Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16. 6. 2023

Kazalo

2040. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje, stran 5703.

  
Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – ZSPJS-UPB13, 13/10, 13/10 – ZZZPF-A, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 43/12 – ZDIU12-A, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13 – ZIPRS1314-A, 46/13, 101/13 – ZIPRS1415, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 83/18 – ZIPRS1819-A, 84/18, 75/19 – ZUPPJS2021, 49/20 – ZIUZEOP, 61/20 – ZIUZEOP-A, 112/21 – ZNUPZ, 204/21, 206/21 – ZDUPŠOP, 17/22 – odl. US, 52/22 – odl. US, 139/22), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 – odl. US) ter 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 5. redni seji dne 8. 6. 2023 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik o plačah in plačilih občinskim funkcionarjem, o nagradah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov in o povračilih stroškov v Občini Dobje (Uradni list RS, št. 101/08 in 52/11) se spremeni in dopolni.
2. člen 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za ureditev plač in nadomestil iz delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS).
Plačni razred se županu določi na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, pri čemer se upošteva število prebivalcev občine. Župan je upravičen tudi do dodatka za delovno dobo, ki se ne všteva v osnovno plačo, v kolikor funkcijo opravlja poklicno.
Sklep o določitvi plače županu izda Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Pri tem se dodatek za delovno dobo ne upošteva.«
3. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Osnovna plača podžupana je določena s plačnim razredom, v katerega je uvrščena njegova funkcija. Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu določi plačni razred občinski svet. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo v skladu z zakonodajo.
Plača podžupana oziroma plačilo za opravljanje funkcije podžupana vključuje tudi udeležbo na sejah Občinskega sveta Občine Dobje in udeležbo na sejah drugih organov in delovnih teles.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo.
O plačnem razredu oziroma plačilu za podžupana iz tega člena izda sklep župan.«
II. VIŠINA IN NAČIN ODLOČANJA DELA PLAČE IN PLAČILA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE 
4. člen 
V 6. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.
V 6. členu se v dosedanjem tretjem odstavku prvega stavka črta besedilo »z odločbo« in se nadomesti z novim besedilom »S sklepom«.
III. NAGRADE 
5. člen 
V 8. členu se v tretjem odstavku črta besedilo drugega stavka.
6. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-005/2023
Dobje, dne 8. junija 2023
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti