Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2023 z dne 9. 6. 2023

Kazalo

1931. Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022, stran 5475.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP, 187/21 – ZIPRS2223, 29/22 – ZUOPDCE, 163/22 – ZPGOPEK, 150/22 – ZIPRS2324, 18/23 – ZDU-1O), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) in drugega odstavka 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 100/21) je Občinski svet Občine Brežice na 3. redni seji dne 31. 5. 2023 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Brežice za leto 2022 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022.
2. člen 
(1) Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022 sestavljajo splošni in posebni del.
(2) V splošnem delu je podan prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Brežice za leto 2022.
(3) Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2022 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
(4) Zaključni račun zajema tudi sredstva proračunske rezerve.
3. člen 
(1) Prihodki in prejemki ter odhodki in izdatki po zaključnem računu za leto 2022 so naslednji:
v EUR
Konto
Naziv konta
Realiziran proračun 2022
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
32.115.869
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
24.840.044
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
19.590.192
700
Davki na dohodek in dobiček
16.627.812
703
Davki na premoženje
1.628.527
704
Domači davki na blago in storitve
1.331.652
706
Drugi davki
2.201
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
5.249.852
710
Udeležba na dobičku od premoženja
2.036.813
711
Takse in pristojbine
43.413
712
Globe in druge denarne kazni
67.321
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
91.446
714
Drugi nedavčni prihodki
3.010.859
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
173.712
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
48.045
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
125.667
73
PREJETE DONACIJE
0
730
Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
7.102.113
740
Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
5.149.245
741
Prejeta sredstva iz drž. pror. iz sredstev proračuna EU
1.952.868
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
33.034.868
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
7.493.226
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.567.362
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
245.906
402
Izdatki za blago in storitve
5.582.054
403
Plačila domačih obresti
57.904
409
Rezerve
40.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
10.075.059
410
Subvencije
416.914
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
5.021.706
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
950.657
413
Drugi tekoči domači transferi
3.685.782
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
15.214.324
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.214.324
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)
252.259
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso PU
175.883
432
Investicijski transferi PU 
76.376
III.
PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I-II)
–918.999
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJTA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PROD. KAPIT. DEL.
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
3.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
500
Domače zadolževanje
3.000.000
VIII. 
ODPLAČILO DOLGA 
1.434.607
55
ODPLAČILO DOLGA
1.434.607
550
Odplačila domačega dolga
1.434.607
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
646.394
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
1.565.393
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
918.999
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2022
3.408.253
(2) Stanje denarnih sredstev stalne proračunske rezerve Občine Brežice na dan 31. 12. 2022 je 137.833,74 EUR.
4. člen 
(1) Presežek prihodkov in prejemkov nad odhodki in izdatki po Zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 2022 je 646.394,11 EUR. Sredstva na računih na dan 31. 12. 2022 znašajo 3.408.252,58 EUR in se bodo porabila v skladu s sprejetim planom proračuna Občine Brežice za leto 2023.
(2) Denarna sredstva stalne proračunske rezerve se porabijo v letu 2023 za namene po Zakonu o javnih financah.
5. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 2022 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov z vsemi obrazložitvami se objavi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 450-4/2022
Brežice, dne 31. maja 2023
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti