Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023

Kazalo

1517. Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A), stran 4165.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A) 
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (ZNPOVCE-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 18. aprila 2023.
Št. 003-02-3/2022-101
Ljubljana, dne 26. aprila 2023
Nataša Pirc Musar 
predsednica 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH ZAKONA O NUJNEM POSREDOVANJU ZA OBRAVNAVO VISOKIH CEN ENERGIJE (ZNPOVCE-A) 
1. člen
V Zakonu o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije (Uradni list RS, št. 158/22) se v 6. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov in njenega shranjevanja se v skladu s Sporočilom Komisije Začasni okvir za krizne razmere in prehod za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu po agresiji Rusije proti Ukrajini 2023/C 101/03 (UL C št. 101 z dne 17. 3. 2023, str. 3) dodeljuje pomoč v obliki neposrednih nepovratnih sredstev za investicije v nove proizvodne naprave iz obnovljivih virov energije za proizvodnjo električne energije in toplote ter za hranilnike električne energije in toplote v kombinaciji s proizvodnjo energije.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi način, postopek in pogoje dodeljevanja pomoči, vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav, omejitve inštalirane moči za določene proizvodne naprave, vrste upravičencev do pomoči, intenzivnost in višino pomoči, poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.«.
2. člen 
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen 
(omejitev presežnih tržnih prihodkov) 
(1) Tržni prihodki od prodaje električne energije, proizvedene v Republiki Sloveniji iz virov energije iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, za obdobje dobave od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023, ki presegajo 160 eurov na MWh (v nadaljnjem besedilu: preseženi tržni prihodki), so prihodki proračuna Republike Slovenije. Zavezanci za plačilo presežnih tržnih prihodkov so proizvajalci električne energije, pri katerih je vsota skupne instalirane moči proizvodnih naprav iz virov iz prvega odstavka 12. člena tega zakona večja od 100 kW.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presežni tržni prihodki od prodaje električne energije, proizvedene iz lignita, izkopanega v Republiki Sloveniji, pripadajo proračunu Republike Slovenije le, če presegajo ceno iz prejšnjega odstavka v višini 230 eurov na MWh.
(3) Iz obveznosti plačila presežnega tržnega prihodka se izvzameta električna energija, proizvedena iz virov energije iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, prodana na izravnalnem trgu, na trgu sistemskih storitev in po pogodbah o prerazporejanju električne energije za potrebe sistemskega operaterja, ter električna energija, proizvedena iz naftnih derivatov, če je obratovalni čas proizvodne naprave manj kot 500 ur na proizvodno enoto na letni ravni pri obratovanju na naftne derivate, in je priključena na 110 kV omrežje.
(4) Iz obveznosti plačila presežnega tržnega prihodka se izvzame električna energija, proizvedena iz virov energije iz prvega odstavka 12. člena tega zakona v napravah ali objektih, ki so v neposredni lasti proizvajalcev, ki so hkrati trgovci ali dobavitelji, in katerih prihodki na MWh proizvedene električne energije so že omejeni zaradi državnih ukrepov uvedbe najvišje dovoljene drobnoprodajne cene električne energije in hkrati ukrepov z učinkom nadomestila škode po 18. členu tega zakona v obdobju od 1. januarja 2023 do 30. junija 2023.«.
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen 
(določitev proizvodnih naprav, za katere velja omejitev tržnih prihodkov) 
(1) Omejitev presežnih tržnih prihodkov velja za prodano električno energijo iz naslednjih virov energije:
a) vetra;
b) sonca;
c) geotermalne energije;
č) vode, razen iz črpalnih hidroelektrarn;
d) biomase (trdna ali plinasta biomasna goriva), razen biometana;
e) odpadkov;
f) jedrske energije;
g) v Republiki Sloveniji izkopanega lignita;
h) surove nafte in naftnih derivatov;
i) šote.
(2) Omejitev presežnih tržnih prihodkov ne velja za prodajo električne energije, proizvedene iz naslednjih virov energije, ali proizvodnih naprav:
a) zemeljskega plina;
b) demonstracijskih naprav;
c) proizvodnih naprav, ki prejemajo podporo v obliki zagotovljenega odkupa;
č) uvoženega premoga.«.
4. člen 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»13. člen
(odločba o izjemi pri omejevanju presežnih tržnih prihodkov) 
(1) Zavezanec iz 11. člena tega zakona, katerega stroškovna cena električne energije iz določenega vira energije presega najvišjo dovoljeno ceno iz 11. člena tega zakona, lahko pošlje vlogo z ustreznimi dokazili na Agencijo za energijo (v nadaljnjem besedilu: agencija), da ugotovi, ali z omejenimi prihodki na podlagi tega zakona, ob upoštevanju tudi drugih prihodkov v zvezi s proizvodno napravo, lahko pokriva vse stroške proizvodnje iz tega vira energije.
(2) Če agencija ugodi vlogi, izda zavezancu odločbo o izjemi pri omejevanju presežnih tržnih prihodkov, v kateri določi novo najvišjo ceno, ki zagotovi pokritje stroškovne cene električne energije, proizvedene iz vira energije, za katerega je bila poslana vloga iz prejšnjega odstavka, na podlagi katere mora zavezanec ugotavljati presežne tržne prihodke.«.
5. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen 
(postopek ugotavljanja višine presežnih tržnih prihodkov in nadzor) 
(1) Agencija po uradni dolžnosti ugotavlja višino presežnih tržnih prihodkov zavezancev in izdaja odločbe o obveznosti plačila presežnega tržnega prihodka.
(2) Elektrooperaterji na podlagi podatkov o priključenih proizvodnih napravah ali objektih vzpostavijo sezname zavezancev in jih obvestijo, da so zavezanci za plačilo presežnih tržnih prihodkov. Elektrooperaterji merijo v omrežje oddano energijo na posameznih merilnih točkah zavezancev za celotno obdobje izvajanja ukrepa, in ta podatek do 10. julija 2023 sporočijo agenciji.
(3) Zavezanci vodijo seznam prodane in dobavljene električne energije za dobave od 1. decembra 2022 do 30. junija 2023 iz 11. člena tega zakona. Iz seznama morajo biti razvidni vsaj podatki o vseh posameznih prihodkih od prodaje električne energije zavezanca, vključno z doseženo prodajno ceno, količino prodane električne energije po posamezni proizvodni napravi, ločeno za vire energije iz prvega in drugega odstavka 12. člena tega zakona ter za vire energije, za katere je bila podana vloga iz 13. člena tega zakona, ter podatki o količinah električne energije, ki je izvzeta iz obveznosti plačila presežnega tržnega prihodka skladno s tretjim odstavkom 11. člena tega zakona. Če zavezanec nima dokumentov, ki neposredno izkazujejo prodajne cene in količine prodane električne energije ločeno za proizvodne vire, zavezanec v seznam vključi matematični model, s katerim po različnih proizvodnih virih izkazuje izračunane prodajne cene in količine.
(4) Po koncu obdobja iz prvega odstavka 11. člena tega zakona zavezanci v dveh mesecih pošljejo agenciji svoj izračun presežnih prihodkov, skupaj s seznamom iz prejšnjega odstavka, na obrazcu, ki ga agencija objavi na spletni strani. Če so podatki nepopolni, agencija v dvajsetih dneh po prejemu zahteva njihovo dopolnitev. Na zahtevo agencije morajo zavezanci v desetih delovnih dneh predložiti dodatna zahtevana dokazila oziroma seznam dopolniti. Agencija izda zavezancem odločbe o obveznosti plačila presežnih tržnih prihodkov v treh mesecih po prejemu popolnih izračunov in seznamov. Pri izdaji odločbe agencija upošteva povprečno doseženo prodajno ceno posameznega zavezanca za vso prodano električno energijo, ki je zajeta v omejitev presežnih tržnih prihodkov. Zavezanci v desetih dneh od prejema odločbe znesek nakažejo v proračun Republike Slovenije. Zavezanec lahko zaradi poznejših sprememb podatkov o prodajnih cenah in količinah prodane električne energije, ki se nanašajo na obdobje iz prvega odstavka 11. člena tega zakona, podatke naknadno predloži agenciji. Če zavezanec do vključno 30. aprila 2024 zaradi poznejših sprememb prvotno posredovanih podatkov agenciji pošlje dopolnjeni izračun presežnih prihodkov, skupaj z dopolnjenim seznamom iz prejšnjega odstavka, agencija tako dopolnjene podatke obravnava ob smiselni uporabi določb tega odstavka in zavezancu izda odločbo.
(5) O pritožbi zoper odločbo iz prejšnjega odstavka odloča ministrstvo, pristojno za energijo.
(6) Zavezanci morajo na poziv agencije, ministrstva, pristojnega za energijo, ali inšpekcije, pristojne za energijo, predložiti dokazila iz devetega odstavka tega člena, s katerimi utemeljujejo postavke, na podlagi katerih se izračunajo presežni tržni prihodki.
(7) Računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo dokumentacijo morajo zavezanci hraniti toliko časa in na način, kot je določeno z zakonom, ki ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega in zasebnega prava.
(8) Odgovornost za pravilnost izračuna in verodostojnost predloženih seznamov, ki jih zahtevajo agencija, ministrstvo, pristojno za energijo, ali inšpekcija, pristojna za energijo, nosijo zavezanci, kar zagotavlja odgovorna oseba, pooblaščena za zastopanje družbe, s podpisom obrazca iz četrtega odstavka tega člena.
(9) Kot dokazila se štejejo zlasti:
– za sklenjene posle: konfirmacija, pogodba, račun, druga ustrezna listina, če je iz teh dokumentov jasno razvidna cena električne energije in obdobje dobave, pri čemer mora iz dokazil izhajati pokritje količin proizvodnje;
– za količine električne energije: podatki elektrooperaterjev.
(10) Agencija in ministrstvo, pristojno za energijo, lahko zahtevata vpogled v pogodbe družb, ki od zavezancev energijo kupujejo.«.
6. člen 
V 24. členu se črta drugi odstavek.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
7. člen 
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»25. člen 
(prekrški v zvezi z omejitvijo presežnih tržnih prihodkov) 
(1) Z globo 10 % letnega prometa v predhodnem poslovnem letu se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, če:
1. seznam iz tretjega odstavka 14. člena tega zakona ne vsebuje vseh podatkov,
2. v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega zakona agenciji v roku ne pošlje za vse svoje proizvodne naprave oziroma za vse sklenjene posle izračuna presežnih prihodkov,
3. v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega zakona na poziv agencije v roku ne dopolni podatkov v seznamu ali
4. v nasprotju s četrtim odstavkom 14. člena tega zakona v proračun Republike Slovenije ne nakaže presežnih tržnih prihodkov.
(2) Če letnega prometa v predhodnem poslovnem letu iz prejšnjega odstavka ni mogoče določiti, se za prekršek iz prejšnjega odstavka pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za veliko gospodarsko družbo, kaznuje z globo od 30.000 do 500.000 eurov.
(3) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo gospodarsko družbo.
(4) Z globo od 10.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje pravna oseba, ki ni pravna oseba iz prvega in tretjega odstavka tega člena.
(5) Z globo od 5.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(6) Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.«.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(seznami zavezancev za plačilo presežnih tržnih prihodkov) 
Elektrooperaterji sezname iz drugega odstavka 14. člena zakona v dveh tednih od dneva uveljavitve tega zakona pošljejo agenciji, ki celotni seznam zavezancev objavi na spletni strani.
9. člen 
(obrazci za sporočanje zavezancev) 
Agencija na spletni strani objavi obrazec za sporočanje izračuna in seznama iz četrtega odstavka 14. člena zakona najpozneje do 31. maja 2023.
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-01/23-2/14
Ljubljana, dne 18. aprila 2023
EPA 719-IX
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Urška Klakočar Zupančič 
predsednica

AAA Zlata odličnost