Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2023 z dne 12. 5. 2023

Kazalo

1639. Akt o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana, stran 4844.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov (Uradni list RS, št. 44/22), Akta o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15, 9/16, 44/22 – ZOTDS in 123/22) in soglasja Agencije za energijo št. 73-3/2023/12 z dne 23. 3. 2023, JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., izdaja
A K T 
o spremembah in dopolnitvah Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana 
1. člen 
V Sistemskih obratovalnih navodilih za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 85/16 in 82/19) se v 3. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»Izrazi, uporabljeni v tem aktu, pomenijo:«.
37. točka se spremeni tako, da se glasi:
»37. soglasje za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje, ki ga izdaja distributer toplote skladno z zakonom, ki ureja graditev objektov;«.
38. točka se spremeni tako, da se glasi:
»38. soglasje za priključitev je soglasje za priključitev na distribucijski sistem, ki ga izdaja distributer toplote skladno z določbami tega akta in zakona, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov;«.
2. člen 
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če distributer toplote ni lastnik dela naprav iz prejšnjega odstavka, ima z lastnikom sklenjeno pogodbo, na podlagi katere mu je omogočeno, da učinkovito opravlja svoje naloge po tem aktu in po zakonu, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov.«.
3. člen 
V 14. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvedba odklopa toplotne postaje zaradi razlogov po tem aktu in razlogov, določenih v zakonu, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov;«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Odjemalec mora zagotoviti distributerju toplote prost dostop na zemljišče, do delov stavbe in naprav, na katerih se izvajajo dela, oziroma v prostore, v katerih so nameščene toplotne naprave, ki niso v lasti distributerja toplote, ter mu omogočiti izvajanje vseh potrebnih del, kadar je to potrebno v skladu s pristojnostmi distributerja toplote, določenih v zakonu, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov, in v tem aktu.«.
4. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(zagotavljanje zanesljive oskrbe) 
Distributer toplote je dolžan zagotavljati zanesljivo oskrbo s toploto ter dela na distribucijskem sistemu in prekinitve distribucije toplote izvajati skladno z določbami tega akta in zakona, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov.«.
5. člen 
V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Priključitev odjemalčevih toplotnih naprav na distribucijski sistem je potrebno izvesti skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju, o graditvi objektov, zakonom, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov, določili v tem aktu in drugimi veljavnimi predpisi.«.
6. člen 
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen 
(informacija o priključitvi na distribucijski sistem) 
Za priključitev obstoječih stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, projektant oziroma investitor gradnje pridobi informacijo o možni priključitvi na distribucijski sistem. V pisni vlogi za pridobitev informacije je potrebno navesti situacijo stavbe s predvideno lokacijo toplotne postaje, opis namena uporabe toplote in podatke o potrebah po toploti.«.
7. člen 
V 39. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za priključitev stavb in posameznih delov stavb, za katere po zakonu, ki ureja graditev objektov, ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, je potrebno pisni vlogi iz tretjega odstavka tega člena namesto kopije gradbenega dovoljenja priložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine ali posameznega dela stavbe in ustrezna soglasja lastnikov in solastnikov, ali pisno izjavo, s katero investitor del izjavlja, da je pridobil vsa soglasja lastnikov zemljišč, stavb, delov stavb in obstoječih toplotnih naprav (priključek, toplotna postaja, interne toplotne naprave), na katere bo predvidena gradnja vplivala oziroma jih prizadela.«.
8. člen 
V 61. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Odjemalec ima pravico do odklopa odjemnega mesta pod pogoji in na način, kot je določeno v splošnem aktu agencije, ki ureja obvezno vsebino sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem toplote.«.
Dosedanji drugi do sedmi odstavek postanejo tretji do osmi odstavek.
9. člen 
V 64. členu se v četrtem odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– če je distribucijski sistem, preko katerega je oskrbovano odjemno mesto odjemalca, učinkovit v skladu z določili zakona, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«.
10. člen 
V 95. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Gospodinjski odjemalec, ki je prejel obvestilo distributerja toplote o odklopu zaradi neporavnanih pogodbenih obveznosti in želi uveljaviti pravico do nujne oskrbe na podlagi zakona, ki ureja oskrbo s toploto iz distribucijskih sistemov, mora v roku deset dni od prejema obvestila o odklopu podati distributerju toplote vlogo za priznanje te pravice in predložiti ustrezna dokazila. Obrazec vloge za uveljavitev pravice do nujne oskrbe je odjemalcem dostopen na spletni strani distributerja toplote.«.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. JPE-331-001/2016-013
Ljubljana, dne 13. marca 2023
EVA 2023-2570-0030
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 
direktor 
Samo Lozej 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti