Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2023 z dne 25. 8. 2023

Kazalo

2642. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, stran 7438.

  
Na podlagi sedmega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP, 141/22, 158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) minister za vzgojo in izobraževanje izdaja
P R A V I L N I K 
o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(vsebina) 
(1) V skladu s tem pravilnikom v posamezni naziv napredujejo naslednji strokovni in vodstveni delavci:
1. na področju predšolske vzgoje: vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in vzgojitelj predšolskih otrok;
2. na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, srednješolskega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih: učitelj, računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti, korepetitor, učitelj praktičnega pouka, vodja posestva, strokovni delavec v centrali učnega podjetja, vodja centrale učnega podjetja, vzgojitelj, knjižničar in organizator;
3. na področju višjega strokovnega izobraževanja: predavatelj višje strokovne šole in inštruktor;
4. na področju izobraževanja odraslih: učitelj, organizator izobraževanja odraslih, svetovalni delavec v izobraževanju odraslih, če izvajajo javnoveljavne izobraževalne programe oziroma izobraževalne programe za odrasle;
5. na področju vzgoje in izobraževanja: svetovalni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj in direktor;
6. strokovni delavec, pomočnik direktorja in direktor v naslednjih javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Državni izpitni center Republike Slovenije, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Center šolskih in obšolskih dejavnosti ter Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja).
(2) Strokovni delavci iz prejšnjega odstavka, pomočniki ravnateljev, ravnatelji in direktorji iz 5. točke prejšnjega odstavka ter pomočniki direktorjev in direktorji iz 6. točke prejšnjega odstavka napredujejo v nazive mentor, svetovalec, svetnik ali višji svetnik.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev napredujejo v naziv mentor ali svetovalec.
2. člen 
(pogoji za napredovanje v naziv) 
(1) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki ravnateljev, ravnatelji oziroma direktorji iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce, pomočnike ravnatelje, ravnatelje oziroma direktorje ter imajo sklenjeno delovno razmerje za izvajanje javnoveljavnih programov s področja vzgoje in izobraževanja oziroma programov s področja vzgoje in izobraževanja s pridobljeno javno veljavnostjo.
(2) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki direktorjev oziroma direktorji iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo za področje vzgoje in izobraževanja, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sklenjeno delovno razmerje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
3. člen 
(trajnost naziva) 
Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec, svetnik in višji svetnik so trajni.
II. POSTOPEK 
4. člen
(predlagatelj napredovanja v naziv) 
(1) Napredovanje posameznega strokovnega delavca oziroma pomočnika ravnatelja v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem tekom celega leta.
(2) Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet vzgojno-izobraževalnega zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem tekom celega leta.
(3) Napredovanje posameznega strokovnega delavca in pomočnika direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.
(4) Napredovanje direktorja javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.
(5) Če ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca, pomočnika ravnatelja, ravnatelja, pomočnika direktorja ali direktorja v naziv do konca oktobra, januarja, marca, maja oziroma avgusta, lahko strokovni delavec ali ravnatelj, pomočnik direktorja oziroma direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju, aprilu, juniju oziroma septembru.
5. člen 
(napredovanje v naziv na predlog ravnatelja oziroma direktorja) 
(1) Predlog za napredovanje v naziv se vloži na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda.
(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika in v naziv svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.
(3) K predlogu za izjemno napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.
(4) K predlogu za napredovanje v naziv svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika, višji svetnik v skladu s 13. členom tega pravilnika in k predlogu za izjemno napredovanje v naziv višji svetnik v skladu s 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.
(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv direktor ali svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.
6. člen 
(napredovanje v naziv na predlog strokovnega delavca) 
(1) Predlog za napredovanje se vloži na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, kadar predlaga napredovanje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor sam.
(2) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu z 8. členom tega pravilnika, svetovalec v skladu z 9. členom tega pravilnika, svetnik v skladu z 11. členom tega pravilnika in višji svetnik v skladu s 13. ali 14. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti, dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu ter dokazila o uspešno končanih programih nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju.
(3) K predlogu za napredovanje v naziv svetovalec v skladu z 10. členom tega pravilnika in svetnik v skladu z 12. členom tega pravilnika se priložijo utemeljitev ocene delovne uspešnosti, mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti in dokazila o opravljenem dodatnem strokovnem delu.
(4) K predlogu za napredovanje v naziv mentor v skladu s tretjim odstavkom 8. člena tega pravilnika se priložita utemeljitev ocene delovne uspešnosti in mnenje pristojnega strokovnega organa vzgojno-izobraževalnega zavoda o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti.
(5) Ta člen se smiselno uporablja tudi za predlog za napredovanje v naziv, kadar predlaga napredovanje v naziv strokovni delavec, pomočnik direktorja ali direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja sam.
7. člen 
(odločanje o napredovanju v naziv) 
(1) Na podlagi vloženega predloga za napredovanje v naziv se vodi postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) O napredovanju v naziv v skladu s tem pravilnikom odloči minister, pristojen za vzgojo in izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister).
(3) Naziv se pridobi:
– 1. decembra, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra;
– 1. marca, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja;
– 1. maja, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne aprila;
– 1. julija, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija;
– 1. oktobra, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne septembra.
(4) Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelja je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu oziroma pomočniku ravnatelju v skladu s pridobljenim nazivom.
III. KRITERIJI IN MERILA NAPREDOVANJA V NAZIV 
8. člen
(napredovanje v naziv mentor) 
(1) V naziv mentor lahko napreduje strokovni delavec, ki:
– ima najmanj štiri leta delovne dobe;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 4 točke.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko v naziv mentor napreduje vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:
– ima najmanj tri leta delovne dobe;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju oziroma pridobil dodatna funkcionalna znanja, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in v skladu s tem pravilnikom zbral najmanj 3 točke.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljnjem besedilu: ZVrt) izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Strokovni delavec lahko napreduje v naziv mentor tudi, če je izpolnil 25 let delovne dobe kot strokovni delavec na področju vzgoje in izobraževanja, izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika in dokaže izpolnjevanje merila iz druge alineje prvega odstavka tega člena oziroma druge alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Prvi in četrti odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
9. člen 
(napredovanje v naziv svetovalec) 
(1) V naziv svetovalec lahko napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima naziv mentor najmanj štiri leta;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk, od tega najmanj 9 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v naziv svetovalec napreduje vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki:
– ima naziv mentor najmanj tri leta;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 5 točk;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk, od tega najmanj 8 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
10. člen 
(izjemno napredovanje v naziv svetovalec) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje strokovni delavec, ki:
– ima najmanj štiri leta delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki:
– ima najmanj tri leta delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 14 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetovalec izjemoma napreduje, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima najmanj pet let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju;
– ima naziv mentor najmanj pet let;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 18 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(5) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
11. člen 
(napredovanje v naziv svetnik) 
(1) V naziv svetnik lahko napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima naziv svetovalec najmanj pet let;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami, in najmanj 6 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v naziv svetnik napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki:
– ima naziv svetovalec najmanj tri leta;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 6 točk;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk, od tega najmanj 10 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena z 2 ali več točkami, in najmanj 4 točke za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
12. člen 
(izjemno napredovanje v naziv svetnik) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima naziv mentor ali svetovalec, pridobljen v skladu z 9. členom tega pravilnika;
– ima najmanj osem let delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 32 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv svetnik izjemoma napreduje tudi vzgojitelj predšolskih otrok, ki:
– ima naziv mentor ali svetovalec, pridobljen v skladu z 9. členom tega pravilnika;
– ima najmanj šest let delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 26 točk za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
13. člen 
(napredovanje v naziv višji svetnik) 
(1) V naziv višji svetnik lahko napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima naziv svetnik najmanj pet let;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 8 točk, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 40 točk, ki jih je zbral v najmanj štirih letih od pridobljenega naziva svetnik, od tega najmanj 18 točk iz vsaj treh različnih kriterijev dodatnega strokovnega dela, ki je v skladu s tem pravilnikom ovrednoteno s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v naziv višji svetnik napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki:
– ima naziv svetnik najmanj tri leta;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 34 točk, ki jih je zbral v najmanj dveh letih od pridobljenega naziva svetnik, od tega najmanj 16 točk iz vsaj treh različnih kriterijev dodatnega strokovnega dela, ki je v skladu s tem pravilnikom ovrednoteno s 3 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
14. člen 
(izjemno napredovanje v naziv višji svetnik) 
(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv višji svetnik izjemoma napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki:
– ima naziv svetovalec, pridobljen v skladu z 9. členom tega pravilnika, ali svetnik, pridobljen v skladu z 11. členom tega pravilnika;
– ima najmanj 12 let delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 8 točk, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 40 točk iz vsaj treh različnih kriterijev dodatnega strokovnega dela, ki je v skladu s tem pravilnikom ovrednoteno s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena lahko v naziv višji svetnik izjemoma napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki:
– ima naziv svetovalec, pridobljen v skladu z 9. členom tega pravilnika, ali svetnik, pridobljen v skladu z 11. členom tega pravilnika;
– ima najmanj 9 let delovne dobe;
– je nadpovprečno uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 7 točk, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur z vključeno uporabo v praksi;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 34 točk iz vsaj treh različnih kriterijev dodatnega strokovnega dela, ki je v skladu s tem pravilnikom ovrednoteno s 3 ali več točkami.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek vzgojitelj predšolskih otrok v vrtcu, ki v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 40. člena ZVrt izvaja prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami in ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje, ustrezne smeri, napreduje v naziv na podlagi prvega odstavka tega člena.
(4) Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
15. člen 
(delovna doba) 
Za eno leto delovne dobe šteje 12 mesecev zaposlitve ne glede na trajanje delovnega časa.
16. člen 
(ocena delovne uspešnosti) 
(1) Oceno delovne uspešnosti za strokovnega delavca oziroma pomočnika ravnatelja določi in utemelji ravnatelj oziroma direktor, za ravnatelja oziroma direktorja pa svet vzgojno- izobraževalnega zavoda.
(2) Mnenje o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti strokovnega delavca oziroma pomočnika ravnatelja s tajnim glasovanjem sprejme pristojni strokovni organ vzgojno-izobraževalnega zavoda z večino glasov vseh članov, in sicer:
– na področju predšolske vzgoje vzgojiteljski zbor;
– na področju osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja ter srednješolskega izobraževanja učiteljski zbor;
– na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih vzgojiteljski zbor;
– na področju višjega strokovnega izobraževanja predavateljski zbor;
– na področju izobraževanja odraslih andragoški zbor.
(3) Mnenje o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti ravnatelja oziroma direktorja izda pristojni javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja oziroma pristojna organizacijska enota pristojnega javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer:
– za področje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenega izobraževanja, srednješolskega splošnega izobraževanja ter vzgoje in izobraževanja v domovih za učence in dijaških domovih Zavod Republike Slovenije za šolstvo;
– za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja ter višjega strokovnega izobraževanja Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje;
– za področje izobraževanja odraslih Andragoški center Republike Slovenije.
(4) Delovna uspešnost v skladu s prvim odstavkom tega člena se ocenjuje po naslednjih kriterijih:
– delo z otroki, učenci, dijaki, študenti ali udeleženci v izobraževanju odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja);
– sodelovanje s starši;
– sodelovanje in timsko delo s sodelavci v vzgojno-izobraževalnem zavodu ter z drugimi strokovnjaki;
– uporaba strokovnega znanja;
– drugo delo, ki je posebnost stroke oziroma delovnega mesta;
– medosebni odnosi z vsemi deležniki v vzgojno-izobraževalnem procesu.
(5) Oceno delovne uspešnosti za strokovnega delavca in pomočnika direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja določi in utemelji direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, za direktorja pa svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.
(6) Mnenje o utemeljitvi ocene delovne uspešnosti strokovnega delavca, pomočnika direktorja in direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja s tajnim glasovanjem z absolutno večino sprejme komisija v sestavi najmanj petih članov, ki jih imenuje svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja.
(7) Delovna uspešnost v skladu s petim odstavkom tega člena se ocenjuje po naslednjih kriterijih:
– uspešnost pri opravljanju nalog, predvidenih s sistemizacijo delovnega mesta in sprejetim letnim delovnim načrtom;
– medosebni odnosi z vsemi deležniki v delovnem procesu.
IV. NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
17. člen
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju) 
(1) Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju v skladu s tem pravilnikom štejejo vsi programi, določeni s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.
(2) Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v vzgoji in izobraževanju šteje tudi opravljen študijski program za pridobitev izobrazbe prve, druge ali tretje stopnje v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; v nadaljnjem besedilu: ZVis), opravljen študijski program, za pridobitev ravni izobrazbe, ki v skladu s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 94/06; v nadaljnjem besedilu: ZViS-E) ustreza izobrazbi prve, druge ali tretje stopnje, opravljen študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZVis, opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 20. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/04, 100/13 in 54/22 – ZUPŠ-1; v nadaljnjem besedilu: ZVSI) ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 21. členom ZVSI, ki ni pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec, ravnatelj ali direktor razporejen.
(3) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se ovrednoti:
– s 4 točkami opravljen študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje v skladu s 33. členom ZVis, opravljen študijski program za pridobitev ravni izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje, opravljen študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZVis, opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 20. členom ZVSI ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 21. členom ZVSI;
– z 8 točkami opravljen študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu s 33. členom ZVis ali opravljen študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje.
(4) Če nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnega delavca v vzgoji in izobraževanju ni opredeljeno kot program v skladu s pravilnikom, ki ureja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, se ovrednoti v postopku napredovanja v naziv. Posamezni program, ki traja najmanj 8 ur, se ovrednoti:
– z 0,5 točke, če traja od 8 do 15 ur;
– z 1 točko, če traja nad 15 do 23 ur;
– z 1,5 točke, če traja nad 23 do 29 ur;
– z 2 točkama, če traja nad 29 do 46 ur;
– z 2,5 točke, če traja nad 46 do 63 ur;
– s 3 točkami, če traja nad 63 do 79 ur;
– s 3,5 točke, če traja nad 79 ur.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko ovrednoti tudi nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, ki je krajše od 8 ur, tako da se trajanje takšnih programov sešteva, pri čemer mora skupno trajanje obsegati najmanj 8 ur. Obseg skupnega trajanja programov, krajših od 8 ur, se ovrednoti v skladu s prejšnjim odstavkom.
(6) Za ovrednotenje v skladu s četrtim in petim odstavkom tega člena je predlogu za napredovanje treba priložiti:
1. potrdilo o udeležbi, ki ga izvajalec programa izda na internem obrazcu;
2. predmetnik programa, ki vsebuje podatke o skupnem številu ur, urnik s temami, predavatelji ter oblikami in metodami dela;
3. dokazilo o aktivni udeležbi udeležencev programa, in sicer:
– poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, ki ga udeleženec lahko napiše sam, ali
– poročilo o vsebini programa, oblikah in metodah dela v programu, načinu aktivnega sodelovanja udeležencev in možnostih uporabe pridobljenega znanja v vzgojno-izobraževalnem delu, ki ga udeležencu izroči izvajalec programa.
(7) Programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju se za napredovanje v naziv lahko vrednotijo in točkujejo, ko so uspešno končani, in le enkrat.
(8) Strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, ki jih je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
(9) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se vrednoti in točkuje v skladu s tem ali 18. členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je bilo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje uspešno končano.
18. člen 
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja) 
(1) Za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v skladu s tem pravilnikom štejejo končani študijski programi za pridobitev izobrazbe ali izpopolnjevanje, s potrdilom izkazana pridobljena dodatna funkcionalna znanja ali strokovna usposobljenost, ki omogočajo boljše in hitrejše opravljanje delovnih nalog in niso predpisana kot pogoj za opravljanje dela na delovnem mestu, na katerega je strokovni delavec, pomočnik direktorja oziroma direktor razporejen, tako, da se vrednotijo:
1. znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s tečaji, seminarji in usposabljanji v trajanju najmanj 8 pedagoških ur oziroma en dan brez preizkusa znanja z 0,5 točke;
2. znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil z dve do štiri dnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa znanja z 1 točko;
3. znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s pet in večdnevnimi tečaji, seminarji in usposabljanji brez preizkusa znanja z 1,5 točke;
4. z dodatnimi 0,5 točkami znanja in veščine, ki jih je zaposleni pridobil s tečaji, seminarji in usposabljanji iz 1., 2. in 3. točke tega odstavka, zaključenimi s preizkusom znanja;
5. potrdilo o aktivnem znanju tujega jezika s tremi točkami;
6. strokovni izpit, razen izpita po končani pripravniški dobi, s tremi točkami;
7. opravljen študijski program za pridobitev izobrazbe prve ali druge stopnje v skladu s 33. členom ZVis, opravljen študijski program, za pridobitev ravni izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi prve ali druge stopnje oziroma opravljen študijski program za izpopolnjevanje v skladu s 33.a členom ZVis, opravljen višješolski študijski program višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 20. členom ZVSI ali opravljen študijski program za izpopolnjevanje na področju višjega strokovnega izobraževanja v skladu z 21. členom ZVSI, s 4 točkami;
8. opravljen študijski program za pridobitev izobrazbe tretje stopnje v skladu s 33. členom ZVis oziroma opravljen študijski program, po katerem se pridobi raven izobrazbe, ki v skladu s 15. členom ZViS-E ustreza izobrazbi tretje stopnje, z 8 točkami.
(2) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prejšnjega odstavka se za napredovanje v naziv lahko vrednoti in točkuje, ko je uspešno končano, in le enkrat.
(3) Strokovni delavec, pomočnik direktorja oziroma direktor, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja nadaljnje izobraževanje in usposabljanje iz prvega odstavka tega člena, ki ga je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
(4) Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje se vrednoti in točkuje v skladu s prejšnjim ali tem členom tega pravilnika, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, pomočnik direktorja oziroma direktor zaposlen v času, ko je bilo nadaljnje izobraževanje in usposabljanje uspešno končano.
V. DODATNO STROKOVNO DELO 
19. člen 
(dodatno strokovno delo v vzgoji in izobraževanju) 
(1) Dodatno strokovno delo v vzgoji in izobraževanju v skladu s tem pravilnikom mora biti povezano z vzgojno-izobraževalnim delom strokovnega delavca, pomočnika ravnatelja, ravnatelja ali direktorja.
(2) Dodatno strokovno delo v vzgoji in izobraževanju se vrednoti in točkuje v skladu s tem pravilnikom, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor zaposlen v času, ko je dodatno strokovno delo opravil.
(3) Dodatno strokovno delo v vzgoji in izobraževanju se za napredovanje v naziv lahko vrednoti in točkuje, ko je opravljeno, in le enkrat.
(4) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
(5) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več državami.
(6) Strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj oziroma direktor, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja dodatno strokovno delo v vzgoji in izobraževanju, ki ga je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
20. člen 
(dodatno strokovno delo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja) 
(1) Dodatno strokovno delo strokovnega delavca, pomočnika direktorja ali direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja mora biti povezano z vzgojno-izobraževalnim, razvojnim oziroma svetovalnim delom v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja.
(2) Dodatno strokovno delo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja se vrednoti in točkuje v skladu s tem pravilnikom, in sicer glede na to, na katerem področju je bil strokovni delavec, pomočnik direktorja ali direktor zaposlen v času, ko je dodatno strokovno delo opravil.
(3) Dodatno strokovno delo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja se za napredovanje v naziv lahko vrednoti in točkuje, ko je opravljeno, in le enkrat.
(4) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se dodatno strokovno delo vrednoti in točkuje sorazmerno z opravljenim delom, in sicer v deležu od predvidenega števila točk.
(5) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se za mednarodno raven ali sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več državami.
(6) Strokovni delavec, pomočnik direktorja ali direktor, ki je pridobil naziv, lahko pri naslednjem napredovanju uveljavlja dodatno strokovno delo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja, ki ga je opravil po vložitvi predloga za napredovanje, na podlagi katerega je pridobil naziv.
21. člen 
(dodatno strokovno delo v vrtcu) 
(1) Dodatno strokovno delo vzgojitelja predšolskih otrok, svetovalnega delavca, pomočnika ravnatelja in ravnatelja v vrtcu se vrednoti in točkuje po naslednjih kriterijih, in sicer:
A. za 1 točko:
1. enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven vzgojno-izobraževalnega zavoda;
2. enotedensko mentorstvo za vsakega študenta oziroma dijaka na pedagoški praksi;
3. pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela za starše;
4. izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za vzgojiteljski oziroma učiteljski zbor ali starše;
5. izvedba petih dogodkov z aktivnim sodelovanjem otrok oziroma staršev;
6. izvedba dveh različnih prireditev za otroke;
7. aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji publikacije vrtca;
8. organizacija treh tematskih razstav ali treh nastopov, odprtih za javnost;
9. strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih ali natečajih ali strokovno delo v ocenjevalni komisiji ali žiriji na enem državnem tekmovanju;
10. avtorstvo pesmi, zgodbe, pravljice, objavljene v otroški reviji;
11. vsebinsko in oblikovno avtorstvo spletne strani vrtca;
12. izvedba najmanj polletne kolegialne podpore novozaposlenemu sodelavcu ali sodelavcu, ki je prvič razporejen na delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke;
13. enoletno vodenje delovne, projektne ali razvojne skupine za posebno nalogo vrtca;
14. organizacija mednarodne mobilnosti v minimalnem trajanju tri dni za tuje strokovne delavce oziroma otroke;
15. strokovni pregled predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo oziroma kataloga znanja strokovnega modula, ki je sprejet na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje;
16. recenzija učnega oziroma didaktičnega gradiva;
B. za 2 točki:
1. mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku;
2. mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem natečaju na državni ravni;
3. enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v lokalnih oziroma nacionalnih projektih;
4. enoletno delo v okviru projektov s področja vzgoje in izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ministrstev ali javnih zavodov in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
5. izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev;
6. organizacija s pedagoškim vodenjem dveh zimovanj, letovanj, taborov in drugih podobnih aktivnosti za otroke;
7. enoletno vodenje strokovnega društva, kluba ali sekcije, v katerega so vključeni otroci vrtca, kjer ima strokovni delavec sklenjeno delovno razmerje, ter se navezuje na vzgojno-izobraževalno delo;
8. organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja;
9. organizacija ali izvedba javne prireditve;
10. enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju;
11. en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih ravnateljev na državni ravni oziroma v združenjih izobraževalcev odraslih;
12. eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev;
13. izvedba enega programa s skupino staršev, ki obsega najmanj sedem srečanj;
14. organizacija najmanj tridnevnega gostovanja tujega vrtca;
15. izvedba petih predstavitvenih dogodkov vsebin vzgojno-izobraževalnega dela ali enoletno koordiniranje promocijskih aktivnosti;
16. prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, pri čemer se kot strokovni članek upošteva predstavitev strokovne tematike, ki vsebuje naslov, uvod, jedro z obravnavo strokovnega vprašanja ali uporabo znanja v praksi ter zaključek (v nadaljnjem besedilu: strokovni članek);
17. prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, treh didaktičnih nalog v slovenskem oziroma tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, priredbe glasbenega dela ali lastne skladbe;
18. recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
19. lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
20. enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu;
21. enoletno vodenje projekta v sklopu prednostne naloge v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca;
22. enoletno mentorstvo novoimenovanemu ravnatelju v okviru javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, pristojnega za ravnatelja;
23. dvoletno sodelovanje za področje vzgoje in izobraževanja v partnerski mreži ključnih deležnikov izven vrtca;
24. triletno sodelovanje v skupini za samoevalvacijo oziroma za kakovost v vrtcu;
25. avtorstvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj ene avtorske pole;
26. uredništvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj treh avtorskih pol;
27. dvoletno članstvo v uredniškem odboru strokovnih revij s področja vzgoje in izobraževanja;
28. enoletno članstvo v komisiji za certificirane mednarodne izpite;
29. prva predstavitev ali delavnica vpeljevanja novosti preko primera iz prakse na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih z najmanj desetimi strokovnimi delavci ali na organiziranem izobraževanju v vrtcu in z dokumentirano povratno informacijo;
30. mentorstvo najmanj trem otrokom za prvi javni nastop izven vrtca;
31. najmanj dvoletno članstvo v državnih tekmovalnih oziroma natečajnih komisijah;
32. mentorstvo in izvedba javnega nastopa otrok s posebnimi potrebami, vključenih v prilagojeni program za predšolske otroke;
33. organizacija in pedagoško vodenje tabora za otroke s posebnimi potrebami, vključene v prilagojeni program za predšolske otroke;
C. za 3 točke:
1. mentorstvo ali korepetitorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in je dobila priznanje na mednarodni ravni;
2. priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in izobraževanja ali predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan učni načrt oziroma katalog znanj;
3. prva predstavitev samostojnega prispevka na konferenci v organizaciji institucije na državni ravni, drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, projektnih partnerjev pristojnih ministrstev in pooblaščenih javnih zavodov;
4. avtorstvo ilustrirane knjige, ki ima najmanj 20 strani;
5. prva objava avtorskega znanstvenega članka z vsebino vezano na vzgojno-izobraževalno delo;
6. triletno vodenje razvojne skupine za pripravo programa razvoja ali vzgojnega načrta ali skupine za samoevalvacijo oziroma za kakovost v vrtcu;
7. dvoletno delo ravnatelja ali direktorja svetovalca, ki sodeluje z javnimi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
8. članstvo v programskem odboru strokovne konference, strokovnega kongresa, strokovnega posveta za področje vzgoje in izobraževanja z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, ki je v organizaciji ministrstev, javnih zavodov ali projektnih partnerjev pristojnih ministrstev, v času trajanja projekta;
9. najmanj enoletno dokumentirano timsko sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega procesa v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z otroki in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci; pri čemer za timsko sodelovanje šteje sodelovanje med tremi ali več strokovnimi delavci (v nadaljnjem besedilu: timsko sodelovanje);
10. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa po načelih in elementih formativnega spremljanja v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z otroki in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
11. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa z inovativno uporabo sodobnih tehnologij, spremljanja napredka in razvoja sodelovalnega učenja otrok z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
12. najmanj enoletno dokumentirano, načrtno in sistematično izvajanje dejavnosti v obsegu najmanj 15 ur, ki so usmerjene h krepitvi varnega in spodbudnega učnega okolja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
13. dokumentirano načrtovanje in izvedba petih kolegialnih hospitacij za skupine z najmanj tremi strokovnimi delavci s poudarkom na refleksiji vzgojno-izobraževalnega procesa;
14. sodelovanje v imenovani delovni skupini za oblikovanje strokovnih predlogov na ravni ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
15. dokumentirano enoletno vodenje intervizijske skupine ali kolegialnega coachinga za skupino strokovnih delavcev z vsaj šestimi srečanji;
16. triletno vodenje strokovnega aktiva z najmanj tremi strokovnimi delavci;
17. vodenje skupine otrok s posebnimi potrebami, vključenimi v prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, na srečanju ali dogodku v tujini v trajanju najmanj tri dni;
18. enoletno dokumentirano načrtovanje in neposredno izvajanje novega že razvitega didaktičnega pristopa ali metode dela na področju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s posebnimi potrebami;
19. mentorstvo vsaj enemu otroku s posebnimi potrebami, vključenemu v prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami, za aktivno udeležbo otroka na dogodku na mednarodni ravni med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in udeleženci izobraževanja;
20. zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvedbi učne poti;
Č. za 4 točke:
1. mentorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji priznanje (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav;
2. prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut;
3. uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev priznanja (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu;
4. obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje ali komisijah strokovnega sveta;
5. objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
6. tri leta dela v razvojno-raziskovalnih projektih ali razvojnih nalogah s področja vzgoje in izobraževanja, v organizaciji ministrstev ali pooblaščenih javnih zavodov ali univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda;
7. prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige, ki obsega najmanj tri avtorske pole;
8. prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj tri avtorske pole;
9. tri leta dela v razvojni skupini na ravni vrtca, vključenega v razvojno-raziskovalni projekt, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
10. sodelovanje v vlogi partnerja v mednarodnem projektu strateškega sodelovanja večjega obsega ali vodenje projekta strateškega sodelovanja manjšega obsega ali projektov mobilnosti, ki vključujejo deset ali več mobilnosti;
D. za 5 točk:
1. obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
2. vodenje mednarodnega projekta strateškega sodelovanja s področja izobraževanja programa Erasmus+;
3. tri leta dela v razvojni skupini na ravni razvojnega-raziskovalnega projekta, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
4. nagrada javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki je podeljena strokovnemu delavcu kot posamezniku;
E. za 10 točk:
1. avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
2. obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
3. nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva;
(2) Dodatno strokovno delo vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja se vrednoti in točkuje po naslednjih kriterijih, in sicer:
A. za 1 točko:
1. enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven vzgojno-izobraževalnega zavoda;
2. enotedensko mentorstvo za vsakega dijaka na pedagoški praksi;
3. pet praktičnih predstavitev vzgojno-izobraževalnega dela za starše;
4. izdelava didaktične igrače in predstavitev didaktične igrače staršem ali strokovnim delavcem;
5. priprava delavnice za starše;
6. izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za vzgojiteljski zbor ali starše;
7. izvedba petih dogodkov z aktivnim sodelovanjem otrok oziroma staršev;
8. izvedba dveh različnih prireditev za otroke ali sodelovanje na štirih prireditvah;
9. aktivno sodelovanje pri pripravi in izdaji publikacije vrtca;
10. organizacija treh tematskih razstav ali treh nastopov, odprtih za javnost;
11. strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih ali natečajih ali strokovno delo v ocenjevalni komisiji ali žiriji na enem državnem tekmovanju;
12. avtorstvo pesmi, zgodbe, pravljice, objavljene v otroški reviji;
13. vsebinsko in oblikovno avtorstvo spletne strani vrtca;
14. izvedba najmanj polletne kolegialne podpore novozaposlenemu sodelavcu ali sodelavcu, ki prvič prične opravljati redno delo v oddelku, kjer se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke;
15. enoletno vodenje delovne, projektne ali razvojne skupine za posebno nalogo vrtca;
16. organizacija mednarodne mobilnosti v minimalnem trajanju treh dni za tuje strokovne delavce oziroma otroke;
17. recenzija učnega oziroma didaktičnega gradiva;
B. za 2 točki:
1. mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku;
2. mentorstvo za vsake tri otroke, zbor ali drugo skupino, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod na javnem natečaju na državni ravni;
3. enoletno mentorstvo za najmanj tri otroke, ki sodelujejo v lokalnih oziroma nacionalnih projektih;
4. enoletno delo v okviru projektov s področja vzgoje in izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ministrstev ali javnih zavodov in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
5. izvedba dveh plavalnih, smučarskih ali drugih tečajev;
6. organizacija ali izvedba javne prireditve;
7. izvedba enega programa z aktivnim sodelovanjem otrok oziroma staršev, ki obsega najmanj tri srečanja;
8. organizacija ali vodenje enega strokovnega posveta ali seminarja;
9. eno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu, organiziranem za strokovne delavce več vrtcev;
10. enoletno vodenje interesne dejavnosti v vrtcu;
11. prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, treh didaktičnih nalog v slovenskem oziroma tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, priredbe glasbenega dela ali lastne skladbe;
12. enoletno vodenje projekta v sklopu prednostne naloge v skladu z letnim delovnim načrtom vrtca;
13. dvoletno sodelovanje za področje vzgoje in izobraževanja v partnerski mreži ključnih deležnikov izven vrtca;
14. triletno sodelovanje v skupini za samoevalvacijo oziroma za kakovost v vrtcu;
15. avtorstvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj ene avtorske pole;
16. enoletno članstvo v komisiji za certificirane mednarodne izpite;
17. prva predstavitev ali delavnica vpeljevanja novosti preko primera iz prakse na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih z najmanj desetimi strokovnimi delavci ali na organiziranem izobraževanju v vrtcu in z dokumentirano povratno informacijo;
18. mentorstvo najmanj trem otrokom za prvi javni nastop izven vrtca;
19. najmanj dvoletno članstvo v državnih tekmovalnih oziroma natečajnih komisijah;
20. mentorstvo in izvedba javnega nastopa otrok s posebnimi potrebami, vključenih v prilagojeni program za predšolske otroke;
21. izvedba tabora za otroke s posebnimi potrebami, vključene v prilagojeni program za predšolske otroke;
22. izvedba petih predstavitvenih dogodkov vsebin vzgojno-izobraževalnega dela ali enoletno koordiniranje promocijskih aktivnosti;
C. za 3 točke:
1. prva predstavitev samostojnega prispevka na konferenci v organizaciji institucije na državni ravni, drugih vzgojno-izobraževalnih zavodov, projektnih partnerjev pristojnih ministrstev in pooblaščenih javnih zavodov;
2. triletno vodenje strokovnega aktiva z najmanj tremi strokovnimi delavci;
3. avtorstvo ilustrirane knjige, ki ima najmanj 20 strani;
4. prva objava avtorskega znanstvenega članka z vsebino, vezano na vzgojno-izobraževalno delo;
5. triletno vodenje razvojne skupine za pripravo programa razvoja ali vzgojnega načrta ali skupine za samoevalvacijo oziroma za kakovost v vrtcu;
6. članstvo v programskem odboru strokovne konference, strokovnega kongresa, strokovnega posveta za področje vzgoje in izobraževanja z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, ki je v organizaciji ministrstev, javnih zavodov ali projektnih partnerjev pristojnih ministrstev, v času trajanja projekta;
7. najmanj enoletno dokumentirano timsko sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vzgojno-izobraževalnega procesa v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z otroki in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
8. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa po načelih in elementih formativnega spremljanja v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z otroki in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
9. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa z inovativno uporabo sodobnih tehnologij, spremljanja napredka in razvoja sodelovalnega učenja otrok z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
10. najmanj enoletno dokumentirano, načrtno in sistematično izvajanje dejavnosti v obsegu najmanj 15 ur, ki so usmerjene h krepitvi varnega in spodbudnega učnega okolja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
11. dokumentirano načrtovanje in izvedba petih kolegialnih hospitacij za skupine z najmanj tremi strokovnimi delavci s poudarkom na refleksiji vzgojno-izobraževalnega procesa;
12. sodelovanje v imenovani delovni skupini za oblikovanje strokovnih predlogov na ravni ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
13. dokumentirano enoletno vodenje intervizijske skupine ali kolegialnega coachinga za skupino strokovnih delavcev z vsaj šestimi srečanji;
14. sodelovanje pri vodenju skupine otrok s posebnimi potrebami, vključenimi v prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, na srečanju ali dogodku v tujini v trajanju najmanj treh dni;
15. enoletno dokumentirano načrtovanje in neposredno izvajanje novega že razvitega didaktičnega pristopa ali metode dela na področju vzgojno-izobraževalnega dela z otroki s posebnimi potrebami;
16. mentorstvo vsaj enemu otroku s posebnimi potrebami, vključenemu v prilagojeni program za otroke s posebnimi potrebami, za aktivno udeležbo otroka na dogodku na mednarodni ravni med vzgojno-izobraževalnimi zavodi in udeleženci izobraževanja;
17. zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvedbi učne poti;
Č. za 4 točke:
1. mentorstvo za vsakega otroka ali skupino otrok, ki predstavlja vzgojno-izobraževalni zavod, in se uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji priznanje (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju ali natečaju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav;
2. prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur in z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut;
3. uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev priznanja (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu;
4. objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
5. tri leta dela v razvojno-raziskovalnih projektih ali razvojnih nalogah s področja vzgoje in izobraževanja, v organizaciji ministrstev ali pooblaščenih javnih zavodov ali univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda;
6. prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo knjige, ki obsega najmanj 3 avtorske pole;
7. prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj tri avtorske pole;
8. tri leta dela v razvojni skupini na ravni vrtca, vključenega v razvojno-raziskovalni projekt, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
9. sodelovanje v vlogi partnerja v mednarodnem projektu strateškega sodelovanja večjega obsega ali vodenje projekta strateškega sodelovanja manjšega obsega ali projektov mobilnosti, ki vključujejo deset ali več mobilnosti;
D. za 5 točk:
1. vodenje mednarodnega projekta strateškega sodelovanja s področja izobraževanja programa Erasmus+;
2. tri leta dela v razvojni skupini na ravni razvojnega-raziskovalnega projekta, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
3. nagrada javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki je podeljena strokovnemu delavcu kot posamezniku;
E. za 10 točk:
1. avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
2. nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
(3) Ne glede prvi odstavek tega člena se lahko opravljeno dodatno strokovno delo svetovalnega delavca v vrtcu vrednoti in točkuje tudi v skladu z 22. členom tega pravilnika.
22. člen 
(dodatno strokovno delo v šoli) 
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca, pomočnika ravnatelja, ravnatelja in direktorja v šoli, zavodu za otroke s posebnimi potrebami, domu za učence, dijaškem domu ali organizaciji za izobraževanje odraslih (v nadaljnjem besedilu: šola) se vrednoti in točkuje po naslednjih kriterijih, in sicer:
A. za 1 točko:
1. enoletno mentorstvo za najmanj tri udeležence izobraževanja ali enoletno mentorstvo športni ekipi, zboru, komorni skupini, orkestru oziroma drugi podobni skupini, ki predstavlja šolo in je dobila priznanje na tekmovanju ali natečaju izven šole;
2. enoletno mentorstvo za najmanj tri udeležence izobraževanja, ki sodelujejo v izvenšolskih projektih, ali enoletno vodenje interesnih dejavnosti;
3. enotedensko mentorstvo za vsakega študenta na pedagoški oziroma andragoški praksi;
4. izvedba petih dogodkov z aktivnim sodelovanjem udeležencev izobraževanja ali staršev;
5. pet točk programa lastnega javnega nastopa;
6. izvedba treh pedagoških delavnic oziroma predavanj za učiteljski oziroma vzgojiteljski oziroma andragoški zbor;
7. organizacija treh tematskih razstav ali treh nastopov, odprtih za javnost;
8. korepeticije za deset učencev na javnem nastopu ali korepeticije na dveh celovečernih javnih koncertih;
9. organizacija ali izvedba javne prireditve;
10. organizacija enega tekmovanja ali natečaja na lokalni ravni med udeleženci izobraževanja najmanj treh šol ter aktivno sodelovanje na takem tekmovanju ali natečaju;
11. izdelava propozicij ali priprava nalog za eno tekmovanje;
12. organizacija enega strokovnega izobraževanja strokovnih delavcev izven šole v trajanju najmanj 6 ur;
13. strokovno delo v ocenjevalnih komisijah ali žirijah na treh tekmovanjih ali strokovno delo v ocenjevalni komisiji ali žiriji na enem državnem tekmovanju;
14. strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja v obsegu 40 ur;
15. dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
16. mentorstvo petim udeležencem izobraževanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih projektov, organiziranih na lokalni ravni;
17. enoletno delo v okviru projektov s področja vzgoje in izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ministrstev ali javnih zavodov in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
18. najmanj enotedensko spremstvo udeležencem izobraževanja v tujino;
19. enoletno članstvo v uredniškem odboru publikacije šole;
20. izvedba petih predstavitvenih dogodkov vsebin vzgojno-izobraževalnega dela ali enoletno koordiniranje promocijskih aktivnosti;
21. vsebinsko in oblikovno avtorstvo šolske spletne strani;
22. izvedba najmanj polletne kolegialne podpore novozaposlenemu sodelavcu;
23. recenzija učnega oziroma didaktičnega gradiva;
24. enoletna izdelava izpitnih pol ali enoletno ocenjevanje izpitnih pol za drugi del poklicne mature, ki ni eksteren, v obsegu najmanj 40 ur;
25. strokovni pregled predmetnega izpitnega kataloga za poklicno maturo, izpitnega kataloga za zaključni izpit oziroma kataloga znanja strokovnega modula, ki je sprejet na Strokovnem svetu za poklicno in strokovno izobraževanje;
26. enoletno vodenje delovne, projektne ali razvojne skupine za posebno nalogo šole;
27. organizacija mednarodne mobilnosti v minimalnem trajanju treh dni za tuje strokovne delavce oziroma udeležence izobraževanja;
B. za 2 točki:
1. mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsake tri udeležence izobraževanja, športno ekipo, zbor, komorno skupino, orkester ali drugo skupino, ki predstavlja šolo in se na tekmovanju na državni ravni uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji priznanje (zlato, srebrno, bronasto);
2. mentorstvo za vsake tri otroke ali mladostnike s posebnimi potrebami, ki predstavljajo vzgojno-izobraževalni zavod za izvajanje vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na dogodku na državni ravni;
3. mentorstvo pripravniku ali drugemu strokovnemu delavcu začetniku;
4. mentorstvo udeležencem izobraževanja v okviru izvenšolskih raziskovalnih projektov na državni ali mednarodni ravni, v okviru razvojnih projektov ali programov, ki potekajo v organizaciji ministrstev, javnih zavodov, in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu, raziskovalno delo pa javno predstavijo ali ga objavijo na spletni strani;
5. enoletno mentorstvo šolski skupnosti ali šolskemu otroškemu parlamentu;
6. enoletno vodenje nacionalnega ali mednarodnega projekta s področja vzgoje in izobraževanja, ki poteka v organizaciji ministrstev ali pooblaščenih javnih zavodov in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
7. tri koreografije oziroma kompozicija treh vaj za udeležence izobraževanja glasbenih in baletnih šol za javne nastope ali oblikovanje treh scenografij ali treh kostumografij za javni nastop;
8. enoletno vodenje strokovnega društva s področja vzgoje in izobraževanja;
9. enoletno vodenje kluba ali sekcije, v katerega so vključeni udeleženci izobraževanja šole, kjer ima strokovni delavec sklenjeno delovno razmerje ter se navezuje na vzgojno-izobraževalno delo z udeleženci izobraževanja;
10. enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju;
11. en mandat sodelovanja v strokovnih združenjih ravnateljev na državni ravni oziroma v združenjih izobraževalcev odraslih;
12. samostojno predavanje ali izvedba pedagoške delavnice na organiziranem strokovnem izobraževanju ali strokovnem posvetu strokovnih delavcev izven šole;
13. organizacija enega tekmovanja ali natečaja na državni ravni za šole in njihove udeležence izobraževanja;
14. izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca izven šole v posameznem letu, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu;
15. prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji;
16. prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka, petih didaktičnih nalog v slovenskem oziroma tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji, priredbe glasbenega dela ali lastne skladbe;
17. recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
18. lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
19. enoletno vodenje skupine ocenjevalcev pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja oziroma ocenjevalcev pri izpitih iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ali tujih jezikih po javnoveljavnih programih, ki jih izvajajo za to pooblaščene institucije oziroma pooblaščeni izvajalci teh institucij;
20. obdobje dveh let tajništva v šolski komisiji za izvedbo splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita oziroma namestništva za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja;
21. dvoletno vodenje šolske komisije za izvedbo splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita oziroma izvedbe nacionalnega preverjanja znanja;
22. strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja v obsegu 20 do 30 ur;
23. enoletno strokovno delo izvedenca za pritožbene postopke pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja;
24. enoletno vodenje dejavnosti študijskih krožkov ali mentorstvo posameznega študijskega krožka na področju izobraževanja odraslih;
25. organizacija Tednov vseživljenjskega učenja;
26. organizacija najmanj tridnevnega gostovanja šole;
27. dve organizaciji s pedagoškim vodenjem šole v naravi, tabora ali strokovne ekskurzije;
28. enoletno mentorstvo novoimenovanemu ravnatelju v okviru javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, pristojnega za ravnatelja;
29. enoletno mentorstvo udeležencem v programih za mlajše odrasle na področju izobraževanja odraslih;
30. sodelovanje članov komisij za nacionalno preverjanje znanja in maturo pri izvajanju najmanj treh usposabljanj za strokovne delavce v šolah;
31. dvoletno vodenje strateškega sveta za svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih;
32. dvoletno sodelovanje za področje vzgoje in izobraževanja v partnerski mreži ključnih deležnikov izven šole;
33. triletno sodelovanje v skupini za samoevalvacijo, komisiji za kakovost ali študijski komisiji v šoli;
34. avtorstvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja, z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj ene avtorske pole;
35. uredništvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja, z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj treh avtorskih pol;
36. dvoletno članstvo v uredniškem odboru strokovnih revij s področja vzgoje in izobraževanja;
37. enoletno članstvo v komisiji za certificirane mednarodne izpite;
38. najmanj dvoletno članstvo v državnih tekmovalnih komisijah;
39. prva predstavitev ali delavnica vpeljevanja novosti preko primera iz prakse na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih z najmanj desetimi strokovnimi delavci ali na organiziranem izobraževanju v šoli in z dokumentirano povratno informacijo;
40. organizacija prireditve na državni ravni;
41. organizacija dogodka za vzgojno-izobraževalne zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na državni ravni;
42. mentorstvo najmanj trem učencem ali skupini za prvi javni nastop izven zavoda;
43. delo strokovnega delavca vzgojitelja znotraj vzgojnega zavoda v strokovnih skupinah za pripravo in izdelavo individualiziranega programa, vodenje primera ter izdelava evalvacije za vsakih šest otrok oziroma mladostnikov v strokovnem centru s čustvenimi in vedenjskimi motnjami;
44. izvedba prireditev izven šole ter dejavnosti doživljajske pedagogike, ki jih za otroke in mladostnike vključene v javno veljavno programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami organizira šola v času počitnic strnjeno v trajanju najmanj pet dni;
45. mentorstvo in izvedba javnega nastopa otrok in mladostnikov, vključenih v javnoveljavne programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
46. organizacija in pedagoško vodenje šole v naravi ali programa doživljajske pedagogike ali tabora za otroke in mladostnike vključene v javnoveljavno programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
C. za 3 točke:
1. priprava ali sodelovanje pri pripravi izobraževalnega programa oziroma drugega programa s področja vzgoje in izobraževanja ali izpitnega kataloga za zaključni ali mojstrski izpit, predmetnega izpitnega kataloga za poklicno ali splošno maturo ali učnega načrta oziroma kataloga znanj za posamezno programsko enoto za obravnavo na pristojnem strokovnem svetu, pri čemer se učni načrt oziroma katalog znanj za posamezno programsko enoto uveljavlja enkrat za vsako vzgojno-izobraževalno področje ne glede na število programov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih del je uveljavljan učni načrt oziroma katalog znanj;
2. izvedba enega javnega umetniškega nastopa strokovnega delavca v organizaciji institucije na državni ravni ali institucije vpisane v evidenco javnih zavodov na področju kulture, v posameznem letu, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku nastopa k vzgojno-izobraževalnemu procesu;
3. prva predstavitev samostojnega prispevka na konferenci v organizaciji institucije na državni ravni, drugih šol, projektnih partnerjev pristojnih ministrstev in pooblaščenih javnih zavodov;
4. avtorstvo ali objava desetih skladb na nosilcih zvoka (dirigent, solist, duo, trio, kvartet, kvintet);
5. prva objava avtorskega znanstvenega članka z vsebino vezano na vzgojno-izobraževalno delo;
6. tri leta dela v razvojno-raziskovalnih projektih ali razvojnih nalogah s področja vzgoje in izobraževanja, v organizaciji ministrstev ali pooblaščenih javnih zavodov ali univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda;
7. enoletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
8. organizacija enega tekmovanja ali natečaja na mednarodni ravni za šole in njihove udeležence izobraževanja;
9. organizacija dogodka ali tabora na mednarodni ravni v trajanju najmanj treh dni za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vključenimi v javnoveljavne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;
10. vodenje projekta mednarodne učne mobilnosti posameznikov ali manjših partnerstev med šolami v okviru programa Erasmus+;
11. obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih organih na mednarodni ravni na področju vzgoje in izobraževanja;
12. triletno vodenje razvojne skupine za pripravo programa razvoja ali vzgojnega načrta ali skupine za samoevalvacijo, komisije za kakovost ali študijske komisije v šoli;
13. dvoletno delo ravnatelja ali direktorja svetovalca, ki sodeluje z javnimi zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
14. članstvo v programskem odboru strokovne konference, strokovnega kongresa ali strokovnega posveta za področje vzgoje in izobraževanja z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, ki je v organizaciji ministrstev, javnih zavodov ali projektnih partnerjev pristojnih ministrstev v času trajanja projekta;
15. triletno vodenje skupine za samoevalvacije, komisije za kakovost ali študijske komisije ali opravljanje svetovanja za kakovost na področju izobraževanja odraslih v šoli in v organizaciji za izobraževanje odraslih;
16. najmanj enoletno dokumentirano timsko sodelovanje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji medpredmetno, medpodročno ali interdisciplinarno zasnovanega vzgojno-izobraževalnega procesa v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z udeleženci izobraževanja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
17. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno-izobraževalnega procesa po načelih in elementih formativnega spremljanja v obsegu najmanj 15 ur neposrednega dela z udeleženci izobraževanja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
18. najmanj enoletna dokumentirana izvedba vzgojno- izobraževalnega procesa z inovativno uporabo sodobnih tehnologij v učnem procesu za usmerjanje učenja, spremljanja napredka in razvoja sodelovalnega učenja med udeleženci izobraževanja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
19. najmanj enoletno dokumentirano, načrtno in sistematično izvajanje dejavnosti v obsegu najmanj 15 ur, ki so usmerjene h krepitvi varnega in spodbudnega učnega okolja in z enkratno predstavitvijo rezultatov na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih ali skupinah z najmanj desetimi strokovnimi delavci;
20. dokumentirano načrtovanje in izvedba petih kolegialnih hospitacij za skupine z najmanj tremi strokovnimi delavci s poudarkom na refleksiji vzgojno-izobraževalnega procesa;
21. sodelovanje v imenovani delovni skupini za oblikovanje strokovnih predlogov na ravni ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
22. dokumentirano enoletno vodenje intervizijske skupine ali kolegialnega coachinga za skupino strokovnih delavcev z vsaj šestimi srečanji;
23. triletno vodenje strokovnega aktiva z najmanj tremi strokovnimi delavci ali triletno vodenje enega ali več programskih učiteljskih zborov;
24. vodenje skupine otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vključenimi v javnoveljavne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, na srečanju ali dogodku v tujini v trajanju najmanj treh dni;
25. enoletno dokumentirano načrtovanje in neposredno izvajanje novega že razvitega didaktičnega pristopa ali metode dela na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
26. mentorstvo vsaj enemu otroku ali mladostniku s posebnimi potrebami, vključenemu v javnoveljavne programe za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na tekmovanju ali za aktivno udeležbo otroka ali mladostnika s posebnimi potrebami na dogodku na mednarodni ravni med šolami in udeleženci izobraževanja;
27. mentorstvo udeležencem izobraževanja, ki sodelujejo na mednarodni konferenci ali okrogli mizi v organizaciji mednarodnih institucij;
28. zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvedbi učnih poti;
29. avtorstvo ilustrirane knjige, ki ima najmanj 20 strani;
30. avtorstvo knjige ali prilagojenega gradiva za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vključene v javnoveljavne programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki obsega najmanj eno avtorsko polo;
Č. za 4 točke:
1. mentorstvo oziroma korepetitorstvo za vsako uvrstitev udeleženca izobraževanja, športne ekipe, zbora, komorne skupine, orkestra ali druge skupine, ki predstavlja šolo in se na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki šol najmanj petih držav uvrsti na prva tri mesta oziroma osvoji priznanje (zlato, srebrno, bronasto);
2. prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega prispevka v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v tujem jeziku;
3. uvrstitev strokovnega delavca na prva tri mesta oziroma osvojitev priznanja (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo strokovnega delavca o prispevku dosežka k vzgojno-izobraževalnemu procesu;
4. objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
5. obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje ali komisijah strokovnega sveta;
6. štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
7. štiriletno strokovno delo v državni predmetni komisiji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
8. prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo strokovne knjige, ki obsega najmanj tri avtorske pole;
9. prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj tri avtorske pole;
10. tri leta dela v projektni razvojni skupini na ravni šole, vključene v razvojno-raziskovalni projekt, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
11. sodelovanje v vlogi partnerja v mednarodnem projektu strateškega sodelovanja večjega obsega ali vodenje projekta strateškega sodelovanja manjšega obsega ali projektov mobilnosti, ki vključujejo deset ali več mobilnosti;
D. za 5 točk:
1. vodenje mednarodnega projekta strateškega sodelovanja s področja izobraževanja programa Erasmus+;
2. obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
3. avtorstvo prilagojenega gradiva ali strokovnega priročnika za podporo strokovnim delavcem javnoveljavnih vzgojnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, z najmanj dvema recenzentoma iz visokošolskega zavoda;
4. tri leta dela v razvojni skupini na ravni razvojno-raziskovalnega projekta, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
5. nagrada javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki je podeljena strokovnemu delavcu kot posamezniku;
E. za 8 točk:
1. obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
F. za 10 točk:
1. avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
2. nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
23. člen 
(dodatno strokovno delo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja) 
Dodatno strokovno delo strokovnega delavca, pomočnika direktorja in direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja se vrednoti in točkuje po naslednjih kriterijih, in sicer:
A. za 1 točko:
1. izvedba treh pedagoških delavnic ali predavanj za učiteljski zbor ali andragoški zbor ali vzgojiteljski zbor ali strokovni aktiv;
2. organizacija ene kulturne, športne, okoljevarstvene dejavnosti na lokalni ravni;
3. organizacija in aktivno sodelovanje na raziskovalnem taboru, ki ni del obveznega programa vzgojno-izobraževalnega zavoda;
4. aktivno sodelovanje pri pripravi in organizaciji strokovnega posveta;
5. strokovno delo v ocenjevalni komisiji ali žiriji na enem tekmovanju;
6. strokovno delo ocenjevalca pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja v obsegu 40 ur;
7. dveletno strokovno delo v šolski komisiji za izvedbo splošne mature, poklicne mature oziroma zaključnega izpita;
8. en mandat dela v področni kurikularni komisiji in področnih strokovnih komisijah;
9. sodelovanje v komisijah za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja;
10. organizacija in aktivno sodelovanje pri izvedbi ene vsebine usposabljanja;
11. organizacija državnega tekmovanja ali natečaja za vzgojno-izobraževalne zavode;
12. konzulentstvo v projektih šol ali recenzentstvo gradiv, nastalih v projektih (en projekt = 1 točka);
13. najmanj enoletno vodenje aktivnosti pri promociji in ohranjanju naravne in kulturne dediščine na lokalni ravni;
14. obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnih organih zavoda s področja vzgoje in izobraževanja;
15. eno letno delo v okviru projektov s področja vzgoje in izobraževanja, ki potekajo v organizaciji ministrstev, javnih zavodov in javnih agencij ali nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja;
16. enoletno članstvo v uredniškem odboru publikacije javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja;
17. izvedba petih predstavitvenih dogodkov vsebin vzgojno-izobraževalnega dela ali enoletno koordiniranje promocijskih aktivnosti;
18. recenzija učnega gradiva;
19. organizacija mednarodne mobilnosti za tuje učitelje/udeležence izobraževanja in udeležence izobraževanja odraslih v minimalnem trajanju treh dni;
20. enoletno vodenje delovne, projektne ali razvojne skupine za posebno nalogo v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja;
B. za 2 točki:
1. enoletno vodenje strokovnega društva ali strokovne komisije izven javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja;
2. enoletno vodenje kluba ali sekcije izven javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki se navezuje na vzgojno-izobraževalno delo z udeleženci izobraževanja;
3. enoletno delo v komisiji za strokovne izpite v vzgoji in izobraževanju ali v komisiji za mojstrske, delovodske in poslovodske izpite;
4. sodelovanje pri organizaciji mednarodnega tekmovanja ali natečaja, koordinacija in organizacija izobraževalno sejemske prireditve v tujini;
5. prva objava samostojnega prevoda strokovnega članka v strokovnem časopisu ali pedagoški reviji;
6. prva objava samostojnega avtorskega strokovnega članka v slovenskem oziroma tujem strokovnem časopisu ali pedagoški reviji;
7. recenzija v postopku potrjevanja učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
8. lektoriranje učnega gradiva, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet;
9. organizacija mednarodnega srečanja, kongresa, delavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo najmanj petih držav;
10. enoletno vodenje strokovnega aktiva izven zavoda s področja vzgoje in izobraževanja;
11. aktivno sodelovanje na znanstvenem oziroma strokovnem posvetu;
12. enoletno vodenje skupine ocenjevalcev pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja, oziroma ocenjevalcev pri izpitih iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika ali tujih jezikih po javnoveljavnih programih, ki jih izvajajo za to pooblaščene institucije oziroma pooblaščeni izvajalci teh institucij;
13. strokovno delo pregledovalca izpitnega gradiva pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja v obsegu 20 do 30 ur;
14. enoletno strokovno delo izvedenca za pritožbene postopke pri zunanjem preverjanju in ocenjevanju znanja;
15. avtorstvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj ene avtorske pole;
16. uredništvo izvirne strokovne literature, ki jo izda javni zavod s področja vzgoje in izobraževanja z namenom izobraževanja in ozaveščanja javnosti o določeni tematiki v obsegu najmanj treh avtorskih pol;
17. dvoletno članstvo v uredniškem odboru strokovnih revijah s področja vzgoje in izobraževanja;
18. najmanj dvoletno članstvo v državnih tekmovalnih komisijah;
19. prva predstavitev ali delavnica vpeljevanja novosti preko primera iz prakse na pedagoški konferenci ali v strokovnih aktivih z najmanj desetimi strokovnimi delavci ali na organiziranem izobraževanju v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja in z dokumentirano povratno informacijo;
20. organizacija prireditve na državni ravni;
C. za 3 točke:
1. prva predstavitev samostojnega prispevka na konferenci v organizaciji institucije na državni ravni, drugih javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, vzgojno-izobraževalnih zavodov, projektnih partnerjev pristojnih ministrstev in pooblaščenih javnih zavodov;
2. enoletno vodenje razvojnih projektov, sprejetih na mednarodnem javnem razpisu;
3. organizacija mednarodnega srečanja, kongresa, delavnice, posveta ali tekmovanja z udeležbo najmanj deset držav;
4. zasnova, priprava in sodelovanje z lokalno skupnostjo pri izvedbi učnih poti;
5. enoletno strokovno delo glavnega ocenjevalca pri pripravi in izvedbi zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
6. tri leta dela v razvojno-raziskovalnih projektih ali razvojnih nalogah s področja vzgoje in izobraževanja, v organizaciji ministrstev ali pooblaščenih javnih zavodov ali univerzitetnega ali drugega visokošolskega zavoda;
7. dokumentirano načrtovanje in izvedba petih kolegialnih hospitacij za skupine z najmanj tremi strokovnimi delavci s poudarkom na refleksiji vzgojno-izobraževalnega procesa;
8. sodelovanje v imenovani delovni skupini za oblikovanje strokovnih predlogov na ravni ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
9. triletno vodenje strokovnega aktiva z najmanj tremi strokovnimi delavci;
10. enoletno dokumentirano načrtovanje in neposredno izvajanje novega že razvitega didaktičnega pristopa ali metode dela na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami;
Č. za 4 točke:
1. prva predstavitev samostojnega prispevka na mednarodnem kongresu ali konferenci z vsebinskim delom v obsegu vsaj 6 ur, z udeležbo najmanj tretjine aktivnih udeležencev iz vsaj treh tujih držav; vrednoti se izvedba enega prispevka na posameznem kongresu ali konferenci v trajanju najmanj 20 minut ter z objavo celotnega prispevka v zborniku kongresa ali konference s povzetkom v tujem jeziku;
2. uvrstitev zaposlenega na prva tri mesta ali osvojitev priznanja (zlato, srebrno, bronasto) na tekmovanju na mednarodni ravni med predstavniki najmanj petih držav v posamezni panogi oziroma zvrsti, z ustrezno utemeljitvijo zaposlenega o prispevku dosežka k opravljanju dela;
3. objavljen prevod učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, pri čemer edinemu prevajalcu pripadajo vse točke, če je prevajalcev več, pa se njihovi deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih;
4. obdobje enega mandata sodelovanja v strokovnem svetu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje ali komisijah strokovnega sveta;
5. štiriletno strokovno delo v državni komisiji za izvedbo zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
6. štiriletno strokovno delo v državni predmetni komisiji za pripravo in izvedbo zunanjega preverjanja in ocenjevanja znanja;
7. prva objava avtorske raziskovalne naloge ali avtorstvo strokovne knjige, ki obsega najmanj 3 avtorske pole;
8. prva objava samostojnega prevoda strokovne knjige, ki obsega najmanj 3 avtorske pole;
9. avtorstvo knjige ali prilagojenega gradiva za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, vključene v javnoveljavne programe vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki obsega najmanj 3 avtorske pole;
10. sodelovanje v vlogi partnerja v mednarodnem projektu strateškega sodelovanja večjega obsega ali vodenje projekta strateškega sodelovanja manjšega obsega ali projektov mobilnosti, ki vključujejo deset ali več mobilnosti;
D. za 5 točk:
1. obdobje enega mandata vodenja komisije strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
2. avtorstvo prilagojenega gradiva ali strokovnega priročnika za podporo strokovnim delavcem javnoveljavnih vzgojnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, z najmanj dvema recenzentoma iz visokošolskega zavoda;
3. tri leta dela v razvojni skupini na ravni razvojno-raziskovalnega projekta, ki je v pristojnosti ministrstva, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
4. nagrada javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja, ki je podeljena strokovnemu delavcu kot posamezniku;
E. za 8 točk:
1. obdobje enega mandata vodenja strokovnega sveta, pristojnega za vzgojo in izobraževanje;
F. za 10 točk:
1. avtorstvo učbenika, ki ga je potrdil pristojni strokovni svet, in sicer tako, da edinemu avtorju pripadajo vse točke, če je avtorjev več, pa se deleži določijo v sorazmerju z dejanskim prispevkom vsakega izmed njih k ustvaritvi avtorskega dela;
2. nagrada, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen
(dokončanje postopkov) 
Postopki napredovanja v naziv, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se zaključijo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22 in 23/23).
25. člen 
(vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja) 
Vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki mu je bila izdana odločba o uskladitvi delovnega mesta in naziva v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22 in 23/23), lahko pridobi višji naziv v skladu s tem pravilnikom ne glede na neizpolnjen pogoj iz prve alineje drugega odstavka 9. člena tega pravilnika.
26. člen 
(strokovni delavec v športu) 
Strokovnim delavcem, pomočnikom ravnateljev, ravnateljem oziroma direktorjem v vzgoji in izobraževanju se nazivi, ki so jih pridobili na področju športa v skladu s Pravilnikom o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive (Uradni list RS, št. 117/07 in 29/17 – ZŠpo-1), priznajo na področju vzgoje in izobraževanja na enak način, kot bi bili pridobljeni v skladu s tem pravilnikom.
27. člen 
(dodatno strokovno delo) 
(1) Ne glede na določbe tega pravilnika se predavanje, delavnica oziroma samostojni referat na mednarodnem kongresu, konferenci ali posvetu, izvedeni do 31. avgusta 2020, vrednotijo in točkujejo v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09 in 18/10; v nadaljnjem besedilu: pravilnik 2002).
(2) Ne glede na določbe tega pravilnika se dodatno strokovno delo, opravljeno do uveljavitve tega pravilnika, ki ni vključeno v vrednotenje in točkovanje v skladu s tem pravilnikom, vrednoti in točkuje v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22 in 23/23).
28. člen 
(višji svetnik) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 13. člena tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj ali direktor, ki je naziv svetnik pridobil v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku 2002, ki:
– ima naziv svetnik najmanj pet let;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 4 točke, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 10 točk, od tega najmanj 4 točke za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(2) Ne glede na drugi odstavek 13. člena tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje vzgojitelj predšolskih otrok, ki je naziv svetnik pridobil v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku 2002, ki:
– ima naziv svetnik najmanj pet let;
– je uspešen pri svojem delu;
– je uspešno končal programe nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v vzgoji in izobraževanju, s katerimi lahko v skladu s tem pravilnikom izkaže najmanj 3 točke, od tega najmanj eno daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur;
– je opravil različna dodatna strokovna dela in zbral najmanj 8 točk, od tega najmanj 3 točke za dodatna strokovna dela, ki so v skladu s tem pravilnikom ovrednotena s 3 ali več točkami.
(3) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev in direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
29. člen 
(višji svetnik s posebnimi pogoji) 
Ne glede na 13. člen tega pravilnika lahko do 1. septembra 2028 v naziv višji svetnik napreduje strokovni delavec, pomočnik ravnatelja, ravnatelj ali direktor, ki je naziv svetnik pridobil v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku 2002:
– ima naziv svetnik najmanj pet let in ima najmanj 35 let delovne dobe ali
– je prejel nagrado, ki je strokovnemu delavcu kot posamezniku podeljena na podlagi zakona, ki ureja nagrade Republike Slovenije na področju šolstva.
30. člen 
(nadaljnje izobraževanje in usposabljanje) 
(1) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka in tretjo alinejo drugega odstavka 13. člena tega pravilnika ter četrto alinejo prvega odstavka in četrto alinejo drugega odstavka 14. člena tega pravilnika za daljše izobraževanje v trajanju najmanj 24 ur in izvedeno do 31. avgusta 2024 ni treba prilagati dokazila o uporabi v praksi.
(2) Določbe prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za strokovne delavce, pomočnike direktorjev ali direktorje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja.
31. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 54/02, 123/08, 44/09, 18/10, 113/20, 115/22 in 23/23).
32. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati 1. septembra 2023.
Št. 0070-92/2023
Ljubljana, dne 23. avgusta 2023
EVA 2023-3350-0041
Dr. Darjo Felda 
minister 
za vzgojo in izobraževanje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti