Priloga 3 – Prikaz pridobljenih zemljišč za potrebe POSZ,
– Priloga 4a – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Cestno omrežje,
– Priloga 4b – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Kanalizacijsko omrežje,
– Priloga 4c – Prikaz obračunskih območij in nove komunalne opreme – Vodovodno omrežje.
(3) Grafični del programa opremljanja je objavljen na spletni strani Občine Žalec.
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, pomenijo enako kot v predpisu, ki ureja urejanje prostora in v veljavni uredbi, ki določa podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter izračun in odmero komunalnega prispevka.
II. OBMOČJE OPREMLJANJA 
4. člen 
(območje opremljanja) 
(1) Območje opremljanja za območje OPPN LO-4/4 se nanaša na enoto urejanja prostora (EUP) LO-4, v ureditvenem območju »LO-4/4« v naselju Ložnica pri Žalcu, kot jih določa Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – tehnični popravek, 92/13 – obvezna razlaga, 102/20) in se podrobneje ureja s prostorskim izvedbenim aktom navedenim v 1. členu tega odloka. Območje opremljanja obsega izključno območji z oznakama »A« in »C«, katerima je nova komunalna oprema tudi namenjena.
(2) Območje opremljanja je prikazano v grafičnem prikazu: Priloga 1 – Območje opremljanja.
III. NOVA KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
5. člen 
(nova komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura) 
(1) Za opremljanje stavbnih zemljišč na območju opremljanja je načrtovana gradnja naslednje komunalne opreme:
– ceste, meteorno kanalizacijo ter javno razsvetljavo (v nadaljevanju cestno omrežje),
– fekalno in meteorno kanalizacijo (v nadaljevanju kanalizacijsko omrežje) in
– vodovodno omrežje.
(2) Načrtovana komunalna oprema in druga gospodarska javna infrastruktura je prikazana na grafičnem prikazu: Priloga 2 – Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture.
IV. ROKI ZA IZVEDBO IN ETAPNOST OPREMLJANJA 
6. člen 
(roki za izvedbo in etapnost opremljanja) 
(1) Opremljanje stavbnih zemljišč se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, pri čemer mora biti vsaka etapa funkcionalno zaključena celota.
(2) Rok začetka gradnje nove komunalne opreme je januar 2027. Rok predaje komunalne opreme v upravljanje oziroma rok možne priključitve na novo komunalno opremo je januar 2029. Podrobnejši terminski načrt izvedbe programa opremljanja stavbnih zemljišč je podan v Elaboratu programa opremljanja.
V. FINANČNA SREDSTVA ZA IZVEDBO OPREMLJANJA 
7. člen 
(finančna sredstva za izvedbo opremljanja) 
(1) Potrebna finančna sredstva za izvedbo opremljanja, razdeljena po posameznih vrstah nove komunalne opreme in virih financiranja, znašajo:
Nova komunalna oprema
Finančna sredstva za izvedbo opremljanja (EUR)
Vir financiranja
Občinski proračun (EUR)
Drugi viri (EUR)
Cestno omrežje
199.984,68
199.984,68
0,00
Kanalizacijsko omrežje
149.541,47
149.541,47
0,00
Vodovodno omrežje
41.388,51
41.388,51
0,00
Skupaj
390.914,65
390.914,65
0,00
(2) Občina finančnih sredstev za izvedbo nove komunalne opreme še nima v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna, zato jih bo vanj vključila pri naslednji letni dopolnitvi občinskega proračuna po začetku veljavnosti programa opremljanja stavbnih zemljišč.
VI. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA NOVO KOMUNALNO OPREMO 
8. člen 
(obračunska območja nove komunalne opreme) 
(1) Obračunska območja posamezne vrste nove komunalne opreme so:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Cestno omrežje
OBO_C
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K
Vodovodno omrežje
OBO_V
(2) Obračunska območja iz prejšnjega odstavka so prikazana na grafičnem prikazu 4.
9. člen 
(skupni stroški nove komunalne opreme) 
Skupni stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
Sklop
Vrednost (EUR)
SKUPNI STROŠKI OPREMLJANJA
390.914,65
Cestno omrežje
199.984,68
Kanalizacijsko omrežje
149.541,47
Vodovodno omrežje
41.388,51
ZMANJŠANJE SKUPNIH STROŠKOV OPREMLJANJA ZARADI DRUGIH VIROV
0,00
Cestno omrežje
0,00
Kanalizacijsko omrežje
0,00
Vodovodno omrežje
0,00
10. člen 
(obračunski stroški nove komunalne opreme)
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
Obračunski stroški nove komunalne opreme (EUR)
Cestno omrežje
OBO_C
199.984,68
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K
149.541,47
Vodovodno omrežje
OBO_V
41.388,51
11. člen 
(preračun obračunskih stroškov nove komunalne opreme na enoto mere) 
Obračunski stroški nove komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme na posameznih obračunskih območjih, preračunani na enoto mere, znašajo:
Nova komunalna oprema
Obračunsko območje
CpN 
(EUR/m2)
CtN 
(EUR/m2)
Cestno omrežje
OBO_C
27,92
72,35
Kanalizacijsko omrežje
OBO_K
20,88
54,10
Vodovodno omrežje
OBO_V
5,78
14,97
12. člen 
(razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN)) 
Razmerje med deležem gradbene parcele stavbe (DpN) in deležem površine objekta (DtN), ki se upošteva pri izračunu komunalnega prispevka za novo komunalno opremo, je 0,5:0,5.
VII. IZRAČUN IN ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
13. člen 
Formulo za izračun višine komunalnega prispevka in postopek odmere komunalnega prispevka za novo komunalno opremo določa veljavna Uredba o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odloku o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter o izračunu in odmeri komunalnega prispevka.
14. člen 
Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Žalec. Občina Žalec lahko sredstva zbrana po tem odloku uporablja le za gradnjo komunalne opreme v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
15. člen 
Komunalni prispevek zavezanec plača v enkratnem znesku.
16. člen 
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo iz 5. člena tega odloka na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču in jo brezplačno prenesel v last in upravljanje občini, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili veljavne področne zakonodaje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Žalec za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil.
17. člen 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
18. člen 
Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka za območje OPPN LO-4/4.
19. člen 
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje LO-4/4 (Uradni list RS, št. 82/15).
20. člen 
(vpogled v elaborat programa opremljanja) 
Elaborat programa opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Občine Žalec.
21. člen 
(dokončanje postopkov) 
Postopki odmere komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo v skladu s predpisi, ki so veljali pred njegovo uveljavitvijo.
22. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2023
Žalec, dne 20. decembra 2023
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti