Uradni list

Številka 57
Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 57/2023 z dne 19. 5. 2023

Kazalo

1711. Aneks št. 17 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti, stran 4977.

  
Na podlagi Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in nasl.)
kot stranka na strani delodajalcev:
– Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
in
kot stranka na strani delojemalcev:
– Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM, ter
– Sindikat časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti Slovenije
sklepata
A N E K S  š t .  1 7 
k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 117/04, 79/05, 95/06, 10/07, 93/07, 35/08, 97/08, 8/10, 55/11, 17/12, 63/13, 83/16, 57/18, 173/20, 105/21 in 103/22)
1. člen 
V točki 1. poglavja I. ČASOPISNO-INFORMATIVNA, REVIJALNA, ZALOŽNIŠKA IN KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se dodata nova šestindvajseti in sedemindvajseti odstavek, ki se glasita:
»(26) Izhodiščne plače knjigotrške dejavnosti v vseh tarifnih razredih se s 1. 6. 2023 izenačijo z izhodiščnimi plačami založniške dejavnosti, kot so določene v štiriindvajsetem odstavku te točke. Hkrati se izhodiščne plače založniške in knjigotrške dejavnosti v vseh tarifnih razredih povečajo tako, da od 1. 6. 2023 dalje znašajo v EUR:
Tarifni razred
Založniška dejavnost
Knjigotrška dejavnost
I. enostavna dela
620,00
620,00
II. manj zahtevna dela
680,00
680,00
III. srednje zahtevna dela
740,00
740,00
IV. zahtevna dela
800,00
800,00
V. bolj zahtevna dela
910,00
910,00
VI. zelo zahtevna dela
1.100,00
1.100,00
VII. visoko zahtevna dela
1.290,00
1.290,00
VIII. najbolj zahtevna dela
1.590,00
1.590,00
IX. izjemno pomembna, najbolj zahtevna dela
1.810,00
1.810,00
(27) Za časopisno-informativno in revijalno dejavnost ostajajo relativna razmerja med izhodiščnimi plačami po posameznih tarifnih razredih in izhodiščne plače po posameznih tarifnih razredih nespremenjene in veljajo relativna razmerja in zneski iz Aneksa št. 12 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 83/16).«
2. člen 
Točka 4. poglavja II. SKUPNE DOLOČBE Tarifne priloge Kolektivne pogodbe časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se spremeni tako, da glasi:
»4. Povračila stroškov v zvezi z delom
4.1. Stroški prehrane
Delavec je upravičen do povračila stroškov za prehrano v višini 6,50 EUR.
Delavec, ki dela 10 ur ali več, je upravičen do dodatnega povračila stroška prehrane, za vsako uro dela nad 8 ur v višini 0,85 EUR.
4.2. Stroški prevoza na delo in z dela
Delavec je upravičen do povračila stroškov prevoza na delo in z dela v višini 100 % cene najcenejšega javnega prevoza. Če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v višini 0,21 EUR za poln kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.
4.3 Ostala povračila stroškov v zvezi z delom
Preostala povračila stroškov v zvezi z delom (službena potovanja, terenski dodatek ter nadomestilo za ločeno življenje) se izplačujejo v višini zgornjih zneskov in pod pogoji, ki jih določa vsakokrat veljavna uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
3. člen 
Druge določbe Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti ostanejo nespremenjene.
4. člen 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2023 dalje.
Z dnem pričetka uporabe tega aneksa preneha veljati 3. člen Aneksa št. 10 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/12).
Ljubljana, dne 6. aprila 2023
Gospodarska zbornica – 
Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev 
predsednik UO 
Janez Miš 
 
Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM 
predsednik 
Jakob Počivavšek 
 
Sindikat časopisno-informativne, založniške 
in knjigotrške dejavnosti Slovenije 
predsednica 
Mojca Kohek 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 9. 5. 2023 izdalo potrdilo št. 02047-1/2004/38 o tem, da je Aneks št. 17 k Tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 12/17.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti