Uradni list

Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2023 z dne 18. 12. 2023

Kazalo

3860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig, stran 11595.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, št. 62/16 in 3/22 – ZDeb), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US), Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11 – ORZGJS40), 15. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 39/16) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 13. 12. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremambah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig 
1. člen 
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 24/19), se prvi stavek 41. člena spremeni tako, da se glasi:
»Prostor za raztros pepela je prostor na označenem posebnem oddelku pokopališča, namenjen raztrosu pepela, na pokopališču Golo in na pokopališču Kurešček.«
2. člen 
V Odloku o pokopališkem redu na območju Občine Ig (Uradni list RS, št. 24/19) se peti odstavek 45. člena spremeni tako, da se glasi:
»(5) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini, kot jo s sklepom o določitvi cen določi občinski svet. V ceni je vštet dolgoročni odvoz sveč in cvetja z mesta, kjer je prostor za skupni raztros.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3540-0021/2023
Ig, dne 13. decembra 2023
Župan 
Občine Ig 
Zlatko Usenik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti