Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2023 z dne 14. 4. 2023

Kazalo

1262. Spremembe Letnega programa statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023), stran 3792.

  
Na podlagi 23.c člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) generalni direktor Statističnega urada Republike Slovenije v soglasju s pooblaščenimi izvajalci statističnih raziskovanj določa
S P R E M E M B E   L E T N E G A    P R O G R A M A 
statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) 
V Letnem programu statističnih raziskovanj za 2023 (velja od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023) (Uradni list RS, št. 146/22) se v Prilogi 1 »Redni del« v poglavju 01 Nacionalni računi, raziskovanje pod zaporedno številko 01.06 Letni računi države spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
01
Nacionalni računi
 
 
 
 
 
 
 
SURS
01.06
Letni računi države NR-DRŽAVA/L
Prikaz nefinančnih transakcij in temeljnih agregatov sektorja država in njegovih podsektorjev. 
Bilance javnega financiranja ter drugi javnofinančni podatki, premoženjske bilance, zaključni računi družb in drugih posrednih proračunskih uporabnikov, davčne evidence, finančna statistika podatki iz podporne sheme za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in statistična raziskovanja.
MF, FURS, BS, ZPIZ, ZZZS, javni skladi, javne agencije, KAD, DUTB, SŽ, DSU, SDH, Zavod RS za blagovne rezerve, 2TDK, AJPES, MO, občine, BORZEN do 15. 3. za prvo poročanje in do 30. 6. za drugo poročanje. Statistični viri.
Obvezno
Prejšnje leto
Polletna
31. 3. 2023 in 25. 9. 2023
«. 
V poglavju 05 Trg dela se raziskovanje pod zaporedno številko 05.01 Aktivno in neaktivno prebivalstvo spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
05
Trg dela
SURS
05.01
Aktivno in neaktivno prebivalstvo ANP
Prikaz stanja in sprememb na trgu dela ter velikosti in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva, prikaz podatkov vsakoletnega dodatnega sklopa vprašanj.
Vprašalnik ANP: datum rojstva, ime in priimek, spol, naslov vključno s številko stanovanja, sodelovanje v raziskovanju, telefonska številka, e-naslov, razmerje do nosilca gospodinjstva, sorodstveno razmerje, zakonski stan, državljanstvo, država rojstva, država in leto priselitve, razlogi za priselitev, sezonsko delo, poklic, 
Izbrana oseba in člani njegovega gospodinjstva – anketiranje poteka do 14 dni po koncu referenčnega tedna (izjemoma 21 dni). Administrativni vir: MNZ (CRP), mesečno. ZRSZ 
(Registrirane brezposelne 
osebe), mesečno, ŠOS (Evidenca študentskega dela), mesečno. Statistični viri: ADR-OSEBE, DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, DAK, RAVEN-DOH.
Obvezno za admin. vire; prostovoljno za gospodinjstva
Referenčni teden (od ponedeljka do nedelje), največ 21 dni pred tednom anketiranja, za posebna sklopa vprašanj vsa četrtletja 2021 v prvem oziroma drugem valu (od ponedeljka do nedelje), 
Četrtletna, Letna, za posebna sklopa vprašanj enkratno v prvem oziroma drugem valu.
8 tednov po koncu četrtletja, za posebni sklop vprašanj o pokojninah in udeležbi na trgu dela 31. 3. 2024.
dejavnost oziroma naziv podjetja, status aktivnosti, odsotnost z dela, zaposlitveni status, značilnosti zaposlitvenega statusa, značilnosti dela, ki ga opravlja (prejemanje nadomestila, delovno mesto, delovno razmerje, delovni čas, vodenje zaposlenih, zaposlovanje delavcev, leto in mesec začetka dela, število delavcev na lokaciji, pogodba ali dogovor o delu, delovni čas in opravljene ure, nadurno delo, želeno število delovnih ur, delo ob atipičnih urah, delo od doma), opravljanje dodatnega dela (zaposlitveni status, zaposlovanje delavcev, dejavnost oziroma naziv podjetja, poklic, opravljene ure), iskanje dodatnega dela, skrb za otroke ali odrasle, nekdanje delo, (status, zaposlovanje delavcev, dejavnost oziroma naziv podjetja, iskanje zaposlitve/dela, izobrazba, vključenost v izobraževanje ali usposabljanje, prijava na zavodu in nadomestilo za brezposelnost, splošno zdravstveno stanje, oviranost. Dodaten sklop vprašanj o pokojninah in udeležbi na trgu dela v vseh četrtletjih v prvem valu, vprašani vsi v starostni skupini od 50
največ 21 dni pred tednom anketiranja.
do 74 let: prejemanje zakonsko določene starostne pokojnine ali katere druge vrste pokojnine, starost ali leto prve prejete pokojnine, prejem prve starostne pokojnine z bonusom ali malusom (znižanjem), prejemanje invalidske pokojnine ali drugega denarnega nadomestila za invalidnost, leto ali starost ob prvi prejeti invalidski pokojnini oziroma denarnem nadomestilu za invalidnost, upravičenost do starostne pokojnine po zakonu, upravičenost do starostne pokojnine, izplačane s strani trenutnega ali nekdanjega delodajalca ali poklicnega pokojninskega načrta, vzpostavitev osebne pokojninske sheme (vključno z življenjskim zavarovanjem), ki se lahko redno obročno izplačuje ob določeni starosti, stanje ob začetku prejemanja pokojnine, glavni razlog za prenehanje dela ob začetku prejemanja pokojnine, glavni razlog za nadaljevanje z delom ob začetku prejemanja pokojnine, opravljanje plačanega dela po začetku prejemanja (starostne) pokojnine, glavni razlog za opravljanje plačanega dela, po začetku prejemanja
starostne pokojnine. Administrativni/statistični viri: EMŠO, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, telefonska številka, e-naslov, dohodek iz glavne zaposlitve, državljanstvo, država rojstva, država in leto priselitve, registrirana brezposelnost in nadomestilo za brezposelnost, zakonski stan, izobrazba, poklic, dejavnost opravljanje študentskega dela.
«. 
Raziskovanje pod zaporedno številko 05.02 Delovno aktivno prebivalstvo se spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
05
Trg dela
SURS
05.02
Delovno aktivno prebivalstvo DAK
Prikaz stanja in sprememb na trgu dela ter velikosti in značilnosti delovno aktivnega prebivalstva po demografskih značilnostih. Prikaz mobilnosti zaposlenih in samozaposlenih oseb oziroma medobčinskih tokov ter tokov med drugimi teritorialnimi enotami.
Podatki o zavarovancu: EMŠO, spol, starost, državljanstvo, datum rojstva, zakonski stan, datum in vrsta dogodka, zavarovalna podlaga, status aktivnosti, delovna doba, prvič zaposlen v Sloveniji, število vseh aktivnih zaposlitev, vzrok odjave, izmensko delo, delovno razmerje, delovni/ zavarovalni čas, prva zaposlitev, delovno mesto, teritorialni podatki o stalnem in začasnem prebivališču osebe ter indikator prebivališča, izobrazba
Administrativni viri: MNZ (CRP) prvi delovni dan v mesecu, AJPES (PRS) vsak četrtek, MDDSZ (Prejemniki pravic iz naslova starševskih nadomestil) do 10. v mesecu za prejšnji mesec, NIJZ (NIJZ 3), do 30. v mesecu za prejšnji mesec, AJPES (ISPAP), do 4. delovnega dne v mesecu za predprejšnji mesec za izplačila za marec, junij, september in december ter do 5. delovnega dne v mesecu za predprejšnji mesec za preostale
Obvezno
Zadnji dan v mesecu za mesečne podatke, 31. 12. za strukturne podatke in za podatke o delovnih migracijah.
Mesečna, Letna
47 dni po obdobju opazovanja za mesečne podatke, 16. 3. 2023 za delovne migracije.
(raven in področje), datum zaključka izobraževanja, poklic, vrsta invalidnosti, obdobje, poslan v državo, odsotnost z dela, indikator za DAK. Podatki o zavezancu: registrska številka zavezanca, matična številka enote in poslovnega subjekta, statistični identifikator enote in poslovnega subjekta, fiktivna številka sedeža poslovnega subjekta, število zaposlenih oseb pri enoti in poslovnem subjektu ter pri registrski številki zavezanca, indikator ukinitve matične številke, pravnoorganizacijska oblika in indikator PRS, vrsta lastnine, velikostni razred enote in poslovnega subjekta, indikator za delodajalca, dejavnost, teritorialni podatki poslovnega subjekta in enote, institucionalni sektor, opravljanje študentskega dela.
mesece. ŠOS (Evidenca študentskega dela), mesečno Statistični viri: SRDAP, SPRS, SRKG, SEL-SOC.
«. 
V poglavju 06 Življenjska raven se raziskovanje pod zaporedno številko 06.01 Življenjski pogoji spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
06
Življenjska raven
 
 
 
 
 
 
 
SURS
06.01
Življenjski pogoji EU-SILC
Prikaz podatkov o življenjskih pogojih, dohodkih oseb in gospodinjstev, 
Vprašalnik EU-SILC: izbrane osebe in člani njihovega gospodinjstva: sodelovanje v 
Izbrana gospodinjstva – do 30. septembra 2023. Administrativni viri: MNZ (CRP), ZPIZ
Obvezno za admin. vire; prostovoljno za gospodinjstva
Tekoče leto, Prejšnje leto
Letna
10. 2. 2023
kazalnikov revščine in socialne izključenosti ter energetske revščine.
raziskovanju, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov vključno s številko stanovanja, telefonska številka, e-naslov, sestava gospodinjstva, sorodstveno razmerje, status aktivnosti, zaposlitveni status, status na trgu dela, delovno mesto, dejavnost delodajalca in poklic za neaktivne osebe pri zadnjem delu, izobrazba, delovni čas, status aktivnosti v preteklem letu, vključenost v izobraževanje, stanovanjske razmere in lastnosti stanovanja, lastništvo stanovanja in z njim povezana posojila, subvencionirana najemnina, stanovanjski stroški ter znižanja stanovanjskih stroškov, razpoložljivost trajnih potrošnih dobrin, obremenjenost s stroški ter s posojili, zamude plačil, otroško varstvo, denarni prenosi med gospodinjstvi, materialna/denarna pomoč dobrodelnih organizacij, pokojninsko in življenjsko zavarovanje, nadomestila iz zaposlitve, službeni avto, ki se uporablja v zasebne namene, lastna proizvodnja, materialna prikrajšanost, finančne zmožnosti, 
(Upravičenci do pokojnin in ostalih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja) do 31. 10. 2023, MKGP (ARSKTRP – subvencije) do 30. 6. 2023, ZZZS (M-obrazci) do 31. 3. 2023, ZRSZ (Registrirane brezposelne osebe) do 31. 3. 2023, AJPES (Izkaz poslovnega izida in bilanca stanja), GURS (Kataster nepremičnin, Evidenca vrednotenja nepremičnin), BS (Centralni kreditni register – SISBON), MDDSZ (subvencije najemnin), Evidenca začasne/trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in drugih vzrokov (NIJZ 3), ŠOS (Evidenca študentskega dela) – do 31. 10. 2023. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, DAK, ŠOL-DOTERC, ŠOL-STUD, ADR-OSEBE, RAVEN-DOH, SREN.
dohodek iz kmetijske dejavnosti, mesečni neto dohodek gospodinjstva, razlogi za povečanje/zmanjšanje mesečnega neto dohodka gospodinjstva, zdravstveno stanje, oviranost zaradi zdravstvenih težav, dolgotrajna bolezen, dostopnost do zdravstvenih storitev, splošno zadovoljstvo z življenjem, zaupanje v nepoznane osebe, zadovoljstvo z medosebnimi odnosi, zadovoljstvo s finančnim stanjem gospodinjstva. V letu 2023 je dodan redni in priložnostni sklop vprašanj. Redni dodaten sklop vprašanj se nanaša na več tem: trg dela in stanovanjske razmere; medgeneracijski prenos prikrajšanosti ter stanovanjske težave. Priložnostna tema pa je energetska učinkovitost gospodinjstev. Administrativni/statistični viri: EMŠO, DŠ, ime in priimek, spol, datum rojstva, naslov do ravni MID številke vključno s številko stanovanja, leto zgraditve stavbe, površina stanovanja, leto prenove obnove/zamenjave strehe, zunanjih sten, oken, telefonska številka, e-naslov, podatki o dohodkih, davki in socialni prispevki, 
preživnine, vračilo/doplačilo dohodnine vrsta samozaposlitve, dobiček oziroma izguba samozaposlenih, neobdavčeni prejemki, socialni in družinski prejemki, vrsta in znesek pokojnine z dodatki, registrirana brezposelnost, prejemki za brezposelnost, podatki o neposrednih plačilih v kmetijstvu, podlaga za zavarovanje, datum začetka in konca zavarovanja, delovni čas, institucionalni sektor, število zaposlenih v lokalni enoti, izobrazba, dejavnost, poklic, status aktivnosti, daljša odsotnost z dela, podatki o štipendijah, državljanstvo, država prvega prebivališča, zakonski stan, ali prebivata partnerja skupaj, leto priselitve, stopnja urbanizacije, država rojstva očeta, država rojstva matere, vključenost v predterciarno izobraževanje, vključenost v terciarno izobraževanje, število dni začasne/trajane odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege, spremstva in drugih vzrokov, podatki o kreditih (vrsta kredita, leto najetja, mesečni obrok, glavnica, doba odplačevanja, obrestna mera), opravljanje študentskega dela.
«. 
Raziskovanje pod zaporedno številko 06.03 Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih se spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
06
Življenjska raven
SURS
06.03
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v gospodinjstvih in pri posameznikih IKT-GOSP
Spremljanje podatkov o dostopu do in o uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri posameznikih in opremljenosti gospodinjstev z IKT.
Vprašalnik IKT-GOSP: podatki o sodelovanju v raziskovanju, o uporabi IKT pri posameznikih, o namenih uporabe interneta, o razlogih za neuporabo interneta, o obsegu uporabe in o težavah pri uporabi spletnih storitev javnih ustanov, o razlogih, ki preprečujejo uporabo naprednejših spletnih storitev javnih ustanov, o uporabi elektronskih identifikacijskih postopkov (nameni uporabe in razlogi za neuporabo) o obsegu spletnega nakupovanja (po vrsti izdelka in storitve), o težavah pri spletnem nakupovanju, o izvedenih aktivnostih za varovanje osebnih podatkov na internetu, o uporabi mobilnih telefonov, o obvladovanju e-veščin, o preverjanje resničnosti informacij na internetu, o soočenju s sovražnimi in ponižujočimi sporočili na internetu ter o dostopu gospodinjstev do interneta. Osnovni podatki o izbranem posamezniku in gospodinjstvu: leto 
Izbrani član gospodinjstva, star 16–74 let (v mesecih marec, april in maj). Administrativni vir: MNZ (CRP), do 31. 1. 2023. Statistični viri: DEM-PREB/ČL, DAK, SEL-SOC, ADR-OSEBE, RAVEN-DOH, REGISTRSKI POPIS, statistika plačil.
Obvezno za admin. vir; prostovoljno za izbrane osebe.
Prvo četrtletje tekočega leta, obdobje od aprila 2022 do marca 2023.
Letno
5. 10. 2023, 2. 11. 2023, 5. 12. 2023.
rojstva, spol, status aktivnosti, dohodek gospodinjstva, število članov gospodinjstva, telefonska številka, e-naslov. Administrativni/statistični viri: EMŠO, ime in priimek, datum rojstva, naslov do ravni MID hišne številke, spol, starost, zakonski stan, državljanstvo, država rojstva, izobrazba, poklic, delovna aktivnost, dohodek gospodinjstva, e-naslov, telefonska številka. Podatki transakcij bančnih kartic rezidentov (število in vrednost plačil rezidentov v Republiki Sloveniji).
«. 
V poglavju 09 Zdravje in socialna varnost se raziskovanje pod zaporedno številko 09.17 Uporaba tobaka, alkohola, prepovedanih drog, interneta, družabnih omrežij, video iger in iger na srečo med splošno populacijo spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
09
Zdravje in socialna varnost
 
 
 
 
 
 
 
NIJZ
09.17
Uporaba tobaka, alkohola, prepovedanih drog, interneta, družabnih omrežij, video iger in iger na srečo med splošno populacijo ATADD
Zagotavljanje podatkov o razširjenosti in načinu uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog ter uporabnikih interneta, družbenih omrežij, igralcev videoiger in iger na srečo v Sloveniji.
Vprašalnik: ime in priimek, socio-demografski podatki (spol, starost, izobrazba, zaposlitev), podatki o uporabi tobačnih in povezanih izdelkov, kazalnikih učinkov ukrepov zakonodaje, izpostavljenosti tobačnemu dimu, zlorabi zdravil, uporabi prepovedanih drog, 
Izbrana oseba, stara med 15 in 74 let v času izvedbe terenske faze. Administrativni viri: MNZ (Evidenca gospodinjstev), MNZ (CRP) do 20. 2. 2023 (za spomladanski del raziskave) in do 28. 7. 2023 (za jesenski del raziskave). Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, RAVEN-DOH,
Obvezno za administra-tivne vire, prostovoljno za izbrane osebe.
Kadarkoli do dneva anketiranja, zadnjih 12 mesecev oziroma za nekatere spremenljivke zadnjih 30 dni pred dnevom anketiranja.
Večletna
December 2024
mnenju glede uporabe drog, dostopnosti do novih psihoaktivnih snovi, uporabi več drog ob eni priložnosti, vzrokih za uporabo prepovedanih drog, posledicah uporabe konoplje, uporabi konoplje v medicinske namene, pogostosti in vrsti pitja pijač, ki vsebujejo alkohol, alkoholni politiki, škodljivi rabi alkohola, neregistrirani proizvodnji alkoholnih pijač, posledicah pitja alkohola, uporabi interneta in problematični uporabi interneta oziroma zasvojenosti z internetom, uporabi družbenih omrežij in problematični rabi družbenih omrežij oziroma zasvojenosti z njimi, igranju video iger in zasvojenosti z video igrami, igranju iger na srečo in zasvojenosti z igrami na srečo in druge nekemične zasvojenosti, duševno zdravje, sodelovanje v raziskovanju, telefonska številka, e-naslov. Administrativni/statistični viri: podatki o anketirancu (ime in priimek, EMŠO, spol, starost, zakonski stan, izobrazba, status aktivnosti, poklic, dejavnost zaposlitve, država in regija bivanja, državljanstvo, država
REGISTRSKI POPIS, ADR-OSEBE.
rojstva osebe, matere in očeta, naslov (ulica s hišno številko, poštna številka, ime pošte), številka stanovanja, šifra naselja, ime naselja, šifra anketnega okoliša, ime anketnega okoliša, šifra občine, ime občine, šifra mestne četrti, ime mestne četrti, šifra statistične regije, ime statistične regije, GURS šifra hišne številke, velikost naselja, stopnja urbanizacije, utež verjetnosti izbora, stratum, telefonska številka, e-naslov, podatki o gospodinjstvu (število članov gospodinjstva, tip gospodinjstva, število članov gospodinjstva po starostnih skupinah), dohodek.
«. 
V poglavju 16 Gradbeništvo se raziskovanje pod zaporedno številko 16.01 Vrednost opravljenih gradbenih del spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
16
Gradbeništvo
 
 
 
 
 
 
 
SURS
16.01
Vrednost opravljenih gradbenih del GRAD/L
Letni prikaz vrednosti opravljenih gradbenih del na objektih. 
Vprašalnik GRAD/L: Vrednost opravljenih gradbenih del skupaj, vrednost specializiranih gradbenih del in vrednost organiziranja izvedbe stavbnih projektov za glavnega izvajalca in podizvajalce, po investitorju, vrsti gradbenih del in klasifikaciji vrst objektov (CC-SI), 
Izbrani poslovni subjekti oziroma deli poslovnih subjektov in tuje podružnice, ki izvajajo gradbena dela, do 22.5. Statistični vir: ADR-PODJ.
Obvezno
Prejšnje leto
n.s.
Podatki se ne objavijo, so vir za druga raziskovanja.
kontaktni podatki osebe, ki izpolnjuje vprašalnik, čas, potreben za izpolnjevanje vprašalnika.
«. 
V poglavju 20 Transport in komunikacije se raziskovanje pod zaporedno številko 20.14 Obseg cestnega prometa – vozni kilometri spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Periodika objavljanja
Prva objava
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
20
Transport in komunikacije
 
 
 
 
 
 
 
SURS
20.14
Obseg cestnega prometa – vozni kilometri TR-VKM
Spremljanje podatkov o opravljenih voznih kilometrih v Sloveniji registriranih cestnih vozil po vrstah in starosti vozil ter opravljenih voznih kilometrih na območju Slovenije (domačih in tujih vozil po vrstah cest) in v tujini.
Podatki o registriranih vozilih v RS, podatki iz števcev prometa, podatki o prometnem delu (po vrstah cest in vrstah vozil), podatki iz nacionalnega prometnega modela, podatki o prevoženih kilometrih po tipih vozil, starosti in tipu goriva, podatki iz modela. Delež voznih kilometrov domačih tovornih vozil na tujem cestnem omrežju, delež voznih kilometrov domačih avtobusov na domačem cestnem omrežju.
Administrativna vira: MZI (MRVL), MZI – DRSI (števci prometa, podatki o prometnem delu) – do 1. 1. 2023. Drugi viri: MZI (nacionalni prometni model, Anketa po gospodinjstvih o prometnih navadah prebivalcev na nivoju Republike Slovenije), MOL (števci prometa), MOP in IJS (podatki iz modela Izboljšanje modelskih podatkov o rabi energije v prometu ter ocen o vplivu tranzitnega prometa) – do 1. 1. 2023. Statistični viri: TR-CES-B/T, TR-CES-P/L, TR-CES-V/M, TR-CES/V/L, TR-MOB, TU/M, TU-POTNIKI, TR-AC.
Obvezno
Prejšnje leto, Predprejšnje leto
Letna
17. 5. 2023
«. 
V Prilogi 2 »Razvojni del« se v poglavju R07 Izobraževanje raziskovanje pod zaporedno številko R.07.01 Stopnja dokončanja srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
R07
Izobraževanje
SURS
R.07.01
Stopnja dokončanja srednješolskega, višješolskega in visokošolskega izobraževanja
Razvoj kazalnikov o stopnji dokončanja posameznih ravni izobraževanja ter o prehodih med njimi.
Administrativni/statistični viri: podatki o izobraževalnem zavodu, podatki o izobraževalnem programu oziroma o drugem izobraževalnem programu (če je bil študij dvopredmetni); podatki o dijaku, študentu oziroma diplomantu: EMŠO, priimek, ime, spol, datum rojstva; občina in država stalnega prebivališča, država državljanstva, država rojstva (prvega prebivališča), leto priselitve, podatki o področju znanosti, število otrok v družini, družinski status, dosežena izobrazba staršev, država rojstva (prvega prebivališča) staršev, EMŠO otroka, datum rojstva otroka; podatki o vključenosti (za študente): študijsko leto, obiskovanje programa na sedežu ali dislocirani enoti, občina in država, v kateri študent obiskuje študijski program, letnik študija, način študija, študij na daljavo, vrsta vpisa, študijsko leto prvega vpisa v ta izobraževalni program, študijsko leto prvega vpisa v katerikoli
Administrativni viri: MNZ (CRP), MDDSZ (štipendije), ŠOS (Evidenca študentskega dela); Statistični viri: DEM-PREB/ČL, SEL-SOC, ŠOL-ŠTUD, ŠOL-DIPL-TERC, DAK, SRDAP, ŠOL-DOTERC, RAVEN-DOH.
Obvezno
Različna obdobja in referenčni datumi.
2024
visokošolski oziroma višješolski študijski program, ali se program študentu financira iz javnih sredstev, podatki o vrsti in višini štipendije; podatki o študiju in diplomiranju (za diplomante): datum diplomiranja, način študija diplomanta, študijsko leto prvega vpisa v ta študijski program, letnik, v katerega se je diplomant vpisal ob prvem vpisu v ta program, študijsko leto prvega vpisa v katerikoli visokošolski oziroma višješolski študijski program; podatki o predhodno doseženi izobrazbi dijaka, študenta oziroma diplomanta: vrsta, leto in država dosežene izobrazbe, podatki o zavodu in programu predhodne izobrazbe; najvišja predhodno pridobljena izobrazba študenta; podatki o kratkoročni mobilnosti študenta oziroma diplomanta: države visokošolskih zavodov, kjer je bil študent oziroma diplomant na izmenjavi, datumi začetkov in zaključkov izmenjav, število doseženih kreditnih točk, vrste mednarodnih izmenjav; podatki o zaposlitvi študenta oziroma diplomanta (delodajalec, poklic, dejavnost, trajanje zaposlitve), podatki o opravljanju študentskega dela.
«. 
V poglavju R11 Poslovni subjekti se raziskovanje pod zaporedno številko R.11.01 Študija izvedljivosti novega kazalnika kratkoročnega gibanja gospodarstva spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
R11
Poslovni subjekti
 
 
 
 
 
 
SURS
R.11.01
Študija izvedljivosti novega kazalnika kratkoročnega gibanja gospodarstva
Izvedba študije izvedljivosti za pripravo novega kratkoročnega kazalnika o gibanju gospodarstva.
Podatki o gibanju prihodkov ali podobnih kategorij (podatki prejemkov iz davčno potrjenih računov, podatki o davku na dodano vrednost, izvozne carinske deklaracije, prilivi v okviru plačilnega prometa, poraba električne energije), gibanju stroškov (podatki o davku na dodano vrednost, uvozne carinske deklaracije, odlivi v okviru plačilnega prometa, poraba električne energije) ter podatki cestninskega sistema.
FURS (tedenski podatki o davčno potrjenih računih, obrazec DDV-O, carinske deklaracije – po dogovoru, podatki statistike plačilnega prometa – po dogovoru z AJPES), SODO (števci električne energije) – po dogovoru. Statistični viri.
Obvezno
Mesec
2025
«. 
V poglavju R20 Transport in komunikacije se raziskovanje pod zaporedno številko R.20.01 Intermodalni transport spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
 
R20
Transport in komunikacije
 
 
 
 
 
 
SURS
R.20.01
Intermodalni transport TR-IMT
Spremljanje obsega intermodalnega transporta v cestnem, železniškem in pomorskem prevozu ter prometu.
Podatki o intermodalnem transportu, prevozu po železnici, cestah in morju – glede na vrsto in velikost transportne enote, prevožen tovor (tone, tonski kilometri), po kohezijskih regijah in državah. 
Intermodalni logistični terminali, poslovni subjekti, ki izvajajo cestni, železniški in pomorski prevoz ter promet blaga – do 30. 6. 2023. Administrativna vira: MZI (MRVL) – do 10. v mesecu za prejšnji mesec. 
Obvezno
2019–2023
2024
Statistični viri: TR-PRI/M, TR-POM/M, TR-LET/M, TR-LET/L, TR-CES-B/T, TR-ŽEL/ČL, TR-ŽEL/L, TR-AC.
«. 
Raziskovanje pod zaporedno številko R.20.03 Avtocestni promet se spremeni tako, da se glasi:
»
Izvajalec
Zap. št.
Naziv
Namen
Podatkovni viri
Predviden zaključek
Vsebina
Kdo mora dati podatke in do kdaj
Obveznost poročanja
Obdobje opazovanja
R20
Transport in komunikacije
SURS
R.20.03
Avtocestni promet TR-AC
Spremljanje obsega prometa na avtocestah. 
Podatki o prometu vozil iz elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku. 
Administrativni vir: DARS – podatki za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone do 30. 11. 2023, podatke za druga vozila in prodane e-vinjete do 30. 6. 2024. 
Obvezno
2019–2023
2024
«. 
Te spremembe se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9600-1/2023/9
Ljubljana, dne 7. aprila 2023
EVA 2023-1522-0008
Tomaž Smrekar 
generalni direktor 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

AAA Zlata odličnost