Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1645. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran«, stran 4848.

  
Na podlagi drugega odstavka 3., 7. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in na podlagi 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 in 10/22) je Občinski svet Občine Ankaran na 5. redni seji dne 13. 4. 2023 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« 
1. člen 
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč v Občini Ankaran« (Uradni list RS, št. 146/22; v nadaljevanju: »izvorni odlok«).
2. člen 
Tretji odstavek 16. člena izvornega odloka se spremeni, da se po novem glasi:
»Neglede na navedeno v pred prejšnjem odstavku se v času do 1. 1. 2024 še naprej smiselno uporabljajo določbe Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi »upravljanje določenih javnih parkirišč« (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12), ki se nanašajo na določitev izvajalca javne službe po tem odloku in na razmerje med izvajalcem javne službe in lastnikom gospodarske javne infrastrukture po tem odloku.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-02/2022/3
Ankaran, dne 13. aprila 2023
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik
Visto il secondo comma degli articoli 3, 7 e 59 della Legge sui servizi pubblici di rilevanza economica (Gazzetta ufficiale della RS, no. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS no. 17/15, 10/22) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano, durante la sua 5a seduta ordinaria tenuta sì il 13 aprile 2023, ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sulle modifiche e integrazioni al Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancaran« 
articolo 1 
Il presente decreto stabilisce le modifiche e integrazioni del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo »gestione di determinati parcheggi pubblici nel Comune di Ancarano« (Gazzetta Ufficiale della RS, no. 146/22; di seguito: »decreto originario«).
articolo 2 
Il terzo comma dell'articolo 16 del Decreto originario viene modificato come segue:
»Indipendentemente da quanto citato al comma precedente, nel periodo fino al 1 gennaio 2024 continuano ad essere utilmente applicate le disposizioni del Decreto sul servizio pubblico economico facoltativo “gestione di determinati parcheggi pubblici” (Pubblicazioni ufficiali, n. 45/01, Gazzetta ufficiale della RS, n. 1/12), che si riferiscono alla determinazione dell’esecutore del servizio pubblico secondo il presente decreto e sui rapporti tra l’esecutore del servizio pubblico e il proprietario dell'infrastruttura pubblica economica ai sensi del presente decreto.«
articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 0070-02/2022/3
Ancarano, 13 aprile 2023
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti