Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2023 z dne 22. 9. 2023

Kazalo

2782. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Postojna, stran 8324.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 58/22 – uradno prečiščeno besedilo UPB-1) je Občinski svet Občine Postojna na 7. redni seji dne 20. 9. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Postojna 
1. člen 
V prvem odstavku 5. člena Pravilnika o štipendiranju v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 52/16; v nadaljevanju: Pravilnik) se doda nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Za študente, ki se izobražujejo izven kraja stalnega prebivališča, znaša štipendija 160,00 EUR mesečno«.
2. člen 
V prvem odstavku 6. člena Pravilnika se spremeni prvi stavek tako, da se glasi:
»Štipendije po tem pravilniku se dodelijo za izobraževalni program od dodelitve do izteka izobraževalnega programa«.
3. člen 
V 10. členu Pravilnika se spremenita prva in druga alineja tako, da se glasita:
»– da ob začetku vsakega novega šolskega oziroma študijskega leta predloži občinski upravi potrdilo o vpisu v višji letnik kot dokaz o izpolnjevanju pogojev za nadaljnje prejemanje štipendije ter prepis zadnjega šolskega spričevala za zaključen letnik oziroma potrdilo o opravljenih izpitih preteklega študijskega leta;
– da po zaključku izobraževanja predloži občinski upravi potrdilo o diplomi,«.
4. člen 
V 10. členu Pravilnika se doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– da se v roku 1 leta, vsaj za obdobje 1 leta, zaposli v javnem zavodu oziroma podjetju, katerega (so)ustanoviteljica je Občina Postojna, v kolikor po zaključenem izobraževalnem programu, za katerega je prejemal štipendijo, ne nadaljuje z izobraževanjem in na območju občine obstaja potreba po zaposlitvi z doseženo izobrazbo ter na dan izkazanih potreb ni v rednem delovnem razmerju.«.
5. člen 
V 11. členu Pravilnika se v prvem odstavku spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»– ne izpolni pogojev za napredovanje v višji letnik ali ne zaključi oziroma prekine izobraževalni program, za katerega je pridobil štipendijo,«.
Drugi odstavek se črta.
6. člen 
V prvem odstavku 12. člena Pravilnika se doda nova, četrta alineja, ki se glasi:
»– če iz neutemeljenih razlogov odkloni zaposlitev iz pete alineje 10. člena tega pravilnika.«.
7. člen 
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2016
Postojna, dne 20. septembra 2023
Župan 
Občine Postojna 
Igor Marentič 
 
Po pooblastilu št. 032-16/2022-4 
z dne 15. 12. 2022 
Andrej Berginc 
podžupan 

AAA Zlata odličnost