Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1658. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2023, stran 4853.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11) in 63. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list. RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 1. izredni seji dne 5. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Dobje za leto 2023 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Dobje za leto 2023 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/podskupina kontov
Proračun 2023
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
1.454.423,27
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.039.159,32
70
DAVČNI PRIHODKI
917.088,00
700
Davki na dohodek in dobiček
855.475,00
703
Davki na premoženje
37.364,00
704
Domači davki na blago in storitve
23.839,00
706
Drugi davki
410,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
122.071,32
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
19.158,00
711
Takse in pristojbine
1.140,00
712
Globe in druge denarne kazni
1.850,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
30.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
69.923,32
72
KAPITALSKI PRIHODKI
78.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
78.000,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
337.263,95
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
337.263,95
741 
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in drugih držav
0,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
1.717.075,68
40
TEKOČI ODHODKI
647.773,08
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
142.277,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.112,48
402
Izdatki za blago in storitve
445.883,60
409
Rezerve
34.500,00
41
TEKOČI TRANSFERI
364.043,00
410
Subvencije
15.500,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
209.090,00
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
25.883,00
413
Drugi tekoči domači transferi
113.570,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
633.059,60
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
603.059,60
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
72.200,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
60.700,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
11.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.–II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–164.465,33
III/1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.–403–404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–262.652,41
III/2
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)–(40+41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
27.343,24
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500
Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (500+551)
20.990,00
55
ODPLAČILA DOLGA
20.990,00
550
Odplačila domačega dolga
20.990,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.–V.–VIII.)
–283.642,41
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–20.990,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
262.652,41
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12 PRETEKLEGA LETA
283.642,41
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1) požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11), ki se uporabijo za namene določene v tem zakonu,
2) prispevki občanov, ki se namenijo za namene, za katere se pobirajo,
3) odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo pristojnega ministrstva,
4) taksa za obremenjevanje vode,
5) prispevki za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se uporabijo za namene za katere se pobirajo,
6) prejeta namenska sredstva pristojnih ministrstev za investicije,
7) pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prihodek, ki zahteva sorazmeren namenski odhodek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prihodkov poveča obseg odhodkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Dobje, ki je skrbnik vseh proračunskih postavk. Župan lahko tudi pismeno pooblasti druge osebe za izvrševanje proračuna.
Odredbodajalec za sredstva proračuna je župan oziroma od župana pooblaščena oseba.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju oziroma na prvi naslednji seji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.
5. člen 
(uporaba sredstev proračuna) 
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene in v okviru sredstev, ki so določena s proračunom, ko so opravljena vsa predhodna predpisana dejanja in pridobljena dokumentacija, dovoljenja ali druga predpisana pravna podlaga.
Sredstva proračuna se uporabijo za plačevanje že opravljenih storitev in dobav.
Sredstva proračuna iz naslova tekočih transferov se neposrednim in posrednim proračunskim uporabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno na podlagi zahtevkov, katerim je priložena zahtevana dokumentacija, sredstva iz naslova investicijskih transferov pa na podlagi zahtevkov, katerim je priložena finančna dokumentacija o izvršenih investicijah.
Subvencije se dodeljujejo za točno določene namene, pod vnaprej določenimi pogoji in na podlagi pravil s področja dodeljevanja državnih pomoči.
Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za plačilo. Pred izplačilom iz proračuna mora vsako izplačilo preveriti in pisno potrditi župan kot skrbnik vseh proračunskih postavk. Župan lahko za skrbnika proračunske postavke pisno pooblasti druge osebe.
6. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko na predlog neposrednega proračunskega uporabnika finančnega načrta odloča o prerazporeditvah pravic porabe v okviru/med:
1. glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe;
2. področji porabe, pri čemer skupno povečanje ali zmanjšanje posameznega področja porabe ne sme presegati 3 % obsega področja porabe v sprejetem proračunu.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana o prerazporeditvi odpre nov podkonto oziroma poveča obseg sredstev na podkontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe projektov in v primeru pridobitve namenskih prejemkov. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke ali pa se odpre nova proračunska postavka v okviru sredstev posameznega področja proračunske porabe.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Investicijsko dokumentacijo potrdi župan, po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Dobje. Vodja vseh investicijskih projektov je župan. Župan lahko s pisnim sklepom za vodenje investicije imenuje tudi zaposlenega v občinski upravi.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2023 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje in uvrstitve NRP) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. V primerih, ko sprememba vrednosti projekta, vrednega nad 20.000,00 EUR, presega 20 % prvotno predvidenega obsega potrebnih sredstev za projekt, se to spremembo utemelji z novelacijo dokumentacije, po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Dobje.
Novi projekti vrednosti do 10.000,00 EUR se lahko uvrstijo v NRP tekočega leta na podlagi odločitve župana, projekti vrednosti nad 10.000,01 EUR pa na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunski skladi so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2023 oblikuje v višini 14.500,00 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen 
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 900,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja oziroma zagotavljanja likvidnosti se občina za proračun leta 2023 lahko zadolži do višine 50.000,00 EUR.
V primeru premostitvenega zadolževanja oziroma zadolževanja za zagotavljanje tekoče likvidnosti v višini nad 50.000,00 EUR je le-to možno s sklepom občinskega sveta.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Dobje, v letu 2023 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 EUR.
12. člen 
(zadolževanje pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine) 
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2023 zadolžijo do skupne višine 0 EUR.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
(začasno financiranje v letu 2023) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Dobje v letu 2023, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu. Objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-008/2023
Dobje, dne 5. aprila 2023
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti